Gujarati Page 196

ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਤੰਤ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥

a-ukhaDh mantar tant sabh chhaar.

In comparison to Naam, all medicines, spells and charms are as useless as dust. એની સરખામણીની અન્ય બધી ઔષધિઓ, બધા મંત્ર અને તંત્ર તુચ્છ છે.

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਧਾਰੁ ॥੩॥

karnaihaar riday meh Dhaar. ||3||

Enshrine the Creator God within your heart. ||3|| હે ભાઈ! વિધાતા પ્રભુને પોતાના હૃદયમાં ટકાવી રાખી. ॥૩॥

ਤਜਿ ਸਭਿ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥

taj sabh bharam bhaji-o paarbarahm.

Renouncing all other doubts, one who has meditated on God, નાનક કહે છે, જે મનુષ્યએ બધા ભ્રમ ત્યાગીને પરબ્રહ્મ પ્રભુના ભજન કર્યા છે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹੁ ਧਰਮੁ ॥੪॥੮੦॥੧੪੯॥

kaho naanak atal ih Dharam. ||4||80||149||

has realized that this alone is the eternal righteous deed, says Nanak. ||4||80||149|| તેને જોઈ લીધું છે કે ભજન-સ્મરણવાળો ધર્મ આવો છે જે ક્યારેય ફળ દેવામાં અભાવ નથી આવવા દેતો ॥૪॥૮૦॥૧૪૯॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸੋਈ ॥

kar kirpaa bhaytay gur so-ee.

O’ my friends, that person alone seeks the guidance of the Guru upon whom God becomes gracious. પરંતુ, હે ભાઈ! તે જ મનુષ્ય ગુરુને મળે છે. જેના પર પરમાત્મા કૃપા કરે છે.

ਤਿਤੁ ਬਲਿ ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥

tit bal rog na bi-aapai ko-ee. ||1||

By virtue of the power of Guru’s blessings, no malady afflicts that person.||1||

ગુરુના મેળાપની કૃપાથી મનુષ્યની અંદર આધ્યાત્મિક બળ ઉત્પન્ન થાય છે તે બળને કારણે કોઈ રોગ પોતાનું જોર નથી મૂકી શકતો. ॥૧॥

ਰਾਮ ਰਮਣ ਤਰਣ ਭੈ ਸਾਗਰ ॥

raam raman taran bhai saagar.

By meditating on God’s Name, we cross over the dreadful worldly-ocean of vices. હે ભાઈ! પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી સંસાર સમુદ્રથી પાર પડી જાય છે

ਸਰਣਿ ਸੂਰ ਫਾਰੇ ਜਮ ਕਾਗਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

saran soor faaray jam kaagar. ||1|| rahaa-o.

When we seek the shelter of the brave Guru, then even the demon of death tears away the account of our deeds. ||1||Pause|| શૂરવીર ગુરુના શરણે પડવાથી યમરાજોના લેખ ફાડવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિક મૃત્યુ લાવનાર બધા સંસ્કાર મટી જાય છે ॥૧॥વિરામ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥

satgur mantar dee-o har naam.

O’ my friends, whom the true Guru has given the mantra of God’s Name, હે ભાઈ! જે મનુષ્યને સતગુરુએ પરમાત્માનું નામ મંત્ર દઈ દીધું.

ਇਹ ਆਸਰ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ॥੨॥

ih aasar pooran bha-ay kaam. ||2||

on the support of this (mantra) that person’s tasks are accomplished.||2|| આ નામ-મંત્રના આશરે તેના બધા હેતુ પૂરાં થઇ ગયાં. ॥૨॥

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥

jap tap sanjam pooree vadi-aa-ee.

The full honor of all kinds of worships, penances, and austerities were received by the one, તેને બધા જપોનું, બધા તપોનું, બધા સંયમોનું સમ્માન પ્રાપ્ત થઇ ગયું.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰਿ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੩॥ gur kirpaal har bha-ay sahaa-ee. ||3|| on whom the Guru became kind, and God became his supporter.||3|| હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પર સતગુરુ કૃપાળુ થયા જેના મદદગાર સદગુરુ બની ગયા ॥૩॥

ਮਾਨ ਮੋਹ ਖੋਏ ਗੁਰਿ ਭਰਮ ॥

maan moh kho-ay gur bharam.

