Gujarati Page 182

ਬਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਿਸਥਾਰ ॥

bi-aapat harakh sog bisthaar.

Maya afflicts some through pain and others through the display of pleasure. ક્યાંક ખુશી ક્યાંક દુઃખનો ફેલાવો છે,

ਬਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥

bi-aapat surag narak avtaar.

It torments people through living in the conditions of heaven and hell. ક્યાંક જીવ નરકોમાં પડે છે. ક્યાંક સ્વર્ગોમાં પહોંચે છે,

ਬਿਆਪਤ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਪੇਖਿ ਸੋਭਾ ॥

bi-aapat Dhan nirDhan paykh sobhaa.

It afflicts the rich, the poor and those who see themselves being honored. ક્યાંક કોઈ ધનવાળા છે, ક્યાંક ગરીબ છે. ક્યાંક કોઈ પોતાની શોભા જોઈને ખુશ છે – આ અનેક ઉપાયોથી માયા જીવો પર પ્રભાવ નાખી રહી છે.

ਮੂਲੁ ਬਿਆਧੀ ਬਿਆਪਸਿ ਲੋਭਾ ॥੧॥

mool bi-aaDhee bi-aapas lobhaa. ||1||

The root cause of this affliction is greed in one form or another. ||1|| ક્યાંક રોગોનું મૂળ લોભ બનીને માયા પોતાનું જોર મૂકી રહી છે ॥૧॥

ਮਾਇਆ ਬਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥

maa-i-aa bi-aapat baho parkaaree.

Maya torments people in so many ways. હે પ્રભુ! તારી રચેલી માયા અનેક ઉપાયોથી જીવો પર પ્રભાવ રાખી રહી છે અને જીવોને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ મારી દે છે,

ਸੰਤ ਜੀਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

sant jeeveh parabh ot tumaaree. ||1|| rahaa-o.

O’ God, saints enjoy bliss under Your protection. ||1||Pause|| તારા સંત તારા આશરે આધ્યાત્મિક જીવન ભોગવે છે. ॥૧॥ વિરામ॥

ਬਿਆਪਤ ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥

bi-aapat ahaN-buDh kaa maataa.

Maya torments the one who is intoxicated with self-conceit. ક્યાંક કોઈ ‘હૂ હૂ’,ની બુદ્ધિમાં મસ્ત છે.

ਬਿਆਪਤ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ bi-aapat putar kaltar sang raataa. It afflicts the one who is imbued with the love for children and spouse. ક્યાંક કોઈ પુત્ર-સ્ત્રીના મોહમાં રંગાયેલ છે.

ਬਿਆਪਤ ਹਸਤਿ ਘੋੜੇ ਅਰੁ ਬਸਤਾ ॥

bi-aapat hasat ghorhay ar bastaa.

Maya torments some through the possessions such as elephants, horses and beautiful clothes. ક્યાંક હાથી ઘોડા સુંદર કપડાની લગન છે.

ਬਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ॥੨॥

bi-aapat roop joban mad mastaa. ||2||

It torments the one intoxicated with beauty and youth. ||2|| ક્યાંક કોઈ રૂપ અને જવાનીના નશામાં મસ્ત છે – આ અનેક ઉપાયોથી માયા પોતાનો પ્રભાવ મૂકી રહી છે ॥૨॥

ਬਿਆਪਤ ਭੂਮਿ ਰੰਕ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥

bi-aapat bhoom rank ar rangaa.

It torments landlords, paupers and rich revelers. ક્યાંક જમીનની મિલકત છે, ક્યાંક ગરીબી છે.

ਬਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣਿ ਸੰਗਾ ॥

bi-aapat geet naad sun sangaa.

It is afflicts those who are listening to songs and music in parties. ક્યાંક અમિર છે, ક્યાંક મંડળીઓના ગીત અવાજ સાંભળીને ખુશ થઇ રહ્યા છે,

ਬਿਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥

bi-aapat sayj mahal seegaar.

