GUJARATI PAGE 282

ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ॥
aapay aap sagal meh aap.
He is all by himself, and pervades in all.
બધા જ જીવોમાં કેવળ તે ખુદ છે

ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
anik jugat rach thaap uthaap.
In countless ways, He creates and destroys the universe.
અનેક રીતે જગતને બનાવી, બનાવીને નાશ પણ કરી દીધો છે

ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ ॥
abhinaasee naahee kichh khand.
He is Imperishable; and nothing of Him perishes.
પ્રભુ પોતે અવિનાશી છે તેનો ક્યારેય નાશ નથી થતો

ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand.
He Himself is planning and supporting the universe.
આખા બ્રહ્માંડની રચના પણ તેણે સ્વયંને જ રચેલી છે

ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥
alakh abhayv purakh partaap.
Incomprehensible and unfathomable is the Glory of God.
તે વ્યાપક પ્રભુના પ્રતાપ નો કોઈ ભેદ નથી પામી શક્યા તેનું વર્ણન નથી થઈ શકતું

ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥
aap japaa-ay ta naanak jaap. ||6||
O Nanak, as He inspires, so do we meditate on Him. ||6||
હે નાનક!જો તે સ્વયમ પોતાનો જાપ કરાવે તો જ જીવ જાપ કરી શકે ।।૬।।

ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
jin parabh jaataa so sobhaavant.
Those who have realized God are glorious.
જે લોકો એ પ્રભુને ઓળખી લીધા છે તે શોભા વાળા થઈ ગયા છે

ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ॥
sagal sansaar uDhrai tin mant.
Their teachings save the entire world from the vices.
આખું જગત તેમના ઉપદેશોથી બચી જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥
parabh kay sayvak sagal uDhaaran.
God’s devotees are able to redeem everybody from vices.
હરિ ના ભક્તો બધા જ જીવોને બચાવવા ની લાયકાત ધરાવે છે

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ॥
parabh kay sayvak dookh bisaaran.
God’s servants are capable of eliminating sorrows of everybody.
ભગવાનના સેવકો બધાયના દુઃખ દૂર કરવા માટે સમર્થ છે

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ॥
aapay mayl la-ay kirpaal.
The Merciful God Himself unites them with Him.
સેવકોને કૃપાળુ પ્રભુ પોતે જ પોતાની સાથે મેળવી લે છે

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥
gur kaa sabad jap bha-ay nihaal.
By lovingly meditating on the Guru’s Word, they feel delighted.
સદગુરુ ના શબ્દો પાકેલા ફૂલની જેમ ખીલી ઊઠે છે

ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥
un kee sayvaa so-ee laagai.
He alone gets to serve those devotees of God,
તે મનુષ્ય જ તે સેવકોની સેવામાં લાગેલા રહે છે

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਗੈ ॥
jis no kirpaa karahi badbhaagai.
Who has good fortune and is blessed by You.
જેની ઉપર પરમાત્માની કૃપા થાય છે અને તે ભાગ્યશાળી છે

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
naam japat paavahi bisraam.
By lovingly meditating on God’s Name, the devotees obtain peace.
પણ હે પ્રભુ તું પોતે જ મહેર કરે છે તે સેવક નામ જપવાથી અડોલ અવસ્થા હાસિલ કરી લે છે

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥੭॥
naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. ||7||
O’ Nanak, respect those persons as the most noble. ||7||
હે નાનક! તે લોકો ને ખૂબ જ ઊંચા મનુષ્ય સમજ ।।૭।।

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
jo kichh karai so parabh kai rang.
Whatever a devotee does, is out of love for God,
જે કંઈ પણ કરે છે પ્રભુની મંજૂરીમાં રહીને જ કરે છે

ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ॥
sadaa sadaa basai har sang.
and he always remains in the presence of God.
પ્રભુના સેવક સદાય પ્રભુની હજુરી માં વસે છે

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥
sahj subhaa-ay hovai so ho-ay.
Whatever happens intuitively, he accepts it as God’s will
સહજ જ જે કંઈ પણ થાય છે તે પ્રભુની મરજી જ જાણે છે

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥
karnaihaar pachhaanai so-ay.
and acknowledges Him as the Creator.
અને બધું જ કરવા વાળા પ્રભુ ને તે ઓળખે છે

