Gujarati Page 230

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥

gurmukh vichahu ha-umai jaa-ay.

By following Guru’s teachings, ego departs from within. હે પંડિત! ગુરુના શરણે પડવાથી મનમાંથી અહંકાર દૂર થઇ જાય છે,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥

gurmukh mail na laagai aa-ay.

The dirt of egoistic thoughts does not soil the mind of Guru’s follower. ગુરુના શરણે પડવાથી મનના અહંકારની ગંદકી આવીને ચોંટતી નથી,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੨॥

gurmukh naam vasai man aa-ay. ||2||

God’s Name, comes to dwell within the mind of a Guru’s follower. કારણ કે ગુરુના શરણે પડવાથી પરમાત્માનું નામ મનમાં આવી વસે છે ॥૨॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚਿ ਹੋਈ ॥

gurmukh karam Dharam sach ho-ee.

All deeds and faith of a guru’s follower are based on truth. હે પંડિત! ગુરુની સનમુખ રહેવાથી હંમેશા સ્થિર પરમાત્મામાં લીનતા થઇ જાય છે અને આ છે વાસ્તવિક કર્મ-ધર્મ.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ਜਲਾਏ ਦੋਈ ॥

gurmukh ahaNkaar jalaa-ay do-ee.

A guru’s follower burns down ego and duality from his mind. જે ગુરુની શરણ પડે છે તે પોતાની અંદરથી અહંકા ર તેમજ મારુ તારુ સળગાવી દે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥

gurmukh naam ratay sukh ho-ee. ||3||

Being imbued with the love of God, a Guru’s follower enjoys peace. પ્રભુના નામમાં રંગાઈ જઈને ગુરુની સનમુખ રહેનાર મનુષ્યને આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે ॥૩॥

ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਬੂਝਹੁ ਸੋਈ ॥

aapnaa man parboDhahu boojhhu so-ee.

O’ Pandit, First awaken your own mind and understand the existence of God yourself. હે પંડિત! પહેલા પોતાના મનને જગાવ અને તે પરમાત્માની હસ્તીને સમજ.

ਲੋਕ ਸਮਝਾਵਹੁ ਸੁਣੇ ਨ ਕੋਈ ॥ lok samjhaavhu sunay na ko-ee. Otherwise, people won’t listen to you, even when you try to preach them. હે પંડિત! તારું પોતાનું મન માયાના મોહમાં સુતેલું પડ્યું છે, પરંતુ તું લોકોને શિક્ષા દે છે આ રીતે ક્યારેય કોઈ મનુષ્ય શિક્ષા સાંભળતો નથી.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਮਝਹੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥

gurmukh samjhahu sadaa sukh ho-ee. ||4||

Following Guru’s teachings, understand the right way of life, you will always live in bliss. ગુરુના શરણે પડીને તું પોતે જીવન માર્ગને સમજ, તે હંમેશા આધ્યાત્મિક આનંદ મળશે ॥૪॥

ਮਨਮੁਖਿ ਡੰਫੁ ਬਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥

manmukh damf bahut chaturaa-ee.

The self-willed is overly clever and puts up a false show, હે પંડિત! પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર મનુષ્ય ધાર્મિક દેખાવ કરે છે, મોટી ચતુરાઈ દેખાડે છે.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

jo kichh kamaavai so thaa-ay na paa-ee.

whatever he does is not acceptable in God’s court. પરંતુ જે કાંઈ તે પોતે અમલી જીવન કમાય છે તે પરમાત્માની નજરોમાં સ્વીકાર થતો નથી,

ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥੫॥

aavai jaavai tha-ur na kaa-ee. ||5||

Therefore he remains in the cycles of birth and death and finds no spiritual peace anywhere. તે મનુષ્ય જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડી રહે છે, તેને આધ્યાત્મિક શાંતિની કોઈ જગ્યા નથી મળતી ॥૫॥

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥

manmukh karam karay bahut abhimaanaa.

The egocentric performs religious rituals in great pride. પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર મનુષ્ય પોતાની તરફથી ધાર્મિક કર્મ કરે છે પરંતુ આ રીતે તેની અંદર ખૂબ અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે,

ਬਗ ਜਿਉ ਲਾਇ ਬਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ ॥

bag ji-o laa-ay bahai nit Dhi-aanaa.

He pretends to be sitting in meditation, but actually like a stork his mind is fixed on the next victim. તે હંમેશા બગલાની જેમ જ સમાધી લગાવીને બેસે છે.

