Gujarati Page 236

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਏਕੈ ॥

karan karaavan sabh kichh aykai. Only God is the creator and cause of causes.

જીવ બિચારાને હાથ માં શું? ફક્ત પરમાત્મા જ દરેક જીવમાં વ્યાપક થઈને બધુ જ કરી રહ્યો છે

ਆਪੇ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥

aapay buDh beechaar bibaykai.

He Himself bestows upon us the wisdom, contemplation and divine knowledge.

અને તે પ્રભુ પોતે જ દરેક જીવને અક્કલ બક્ષે છે. પોતે જ દરેક જીવમાં વ્યાપક થઈને વિચારની જીવન સંયોગને પારખે છે.

ਦੂਰਿ ਨ ਨੇਰੈ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥

door na nayrai sabh kai sangaa.

God is not far away; He is so near as if He is with us all.

તે પરમાત્મા કોઈનાથી દૂર નથી વસતો, બધાની નજીક વસે છે, સૌની સાથે વસે છે.

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥੮॥੧॥

sach saalaahan naanak har rangaa. ||8||1||

O’ Nanak, God is eternal, He enacts all worldly plays and he is praiseworthy.

હે નાનક! તે પ્રભુ હંમેશા સ્થિર રહેનાર છે, તે જ બધા તમાશા કરનાર છે, તે જ પ્રશંસનીય છે ॥૮॥૧॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥

gur sayvaa tay naamay laagaa.

By following the Guru’s teaching, one is attached to God’s Name,

પરંતુ, હે મન! તે મનુષ્ય જ પરમાત્માનાં નામમાં જોડાય છે, ગુરુના શરણે પડેલ મનુષ્ય હરિ નામમાં જોડાય છે,

ਤਿਸ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥

tis ka-o mili-aa jis mastak bhaagaa. But only with great good fortune one meets the Guru.

અને ગુરુ તે મનુષ્યને મળે છે જેનાં માથાનાં ભાગ્ય જાગી જાય.

ਤਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਆ ਸੋਇ ॥

tis kai hirdai ravi-aa so-ay.

God comes to dwells within that person,

ફરી તે મનુષ્યના હૃદયમાં તે પરમાત્મા આવી વસે છે.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥

man tan seetal nihchal ho-ay. ||1||

and his mind and body become peaceful and stable against the vices.

તેનું મન અને શરીર હૃદય ઠંડુ થઇ જાય છે, વિકારો તરફથી સ્થિર થઇ જાય છે ॥૧॥

ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

aisaa keertan kar man mayray.

O my mind, sing such Praises of God, હે મન! તું પરમાત્માની એવી મહિમા કરતો રહે,

ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਮਿ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

eehaa oohaa jo kaam tayrai. ||1|| rahaa-o.

which shall be of use to you here and hereafter.

જે તારા આ જીવનમાં પણ કામ આવે, અને પરલોકમાં પણ તારે કામ આવે ॥૧॥વિરામ॥

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭਉ ਅਪਦਾ ਜਾਇ ॥

jaas japat bha-o apdaa jaa-ay.

By meditating on whom with love and devotion, fear and misfortune depart,

હે મન! તું તે પરમાત્માની મહિમા કરતો રહે જેનું નામ જપીને દરેક પ્રકારનો ડર દૂર થઇ જાય છે,

ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥

Dhaavat manoo-aa aavai thaa-ay.

and the wandering mind is held steady.

દરેક આફત ટળી જાય છે, વિકારો તરફ દોડતું મન અટકી જાય છે,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

jaas japat fir dookh na laagai.

By meditating on whom with loving devotion, suffering shall never again overtake you.

જેનું નામ જપવાથી ફરી કોઈ દુઃખ સ્પર્શી શકતું નથી

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ ॥੨॥

jaas japat ih ha-umai bhaagai. ||2||

By meditating on whom with love and devotion, the By mego departs.

જેનું નામ જપવાથી અંદરથી અહંકાર દૂર થઇ જાય છે ॥૨॥

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਵਸਿ ਆਵਹਿ ਪੰਚਾ ॥

jaas japat vas aavahi panchaa.

By meditating on whom with love and devotion, the five vices are overcome.