It torments people through beautiful beds, palaces and decorations. ક્યાંક સુંદર પથારી, હાર-શણગાર અને મહેલ મેડીઓનો લાલચ છે.

ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ ॥੩॥

panch doot bi-aapat anDhi-aar. ||3|| affected

Sometimes it effects them through the darkness of the five evil passions. ||3|| આ અનેક ઉપાયોથી માયા પોતાનો પ્રભાવ મૂકી રહી છે. ક્યાંક મોહના અંધકારમાં કામાદિક પાંચેય વિકાર દૂત બનીને માયા જોર નાખી રહી છે ॥૩॥

ਬਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਫਾਸਾ ॥

bi-aapat karam karai ha-o faasaa.

It torments even the one who acts righteously but is entangled in ego. ક્યાંક કોઈ અહંકારમાં ફસાયેલ પોતાના તરફથી ધાર્મિક કામ કરી રહ્યો છે.

ਬਿਆਪਤਿ ਗਿਰਸਤ ਬਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ॥ bi-aapat girsat bi-aapat udaasaa. Maya torments the householder as well as the recluse. કોઈ ગૃહસ્થમાં પ્રવૃત છે, કોઈ ઉદાસી રૂપમાં છે.

ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ ਬਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤਿ ॥ aachaar bi-uhaar bi-aapat ih jaat. It torments people through pride in character, lifestyle and social status. ક્યાંક કોઈ ધાર્મિક રીતોમાં પ્રવૃત છે, કોઈ ઊંચી જાતિના અભિમાનમાં છે

ਸਭ ਕਿਛੁ ਬਿਆਪਤ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰਾਤ ॥੪॥ sabh kichh bi-aapat bin har rang raat. ||4|| Maya afflicts when there is lack of love for God ||4|| પરમાત્માના પ્રેમમાં મગ્ન થવાથી વંચિત રહીને આ બધું જ માયાનો પ્રભાવ જ છે ॥૪॥

ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥

santan kay banDhan kaatay har raa-ay.

The sovereign God cuts away the bonds of Maya for the saints. પરમાત્મા પોતે જ સંતોના માયાના બંધન કાપી દે છે.

ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇ ॥

taa ka-o kahaa bi-aapai maa-ay.

So, Maya cannot torment them at all. તેના પર માયા પોતાનું જોર નથી મૂકી શકતી.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਧੂਰਿ ਸੰਤ ਪਾਈ ॥

kaho naanak jin Dhoor sant paa-ee.

Nanak says, One who has humbly followed the teachings of the Guru, નાનક કહે છે, જે મનુષ્યએ સંતોના ચરણોની ધૂળ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે,

ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥ taa kai nikat na aavai maa-ee. ||5||19||88|| Maya cannot draw near that person ||5||19||88|| માયા તે મનુષ્યની નજીક ભટકી શકતી નથી ॥૫॥૧૯॥૮૮॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.

Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૫॥

ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰ ॥

nainhu need par darisat vikaar.

The eyes are unconscious in casting their evil glance on others. પારકાં રૂપને વીકાર ભરેલી નજરથી જોવું – આ આંખોમાં ઊંઘ આવી રહી છે.

ਸ੍ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣਿ ਨਿੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥ sarvan so-ay sun nind veechaar.

The ears are unconscious in listening to slanderous stories. બીજાની નિંદાના વિચાર સાંભળી-સાંભળીને કાના સુઈ રહ્યા છે.

ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭਿ ਮੀਠੈ ਸਾਦਿ ॥

rasnaa so-ee lobh meethai saad. The tongue is unconscious in the desires for sweet flavors.

જીભ ખાવાના લોભમાં પદાર્થોના મીઠા સ્વાદમાં સુઈ રહી છે.

ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦਿ ॥੧॥

man so-i-aa maa-i-aa bismaad. ||1||

The mind is asleep fascinated by Maya (worldly wealth). ||1|| મન માયાના આશ્ચર્ય ભવ્યતામાં સુતેલું રહે છે ॥૧॥

ਇਸੁ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥

is garih meh ko-ee jaagat rahai.

Only a rare one is aware of the onslaughts of Maya (worldly attractions). હે ભાઈ! આ શરીરરૂપી ઘરમાં કોઈ દુર્લભ મનુષ્ય જ સાવધાન રહે છે,

ਸਾਬਤੁ ਵਸਤੁ ਓਹੁ ਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

saabat vasat oh apnee lahai. ||1|| rahaa-o.

and keeps his wealth of life intact.||1||Pause|| જે સાવધાન રહે છે તે પોતાની આધ્યાત્મિક જીવનની બધેબધી રાશિ-પુંજી સંભાળી લે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨੈ ਰਸ ਮਾਤੀ ॥

sagal sahaylee apnai ras maatee.

All the sensory organs of the body are busy in enjoying their own pleasures. બધી જ જ્ઞાનેન્દ્રિયો પોતપોતાના અભિરુચિમાં મસ્ત રહે છે.

ਗ੍ਰਿਹ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਜਾਤੀ ॥

garih apunay kee khabar na jaatee.

They do not care to guard their own body against vices. પોતાના શરીર ઘરની આ સમજ નથી રાખતી.

ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥

musanhaar panch batvaaray.

The five plunderers and robbers (lust, anger, greed, attachment and ego), કપટ કરનાર પાંચેય ડાકુ-

ਸੂਨੇ ਨਗਰਿ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥੨॥

soonay nagar paray thag-haaray. ||2||

descend upon the unguarded house (body). ||2|| ખાલી શરીર-ઘરમાં આવીને હુમલો બોલી દે છે ॥૨॥

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥

un tay raakhai baap na maa-ee.

Neither our father nor our mother can save us from these robbers. તે પાંચેય ડાકુઓથી ના પિતા બચાવી શકે છે. ના માતા બચાવી શકે છે.

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ ॥

un tay raakhai meet na bhaa-ee.

No one can save us from them. તેનાથી ના કોઈ મિત્ર બચાવી શકે છે, ના કોઈ ભાઈ.

ਦਰਬਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ ॥

darab si-aanap naa o-ay rahtay.

They cannot be restrained by wealth or cleverness. તે પાંચેય ડાકુ ના ધનથી હટાવી શકાય છે, ના ચતુરાઈથી.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਸਿ ਹੋਤੇ ॥੩॥

saaDhsang o-ay dusat vas hotay. ||3||

It is only through the Company of the holy that these villains can be controlled. ||3|| તે પાંચેય દુષ્ટ ફક્ત સાધુ-સંગતમાં રહીને જ કાબુમાં આવે છે ॥૩॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣਿ ॥

kar kirpaa mohi saaringpaan.

O’ God, show mercy on me, હે ધનુર્ધારી પ્રભુ! મારા પર કૃપા કરે.

ਸੰਤਨ ਧੂਰਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ॥

santan Dhoor sarab niDhaan.

and bless me with the the humble service of the saints which is a real treasure. મને સંતોની ચરણ ધૂળ આપ આ જ મારા માટે બધા ખજાના છે.

ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥

saabat poonjee satgur sang.

The true wealth of human life remains intact in the company of the true Guru. ગુરુની સંગતિમાં રહેવાથી આધ્યાત્મિક જીવનની સંપત્તિ બધેબધી બચાવી શકે છે.

ਨਾਨਕੁ ਜਾਗੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੪॥ nanak jaagai paarbrahm kai rang. ||4|| Being imbued with God’s love, Nanak remains aware of these vices. ||4|| પરમાત્માનો સેવક નાનક પરમાત્માના પ્રેમ-રંગમાં રહીને જ સાવધાન રહી શકે છે અને પાંચેયનાં આક્રમણથી બચી શકે છે ॥૪॥

ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ॥

so jaagai jis parabh kirpaal.