The person whose ego, attachment, and doubts are dispelled by the Guru, હે નાનક! જો, ગુરુએ જે મનુષ્યના અહંકાર, મોહ વગેરે ભ્રમ નાશ કરી દીધા,

ਪੇਖੁ ਨਾਨਕ ਪਸਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥੪॥੮੧॥੧੫੦॥

paykh naanak pasray paarbarahm. ||4||81||150||

O’ Nanak, he beholds the Supreme God pervading everywhere. ||4||81||150| તેને પરબ્રહ્મ પ્રભુ દરેક જગ્યાએ વ્યાપક દેખાઈ પડ્યા ॥૪॥૮૧॥૧૫૦॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਬਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧੁਲਾ ਭਾਰੀ ॥

bikhai raaj tay anDhulaa bhaaree.

Under the influence of vicious addictions, one becomes spiritually blind in evil pursuits. હે ભાઈ! વિકારોના પ્રભાવથી મનુષ્ય વિકારોમાં ખુબ અંધ થઈ જાય છે ત્યારે તેને પરમાત્માનું નામ ક્યારેય સૂઝતું નથી.

ਦੁਖਿ ਲਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥੧॥

dukh laagai raam naam chitaaree. ||1||

When he is afflicted with some malady, then he remembers God’s Name. ||1|| પરંતુ વિકારોને કારણે જયારે તે દુઃખમાં ફસાઈ છે ત્યારે પરમાત્માનું નામ યાદ કરે છે ॥૧॥

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕਉ ਤੁਹੀ ਵਡਿਆਈ ॥

tayray daas ka-o tuhee vadi-aa-ee.

O’ God, You are the glory of Your devotee. હે પ્રભુ! તારા દાસ માટે તારું નામ જ લોક-પરલોકમાં ઇજ્જત છે.

ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨਰਕਿ ਲੈ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

maa-i-aa magan narak lai jaa-ee. ||1|| rahaa-o.

Engrossment in worldly wealth and affairs drags a person into misery. ||1||Pause|| તારો દાસ જાણે છે કે માયામાં મસ્ત મનુષ્યને માયા નર્કમાં લઈ જાય છે અને હમેશા દુ:ખી રાખે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਰੋਗ ਗਿਰਸਤ ਚਿਤਾਰੇ ਨਾਉ ॥

rog girsat chitaaray naa-o.

Gripped by disease, the mortal remembers the Name of God, હે ભાઈ! રોગોથી ઘેરાયેલ મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ યાદ કરે છે.

ਬਿਖੁ ਮਾਤੇ ਕਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥੨॥

bikh maatay kaa tha-ur na thaa-o. ||2||

The one who is engrossed in the poison of vices has no spiritual standing. ||2|| પરંતુ વિકારોના ઝેરમાં મસ્ત થયેલ મનુષ્યના આધ્યાત્મિક જીવનનો ક્યાંય નામોનિશાન મળતો નથી. વિકારોનું ઝેર તેના આધ્યાત્મિક જીવનને સમાપ્ત કરી દે છે ॥૨॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

charan kamal si-o laagee pareet.

A person who is attuned to the loving adoration of God’s immaculate Name, હે ભાઈ! પરમાત્માના સુંદર ચરણોથી જે મનુષ્યની પ્રીતિ બની જાય છે.

ਆਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀ ਆਵਹਿ ਚੀਤਿ ॥੩॥

aan sukhaa nahee aavahi cheet. ||3||

does not think of any other kind of worldly comforts. ||3|| તેને દુનિયાવાળા બીજા સુખ યાદ આવતા નથી ॥૩॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥

sadaa sadaa simra-o parabh su-aamee.

O’ my Master-God, I wish to meditate on You forever. હે નાનક! પ્રાર્થના કર અને બોલ, હે પ્રભુ! હે સ્વામી!

ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੨॥੧੫੧॥

mil naanak har antarjaamee. ||4||82||151||

O Nanak, merge with God, the Inner-knower of hearts. ||4||82||151|| હે અંતર્યામી હરિ! મને મળ. હું હંમેશા જ તને સ્મરણ કરતો રહું ॥૪॥૮૨॥૧૫૧॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਆਠ ਪਹਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੇ ॥

aath pahar sangee batvaaray.

Twenty-four hours a day, the evil impulses (ego, lust, anger, greed and false attachment), accompany a person like the highway robbers. હે ભાઈ! કામાદિક પાંચેય ડાકુ આઠેય પ્રહર મનુષ્યની સાથે સાથી બની રહે છે અને એના આધ્યાત્મિક જીવન પર લૂંટ મારતા રહે છે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ ॥੧॥

kar kirpaa parabh la-ay nivaaray. ||1||

Showing His mercy, God has driven them away. ||1|| પ્રભુએ પોતે જ કૃપા કરીને બચાવી લીધા છે ॥૧॥

ਐਸਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

aisaa har ras ramhu sabh ko-ay.

Everyone should enjoy the elixir of the Name of such a powerful God, હે ભાઈ! તે પરમાત્મા બધી પૂર્ણ તાકતોનો માલિક છે જે મનુષ્ય તેનો પાલવ પકડે છે, તે કોઈ વિકારને તેની નજીક નથી ભટકવા દેતો.

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

sarab kalaa pooran parabh so-ay. ||1|| rahaa-o.

who is perfect and all powerful.||1||Pause|| દરેક જીવ એવા સામર્થ્યવાળા પ્રભુના નામનો રસ લે ॥૧॥વિરામ॥

ਮਹਾ ਤਪਤਿ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥ mahaa tapat saagar sansaar. This world is like an exceedingly hot ocean of evil passions. હે ભાઈ! કામાદિક વિકારોની સંસાર સમુદ્રમાં ખુબ ગરમી પડી રહી છે આ ગરમીથી બચવા માટે પ્રભુનો જ આશરો લો,

ਪ੍ਰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰ ॥੨॥

parabh khin meh paar utaaranhaar. ||2||

God can ferry us across this ocean in an instant,. ||2|| પ્રભુ એક પળમાં આ જલનમાંથી પાર પાડવાની તાકાત રાખનાર છે ॥૨॥

ਅਨਿਕ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀ ਜਾਹਿ ॥

anik banDhan toray nahee jaahi.

The countless worldly bonds can’t be broken by a person’s own efforts. હે ભાઈ!માયાના મોહનો આ વિકાર વગેરે અનેક બંધન છે, મનુષ્યના પોતાના પ્રયત્નોથી આ બંધન તોડી નથી શકાતા.

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮੁਕਤਿ ਫਲ ਪਾਹਿ ॥੩॥

simrat naam mukat fal paahi. ||3||

But those who lovingly meditate on God’s Name receive the reward of freedom from these worldly bonds.||3|| પરંતુ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરતાં કરતાં આ બંધનોથી નિજાત-રૂપી ફળ પ્રાપ્ત કરી લે છે ॥૩॥

ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਇਸ ਤੇ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥

ukat si-aanap is tay kachh naahi.

The mortal can accomplish nothing through any device or cleverness. આ જીવની કોઈ એવી હોશિયારી, કોઈ એવી દલીલ નથી ચાલી શકતી, જેનાથી એ આ ડાકુઓના પંજાથી બચી શકે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੪॥੮੩॥੧੫੨॥

kar kirpaa naanak gun gaahi. ||4||83||152||

Nanak prays, O’ God, please bestow mercy so that mortals may sing Your praises and save themselves from these vices.||4||83||152|| હે નાનક! પ્રભુ-ઓટલા પર પ્રાર્થના કર અને બોલ, હે પ્રભુ! તું પોતે કૃપા કર જીવ તારા ગુણ ગાય અને આનાથી બચી શકે. ॥૪॥૮૩॥૧૫૨॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥

thaatee paa-ee har ko naam.