જેનું નામ જપવાથી કામાદિક પાંચેય વિકાર કાબુ આવી જાય છે,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਿਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਚਾ ॥

jaas japat ridai amrit sanchaa.

By meditating on whom, Ambrosial Nectar of Naam is collected in the heart.

જેનું નામ જપવાથી આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર નામ-જળ હૃદયમાં એકત્રિત કરી શકે છે,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥

jaas japat ih tarisnaa bujhai.

Remembering whom with love and devotion, this desire for Maya is quenched.

જેનું નામ જપવાથી માયાની તરસ ઠરી જાય છે

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥੩॥

jaas japat har dargeh sijhai. ||3||

Remembering whom with love and devotion, one is approved in God’s Court.

અને જેનું નામ જપવાથી પરમાત્માની દરબારમાં પણ સફળ થઇ જાય છે ॥૩॥

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕੋਟਿ ਮਿਟਹਿ ਅਪਰਾਧ ॥

jaas japat kot miteh apraaDh.

By meditating on whom with love and devotion, millions of sins are erased.

હે ભાઈ! તું તે પરમાત્માની મહિમા કરતો રહે, જેનું નામ જપવાથી પાછલા કરેલ કરોડો પાપ મટી જાય છે,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਹੋਵਹਿ ਸਾਧ ॥

jaas japat har hoveh saaDh.

Meditating on Him with love and devotion, one becomes Holy saint of God.

જેનું નામ જપવાથી આગળ માટે સારા મનુષ્ય બની જાય છે,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਵੈ ॥

jaas japat man seetal hovai.

Remembering whom with love, the mind becomes calm and peaceful.

જેનું નામ જપવાથી મન વિકારોની ગરમીમા ઠંડુ શીતળ થઇ જાય છે

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥੪॥

jaas japat mal saglee khovai. ||4||

Meditating on Him with love and devotion, all filth of vices are washed away.

અને જેનું નામ જપવાથી પોતાની અંદરની વિકારોની ગંદકી દૂર કરી લે છે ॥૪॥

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ॥

jaas japat ratan har milai.

Meditating on Him, the jewel of the Lord is obtained. Remembering Him with loving devotion, one realizes the precious God’s Name,

જેનું જાપ કરવાથી મનુષ્યને હરિ નામ રત્ન પ્રાપ્ત થઇ જાય છે,

ਬਹੁਰਿ ਨ ਛੋਡੈ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹਿਲੈ ॥

bahur na chhodai har sang hilai.

One gets so attached to Him that he never forsakes Him.

નામ જપવાની કૃપાથી મનુષ્ય પરમાત્માની સાથે એટલો હળી-મળી જાય છે કે પ્રાપ્ત કરેલ તે નામ-રત્નને બીજી વાર છોડતો નથી,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੁ ॥

jaas japat ka-ee baikunth vaas.

Remembering Whom with loving devotion, many acquire higher spiritual status.

જેનું નામ જપવાથી આધ્યાત્મિક આનંદ મળે છે આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ઠેકાણું મળી જાય છે,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥੫॥

jaas japat sukh sahj nivaas. ||5||

Remembering whom with loving devotion, one intuitively dwells in peace.

તથા, જાણે જેમ, અનેક વૈકુંઠનું નિવાસ પ્રાપ્ત થઇ જાય છે ॥૫॥

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹਤ ॥

jaas japat ih agan na pohat.

By meditating on Whom, one is not affected by this fire of worldly desires.

હે ભાઈ! તું તે પરમાત્માની મહિમા કરતો રહે, જેનું નામ જપવાથી તૃષ્ણાની આગ સ્પર્શી શકે નહિ,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹੁ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਤ ॥

jaas japat ih kaal na johat.

Remembering Whom with loving devotion, one is not under the fear of Death.

આધ્યાત્મિક મૃત્યુ પોતાનું જોર નાખી નહિ શકે,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਾਥਾ ॥ jaas japat tayraa nirmal maathaa. By meditating on Whom with loving devotion, you will be honored everywhere

દરેક જગ્યાએ તું ઉજ્જવળ-મુખ રહીશ,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥੬॥

jaas japat saglaa dukh laathaa. ||6||

By meditating on Whom with loving devotion, all the sorrows are dispelled. અને તારું દરેક પ્રકારનું દુઃખ દૂર થઇ જશે ॥૬॥

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮੁਸਕਲੁ ਕਛੂ ਨ ਬਨੈ ॥

jaas japat muskal kachhoo na banai.

