GUJARATI PAGE 268

ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥
i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam.
So many lifetimes are wasted in these ways.
અને બોલ કે તારી મહેર કરીને આ બધાંને તું બચાવી લે

ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥
naanak raakh layho aapan kar karam. ||7||
O’ God,please, show mercy and protect him from these vices, prays Nanak.||7||
હે નાનક! જીવ આ બિચારા જીવને માટે પ્રભુના દરવાજા ઉપર પ્રાર્થના કર ।।૭।।

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
too thaakur tum peh ardaas.
O’ God, You are the Master; to You, we offer this prayer.
હે પ્રભુ! તું માલિક છે અમે જીવો તારી સામે અરજી કરીએ છીએ

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
jee-o pind sabh tayree raas.
This body and soul are all Your blessings.
આ જિંદગી અને શરીર તે અમને આપ્યું છે એ બધી તારી જ કૃપા છે

ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥
tum maat pitaa ham baarik tayray.
You are our mother and father; we are Your children.
તું અમારો મા-બાપ છે અમે તારા બાળકો છીએ

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
tumree kirpaa meh sookh ghanayray.
In Your Grace, there are so many joys and peace!
તારી મહેર ની નજર માં અનંત સુખ છે

ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥
ko-ay na jaanai tumraa ant.
No one knows Your limits.
કોઈ તારો અંત પામી નથી શકતા

ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥
oochay tay oochaa bhagvant.
O Highest of the High, Most Generous God,
કારણ કે તું સૌથી ઊંચો ભગવાન છે

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥
sagal samagree tumrai sutir Dhaaree.
the entire universe is supported and run by Your command.
જગત નાં બધાં જ પદાર્થ તારા જ હુકમમાં ટકેલા છે

ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
tum tay ho-ay so aagi-aakaaree.
That which has come from You is under Your Command.
તારી રચેલી સૃષ્ટિ તારી આજ્ઞામાં જ ચાલી રહી છે

ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥
tumree gat mit tum hee jaanee.
You alone know Your state and extent.
તું કેવો છે અને કેટલો મોટો છે એ તો તું સ્વયં જ જાણે છે

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥
naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4||
O’ God,I dedicate my life to You forever, says Nanak. ||8||4||
હે નાનક! તું બોલ હે પ્રભુ! તારો સેવક તારા ઉપર સદાય કુરબાન થાય છે ।।૮।।૪।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥
daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay.
One who renounces the benevolent God, and attaches himself to the worldly pleasures,
બધાં જ દાન દેવા વાળા પ્રભુ ને છોડીને જીવ અન્ય સ્વાદમાં લાગી પડે છે

ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥
naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay. ||1||
O’ Nanak, such a person shall never succeed in the journey of life. Without Naam, he shall lose his honor. ||1||
પણ હે નાનક! એવોમનુષ્ય જીવન યાત્રામાં કામયાબ નથી થતો કારણ કે પ્રભુ ના નામવગરઇજ્જત નથી રહેતી ।।૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
das bastoo lay paachhai paavai.
The mortal receives many amenities from God, and puts them behind him;
મનુષ્ય પ્રભુ પાસેથી દસ વસ્તુ લઈને સંભાળીને રાખી લે છે

ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ ॥
ayk basat kaaran bikhot gavaavai.
for the sake of one thing withheld by God, he forfeits his faith.
પણ એક વસ્તુ ને ખાતર પોતાનો વિશ્વાસ ગુમાવી દે છે

ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ ॥
ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay.
But what if God takes all those gifts back and does not give the one he was complaining about,
કારણકે મળેલી ચીજોની બદલે ધન્યવાદ તો કરતો નથી અને નથી મળેલી તેના માટે શિકાયત કરતો રહે છે

ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥
ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i.
Then, what could the fool say or do?
તો બતાવો, આ મૂર્ખ શું કરી શકે છે?

ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥
jis thaakur si-o naahee chaaraa.
The Master with whom, force is of no avail,
જે માલિક ની સામે તમારું કંઈ જ ચાલતું નથીતેની આગળ માથું નમાવવુંજ જોઈએ

ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥
taa ka-o keejai sad namaskaaraa.
Unto Him, bow forever in adoration and accept His Will.
જો પ્રભુ એક ચીજ પણ ન આપે દીધેલી વસ્તુ પણ છીનવી લે

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥
jaa kai man laagaa parabh meethaa.
The person to whose heart, God is dear,
કારણ કે જે મનુષ્ય ના મનમાં પ્રભુ પ્યારા નું નામ લખાય જાય છે

ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ॥
sarab sookh taahoo man voothaa.
all peace and pleasures come to dwell in his mind.
બધાં જ સુખ તેના હૃદયમાં આવીને વસે છે

ਜਿਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥
jis jan apnaa hukam manaa-i-aa.
The person, whom God empowers to accept His Will,
તે આ દુનિયાના બધાં પદાર્થ પ્રાપ્ત કરી લે છે

ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥
sarab thok naanak tin paa-i-aa. ||1||
O’ Nanak, feels like he has received all the amenities of the world. ll1ll
હે નાનક! જે મનુષ્યને પ્રભુ પોતાના બનાવી લે છે।।૧।।

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸਿ ॥
agnat saahu apnee day raas.
God, the Banker, gives endless capital of gifts to the mortal,
પ્રભુ શાહ અગણિત પદાર્થોની પૂંજી બંજારા જીવને આપી દે છે

ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ ॥
khaat peet bartai anad ulaas.
who uses this capital with pleasure and joy.
જીવ ખાતો પીતો ખુશીથી આ પદાર્થો ને વાપરે છે

ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥
apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay.
If some of this capital is later taken back by the Banker (God),
જો શાહ પોતાની કોઈ અમાનત પાછી લઈ લે

ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥
agi-aanee man ros karay-i.
the ignorant person feels aggrieved and complains.
તો અજ્ઞાની માણસ મનમાં ગુસ્સો કરે છે

ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥
apnee parteet aap hee khovai.
By doing so, he himself destroys his own credibility,
તેવી રીતે પોતાનો વિશ્વાસ સ્વયં જ ખોઈ નાખે છે

ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥
bahur us kaa bisvaas na hovai.
resulting in not to be trusted again.
અને ફરીથી તેના ઉપર વિશ્વાસ નથી કરી શકાતો

ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥
jis kee basat tis aagai raakhai.
Someone who offers to God what belongs to Him anyway,
જો જે પ્રભુ એ ચીજ બક્ષી છે તેની સામે પોતે જ ખુશીથી તેને આપી દે

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥
parabh kee aagi-aa maanai maathai.
and willingly abides by God’s Will,
અનેકોઈપણ ચીજ છીનવાઈ જવાને પણ તેનો હુકમ જ માની લે

ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥
us tay cha-ugun karai nihaal.
gets blessed many times more by Him.
તો પ્રભુ તેની સામે ચાર ગણું નિછાવર કરે છે

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥
naanak saahib sadaa da-i-aal. ||2||
O’ Nanak, our Master (God) is merciful forever. ||2||
હે નાનક! માલિક સદાય મહેર કરવાવાળો છે ।।૨।।

ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥
anik bhaat maa-i-aa kay hayt. sarpar hovat jaan anayt.
Understand that, the many forms of worldly attachments are transitory and surely these shall pass away.
માયા નો પ્રેમ અનેક પ્રકારનો છે માયાના અનેક સુંદર રૂપ મનુષ્યના મનને મોહી લે છે પણ આ બધાનો અંત માં નાશ થઈ ગયો સમજો

ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥
birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai.
A person falls in love with the shade of the tree,
જો કોઈ મનુષ્ય વૃક્ષની છાયા ને પ્રેમ કરવા લાગે તો પરિણામ શું આવશે?

ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥
oh binsai uho man pachhutaavai.
and when it disappears, he feel regret in his mind.
તે છાયા તો નાશ થઈ જાય છેઅને તે મનુષ્ય મનમાં પસ્તાય છે

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥
jo deesai so chaalanhaar.
Whatever is seen, is transitory ( ;
આ આખુંય જગત જે દેખાઈ રહ્યું છે તે નાશવાન છે

ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥
lapat rahi-o tah anDh anDhaar.
yet, the blindest of the blind clings to it.
આ જગત થી આંધળાઓ ચીપકીને બેઠા છે

ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥
bataa-oo si-o jo laavai nayh.
Anyone who falls in love with a passerby,
જે કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ રાહગીર ની સાથે પ્રેમમાં પડી જાય

ਤਾ ਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥
taa ka-o haath na aavai kayh.
obtains nothing from the relationship.
અંતેતેના હાથમાં કંઈ જ નથી આવતું

ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥
man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee.
O’ mind, only love with God’s Name bestows peace.
હે મન! પ્રભુના નામ નો પ્રેમ સુખ આપવા વાળો છે

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥
kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee. ||3||
O’ Nanak, His love is received by only those whom He Himself blesses with it. (3)
પણ હે નાનક! આ પ્રેમ તે મનુષ્યને નસીબ માં મળે છે જેની ઉપર પ્રભુ એ પોતે જ મહેર કરી હોય ।।૩।।

ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥
mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa.
False (perishable) are body, wealth, and all relations.
જ્યારે આ શરીર ધન અને આખોય પરિવાર નાશવાન છે

ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥
mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa.
False are ego, possessiveness and Maya.
તો માયા ની મિલકત અને અહંકાર ધન અને પરિવારની પરિવાર ને લીધે મળેલો સન્માન આ બધું પણ જૂઠું છે

ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥
mithi-aa raaj joban Dhan maal.
False (temporary) are power, youth, wealth and property.
રાજ્ય યુવાની અને ધન માલ બધું જ નાશવાન છે

ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
mithi-aa kaam kroDh bikraal.
False are lust and wild anger.
તેને કારણે કામ ની લહેર અને ભયાનક ક્રોધ આ પણ વ્યર્થ છે

ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ੍ਵ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥
mithi-aa rath hastee asav bastaraa.
False (transitory) are chariots, elephants, horses and expensive clothes.
રથ હાથી-ઘોડા અને સુંદર કપડાં કાયમ માટે રહેવા નથી

ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਪੇਖਿ ਹਸਤਾ ॥
mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa.
False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.
આ બધી માયા ને પ્રેમથી જોઈને જીવ હસે છે પણ આ હસવું એ અને ગુમાન બંને વ્યર્થ છે

ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
mithi-aa Dharoh moh abhimaan.
False are deception, emotional attachment and egotistical pride.
દગો મોહ અહંકાર આ બધું જ મનની વ્યર્થ તરંગો છે

ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਊਪਰਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥
mithi-aa aapas oopar karat gumaan.
False is the self-pride with ego.
પોતાની ઉપર ગુમાન કરવું પણ નકલી નશો છે

ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥
asthir bhagat saaDh kee saran.
Only the devotional worship of God is imperishable, performed under the protection of the Guru.
સદાય કાયમ રહેવા વાળી પ્રભુની ભક્તિ જ છે જે ગુરુની શરણમાં જઈ ને કરવી જોઈએ

ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥
naanak jap jap jeevai har kay charan. ||4||
O’ Nanak, one can live a true life only by meditating on Naam.||4||
હે નાનક! પ્રભુના ચરણમાં સદાય જાપ કરીને મનુષ્ય અસલી જીવન જીવે છે ।।૪।।

ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥
mithi-aa sarvan par nindaa suneh.
Useless are the ears which listen to the slander of others.
મનુષ્ય ના કાન વ્યર્થ છે જો તે પરાઈનિંદા સાંભળે છે

ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
mithi-aa hasat par darab ka-o hireh.
Useless are the hands which steal the wealth of others.
હાથ પણ વ્યર્થ છે જો તે પરાયું ધન ચોરી કરે છે