Gujarati Page 197

ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸੁ ॥੨॥

sagal dookh kaa ho-i-aa naas. ||2||

his all sufferings come to an end. ||2|| તેના બધા દુઃખોનો નાશ થઈ જાય છે ॥૨॥

ਆਸਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਧਨੁ ਏਕ ॥

aasaa maan taan Dhan ayk.

For him, God is his only hope, honor, support and wealth. એક પરમાત્માનું નામ જ તે મનુષ્યની આશા બની જાય છે. પ્રભુનું નામ જ તેના માન-તાન અને ધન થઈ જાય છે.

ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ ਮਨ ਮਹਿ ਟੇਕ ॥੩॥

saachay saah kee man meh tayk. ||3||

The sovereign God is the only support of his mind. ||3|| તે મનુષ્યના મનમાં હંમેશા કાયમ રહેનાર શાહ પરમાત્માનો જ સહારો હોય છે ॥૩॥

ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ ॥

mahaa gareeb jan saaDh anaath.

The poor, helpless, devotees and saints નાનક કહે છે, હે ભાઈ! જે ઘણા ગરીબ અને અનાથ લોકો હતા. જ્યારે તે ગુરુના સેવક બની ગયા, ગુરુની શરણ આવી પડ્યા,

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ॥੪॥੮੫॥੧੫੪॥

nanak prabh raakhe day haath. ||4||85||154||

are protected by the almighty God, O’ Nanak. ||4||85||154|| પરમાત્માએ તેને દુઃખો-કષ્ટોથી હાથ દઈને બચાવી લીધા ॥૪॥૮૫॥૧૫૪॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਜਨੁ ਕਰਿ ਸੂਚੇ ॥

har har naam majan kar soochay.

They who have become pure by bathing in the immaculate Name of God, હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ તીર્થમાં સ્નાન કરીને સ્વચ્છ જીવનવાળા બની જાય છે.

ਕੋਟਿ ਗ੍ਰਹਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੂਚੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kot garahan punn fal moochay. ||1|| rahaa-o. have obtained the reward greater than the reward of the most virtuous deeds during millions of eclipses. ||1||Pause||

નામ-તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી કરોડો ગ્રહણોના સમયે કરેલ દાન-પુણ્યના ફળોથી વધારે ફળ મળે છે ॥૧॥ વિરામ॥

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਬਸੇ ॥

har kay charan riday meh basay.

The one in whose heart is enshrined God’s immaculate Name, હે ભાઈ! જે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્માનાં ચરણો વસી જાય,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਸੇ ॥੧॥

janam janam kay kilvikh nasay. ||1||

his sinful mistakes of countless births are eradicated ||1|| તેના અનેક જન્મોના કરેલા પાપ નાશ થઇ જાય છે ॥૧॥

ਸਾਧਸੰਗਿ ਕੀਰਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥

saaDhsang keertan fal paa-i-aa.

He who is blessed with the reward of singing God’s Praises in the holy congregation, હે ભાઈ! જે મનુષ્યએ સાધુ-સંગતમાં ટકીને પરમાત્માની મહિમાનાં ફળ પ્રાપ્ત કરી લીધા

ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥

jam kaa maarag darisat na aa-i-aa. ||2||

did not have to face the fear of death at all ||2|| યમરાજનો રસ્તો તેને નજર પણ નથી પડતો. આધ્યાત્મિક મૃત્યુ તેની ક્યાંય નજીક પણ નથી ભટકતી ॥૨॥

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਗੋਵਿੰਦ ਅਧਾਰੁ ॥

man bach karam govind aDhaar.