ਜਮਿ ਪਕੜਿਆ ਤਬ ਹੀ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੬॥

jam pakrhi-aa tab hee pachhutaanaa. ||6||

He will repent, when caught by the demon of death. તે ત્યારે જ પસ્તાશે જયારે મૃત્યુએ તેને માથાથી આવી જક્ડયો ॥૬॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

bin satgur sayvay mukat na ho-ee.

Without following Guru’s advice, liberation is not obtained. હે પંડિત! સદગુરુના શરણે પડ્યા વગર દંભ વગેરેથી છુટકારો થતો નથી.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥

gur parsaadee milai har so-ee.

Only by the Guru’s Grace, one can realize God. ગુરુની કૃપાથી જ તે ઘાટ-ઘાટને જાણનાર પરમાત્મા મળે છે.

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥੭॥

gur daataa jug chaaray ho-ee. ||7||

It is through the Guru’s grace that one meets God. Not just in this age, but in all the four ages, only Guru has been the means to salvation. હે પંડિત! સતયુગ કલયુગ કહી કહીને કોઈ યુગની જવાબદારી દુષ્ટ લગાવીને ભૂલ ના કર, ચારેય યુગોમાં ગુરુ જ પરમાત્માનાં નામનું દાન દેનાર છે ॥૭॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥

gurmukh jaat pat naamay vadi-aa-ee.

For the Guru’s follower, God’s Name is his honor, social status and glory. હે પંડિત! ગુરુના શરણે પડનાર મનુષ્ય માટે હરિ-નામ જ ઊંચી જાતિ છે, ઊંચું કુલ છે, પરમાત્માના નામમાં તે પોતાની ઇજ્જત માને છે.

ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਬਿਦਾਰਿ ਗਵਾਈ ॥

saa-ir kee putree bidaar gavaa-ee.

Through the Naam, the Guru’s follower eradicates the worldly attachments. નામની કૃપાથી જ તેને માયાનો પ્રભાવ પોતાની અંદરથી કાપીને ઉપર રાખી દીધો છે.

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਠੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥੮॥੨॥

naanak bin naavai jhoothee chaturaa-ee. ||8||2||

O’ Nanak, without Naam all the cleverness is false. નાનક કહે છે, હે પંડિત! પરમાત્માના નામથી વંચિત રહીને બીજી-બીજી ચતુરાઈઓ દેખાડવી વ્યર્થ છે ॥૮॥૨॥

ਗਉੜੀ ਮਃ ੩ ॥

ga-orhee mehlaa 3.

Raag Gauree, Third Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૩॥

ਇਸੁ ਜੁਗ ਕਾ ਧਰਮੁ ਪੜਹੁ ਤੁਮ ਭਾਈ ॥

is jug kaa Dharam parhahu tum bhaa-ee.

O’ my brothers, read and reflect on what is written in the holy books about the righteous way of life for this day and age. હે ભાઈ! આ મનુષ્ય જન્મનું કર્તવ્ય વાંચ

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

poorai gur sabh sojhee paa-ee.

The Perfect Guru has bestowed this clear understanding, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય ગુરુના શરણે આવી પડ્યો છે સંપૂર્ણ ગુરુએ તેને આ સમજ દીધી છે કે

ਐਥੈ ਅਗੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧॥

aithai agai har naam sakhaa-ee. ||1||

that both here and hereafter, it is God’s Name who will be our only companion. ਕਿ આ લોકમાં અને પરલોકમાં પરમાત્માનું નામ જ વાસ્તવિક સાથી છે ॥૧॥

ਰਾਮ ਪੜਹੁ ਮਨਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

raam parhahu man karahu beechaar.

O’ my friends, read about God and reflect on Him in your your mind, હે ભાઈ! પરમાત્માની મહિમા વાંચ, પોતાના મનમાં પરમાત્માના ગુણોનો વિચાર કર,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

gur parsaadee mail utaar. ||1|| rahaa-o.

and through Guru’s Grace wash off the filth of your vices. આ રીતે ગુરુની કૃપાથી પોતાના મનમાંથી વિકારોની ગંદકી દૂર કર ॥૧॥વિરામ॥

ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

vaad viroDh na paa-i-aa jaa-ay.

God is not realized by entering into any religious controversies. હે ભાઈ! કોઈ ધાર્મિક દલીલ કરવાથી કે કોઈ ધર્મનું વિરોધ કરવાથી પરમાત્માનું નામ પ્રાપ્ત નથી થતું,

ਮਨੁ ਤਨੁ ਫੀਕਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

man tan feekaa doojai bhaa-ay.

