GUJARATI PAGE 277

ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
ant nahee kichh paaraavaaraa.
There is no end or limitation of His power.
તેની તાકાતની કોઈ જ સીમા નથી

ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥
hukmay Dhaar aDhar rahaavai.
By His order, He established the earth, and He maintains it without any physical support.
સૃષ્ટિને પોતાના હુકમમાં પેદા કરીને અધ્ધર ટકાવીને રાખેલી છે

ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥
hukmay upjai hukam samaavai.
What is created by His order, ultimately, merges back into Him by His order.
જગત તેના હુકમમાં પેદા થાય છે અને હુકમમાં લીન થઈ જાય છે

ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਉਹਾਰ ॥
hukmay ooch neech bi-uhaar.
It is by his order that people conduct themselves as high or low.
ઊંચા અને નીચા લોકો પણ તેના હુકમમાં છે

ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥
hukmay anik rang parkaar.
By His order, many kinds of fun and frolics are performed.
અનેક પ્રકારના ખેલ તેના હુકમમાં જ થઈ રહ્યા છે

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਡਿਆਈ ॥
kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee.
Having created the creation, He beholds His own greatness.
પોતાની પ્રતિભા નું કામ કરી કરીને પોતે જોઈ રહ્યો છે

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee. ||1||
O’ Nanak, He is pervading in all. ||1||
હે નાનક! પ્રભુ બધાં જ જીવોમાં વ્યાપક છે ।।૧।।

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
parabh bhaavai maanukh gat paavai.
If it pleases God, mortal attains a high spiritual state.
જો પ્રભુને ઠીક લાગે તો તે મનુષ્યને ઉચ્ચ આત્મિક અવસ્થા આપે છે

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥
parabh bhaavai taa paathar taraavai.
If God so wills, He emancipates even the stone-hearted (brutal) people.
અને પથ્થર દિલને વાળાને પણ પાર લગાડી દે છે

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
parabh bhaavai bin saas tay raakhai.
If it pleases God, He keeps a person alive even without breath.
જો પ્રભુ ઈચ્છે તો શ્વાસ વગર પણ પ્રાણીને મોતથી બચાવીને રાખે છે

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥
parabh bhaavai taa har gun bhaakhai.
If it pleases God, then one sings God’s praises.
તેની મહેરબાની હોય તો તે પ્રભુની મહેરબાની ના ગુણ ગાય છે

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥
parabh bhaavai taa patit uDhaarai.
If it pleases God, He saves even the sinners from vices.
જો અકાલ પુરખ ની મંજૂરી હોય તો ખરાબ ચાલ ચલન વાળા ને પણ વિકારોથી બચાવી લે છે

ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥
aap karai aapan beechaarai.
Whatever He does is according to His own thoughts.
જે કાંઈ પણ કરે છે પોતાની સલાહ અનુસાર જ કરે છે

ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ॥
duhaa siri-aa kaa aap su-aamee.
He Himself is the Master of both worlds (the world here and hereafter).
પ્રભુ પોતે જ લોક પરલોક નો માલિક છે

ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
khaylai bigsai antarjaamee.
The knower of all hearts plays the worldly drama and enjoys watching it.
તે બધાનાં દિલ ને જાણવા વાળો છે તે પોતે જ જગતનો રમત રમી રહ્યો છે

ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥
jo bhaavai so kaar karaavai.
Whatever He wishes, He makes the person do that deed.
અને તેને જોઇને ખુશ થાય છે જે તેને સારું લાગે છે તે જ કામ તે કરે છે

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥
naanak daristee avar na aavai. ||2||
O’ Nanak, I see no other like Him. ||2||
હે નાનક! તેના જેવો બીજો કોઈ જ દેખાતો નથી ।।૨।।

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥
kaho maanukh tay ki-aa ho-ay aavai.
Tell me, what can a human being do on his own?
માણસને જરા પૂછો કે તારા પોતાનાથી કયું કામ થઈ જાય છે?

