GUJARATI PAGE 154

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
ગૌરી રાગ મહેલ ૧॥

ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਨਹ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
kirat pa-i-aa nah maytai ko-ay.
No one can erase destiny based on the past actions.
જન્મ-જન્માંતર માટે સંસ્કારોના સમૂહ જે મનમાં એકઠ્ઠા થયેલા પડ્યા છે કર્મો દ્વારા કોઈ મનુષ્ય દૂર કરી શકતો નથી.

ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥
ki-aa jaanaa ki-aa aagai ho-ay.
No one knowswhat will happen in the future.
આ રીતે આગળ માટે પણ કર્મ-ધર્મના સારા પરિણામની આશ વ્યર્થ છે, કોઈ સમજી નથી શકતું કે આવવાવાળા જીવનકાળમાં શું ઘટિત થશે.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੂਆ ॥
jo tis bhaanaa so-ee hoo-aa.
Whatever has happened has happened according to His will.
કર્મોનો આશરો છોડો, પ્રભુની રજામાં ચાલતા શીખો, જગતમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે પરમાત્માની રજામાં થઇ રહ્યું છે.

ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਦੂਆ ॥੧॥
avar na karnai vaalaa doo-aa. ||1||
There is no other Doer except God.
પ્રભુ વગર બીજું કોઈ કંઈ કરનાર નથી તેની જ ભક્તિ કરો ॥૧॥

ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥
naa jaanaa karam kayvad tayree daat.
Neither I know about my (past) deeds, nor do I know how great are Your gifts.
હું મારા કરેલા કર્મોની યોગ્ય કિંમત જાણતો નથી, હું તેને ખુબ જ મહત્વ આપું છું, બીજી બાજુ, હે પ્રભુ! તારું અનંત દાન મને મળી રહ્યું છે. તેને પણ હું નથી સમજી શકતો, આ ખ્યાલ મારી ભારે ભૂલ છે કે મારા કરેલા કર્મો અનુસાર મને મળી રહ્યા છે આ તો પુરી રીતથી તારી કૃપા છે.

ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
karam Dharam tayray naam kee jaat. ||1|| rahaa-o.
All the merits of righteous deeds and social status, lie in Your Name alone.
તારું નામ જ મારી જાત છે, તારું નામ જ મારું કર્મ-ધર્મ છે, મને તારા નામની જ ઓટ છે. ના માન છે કોઈ કરેલા કર્મ-ધર્મનું ના કોઈ ઊંચી જાતિનું ॥૧॥વિરામ॥

ਤੂ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
too ayvad daataa dayvanhaar.
O’ God, You are such a great benefactor.
હે પ્રભુ! તું દાન આપનાર એટલો મોટો દાતા છે ભક્તિનું દાન પણ તું સ્વયં જ આપે છે,

ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥
tot naahee tuDh bhagat bhandaar.
The treasures of Your devotional worship never run short.
તારા ખજાનામાં ભક્તિના દાનની કોઈ ખામી નથી પોતાના કોઈ સારા આચરણ બાબતે મનુષ્યનો કરેલો અહંકાર કંઈ સંવારી શકતો નથી.

ਕੀਆ ਗਰਬੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥
kee-aa garab na aavai raas.
Any act done in arrogance is never beneficial.
મનુષ્યની જીવાત્મા અને શરીર બધું તારે આશરે જ છે.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥੨॥
jee-o pind sabh tayrai paas. ||2||
The safety of human soul and body is in Your hands.
જેમ તું શરીરના ઉછેર માટે રોજી આપે છે, તેમ જ જીવાત્માને પણ ભક્તિનો ખોરાક આપનાર તું જ છે ॥૨॥

ਤੂ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਹਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥
too maar jeevaaleh bakhas milaa-ay.
O’ God, (through the Guru’s teaching), you eradicate my conceit and rejuvenate me spiritually and by Your mercy You unite me with Yourself.
હે પ્રભુ! તું પોતે જ મને ગુરુની બુદ્ધિ આપીને, મારા પર કૃપા કરીને મને પોતાના ચરણોમાં જોડીને, મારો સ્વયંભાવ મારીને

ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ ॥
ji-o bhaavee ti-o naam japaa-ay.
As it pleases You, Please inspire me to lovingly meditate on Your Name.
અને જેમ તને યોગ્ય લાગે છે મને પોતાનું નામ જપાવીને મને આધ્યાત્મિક જીવન આપે છે.

ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰਿ ਮੇਰੈ ॥
tooN daanaa beenaa saachaa sir mayrai.
O’ God, You arevery wise and my true protector.
તું મારા હૃદયની જાણે છે, તું મારી હાલત જોવે છે તું મારા માથા પર રક્ષક છે.

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਇ ਭਰੋਸੈ ਤੇਰੈ ॥੩॥
gurmat day-ay bharosai tayrai. ||3||
Please, bless me with the Guru’s teaching, I am dependent on You.
હું હંમેશા તારે જ આશરે છું મને પોતાના કોઈ કર્મનો આશરો નથી ॥૩॥

ਤਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
tan meh mail naahee man raataa.
Those whose mind is imbued with God’s love, has no dirt of vices in their mind.
હે પ્રભુ! જેનું મન તારા પ્રેમમાં રંગાયેલું છે તેના શરીરમાં વિકારોની ગંદકી નથી.

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥
gur bachnee sach sabad pachhaataa.
Through the Guru’s Word, they have realized the eternal God.
ગુરુના વચન પર ચાલીને ગુરુના શબ્દમાં જોડાઈને તેને તને હંમેશા કાયમ રહેનારને ઓળખી લીધા છે

ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
tayraa taan naam kee vadi-aa-ee.
Your Name is their only support, they always sing the glory of Your Name.
તારી સાથે સંધિ નાખેલી છે, કર્મોના આશરા લેવાની જગ્યા તેને તારા નામનો જ આશરો છે તે હંમેશા તારા નામની જ ઉપમા કરે છે.