By the love of duality, the body and mind remain spiritually unsatisfied. આ રીતે પરમાત્માના નામની લગનથી તૂટીને બીજા જ સ્વાદોમાં પડેલું મન આધ્યાત્મિક જીવનમાં વંચિત થઇ જાય છે, શરીર આધ્યાત્મિક જીવન વિહિન થઇ જાય છે

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥

gur kai sabad sach liv laa-ay. ||2||

It is only through Guru’s word that one can attune to the eternal God. ગુરુના શબ્દ દ્વારા જ મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર રહેનાર પરમાત્મામાં લગન જોડી શકાય છે ॥૨॥

ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ha-umai mailaa ih sansaaraa.

This world is polluted with egotism. હે ભાઈ! ગુરુને મળ્યા વગર આ જગત અહંકારના વિકારથી ગંદા મન થઇ જાય છે.

ਨਿਤ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵੈ ਨ ਜਾਇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

nit tirath naavai na jaa-ay ahaNkaaraa.

By taking cleansing baths daily at sacred shrines of pilgrimage, egotism is not eliminated. હંમેશા તીર્થો પર સ્નાન પણ કરે છે પરંતુ આ રીતે આના મનનો અહંકાર દૂર થતો નથી,

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ ॥੩॥

bin gur bhaytay jam karay khu-aaraa. ||3||

Without meeting the Guru, they are tormented by the fear Death. ગુરુને મળ્યા વગર આધ્યાત્મિક મૃત્યુ આને નષ્ટ કરતી રહે છે ॥૩॥

ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਜਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੈ ॥

so jan saachaa je ha-umai maarai.

Only that person is True, (embodiment of God) who has conquered his ego. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય ગુરુના શબ્દ દ્વારા પોતાની અંદરથી અહંકારને દૂર કરી લે છે

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ ॥

gur kai sabad panch sanghaarai.

Through Guru’s word, he conquers all the five passions of lust, greed, anger, ego and emotional attachment. કામાદિક પાંચેય વિકારોને સમાપ્ત કરી દે છે, તે મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર રહેનાર પરમાત્માનું રૂપ થઇ જાય છે,

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ॥੪॥

aap tarai saglay kul taarai. ||4||

He saves himself, and also saves all his entire lineage as well. તે પોતે સંસાર સમુદ્રમાંથી પાર પડી જાય છે અને પોતાના આખા કુળને પણ પાર પાડી લે છે ॥૪॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਨਟਿ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥

maa-i-aa mohi nat baajee paa-ee.

(God), like a juggler, has staged the drama of emotional attachment to Maya, હે ભાઈ! જેમ જ્યારે કોઈ નટ રમત નાખે છે તો લોકો તમાશો જોવા આવી એકત્રિત થાય છે, તેમ જ પ્રભુ નટે માયાના મોહથી આ જગત રચનાનો તમાશો રચી દીધો છે.

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਰਹੇ ਲਪਟਾਈ ॥

manmukh anDh rahay laptaa-ee.

and the self-willed, blinded by the Maya, are getting entangled in this drama.

આને જોઈ જોઈને પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર માયાના મોહમાં અંધ થયેલ મનુષ્ય આ તમાશાની સાથે ચોંટી રહે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੫॥ gurmukh alipat rahay liv laa-ee. ||5|| But the Guru’s followers remain detached from this drama by remaining attuned to God’s love. પરંતુ, ગુરુની સનમુખ રહેનાર મનુષ્ય પ્રભુ ચરણોમાં ધ્યાન જોડીને આ તમાશાથી નિર્લિપ રહે છે ॥૫॥

ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

bahutay bhaykh karai bhaykh-Dhaaree.

The disguiser, who thinks righteousness is only the outer religious garb, puts on various religious disguises. હે ભાઈ! ગર્ભિત ધાર્મિક પહેરાવને જ ધર્મ સમજનાર મનુષ્ય વિભિન્ન પ્રકારની ધાર્મિક વેશ-ભુષાઓ પહેરે છે

ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ ਫਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

antar tisnaa firai ahaNkaaree.

But within himself, he carries the desire for worldly riches and keeps wandering in ego. પરંતુ તેની અંદર માયાની તૃષ્ણા બની રહે છે તે અહંકારમાં જ વિચરે છે.

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੈ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੬॥

aap na cheenai baajee haaree. ||6||

He does not reflect on himself, and therefore loses the game of life. તે પોતાના જીવનને પરખતો નથી આ માટે તે મનુષ્ય-જન્મની રમત હારી જાય છે ॥૬॥

ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਿ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥

kaaparh pahir karay chaturaa-ee.

Putting on religious robes, he acts so clever, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય ગર્ભિત ધાર્મિક પહેરાવ કરીને જ ચતુરાઈ ભરેલી વાતો કરે છે કે હું ધાર્મિક છું,

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਅਤਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥

maa-i-aa mohi at bharam bhulaa-ee.

but in fact due to love for Maya he is totally lost in extreme doubts. પરંતુ અંદરથી માયાના મોહને કારણે ખુબ ભટકણમાં ફસાઈને ખોટા માર્ગ પર પડી રહે છે,

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥੭॥

bin gur sayvay bahut dukh paa-ee. ||7||

Without following the Guru’s advice, he suffers immense pain. તે મનુષ્ય ગુરુના શરણે ના આવવાને કારણે ખૂબ દુ:ખ મેળવે છે ॥૭॥

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥

naam ratay sadaa bairaagee.

They, who remain imbued with the love of God, are always detached from worldly affairs. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્માના નામમાં રંગાયેલ રહે છે, તે હંમેશા વૈરાગ્યમય રહે છે.

ਗ੍ਰਿਹੀ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

garihee antar saach liv laagee.

Even while taking care of their families, they remain attuned to God. ગૃહસ્થમાં રહેતાં રહેતાં જ તેની લગન હંમેશા-સ્થિર પરમાત્મામાં લાગી રહે છે.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥੮॥੩॥

naanak satgur sayveh say vadbhaagee. ||8||3||

O’ Nanak, they who follow the teachings of the True Guru are very fortunate. હે નાનક! તે મનુષ્ય ખૂબ ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે તે ગુરુના શરણે રહે છે ॥૮॥૩॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ga-orhee mehlaa 3.

Raag Gauree, by the Third Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૩॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂਲੁ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸਾ ॥

barahmaa mool vayd abhi-aasaa.

The Brahma is believed to be the founder of the study of the Vedas. હે ભાઈ! જે બ્રહ્માને વેદ-અભ્યાસનો માર્ગ ચલાવનાર માનવામાં આવે છે જે બ્રહ્મા વેદ- અભ્યાસનો મૂળ મનાય છે

ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਦੇਵ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ ॥

tis tay upjay dayv moh pi-aasaa.

It is also believed that from him emanated all other gods, but they all appear to be enticed by worldly attachment and desire. તેનાથી બધા દેવતા ઉત્પન્ન થયેલા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તે દેવતા માયાના મોહ-માયાની તૃષ્ણામાં ફસાયેલા જ બતાવવામાં આવી રહ્યા છે.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮੇ ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥੧॥

tarai gun bharmay naahee nij ghar vaasaa. ||1||

These gods kept wandering in the three modes of maya (vice, virtue and power), and they did not get place in God’s court. તે દેવતા માયાના ત્રણ ગુણોમાં જ ભટકતા રહ્યા, તેને પ્રભુ ચરણોમાં ઠેકાણું ના મળ્યું ॥૧॥

ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥

ham har raakhay satguroo milaa-i-aa.

God has saved me from the Maya by uniting me with True Guru, હે ભાઈ! અમને પરમાત્માએ માયાના પ્રભાવથી બચાવી લીધા છે, પરમાત્માએ અમને ગુરુ મેળાવી દીધા છે,

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

an-din bhagat har naam drirh-aa-i-aa. ||1|| rahaa-o.

who has instructed me about always remembering God with love and devotion. જે ગુરુએ અમારા દિલમાં દરેક વખતે પરમાત્માની ભક્તિ પાકી ટકાવી દીધી છે, પરમાત્માનું નામ પાકું ટકાવી દીધું છે ॥૧॥વિરામ॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੰਜਾਲਾ ॥

tarai gun banee barahm janjaalaa.

The gospel of Brahma keeps people entangled in the three impulses of Maya. હે ભાઈ! બ્રહ્માની રચેલી વાણી તે વાણી જે બ્રહ્માની રચેલી બતાવવામાં આવે છે માયાના ત્રણ ગુણોમાં જ રાખે છે,

ਪੜਿ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਾ ॥

parh vaad vakaaneh sir maaray jamkaalaa.

After reading this Gospel, the scholars enter into controversies and are tormented by the fear of death.

કારણ કે આને વાંચીને વિદ્વાન પંડિત દલીલ જ કરે છે, તેના માથા પર આધ્યાત્મિક મૃત્યુ પોતાની ઇજા કાયમ રાખે છે.