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥
jo tis bhaavai so-ee karaavai.
Whatever pleases God, He gets that done from the mortals.
જે પ્રભુ ને સારું લાગે છે તે જ જીવ પાસે તે કરાવે છે

ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੇਇ ॥
is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay.
If it were in the mortal’s hand, he would grab everything.
જો મનુષ્યના હાથમાં હોય તો બધી એ વસ્તુ ઉપર તે કબજો કરી લે

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥
jo tis bhaavai so-ee karay-i.
But God does whatever pleases Him.
પણ પ્રભુએ પ્રભુ તે જ કરે છે જે તેને ગમે છે

ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥
anjaanat bikhi-aa meh rachai.
Because of ignorance, one is engrossed in Maya (worldly illusions).
મૂર્ખતા ને કારણે મનુષ્ય માયામાં ડૂબી ગયો છે

ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥
jay jaanat aapan aap bachai.
If he knew better, he would save himself from it.
જો સમજદાર હોય તો પોતે જ તેનાથી બચેલો રહે

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥
bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai.
Deluded by doubt, he wanders around in all directions.
પણ તેનું મન ભુલાવામાં ભુલાયેલું છે

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥
nimakh maahi chaar kunt fir aavai.
In a moment the mind circles around the four corners of the world.
માયા માટે થઈને દશેય દિશાઓમાં દોડે છે આંખના પલકારામાં ચારે કોર દોડભાગ કરે છે

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥
kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay.
Those whom God mercifully blesses with His devotional worship,
પ્રભુ ની મહેર જે જે મનુષ્યને મળે તે તે મનુષ્યને તે પોતાની ભક્તિ બક્ષે છે

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥੩॥
naanak tay jan naam milay-ay. ||3||
O’ Nanak, they remain merged in Naam. ||3||
હે નાનક! તે મનુષ્યનામમાં અડોલ રહે છે ।।૩।।

ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥
khin meh neech keet ka-o raaj.
In an instant, He can make a worm like lowly person a king,
ક્ષણમાં પ્રભુ કીડી જેવા મનુષ્યને રાજ્ય આપી દે છે

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥
paarbarahm gareeb nivaaj.
The Supreme God is the Protector of the humbly poor.
પ્રભુ ગરીબો ઉપર મહેર કરવાવાળો છે

ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
jaa kaa darisat kachhoo na aavai.
Even the one who seems to have no virtues,
જે મનુષ્યમાં કોઈ ગુણ નથી દેખાતો

ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
tis tatkaal dah dis paragtaavai.
In an instant God makes him popular everywhere.
તેને તે એક પળમાં દશે દિશાઓમાં ચમકાવી દે છે

ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥
jaa ka-o apunee karai bakhsees.
The one upon whom He bestows His blessings,
જે મનુષ્ય ઉપર જગતનો માલિક પ્રભુ પોતાની બક્ષિશ કરે છે

ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥
taa kaa laykhaa na ganai jagdees.
The Master of the world does not hold him to his account.
તેના કર્મોના લેખ નથી ગણાતા

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥
jee-o pind sabh tis kee raas.
Soul and body are all His property bestowed upon a mortal.
આ જીવન અને શરીર બધું જ તે પ્રભુએ આપેલી પૂંજી છે

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
ghat ghat pooran barahm pargaas.
Each and every heart is illuminated by the all Pervading Perfect God.
દરેક શરીરમાં વ્યાપક પ્રભુનો જ જલવો છે

ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ ਬਨਾਈ ॥
apnee banat aap banaa-ee.
He has created His creation all by Himself,
આ જગતની રચના તેણે પોતે જ રચી છે

ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥੪॥
naanak jeevai daykh badaa-ee. ||4||
O’ Nanak, He is rejoicing while beholding His greatness
હે નાનક! પોતાની પ્રતિભા ને પોતે જ જોઈ ને ખુશ થઇ રહ્યો છે ।।૪।।

ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥
is kaa bal naahee is haath.
The mortal’s power is not in his control,
આ જીવની તાકાત તેના પોતાના હાથમાં નથી

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥
karan karaavan sarab ko naath.
the One Master of all is the Doer and the cause of causes.
બધાં જ જીવો પાસે પ્રભુ સ્વયં બધું કરાવવા માટે સમર્થ છે

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥
aagi-aakaaree bapuraa jee-o.
The helpless mortal is subject to His command,
બિચારો જીવ પ્રભુના હુકમમાં ચાલવાવાળો છે

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥
jo tis bhaavai so-ee fun thee-o.
because ultimately that which pleases Him is what happens.
કારણ કે થાય છે એ જ જે પ્રભુ ને ગમે છે

ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥
kabhoo ooch neech meh basai.
A human being sometimes is in an optimistic state, and sometimes in a pessimistic mood.
પ્રભુ સ્વયમ ક્યારે ઊંચામાં ક્યારેક નીચામાં પ્રગટ થઈ જાય છે

ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗਿ ਹਸੈ ॥
kabhoo sog harakh rang hasai.
Sometimes, he appears sad and other times he appears to be laughing with joy.
ક્યારેક ચિંતામાં હોય છે ક્યારેક ખુશી ની મોજ માં હસતો દેખાય છે

ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥
kabhoo nind chind bi-uhaar.
Sometimes one indulges in slander and speaks ill of others.
ક્યારેક બીજાની નિંદા વિચારવાનો વ્યવહાર બનાવીને બેઠો છે

ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
kabhoo oobh akaas pa-i-aal.
Sometimes he feels so elated as if flying high in the sky, and sometimes so depressed as if in the depth of nether-world.
ક્યારેકખુશી ના કારણે આકાશમાં ઊંચે ચડે છે; ક્યારેક ચિંતાને કારણે પાતાળમાં પડી જાય છે

ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
kabhoo baytaa barahm beechaar.
Sometimes he acts as if he knows all about the divine knowledge.
ક્યારેક તે પોતે જ ઈશ્વરીય વિચાર કરે છે

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥
naanak aap milaavanhaar. ||5||
O’ Nanak, God Himself unites human beings with Himself. ||5||
હે નાનક! જીવને પોતાનામાં મેળવવા વાળો તે પોતે જ છે ।।૫।।

ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
kabhoo nirat karai baho bhaat.
Sometimes, the mortal dances in various ways.
પ્રભુ જીવોમાં વ્યાપક થઈ ને ક્યારેક કેટલાય પ્રકારના નાચ કરી રહ્યો છે

ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
kabhoo so-ay rahai din raat.
Sometimes he remain asleep day and night in state of ignorance.
ક્યારેક દિવસ-રાત સૂતો જ રહે છે

ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
kabhoo mahaa kroDh bikraal.
Sometimes he looks dreadful in terrible rage.
ક્યારેક ક્રોધમાં આવીને ખૂબ જ ડરામણો લાગે છે

ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥
kabahooN sarab kee hot ravaal.
Sometimes he becomes the dust of the feet of all (extremely humble).
ક્યારેક જીવોના ચરણોની ધૂળ બનીને રહે છે

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
kabhoo ho-ay bahai bad raajaa.
Sometimes, he poses like a great king.
ક્યારેક મોટો રાજા બની બેસે છે

ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa.
Sometimes he assumes the disposition of lowly beggar.
ક્યારેક એક નીચી જાતિના ભિખારીનો વેશ ધરી લે છે

ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥
kabhoo apkeerat meh aavai.
Sometimes he falls into evil repute (by doing evil deeds).
ક્યારેક બદનામ કરાવે છે

ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai.
Sometimes, he acts in a way that he is praised by all.
ક્યારેક પોતાના વખાણ કરાવે છે

ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥
ji-o parabh raakhai tiv hee rahai.
In whatever state God keeps, the mortal lives in that state.
જીવ તેવી જ રીતે જીવન વ્યતીત કરે છે જેમ પ્રભુ કરાવે છે

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥
gur parsaad naanak sach kahai. ||6||
O’ Nanak, only a rare person meditates on God by the Guru’s grace.
હે નાનક !કોઈ વિરલા મનુષ્ય ગુરુની કૃપાથી પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે ।।૬।।

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੇ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ॥
kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan.
Sometimes, as a pundit he preaches others.
સર્વ વ્યાપી પ્રભુ ક્યારેક પંડિત બનીને બીજા ને ઉપદેશ કરી રહ્યો હોય છે

ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥
kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan.
Sometimes becoming a silent sage, he enters into meditation.
ક્યારેક મૌની સાધુ બનીને સમાધિ લગાડીને બેઠો હોય છે

ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥
kabhoo tat tirath isnaan.
At times he resides and bathes at places of pilgrimage.
ક્યારેક તીર્થના કિનારે સ્નાન કરી રહ્યો હોય છે

ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥
kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan.
Sometimes as an adept and sometimes as a seeker he talks about spirituality.
ક્યારેક સિધ્ધો અને સાધક ના રૂપમાં મોઢાથી જ્ઞાનની વાતો કરે છે

ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥
kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa.
Sometimes, he becomes worm, elephant, or moth,
ક્યારેક કીડી, હાથી, પતંગિયું એવા જીવ બનીને રહે છે

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥
anik jon bharmai bharmee-aa.
and confused by doubts he wanders through countless existences.
પોતે જ પરમાત્મા એ ભ્રમમાં નાખેલા કેટલીય યોનિઓમાં ભટકે છે