He who has made God as the only support for his mind, words and deeds, હે ભાઈ! જે મનુષ્યએ પોતાના મનનો પોતાની બોલીનો પોતાના કામોનો આશરો પરમાત્માના નામને બનાવી લીધો,

ਤਾ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਬਿਖੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੩॥

taa tay chhuti-o bikh sansaar. ||3||

has gotten rid of the poisonous worldly bonds of Maya ||3|| તેનાથી સંસારનો મોહ દૂર હટી ગયો, તેનાથી વિકારોનું તે ઝેર ઉપર રહી ગયુ, જે મનુષ્યના આધ્યાત્મિક જીવનને મારી દે છે ॥૩॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥

kar kirpaa parabh keeno apnaa.

Bestowing His mercy, one whom God has made as His own, હે નાનક! કૃપા કરીને પ્રભુએ જે મનુષ્યને પોતાનો બનાવી લીધો.

ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੇ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ॥੪॥੮੬॥੧੫੫॥

naanak jaap japay har japnaa. ||4||86||155||

O’ Nanak, that person always lovingly meditates on God’s Name. ||4||86||155|| તે મનુષ્ય હંમેશા પ્રભુનો જાપ જપે છે પ્રભુના ભજન કરે છે ॥૪॥૮૬॥૧૫૫॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਜਾਤੇ ॥

pa-o sarnaa-ee jin har jaatay.

Seek the refuge of the one who already has realized God. હે ભાઈ! જે મનુષ્યએ પરમાત્માની સાથે જાણ-પહેચાન બનાવી લીધી છે તેના જ શરણે પડી રહે,

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਚਰਣ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥

man tan seetal charan har raatay. ||1||

Imbued with God’s immaculate Name the mind and body become calm. ||1|| કારણ કે પ્રભુ-ચરણોમાં પ્રેમ નાખીને મન શાંત થઈ જાય છે, શરીર શાંત થઈ જાય છે ॥૧॥

ਭੈ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਨ ਬਸਾਹੀ ॥

bhai bhanjan parabh man na basaahee.

Those who do not enshrine God, the destroyer of all fear, in their mind, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય બધા ડરોનો નાશ કરનાર પ્રભુને પોતાના મનમાં નથી વસાવતો.

ਡਰਪਤ ਡਰਪਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤੁ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

darpat darpat janam bahut jaahee. ||1|| rahaa-o.

spend countless births in fear and dread. ||1||Pause|| તેના અનેક જન્મ આ ડરોથી ધ્રૂજતા જ વીતી જાય છે ॥૧॥વિરામ॥

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥

jaa kai ridai basi-o har naam.

He in whose mind is enshrined God’s Name, હે ભાઈ! જે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્માનું નામ વસી જાય છે.

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥

sagal manorath taa kay pooran kaam. ||2||

all his desires are fulfilled and all his tasks are accomplished. ||2|| તેના બધા કામ બધા હેતુ સફળ થઇ જાય છે ॥૨॥

ਜਨਮੁ ਜਰਾ ਮਿਰਤੁ ਜਿਸੁ ਵਾਸਿ ॥ janam jaraa mirat jis vaas. He in whose hands is our birth, old age, and death, હે ભાઈ! અમારું જીવવું, અમારી વૃધાવસ્થા અને અમારું મૃત્યુ જે પરમાત્માના હાથમાં છે,

ਸੋ ਸਮਰਥੁ ਸਿਮਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥੩॥

so samrath simar saas giraas. ||3||

lovingly remember that All-powerful God with each breath and morsel. ||3|| તે બધી તાક્તોના માલિક પ્રભુને દરેક શ્વાસની સાથે અને દરેક ગ્રાસ સાથે સ્મરણ કરતો રહે ॥૩॥

ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ॥

meet saajan sakhaa parabh ayk.

The one God alone is our friend, well wisher, and companion. હે ભાઈ! એક પરમાત્મા જ અમારો જીવોનો મિત્ર છે સજ્જન છે, સાથી છે.

ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ॥੪॥੮੭॥੧੫੬॥

naam su-aamee kaa naanak tayk. ||4||87||156||

O’ Nanak, Name of that Master-God is our only Support. ||4||87||156|| હે નાનક તે માલિક પ્રભુનું નામ જ અમારા જીવનનો સહારો છે ॥૪॥૮૭॥૧૫૬॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਬਾਹਰਿ ਰਾਖਿਓ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥

baahar raakhi-o ridai samaal.