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥
parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa.
The devotees gladly accept whatever God does,
પ્રભુના સેવકોને પ્રભુએ કરેલું બધું જ મીઠું લાગે છે

ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ॥
jaisaa saa taisaa daristaanaa.
because He appears to them just as He is.
કારણ કે પ્રભુ સર્વ વ્યાપક છે અને તેઓ જ તેને નજર પણ આવે છે

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ॥
jis tay upjay tis maahi samaa-ay.
From whom they are born, they stay immersed in Him.
જે પ્રભુથી તે સેવકો પેદા થયા છે તેમાં જ તે લીન રહે છે

ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਿ ਆਏ ॥
o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay.
They become the treasure of peace and they alone are worthy of this status.
તે સુખનો ખજાનો થઈ જાય છે અને તેનો દરજ્જો પણ તેમનો જ છે

ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥
aapas ka-o aap deeno maan.
God gives honor to Himself by honoring the devotees.
સેવકોને સન્માન આપીને પ્રભુ પોતે પોતાની જ સન્માન આપે છે કારણ કે સેવક નું સન્માન પ્રભુ નું સન્માન છે

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥
naanak parabh jan ayko jaan. ||8||14||
O’ Nanak, deem God and the devotee as one and the same.||8||14||
હે નાનક! પ્રભુ અને પ્રભુના સેવકોને એકરૂપ સમજો ।।૮।।૧૪।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ||

ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥
sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar.
God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our pains and sorrows.
પ્રભુ બધી જ શક્તિઓ ની સાથે પૂર્ણ છે બધા જીવોના દુઃખદર્દ જાણે છે

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥
jaa kai simran uDhree-ai nanak tis balihaar. ||1||
O’ Nanak, we should dedicate ourself to the Almighty God, meditation on whom saves us from vices.||1||
હે નાનક! એવા પ્રભુનું સ્મરણ કરીને વિકારોથી બચી શકાય છે તેને હું સદાય કુરબાન થઇ જાઉં છું ।।૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી ||

ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੋੁਪਾਲ ॥
tootee gaadhanhaar gopaal.
God Himself is capable of reuniting our alienated heart with Him.
બધાં જીવોને પાલન પોષણ કરવા વાળા ગોપાલ પ્રભુ પોતે જ છે

ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
sarab jee-aa aapay partipaal.
He Himself looks after all beings.
તે જાતે જ બધા માણસોનું ધ્યાન રાખે છે

ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
sagal kee chintaa jis man maahi.,
God has the care of all in His mind.
જે પ્રભુ ને પોતાના મનમાં બધાની રોજીરોટી ની ફિકર છે

ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
tis tay birthaa ko-ee naahi.
No one is turned away from Him.
તે તેના દરબારમાંથી કોઇ પણ જીવ ના ઉમ્મીદ નથી જતો

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥
ray man mayray sadaa har jaap.
O’ my mind, always lovingly remember God.
હે મારા મન! સદાય પ્રભુનો જાપ કર

ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
abhinaasee parabh aapay aap.
The Imperishable God is all in all.
તે નાશ રહિત છે અને તે પોતાના જેવો ફક્ત એક જ છે

ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
aapan kee-aa kachhoo na ho-ay.
By one’s own actions, nothing is accomplished,
પ્રાણી પોતાના પ્રયત્નોથી કરેલું કોઈપણ કામ સફળ નથી કરી શકતો

ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥
jay sa-o paraanee lochai ko-ay.
even though the mortal may wish it so, hundreds of times.
જો કોઈ પ્રાણી સો વાર ઇચ્છે તો પણ

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ ਕਾਮ ॥
tis bin naahee tayrai kichh kaam.
Besides Him, nothing else is of real use to you.
તે પ્રભુ વગર કોઈ બીજી વસ્તુ અસલમાં તને કામ નહીં લાગે

ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥
gat naanak jap ayk har naam. ||1||
O’ Nanak, you would be saved only by meditating on God’s Name. ||1||
હે નાનક! એક પ્રભુનું નામ જપીશ તો ગતિ થશે ।।૧।।

ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥
roopvant ho-ay naahee mohai.
One who is good-looking should not be vain;
કોઈ વ્યક્તિ રૂપવાન હોય તો તે રૂપનો ગુમાન ન કરે

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥
parabh kee jot sagal ghat sohai.
because God’s light is shining in everyone.
કારણ કે આખા શરીરમાં પ્રભુની જ જ્યોતિ સુશોભિત છે

ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥
Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai.
Why should anyone be arrogant of being rich?
ધનવાન થઈને શું કોઈ મનુષ્ય અહંકાર કરે છે?

ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥
jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai.
When all riches are His gifts.
જ્યારે કે બધું જ ધન તે પ્રભુનું જ દીધેલું છે

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
at sooraa jay ko-oo kahaavai.
If one calls oneself extremely brave,
જો કોઈ મનુષ્ય પોતે પોતાને મોટો શૂરવીર કહેવડાવે

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥
parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai.
he should realize that without the gift of God’s Power, what can he do?
તો તે એવું વિચારી લે કે પ્રભુએ આપેલી તાકાત વગર શું તે દોડી શકત?

ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥
jay ko ho-ay bahai daataar.
One who gives charity and then brags about becoming a benefactor,
જો કોઈ ધનાઢય હોય અને દાતા બની બેસે

ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
tis daynhaar jaanai gaavaar.
such fool should recognize that God is the only benefactor of all.
તો તે મૂર્ખ તે પ્રભુ ને ઓળખે કે જે બધાં જીવોને દાન દેવા માટે સમર્થ છે

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥
jis gur parsaad tootai ha-o rog.
By the Guru’s Grace, whose malady of ego is cured,
જેનો અહંકાર રૂપી રોગ ગુરુની કૃપા માં દૂર થઈ ગયો છે

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥
naanak so jan sadaa arog. ||2||
O’ Nanak, that person is forever spiritually healthy. ||2||
હે નાનક! તે મનુષ્ય સદાય નિરોગી છે ।।૨।।

ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥
ji-o mandar ka-o thaamai thamman.
just as a pillar supports the roof of a house,
જેવી રીતે ઘરની છત ને થાંભલા નો સહારો લેવો પડે છે

ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥
ti-o gur kaa sabad maneh asthamman.
similarly the Guru’s word provides support to the mind.
તેવી રીતે ગુરુના શબ્દ મનનો સહારો છે

ਜਿਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੈ ॥
ji-o paakhaan naav charh tarai.
Just as a stone placed in a boat crosses over the river,
જેવી રીતે પથ્થર નાવમાં ચડીને નદી પાર કરી લે છે

ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਨਿਸਤਰੈ ॥
paraanee gur charan lagat nistarai.
Similarly by closely following the Guru’s teachings eve a stone hearted mortal crosses over the worldly ocean of vices.
તેવી રીતે ગુરુના ચરણમાં રહેતો માણસ સંસાર સમુદ્ર તરી જાય છે

ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ji-o anDhkaar deepak pargaas.
Just as darkness gets illuminated by the lamp,
જેવી રીતે દીપક અંધકાર દૂર કરીને રોશની આપે છે

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ ॥
gur darsan daykh man ho-ay bigaas.
similarly the mind gets delighted, beholding the Guru’s sight.
તેવી જ રીતે ગુરુના દર્શન કરીને મન ખીલી જાય છે નવું પેદા થઈ જાય છે

ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai.
Just as someone finds a path through the great wilderness,
જેવી રીતે કોઇ ઘનઘોર જંગલમાં ભટકેલા ને રાહ મળી જાય

ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai.
Similarly divine light becomes manifest in the company of the Saints.
તેવી રીતે સાધુની સંગત માં બેસીને અકાલ પુરખ ની જ્યોતિ મનુષ્યની અંદર પ્રગટ થઈ જાય છે

ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥
tin santan kee baachha-o Dhoor.
I seek the humble service of those Saints;
હું તે સંતોના ચરણ ની ધૂળ માંગું છું

ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥੩॥
naanak kee har lochaa poor. ||3||
O’ God, please fulfill this desire of Nanak ||3||
હે પ્રભુ! નાનકની આ ઈચ્છા પૂરી કરી દે ।।૩।।

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥
man moorakh kaahay billaa-ee-ai.
O’ my foolish mind, why do you cry and moan?
હે મૂર્ખ મન! દુખ મળવાથી શા માટે ચીસો પાડે છે?