GUJARATI PAGE 262

ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥੫੫॥
Nanak deejai naam daan raakha-o hee-ai paro-ay. ||55||
O’ God, bless me with the gift of Naam, I may keep it enshrined in my heart, says Nanak.
નાનક કહે છે હું તારો એક દાસ છું, હું ગુણહીન છું, મારામાં કોઈ જ ગુણ નથી, મને તારા પોતાના નામ નું દાન કર, જેથી હું મારા હૃદયમાં તેને પરોવીને રાખી શકું ।।૫૫।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥
gurdayv maataa gurdayv pitaa gurdayv su-aamee parmaysuraa.
The Guru is our spiritual mother, father, master and embodiment of God.
ગુરુ જ માં છે, ગુરુ જ પિતા છે, ગુરુ જ આત્મિક જન્મ દેવાવાળા છે, ગુરુ માલિક પ્રભુ નું રૂપ છે, ગુરુ માયાના મોહના અંધકારનો નાશ કરવાવાળા મિત્ર છે

ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ ॥
gurdayv sakhaa agi-aan bhanjan gurdayv banDhip sahodaraa.
The Guru is our companion and the destroyer of ignorance; The Guru is our relative and brother.
ગુરુ જ સંબંધી અને ભાઈ છે ગુરુ જ અસલી દાતા છે જે પ્રભુના નામનો ઉપદેશ આપે છે

ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥
gurdayv daataa har naam updaysai gurdayv mant niroDharaa.
The Guru is the benefactor and the Spiritual teacher; The Guru’s word of wisdom is never ineffective.
ગુરુ નો ઉપદેશ એવો છે જેની અસર થી કોઈ વિકાર વગેરે પાસે ન આવી શકે ગુરુ શાંતિ સત્ય અને બુદ્ધિનું સ્વરૂપ છે

ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਧਿ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥
gurdayv saaNt sat buDh moorat gurdayv paaras paras paraa.
The Guru is the image of peace, truth and wisdom; the Guru’s touch is superior than the touch of paaras (mythical philosopher’s stone).
ગુરુ એક એવું પારસ છે જેની સાથે રહીને શ્રેષ્ઠ થઈ જવાય છે ગુરુ સાચું તીર્થ છે

ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥
gurdayv tirath amrit sarovar gur gi-aan majan apramparaa.
The Guru is the place of Pilgrimage and the pool of ambrosial nectar; to follow the Guru’s teachings is like the most sublime ablution.
ગુરુ અમૃતનું સરોવર છે ગુરુ જ્ઞાન જળ નું સ્નાન છે જે બધાં તીર્થોમાં શ્રેષ્ઠ છે

ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ ॥
gurdayv kartaa sabh paap hartaa gurdayv patit pavit karaa.
The Guru is the embodiment of the Creator and the destroyer of all sins; the Guru is the purifier of the heart of the sinners.
ગુરુ કર્તાર રૂપ બધાં પાપોને દૂર કરવા વાળા છે ગુરુ વિકારી લોકોના હૃદયને પવિત્ર કરવા વાળા છે

ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਰਾ ॥
gurdayv aad jugaad jug jug gurdayv mant har jap uDhraa.
The Guru existed from the beginning of time, through ages upon ages; by remembering the Guru’s Mantra, one is saved from the vices.
જ્યારથી જગત બન્યું છે ગુરુ પહેલેથી જ દરેક યુગમાં પરમાત્મા નામ ના ઉપદેશ દાતા છે

ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ ॥
gurdayv sangat parabh mayl kar kirpaa ham moorh paapee jit lag taraa.
O’ God, show mercy and unite us with the company of the Guru so that we, the ignorant sinners, may also swim across the world-ocean of vices.
ગુરુના નું દીધેલું હરિનામ મંત્ર જપ થી સંસાર સમુદ્ર ના વિકારોની લહેરો ને પાર કરી શકાય છે

ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥
gurdayv satgur paarbarahm parmaysar gurdayv naanak har namaskaraa. ||1||
O’ Nanak, the Guru is the embodiment of the all pervading God; therefore, we should all bow to the Guru in humble reverence. ||1||
હે નાનક! ગુરુ પરમેશ્વર પરબ્રહ્મ રૂપ છે હરિ ના રૂપ ગુરુને સદા નમસ્કાર કરવા જોઈએ ।।૧।।

ਏਹੁ ਸਲੋਕੁ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪੜਣਾ ॥
ayhu salok aad ant parh-naa.
This Salok is to be recited at the beginning and at the end of Bawan Akhri.
આ શ્લોક બાવન આખરી ની શરૂઆતમાં પણ વાંચવાનો છે અને છેલ્લે પણ વાંચવાનો છે

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥
ga-orhee sukhmanee mehlaa 5.
Raag Gauree, fifth Guru: SUKHMANI means the crown bead of bliss.
ગૌરી રાગ, સુખમાંની મહેલ ૫।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the Guru’s grace.
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે

ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
aad gur-ay namah.
I bow to the Primal Guru.
સૌથી ઊંચા અકાલ પુરખને મારા નમસ્કાર છે

ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
jugaad gur-ay namah.
I bow to the Guru who was before the beginning of the ages.
જે બધાં નો આરંભ છે અને જે યુગોના આરંભથી છે એને મારા નમસ્કાર છે

ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
satgur-ay namah.
I bow to the eternal True Guru.
સદગુરુ ને મારા નમસ્કાર

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥
saree gurdayv-ay namah. ||1||
I bow to the Great, Divine Guru.
શ્રી ગુરુદેવને મારા નમસ્કાર ।।૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી ।।

ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥
simra-o simar simar sukh paava-o.
I remember God with loving devotion and by remembering Him at all the time, I experience eternal bliss,
હું તે અકાલ પુરખ ના નામનું સ્મરણ કરું છુંઅને સ્મરણ કરી કરીને સુખ હાસિલ કરું છું

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
kal kalays tan maahi mitaava-o.
and dispel all worries and anguish that from my mind
આવી રીતે શરીરમાં જે દુઃખ અને વ્યાધિ છે તેને દૂર કરું છું

ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥
simra-o jaas bisumbhar aikai.
I contemplate on the One who preserves the universe.
જે આ જગતનો પાલક હરિ નું નામ અનેક

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥
naam japat agnat anaykai.
Countless people remember Him
અગણિત જીવ તે નામ જપે છે હું પણ તેનું સ્મરણ કરું છું

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖ੍ਯ੍ਯਰ ॥
bayd puraan simrit suDhaakh-yar.
The Vedas, the Puranas and the Smritis, the purest of utterances,
વેદ પુરાણ શ્રુતિએ એક અકાલ પુરખ નું નામ સૌથી પવિત્ર માન્યું છે

ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖ੍ਯ੍ਯਰ ॥
keenay raam naam ik aakh-yar.
have recognized the One, the Name of God to be the most sacred.
જે મનુષ્ય એ પોતાની અંદર અકાલ પુરખનું નામ થોડુંક પણ વસાવ્યું છે

ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥
kinkaa ayk jis jee-a basaavai. taa kee mahimaa ganee na aavai.
That person’s glory cannot be described in whose heart, God instills even an iota of Naam.
જે મનુષ્ય એ પોતાની અંદર અકાલ પુરખનું નામ થોડુંક પણ વસાવ્યું છે. તેની મહિમાનું વર્ણન નથી કરી શકતો

ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥
kaaNkhee aikai daras tuhaaro. naanak un sang mohi uDhaaro. ||1||
Nanak says, O’ God, save me along with those who yearn to experience your holy presence.
હે અકાલ પુરખ જે મનુષ્યને તારા દર્શનની આકાંક્ષા છે, નાનક કહે છે તેમની સ્મૃતિમાં રહીને મને સંસારસાગર થી બચાવી લે ।।૧।।

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥
sukhmanee sukh amrit parabh naam.
The ambrosial Name of God is the crown jewel (the essence) of all peace and bliss,
પ્રભુનું અમર કરવાવાળું સુખદાઈ નામ બધાં સુખોની મણી છે