One to whom God shows His mercy, remains aware of these vices, હે ભાઈ! કામાદિક પાંચેય ડાકુઓના આક્રમણથી તે જ મનુષ્ય સાવધાન રહે છે. જેના પર પરમાત્મા પોતે દયાવાન હોય છે.

ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨੦॥੮੯॥

ih poonjee saabat Dhan maal. ||1|| rahaa-o doojaa. ||20||89||

and keeps safe his wealth of spiritual life. ||1||Second Pause||20||89|| તેની આધ્યાત્મિક જીવનની આ રાશિ-પુંજી બધેબધી બચેલી રહે છે. તેની પાસે પ્રભુનું નામ-ધન સંપંત્તિ બચી રહે છે ॥૧॥વિરામ બીજો ॥૨૦॥૮૯॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.

Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૫॥

ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥

jaa kai vas khaan sultaan.

He who controls all the kings and chiefs; હે ભાઈ! દુનિયાના ખાન અને સુલતાન પણ જે પરમાત્માની હેઠળ છે.

ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥

jaa kai vas hai sagal jahaan.

He who commands the entire universe, આખું જગત જ જેના હુકમમાં છે,

ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥

jaa kaa kee-aa sabh kichh ho-ay.

by whose doing everything happens, જે પરમાત્માનું કરેલું જ જગતમાં બધું જ થાય છે.

ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥

tis tay baahar naahee ko-ay. ||1||

nothing happens without His command. ||1|| તે પરમાત્માથી કોઈ પણ જીવ બહાર હોઈ શકતો નથી. ॥૧॥

ਕਹੁ ਬੇਨੰਤੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹਿ ॥ kaho baynantee apunay satgur paahi. Offer your prayers to your True Guru. હે ભાઈ! પોતાના ગુરુ પાસે વિનંતી કરી.

ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਇ ਨਿਬਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kaaj tumaaray day-ay nibaahi. ||1|| rahaa-o.

He will accomplish your tasks. ||1||Pause|| ગુરુ તારા કાર્ય જન્મ હેતુ પૂર્ણ કરી દેશે ॥૧॥વિરામ॥

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥

sabh tay ooch jaa kaa darbaar.

He whose court is most exalted, હે ભાઈ! જે પરમાત્માનો દરબાર દુનિયાના બધા શાહ-બાદશાહોના દરબારથી ઊંચો શાનદાર છે.

ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

sagal bhagat jaa kaa naam aDhaar.

whose Name is the support of all devotees, બધા ભક્તોની જિંદગી માટે જે પરમાત્માનું નામ આશરો છે,

ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ॥

sarab bi-aapat pooran Dhanee.

that perfect Master is pervading everywhere. જે માલિક પ્રભુ બધા જીવો પર પોતાનો પ્રભાવ રાખે છે અને બધામાં વ્યાપક છે,

ਜਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਨੀ ॥੨॥

jaa kee sobhaa ghat ghat banee. ||2||

whose glory is manifest in each and every heart, ||2|| જે પરમાત્માની સુંદરતા દરેક શરીરમાં પોતાની ચમક દેખાડી રહી છે. તેનું નામ હંમેશા સ્મરણ કર ॥૨॥

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥

jis simrat dukh dayraa dhahai.

by meditating on whom all the miseries are abolished; હે ભાઈ! જે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી બધા જ દુઃખ દુર થઈ જાય છે.

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਜਮੁ ਕਿਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥

jis simrat jam kichhoo na kahai.

by meditating on whom the fear of death doesn’t trouble the mind and જેનું નામ સ્મરણ કરવાથી મૃત્યુનો ડર સ્પર્શી શકતો નથી.

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਹੋਤ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ॥

jis simrat hot sookay haray.

by meditating on whom the mortals are spiritually rejuvenated. જે પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરવાથી નિર્દય મનુષ્ય પણ નરમ-દિલ થઈ જાય છે.