By meditating on Whom with loving devotion, no difficulties are encountered. હે ભાઈ! તું તે પરમાત્મા મહિમા કરતો રહે, જેનું નામ જપવાથી મનુષ્યના જીવન સફરમાં કોઈ મુશ્કેલી બનતી નથી,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਣਿ ਅਨਹਤ ਧੁਨੈ ॥

jaas japat sun anhat Dhunai.

By meditating on Whom with loving devotion, one hears the blissful sound of God’s praises. મનુષ્ય એક-રસ આધ્યાત્મિક આનંદના ગીતની ધૂન સાંભળતો રહે છે,

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥

jaas japat ih nirmal so-ay.

Remembering Whom with loving, one acquires this immaculate reputation. મનુષ્યની અંદર દરેક સમય આધ્યાત્મિક આનંદની લહેર ચાલી રહે છે મનુષ્ય લોક-પરલોકમાં પવિત્ર શોભા કમાય છે.

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਸੀਧਾ ਹੋਇ ॥੭॥

jaas japat kamal seeDhaa ho-ay. ||7||

By meditating on Whom with love, one becomes delighted like lotus flower. જેનું નામ જપવાથી મનુષ્યનું કમળરૂપી હૃદય વિકારોથી પલટીને, પરમાત્માની યાદ તરફ સીધું થઇ જાય છે, ॥૭॥

ਗੁਰਿ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਊਪਰਿ ਕਰੀ ॥

gur subh darisat sabh oopar karee.

The Guru has bestowed His sublime Glance of Grace upon all. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પર ગુરુએ જેમ સૌથી સારા પ્રકારની કૃપાની નજર કરી દીધી

ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੇ ਹਰੀ ॥

jis kai hirdai mantar day haree.

In whose heart he enshrines the mantra of God’s Name, તે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્માનું નામ જપ્વાનો ઉપદેશ વસે છે

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਤਿਨਿ ਭੋਜਨੁ ਚੂਰਾ ॥

akhand keertan tin bhojan chooraa.

The continuous singing of God’s praises becomes delicious food for his soul. તેને પરમાત્માની એક-રસ મહિમાને પોતાની આત્મા માટે સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવી લીધું

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੮॥੨॥

kaho naanak jis satgur pooraa. ||8||2||

Says Nanak, that person has met the perfect Guru. નાનક કહે છે, જે મનુષ્યને સંપૂર્ણ ગુરુ મળી પડ્યા, ॥૮॥૨॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ ॥

gur kaa sabad rid antar Dhaarai.

The person who, enshrines the Guru’s teaching in his mind, તે મનુષ્ય પોતાના હૃદયમાં ગુરુના શબ્દ વસાવે છે,

ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥

panch janaa si-o sang nivaarai. forsakes the five vices (lust, greed, anger, attachment and ego), કામાદિક પાંચેય વિકારોથી પોતાનો સાથ હટાવી લે છે,

ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ ॥

das indree kar raakhai vaas.

keeps the ten senses under their control; દસેય ઇન્દ્રિયોને પોતાના કાબુમાં કરી લે છે

ਤਾ ਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

taa kai aatmai ho-ay pargaas. ||1||

his soul becomes enlightened with divine light. (learns to lives by the divine law) અને તેની આત્મામાં પ્રકાશ થઇ જાય છે, તેને આધ્યાત્મિક જીવનની સમજ આવી જાય છે ॥૧॥

ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾ ਕੈ ਹੋਇ ॥

aisee darirh-taa taa kai ho-ay.

He alone acquire such spiritual stability, હે ભાઈ! જે મનુષ્યના હૃદયમાં એવું આધ્યાત્મિક બળ ઉત્પન્ન થઇ જાય છે,

ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jaa ka-o da-i-aa ma-i-aa parabh so-ay. ||1|| rahaa-o.

whom God blesses with His Mercy and Grace. તે મનુષ્ય પર પરમાત્માની દયા હોય છે, કૃપા હોય છે॥૧॥વિરામ॥

ਸਾਜਨੁ ਦੁਸਟੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥

saajan dusat jaa kai ayk samaanai.