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥
bhagat janaa kai man bisraam. Rahaa-o.
and this nectar- Name of God resides in the hearts of His true devotees. ll pause ll
તેનું ઠેકાણું ભક્તોના હૃદયમાં છે. વિરામ।।

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥
parabh kai simran garabh na basai.
By remembering God, one is freed from cycle of birth and death.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી જીવ જન્મ-મરણના ફેરામાં નથી આવતો

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥
parabh kai simran dookh jam nasai.
By remembering God, the fear of demon goes away.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી જીવ નું દુઃખ દૂર થઈ જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥
parabh kai simran kaal parharai.
By remembering God, the fear of death vanishes.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી યમરાજ નો ડર દૂર થઈ જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥
parabh kai simran dusman tarai.
Remembering God, one’s vices are eradicated
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી મોતનો ભય પણ દૂર થઈ જાય છે વિકાર રૂપી દુશ્મન પણ ટળી જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
parabh simrat kachh bighan na laagai.
Remembering God, one meets no obstacles in life.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી જીવનની રાહમાં કોઇ રૂકાવટ નથી આવતી

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
parabh kai simran an-din jaagai.
By remembering God, one always remains alert from vices and worldly temptations.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી મનુષ્ય દરેક ક્ષણ વિકારોની તરફથી સચેત થઈ જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
parabh kai simran bha-o na bi-aapai.
Remembering God, one is not overpowered by fear.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી કોઈ પણ ડર નો દબાવ જીવ ઉપર નથી આવતો

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
parabh kai simran dukh na santaapai.
Remembering God, one does not suffer sorrow.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી કોઈ પણ દુઃખ વ્યાકુળ નથી કરી શકતું

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
parabh kaa simran saaDh kai sang.
The meditative remembrance of God prevails in the Company of the Holy.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી ગુરુ મુખની સંગતિ માંથી મળે છે

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੨॥
sarab niDhaan naanak har rang. ||2||
O’ Nanak, all treasures of the world are in the Love of God. ||2||
હે નાનક! અકાલ પુરખ ના પ્રેમમાં દુનિયાનો બધો જ ખજાનો મળી જાય છે ।।૨।।

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥
parabh kai simran riDh siDh na-o niDh.
In the remembrance of God are the miraculous powers and all the nine treasures of the world.
પ્રભુના સ્મરણમાં જ બધી જ રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ અને નવ ખજાના છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥
parabh kai simran gi-aan Dhi-aan tat buDh.
In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence of wisdom.
પ્રભુ સ્મરણમાં જ જ્ઞાન ટકી શકે છે અને જગતનું મૂળ સમજવાની બુદ્ધિ આવી જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥
parabh kai simran jap tap poojaa.
In the remembrance of God are chanting, intense meditation and devotional worship.
પ્રભુના સ્મરણમાં જ બધાં જ જપ પૂજા છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥
parabh kai simran binsai doojaa.
In the remembrance of God, duality vanishes.
કારણ કે સ્મરણ કરવાથી પ્રભુ વગર કોઈ બીજું તેના જેવું અસ્તિત્વ ધરાવતું હશે એવો ખ્યાલ જ દૂર થઈ જાય છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥
parabh kai simran tirath isnaanee.
In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines of pilgrimage.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી આત્મા તીર્થ સ્નાન કરી લે છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥
parabh kai simran dargeh maanee.
In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the God.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી દરગાહમાં તેને આદર મળે છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥
parabh kai simran ho-ay so bhalaa.
In the remembrance of God, one accepts His will to be good for all.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી જ જગતમાં જે કાંઇ પણ ઘટી રહ્યું છે તે તેને યોગ્ય લાગે છે

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
parabh kai simran sufal falaa.
By remembering God, one one succeeds in achieving the supreme goal of life.
પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી તેનાં માનવ જન્મનો શ્રેષ્ઠ ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ થઈ જાય છે

ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥
say simrahi jin aap simraa-ay.
They alone remember Him in meditation, whom He inspires to do so.
તે જ સ્મરણ કરી શકે છે જેને પ્રભુ સ્વયં પ્રેરિત કરે છે