O’ my friend, if by God’s Grace you have received the wealth of God’s Name, હે ભાઈ! જો તે પરમાત્માની કૃપાથી પરમાત્માના નામ ધનની થેલી પ્રાપ્ત કરી લીધી છે,

ਬਿਚਰੁ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥੧॥

bichar sansaar pooran sabh kaam. ||1||

then you can do your worldly chores without hesitation, all your tasks would be accomplished.||1|| તો તું સંસારના કાર્ય-વ્યવહારોમાં પણ નિસંગ થઈને ફર. તારા બધા કામ માથે ચઢી જશે ॥૧॥

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥

vadbhaagee har keertan gaa-ee-ai.

By great good fortune, the hymn of God’s Praises are sung. હે ભાઈ! પરમાત્માની મહિમાનાં ગીત વિશાળ ભાગ્યોથી ગાઈ શકાય છે.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

paarbarahm tooN deh ta paa-ee-ai. ||1|| rahaa-o.

O’ Supreme God, if You bestow this gift, only then we can sing Your praises.||1||Pause|| હે પરબ્રહ્મ પ્રભુ! જો તું પોતે અમને જીવોને પોતાની મહિમાનું દાન દે તો જ અમને મળી શકે છે ॥૧॥ વિરામ॥

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥

har kay charan hirdai ur Dhaar.

O’ my friend, enshrine God’s immaculate Name in your heart. હે ભાઈ! પરમાત્માનાં ચરણો પોતાના હૃદયમાં દિલમાં ટકાવી રાખી.

ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਚੜਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥

bhav saagar charh utreh paar. ||2||

By boarding the ship of God’s Name, you would cross over the world-ocean of vices.||2|| પ્રભુ ચરણ-રૂપી જહાજ પર ચઢીને તું સંસાર સમુદ્રથી પાર થઇ જઇશ ॥૨॥

ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

saaDhoo sang karahu sabh ko-ay.

Everyone should seek the company of the Saint-Guru. હે ભાઈ! દરેક પ્રાણી ગુરુની સંગતિ કરો.

ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥

sadaa kali-aan fir dookh na ho-ay. ||3||

There will always be peace; and no sorrow will ever afflict again. ||3|| ગુરુની સંગતિમાં રહેવાથી હંમેશા સુખ જ સુખ હશે. બીજી વાર કોઈ દુઃખ વ્યાપી નહિ શકે ॥૩॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥

paraym bhagat bhaj gunee niDhaan.

With loving devotion, meditate on God who is the treasure of virtues. હે નાનક! પ્રેમ-ભરેલી ભક્તિથી બધા ગુણોના ખજાના પરમાત્માના ભજન કર,

ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥ naanak dargeh paa-ee-ai maan. ||4||84||153|| O Nanak, by doing so we attain honor in God’s court. ||4||84||153|| આ રીતે પરમાત્માની હાજરીમાં આદર-સત્કાર મળે છે ॥૪॥૮૪॥૧૫૩॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਮੀਤ ॥

jal thal mahee-al pooran har meet.

Our friend God who is fully pervading in all places-waters, land and sky, હે ભાઈ! જે પ્રભુ-મિત્ર જળમાં, ધરતીમાં, આકાશમાં, બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે,

ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਤ ॥੧॥

bharam binsay gaa-ay gun neet. ||1||

by always singing His praises, all doubts are dispelled.||1|| તેના ગુણ હંમેશા ગાવાથી બધા પ્રકરનું ભટકવું નાશ થઇ જાય છે ॥૧॥

ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਪਹਰੂਆ ॥

oothat sovat har sang pahroo-aa.

God remains with the mortal at all times, watching over (ike a bodyguard). તે પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ જીવની સાથે રખેવાળ છે

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਜਮ ਨਹੀ ਡਰੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jaa kai simran jam nahee daroo-aa. ||1|| rahaa-o.

By lovindly meditating on Him the fear of death departs. ||1||Pause|| હે ભાઈ! જે પરમાત્માના નામ જપવાની કૃપાથી મૃત્યુનો ડર નથી રહી જતો, આધ્યાત્મિક મૃત્યુ નજીક નથી ભટકી શકતું, ॥૧॥વિરામ॥

ਚਰਣ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੁ ॥ charan kamal parabh ridai nivaas. In whose heart God’s immaculate Name is enshrined, (ਹੇ ਭਾਈ!) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

હે ભાઈ! પ્રભુના સુંદર ચરણોનું જે મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ થઈ જાય છે,