The person to whom all friends and foes are one and the same, હે ભાઈ! જે મનુષ્યને પોતાના હૃદયમાં મિત્રા અને દુશ્મન એક જેવા જ લાગે,

ਜੇਤਾ ਬੋਲਣੁ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨੈ ॥

jaytaa bolan taytaa gi-aanai.

whatever he speaks is all spiritual wisdom, જેટલું કાંઈ તે બોલે છે, આધ્યાત્મિક જીવનની સમજ વિશે બોલે છે,

ਜੇਤਾ ਸੁਨਣਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮੁ ॥

jaytaa sunnaa taytaa naam.

whatever he hears is the praises God. જેટલું કાંઈ સાંભળે છે, પરમાત્માની મહિમા જ સાંભળે છે,

ਜੇਤਾ ਪੇਖਨੁ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨੁ ॥੨॥

jaytaa paykhan taytaa Dhi-aan. ||2||

whatever he sees, attunes this person to God. જેટલું કાંઈ જુએ છે, પરમાત્મામાં ધ્યાન જોડવાને કારણે જ બને છે ॥૨॥

ਸਹਜੇ ਜਾਗਣੁ ਸਹਜੇ ਸੋਇ ॥

sehjay jaagan sehjay so-ay.

Such a person, whether awake or sleep is always in a state of equipoise. તે મનુષ્ય ભલે જાગે છે, ભલે સુતેલ છે, તે હંમેશા આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં જ ટકી રહે છે;

ਸਹਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

sehjay hotaa jaa-ay so ho-ay.

Whatever happens is in accordance with God’s will and is accepted as good. પરમાત્માની રજામાં જે કાંઈ થાય છે, તેને યોગ્ય માને છે, અને આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં જ લીન રહે છે;

ਸਹਜਿ ਬੈਰਾਗੁ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਸਨਾ ॥

sahj bairaag sehjay hee hasnaa.

In both sorrow and pleasure, he remains in state of equipoise. કોઈ દુઃખની ઘટના થઇ જાય, ભલે ખુશીનું કારણ બને, તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં જ રહે છે;

ਸਹਜੇ ਚੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਪਨਾ ॥੩॥

sehjay choop sehjay hee japnaa. ||3||

Whether silent or reciting God’s Name, he is in the state of equipoise. જો તે ચુપ બેઠો છે તો પણ સ્થિરતામાં છે અને જો બોલી રહ્યો છે તો પણ સ્થિરતામાં છે ॥૩॥

ਸਹਜੇ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜੇ ਭਾਉ ॥

sehjay bhojan sehjay bhaa-o.

He takes food and deals lovingly with others with intuitive ease. આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને જ તે ખાવા-પીવાનો વ્યવહાર કરે છે,

ਸਹਜੇ ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਦੁਰਾਉ ॥

sehjay miti-o sagal duraa-o.

All his instincts of deceit is gone very naturally. આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં જ તે બીજાની સાથે પ્રેમ ભરેલું વર્તન કરે છે; આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકી રહેવાને કારણે તેની અંદરથી બધો કપટ-ભાવ મટી જાય છે;

ਸਹਜੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥

sehjay ho-aa saaDhoo sang.

With ease he joins the holy congregation, આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં જ તેને ગુરુનો મેળાપ થઇ જાય છે,

ਸਹਜਿ ਮਿਲਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਸੰਗੁ ॥੪॥

sahj mili-o paarbarahm nisang. ||4||

and in peace and poise, he merges with the Supreme God. અને પ્રત્યક્ષ રીતે તેને પરમાત્મા મળી જાય છે ॥૪॥

ਸਹਜੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਸਹਜਿ ਉਦਾਸੀ ॥

sehjay garih meh sahj udaasee.

Whether at home or wandering outside, he remains in peace and poise. જો તે ઘરમાં છે તો પણ આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં,