GUJARATI PAGE 276

ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦ੍ਰ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰ ॥
ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar.
Many millions are the angles, demons and Indras, under their regal canopies.
કરોડો દેવતાઓ અને ઈન્દ્ર છે જેના માથા ઉપર છત્ર છે

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥
sagal samagree apnai soot Dhaarai.
He has subjected the entire creation to His command like beads strung in a thread.
આ બધાં જ જીવ જંતુ અને પદાર્થોપ્રભુએ પોતાના હુકમ સૂત્રની અંદર પરોવેલા છે

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੩॥
naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3||
O’ Nanak, with whom He is pleased, He ferries them across the world-ocean of vices ||3||
હે નાનક! જે પ્રભુનેગમે છે તેને જ પ્રભુ તારી લે છે ।।૩।।

ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥
ka-ee kot raajas taamas saatak.
Many millions abide in power, vice, and virtue. (three modes of Maya)
કરોડો જીવ માયા ના ત્રણ ગુણ રજસ તમસ અને સત્વમાં જ છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥
ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat.
Many millions study the Vedas, Puranas, Smritis and Shastras (holy books).
કરોડો લોકો વેદ પુરાણ શ્રુતિ અને શાસ્ત્ર વાંચવા વાળા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ॥
ka-ee kot kee-ay ratan samud.
God has created many millions of jewels in the oceans.
સમુદ્રમાં કરોડો રત્ન પેદા થયેલા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ॥
ka-ee kot naanaa parkaar jant.
He has created millions of various types of creatures.
અને કેટલાંય પ્રકારના જીવજંતુ બનાવી દીધા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ॥
ka-ee kot kee-ay chir jeevay.
Many millions are created who live long life.
કરોડો જીવ લાંબી ઉંમરવાળા પેદા થયા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥
ka-ee kot giree mayr suvran theevay.
He created many millions of mountains of gold
કરોડો સોનાના મેરુ પર્વત બની ગયા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਖ੍ਯ੍ਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ॥
ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach.
Many millions are the Yakshas ( servants of the god of wealth), the Kinnars (dancers), and the Pisaach (people of lower social status).
કરોડો યક્ષ કિન્નર અને રાક્ષસ છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ॥
ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach.
Many millions are the evil- natured spirits, ghosts, pigs and tigers.
અને કરોડો ભૂતપ્રેત,અને કરોડો ડુક્કર અને સિંહ છે

ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
sabh tay nayrai sabhhoo tay door.
He is near to all, and yet far away from all.
પ્રભુ આ બધાંની નજીક પણ છે અને દૂર પણ છે

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੪॥
naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4||
O’ Nanak, He is both detached and also pervading in His creation.||4||
હે નાનક! પ્રભુ બધી જગ્યાએ વ્યાપક પણ છે અને નિર્લેપ પણ છે ।।૪।।

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥
ka-ee kot paataal kay vaasee.
Many millions inhabit the nether regions.
કરોડો જીવ પાતાળમાં વસવાવાળા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥
ka-ee kot narak surag nivaasee.
Many millions live in extreme pain and sorrow like being in hell and many millions live luxurious lives like being in heaven.
અને કરોડો નર્ક અને સ્વર્ગમાં વસે છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ ॥
ka-ee kot janmeh jeeveh mareh.
Many millions are born, live their lives and die.
કરોડો જીવ પેદા થાય છે અને કરોડો જીવ મરી જાય છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ॥
ka-ee kot baho jonee fireh.
Many millions keep wandering through the cycles of birth and death.
અને કરોડો જીવ કેટલી યોનિઓમાં ભટકી રહ્યા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
ka-ee kot baithat hee khaahi.
Many millions earn their living effortlessly.
કરોડો જીવ બેઠાં બેઠાં ખાય છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
ka-ee kot ghaaleh thak paahi.
Many millions exhaust themselves trying to earn their living.
અને કરોડો એવા છે જે ખાવાને માટે મહેનત કરે છે અને થાકીને તૂટી જાય છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ॥
ka-ee kot kee-ay Dhanvant.
While God has made many millions wealthy.
કરોડો જીવ પ્રભુ એ ધનવાન બનાવ્યા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ॥
ka-ee kot maa-i-aa meh chint.
Many millions stay in financial anxiety.
અને કરોડો એવા છે જેને માયા ની ચિંતા લાગેલી છે

ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥
jah jah bhaanaa tah tah raakhay.
Wherever He wills, there He keeps the mortals.
જ્યાં તે ઇચ્છે છે તે જીવો ને ત્યાં રાખે છે

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥
naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5||
O’ Nanak, everything is under God’s command. ||5||
હે નાનક! દરેક વાત પ્રભુએ પોતાના હાથમાં જ રાખી છે ।।૫।।

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ka-ee kot bha-ay bairaagee.
Many millions become detached from the worldly affairs,
આ રચનામાં કરોડો જીવ વૈરાગી છે

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
raam naam sang tin liv laagee.
and remain attuned to God’s Name.
જે લોકો હંમેશા અકાલ પુરખની સાથે જ જોડાયેલા રહે છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ॥
ka-ee kot parabh ka-o khojantay.
Many millions are searching for God,
કરોડો લોકો પ્રભુને શોધે છે

ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਹੰਤੇ ॥
aatam meh paarbarahm lahantay.
and realize the presence of God within themselves.
અને પોતાની અંદર અકાલ પુરખ ને શોધે છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ॥
ka-ee kot darsan parabh pi-aas.
Many millions yearn for the sight of God,
કરોડો જીવો ને પ્રભના દર્શનની તમન્ના લાગી રહે છે

ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸ ॥
tin ka-o mili-o parabh abinaas.
and they realize the eternal God.
તેમને અવિનાશી પ્રભુ મળી જાય છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ ਸਤਸੰਗੁ ॥
ka-ee kot maageh satsang.
Many millions pray for the holy congregation,
કરોડો મનુષ્ય સત્સંગ માંગે છે

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥
paarbarahm tin laagaa rang.
They are imbued with the love of the Supreme God.
તેમને અકાલ પુરખની સાથે પ્રેમ થઈ જાય છે

ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
jin ka-o ho-ay aap suparsan.
Those with whom He Himself is extremely pleased,
જેની ઉપર પ્રભુ સ્વયં મહેરબાન થાય છે

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥੬॥
naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6||
O’ Nanak, they are blessed and blessed forever. ||6||
હે નાનક! તે મનુષ્ય સદા ભાગ્યશાળી છે ।।૬।।

ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥
ka-ee kot khaanee ar khand.
Many millions of creatures have been created through the four sources of creation, in the nine regions of the earth.
ધરતીના નવ ખંડ, ચાર ખૂણા થી કરોડો જીવ ઉત્પન્ન થયા છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ka-ee kot akaas barahmand.
There are many millions of creatures in the skies and in the solar systems
બધાં જ આકાશ બ્રહ્માંડમાં કરોડો જીવ છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ॥
ka-ee kot ho-ay avtaar.
Many millions of creatures are being born.
કરોડો પ્રાણી પેદા થઈ રહ્યા છે

ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ॥
ka-ee jugat keeno bisthaar.
In so many ways, God has created the universe.
કેટલીય રીતે પ્રભુને જગતની રચના કરી છે

ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥
ka-ee baar pasri-o paasaar.
So many times, He has expanded His expansion (Creation).
પ્રભુએ કેટલીયે વાર જગતની રચના કરી છે

ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ ॥
sadaa sadaa ik aikankaar.
Yet forever and ever the Creator has been the same.
અને પછી તે સદાય એક સ્વયમ જ થઈ જાય છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ka-ee kot keenay baho bhaat.
God has created manymillions of creatures in various forms.
પ્રભુએ કેટલાય પ્રકારના કરોડો જીવનને પેદા કર્યા છે

ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥
parabh tay ho-ay parabh maahi samaat.
From God they emanate, and into God they merge back again.
જે પ્રભુએ પેદા થઈને પછી પ્રભુમાં લીન થઈ જાય છે

ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥
taa kaa ant na jaanai ko-ay.
The limits of His creation are not known to anyone.
તે પ્રભુનું અંત કોઈ પણ નથી જાણતા

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥
aapay aap naanak parabh so-ay. ||7||
O’ Nanak, God alone is the one who is like Himself. ||7||
હે નાનક! તે પ્રભુ પોતાના જેવો એક સ્વયમ જ છે ।।૭।।

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥
ka-ee kot paarbarahm kay daas.
Many millions are the devotees of the Supreme God,
આ જગતની રચના માં કરોડો જીવ પ્રભુના સેવક છે

ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
tin hovat aatam pargaas.
within whom manifests the divine light
તેમની આત્માને પ્રભુ નો પ્રકાશ થઈ જાય છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥
ka-ee kot tat kay baytay.
Many millions know the essence of reality (God),
કરોડો જીવ જગત ની અસલિયત અકાલ પૂરખ ને માને છે

ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤ੍ਰੇ ॥
sadaa nihaarahi ayko naytaray.
and with their eyes (spiritual vision), they always behold the One God.
જે સદા એક પ્રભુને એક જ રીતેબધી જગ્યાએ જુએ છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ॥
ka-ee kot naam ras peeveh.
Many millions partake the nectar of Naam.
કરોડો લોકો પ્રભુ નામ નો આનંદ લે છે

ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥
amar bha-ay sad sad hee jeeveh.
Becoming free of birth and death, they become immortal.
તે જન્મ મરણ રહિત થઈને સદાય જીવે છે

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ॥
ka-ee kot naam gun gaavahi.
There are many millions who sing the virtues of God.
કરોડો મનુષ્ય પ્રભુનામ ના ગુણ ગાય છે

ਆਤਮ ਰਸਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
aatam ras sukh sahj samaaveh.
They intuitively remain absorbed in peace and spiritual bliss.
તે આત્મિક આનંદમાં સુખમાં અડોલ અવસ્થામાં રહે છે

ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ ॥
apunay jan ka-o saas saas samaaray.
God takes care of His devotees with their each and every breath.
પ્રભુ પોતાના ભક્તોને યાદ રાખે છે

ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥
naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10||
O’ Nanak, they are the beloveds of God. ||8||10||
કારણ કે હે નાનક! તે ભક્ત પ્રભુના પ્યારા હોય છે ।।૮।।૧૦।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay.
God alone is the creator of the entire universe and there is no other.
આ આખાય જગતનું મૂળ કારણ અકાલ પુરખ જ છે કોઈ બીજું નથી

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੧॥
naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay. ||1||
O’ Nanak, I dedicate myself to the One, who pervades the water, the earth and the sky.||1||
હે નાનક! હું તે પ્રભુને કુરબાન જાઉં છું જે જલમાં થલ માં અને ધરતીના તલ ઉપર એટલે કે આકાશમાં હાજર છે ।।૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી ।।

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
karan karaavan karnai jog.
God has the power to do and get everything done.
પ્રભુ બધું જ કરવા માટે સમર્થ છે

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
jo tis bhaavai so-ee hog.
Whatever pleases Him, only that comes to pass.
અને જીવોને કામ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં પણ સમર્થ છે

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
khin meh thaap uthaapanhaaraa.
In an instant, He creates and destroys His creation.
આંખના પલકારામાં જગતને પેદા કરીને નાશ પણ કરી શકે છે