When the saints go out for daily chores, they keep God enshrined in their hearts, હે ભાઈ! જગતથી કાર્ય-વ્યવહાર કરતા સંતોએ ગોવિંદને પોતાના હૃદયમાં સંભાળીને રાખેલ હોય છે.

ਘਰਿ ਆਏ ਗੋਵਿੰਦੁ ਲੈ ਨਾਲਿ ॥੧॥

ghar aa-ay govind lai naal. ||1||

and when they return home, they bring God along with them. (they always keep God enshrined in their hearts) ||1|| ગોવિંદને સંત જન પોતાના હૃદય ઘરમાં હંમેશા પોતાની સાથે રાખે છે ॥૧॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥

har har naam santan kai sang.

God’s Name is always enshrined in the hearts of the saints. હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ હંમેશા સંત જનના હ્રદયમાં વસે છે.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

man tan raataa raam kai rang. ||1|| rahaa-o.

Their minds and bodies are imbued with the Love of God. ||1||Pause|| પરમાત્માના પ્રેમ રંગમાં સંત જનોનું મન રંગાયેલ રહે છે, શરીર રંગાયેલ રહે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ॥

gur parsaadee saagar tari-aa.

Through the Guru’s grace, (by meditating on God’s Name) the saints cross over the worldly ocean of vices, હે ભાઈ! ગુરુની કૃપાથી પરમાત્માનું નામ હૃદયમાં સંભાળીને સંત જન સંસાર સમુદ્રથી પાર થઈ જાય છે,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਹਿਰਿਆ ॥੨॥

janam janam kay kilvikh sabh hiri-aa. ||2||

and all their sins of myriad of births are destroyed. ||2|| અને અનેક જન્મોના પહેલા કરેલ બધા પાપ દુર કરી લે છે ॥૨॥

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਭਗਵੰਤੁ ॥

sobhaa surat naam bhagvant.

Honor and divine wisdom are acquired through God’s Name. જે મનુષ્ય ગુરુનો ઉપદેશ હૃદયમાં વસાવે છે, તે ભાગ્યશાળી થઈ જાય છે. તે લોક પરલોકમાં ઉદારતા કમાય છે. તેનું ધ્યાન પ્રભુના નામમાં જોડાય છે.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥੩॥

pooray gur kaa nirmal mant. ||3||

This is the immaculate mantra (teaching) of the perfect Guru. ||3|| હે ભાઈ! તું પણ સંપૂર્ણ ગુરુનો ઉપદેશ પોતાના હ્રદયમાં વસાવ.॥૩॥

ਚਰਣ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਪੁ ॥

charan kamal hirday meh jaap.

Lovingly meditate on the immaculate Name of God in your heart. હે ભાઈ! તું પણ પરમાત્માના સુંદર ચરણ પોતાના હૃદયમાં જપતો રહે.

ਨਾਨਕੁ ਪੇਖਿ ਜੀਵੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥

naanak paykh jeevai partaap. ||4||88||157||

Nanak attains spiritual life by beholding the glory of God. ||4||88||157|| નાનક તે પરમાત્માનો પ્રતાપ જોઈને આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરે છે ॥૪॥૮૮॥૧૫૭॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ga-orhee mehlaa 5 Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

Dhan ih thaan govind gun gaa-ay.

Blessed is the heart of the person who sings the Praises of God. હે ભાઈ! ગોવિંદના ગુણ ગાવાથી મનુષ્યનું આ હ્રદય-સ્થળ ભાગ્યશાળી બની જાય છે,

ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kusal khaym parabh aap basaa-ay. ||1|| rahaa-o.

God Himself bestows peace and pleasure in that heart. ||1||Pause|| કારણ કે જે હૃદયમાં પ્રભુની મહિમા આવી વસે, તેમાં પ્રભુએ પોતે સુખ, બધા આનંદ લઈ વસાવ્યા ॥૧॥ વિરામ॥

ਬਿਪਤਿ ਤਹਾ ਜਹਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਨਾਹੀ ॥

bipat tahaa jahaa har simran naahee.

The one who does not remember God remains miserable. હે ભાઈ! સમસ્યા હંમેશા તે હૃદયમાં વીતતી રહે છે. જેમાં પરમાત્માના નામનું સ્મરણ નથી

ਕੋਟਿ ਅਨੰਦ ਜਹ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਹੀ ॥੧॥

kot anand jah har gun gaahee. ||1||

The one who sings the Praises of God always enjoys bliss. ||1|| જે હૃદયમાં પરમાત્માના ગુણ ગાવામાં આવે છે. ત્યાં કરોડો જ આનંદ છે. ॥૧॥

ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਦੁਖ ਰੋਗ ਘਨੇਰੇ ॥

har bisri-ai dukh rog ghanayray.

Forgetting God, one suffers from all kinds of sorrows and diseases. હે ભાઈ! જો મનુષ્યને પરમાત્માનું નામ ભુલાઈ જાય, તો તેને અનેક દુઃખ, અનેક રોગ આવી ઘેરે છે.

ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਜਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰੇ ॥੨॥

parabh sayvaa jam lagai na nayray. ||2||

One who meditates on Naam has no fear of death. ||2|| પરંતુ પરમાત્માની સેવા-ભક્તિ કરવાથી યમરાજ ભય નજીક નથી ભટક્તો આધ્યાત્મિક મૃત્યુ નથી આવતું. ॥૨॥

ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ॥

so vadbhaagee nihchal thaan.

Blessed is the heart of a person, હે ભાઈ! તે હૃદય-સ્થળ ભાગ્યશાળી છે. તે હૃદય હંમેશા સ્થિર રહે છે,

ਜਹ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੩॥

jah japee-ai parabh kayval naam. ||3||

who meditates only on God’s Name. ||3|| જેમાં પરમાત્માનું નામ જ જપવામાં આવે છે ॥૩॥

ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਲਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥

jah jaa-ee-ai tah naal mayraa su-aamee.

Wherever I go, my Master-God is with me. હે ભાઈ! હવે હું જ્યાં જાવ છું. ત્યાં મારો માલિક-પ્રભુ મને પોતાની સાથે દેખાઈ દે છે

ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੯॥੧੫੮॥

naanak ka-o mili-aa antarjaamee. ||4||89||158||

Nanak has met the Inner-knower of hearts. ||4||89||158|| બધા હૃદયનો જાણનાર પ્રભુ પોતાની કૃપાથી નાનકને મળી ગયો છે ॥૪॥૮૯॥૧૫૮॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ਧਿਆਵੈ ॥

jo paraanee govind Dhi-aavai.

That mortal who always meditates on God, જે મનુષ્ય ગોવિંદ પ્રભુને પોતાના હૃદયમાં યાદ કરતો રહે છે,

ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥

parhi-aa anparhi-aa param gat paavai. ||1||

whether educated or uneducated, receives supreme state of spiritual bliss. ||1|| તે ભલે વિદ્વાન હોય અથવા વિદ્યા હીન, તે સૌથી ઊંચી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી લે છે ॥૧॥

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਪਾਲ ॥

saaDhoo sang simar gopaal.

Meditate on God in the Company of the holy. હે ભાઈ! ગુરુની સંગતિમાં રહીને સૃષ્ટિના પાલનહાર પ્રભુના નામનું સ્મરણ કર.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਠਾ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

bin naavai jhoothaa Dhan maal. ||1|| rahaa-o.

Except the wealth of Naam, all worldly wealth and property is false and shall not accompany you in the end. ||1||Pause|| પ્રભુના નામ વગર બીજું કોઈ ધન અને કોઈ વસ્તુ પાક્કો સાથ નિભાવનાર નથી ॥૧॥વિરામ॥