ਨਾਨਕ ਰਹਣਾ ਭਗਤਿ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦॥
naanak rahnaa bhagat sarnaa-ee. ||4||10||
O’ Nanak , dwelling in God’s refuge they are always imbued in His devotional worship.
હે નાનક! તે મનુષ્ય પ્રભુની ભક્તિમાં રહે છે, તે પ્રભુની શરણમાં રહે છે ॥૪॥૧૦॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
ગૌરી રાગ મહેલ ૧॥

ਜਿਨਿ ਅਕਥੁ ਕਹਾਇਆ ਅਪਿਓ ਪੀਆਇਆ ॥
jin akath kahaa-i-aa api-o pee-aa-i-aa.
One who has worshipped the indescribable God, and has inspired others to do the same. He has partaken the nectar of Naam and has helped others to partake it.
ગુરુના શબ્દમાં જોડાઈને જે મનુષ્યએ સખત પ્રભુને પોતે સ્મરણ કર્યા છે અને બીજા લોકોને સ્મરણ માટે પ્રેરિત કર્યા છે.

ਅਨ ਭੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥
an bhai visray naam samaa-i-aa. ||1||
He forgets all other worldly fears because he always remains absorbed in Naam.
તેણે પોતે નામ-અમૃત પીધું છે તથા બીજા લોકોને પણ પીવડાવ્યું છે, તેને દુનિયાવાળા અને બધા સહમ ભૂલી જાય છે કારણ કે તે સદૈવ પ્રભુના નામમાં લીન રહે છે ॥૧॥

ਕਿਆ ਡਰੀਐ ਡਰੁ ਡਰਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ki-aa daree-ai dar dareh samaanaa. pooray gur kai sabad pachhaanaa. ||1|| rahaa-o.
The one who has realized God through the Guru’s Word, is not afraid of any worldly fears. The revered fear of God has eradicated his other fears.
જે મનુષ્યએ સંપૂર્ણ ગુરૂના શબ્દમાં જોડાઈને પરમાત્મા સાથે ઓળખાણ બનાવી લીધી, તે દુનિયાના ઝમેલોમાં સહમતો નથી, તેનો દુનિયાવાળો સહમ પરમાત્મા માટે તેના હૃદયમાં ટકેલાં ડર અદબમાં સમાપ્ત થઈ જાય છે ॥૧॥વિરામ॥

ਜਿਸੁ ਨਰ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮਿਲੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥੨॥
jis nar raam ridai har raas. sahj subhaa-ay milay saabaas. ||2||
The one who has the wealth of God’s Name, intuitively remains imbued in His love and receives honor in His court.
જે મનુષ્યના હૃદયમાં હરિ પરમાત્માની નામ રસ પૂંજી છે, તે માયા માટે નથી ડોલતો, તે અડોલ સ્થિતિમાં ટકી રહે છે તે પ્રભુના પ્રેમમાં જોડાય રહે છે. તેને પ્રભુના ઓટલે આદર મળે છે ॥૨॥

ਜਾਹਿ ਸਵਾਰੈ ਸਾਝ ਬਿਆਲ ॥
jaahi savaarai saajh bi-aal.
Whom God keeps asleep (absorbed in the love of Maya) day and night,
પરંતુ જે મનુષ્યોને પ્રભુ દરેક સમય સવાર સાંજ માયાની ઊંઘમાં જ સુતા રાખે છે. તે હંમેશા પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળા મનુષ્ય લોક પરલોકમાં જ મૃત્યુના સહમ સાથે બંધાઈ રહે છે,

ਇਤ ਉਤ ਮਨਮੁਖ ਬਾਧੇ ਕਾਲ ॥੩॥
it ut manmukh baaDhay kaal. ||3||
those self-willed remain in the fear of Death, here and hereafter.
જેટલો સમય તે અહીં છે મૃત્યુનો સહમ તેના માથે સંવાર રહે છે,આના પછી પણ જન્મ મરણના ચક્રમાં ધક્કા ખાય છે ॥૩॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ॥
ahinis raam ridai say pooray.
Those in whose heart dwells God day and night are perfect.
હે નાનક! જેના હૃદયમાં દિવસ રાત દરેક સમય પરમાત્મા વસે છે તે સંપૂર્ણ મનુષ્ય છે તે ઘૃણાસ્પદ થતા નથી.

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰੇ ॥੪॥੧੧॥
naanak raam milay bharam dooray. ||4||11||
O Nanak, they cast off their doubts and unite with God.
જેને પરમાત્મા મળી ગયા તેની બધી ભટકણ સમાપ્ત થઇ જાય છે ॥૪॥૧૧॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
ગૌરી રાગ મહેલ ૧॥

ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰੁ ॥
janam marai tarai gun hitkaar.
One who loves the three modes of Maya (vice, virtue and power) is subjected to births and deaths.
ચારેય વેદ જે ત્રિગુણી સંસારનો ઉલ્લેખ કરે છે જે મનુષ્ય પ્રભુ ભક્તિથી વંચિત છે અને તે ત્રિગુણી સંસાર સાથે જ હિત કરે છે તે પેદા થતો મરતો રહે છે.

ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥਹਿ ਆਕਾਰੁ ॥
chaaray bayd katheh aakaar.
The four Vedas speak and discuss only of the visible form of the world.
આવા મનુષ્ય જે પણ વ્યાખ્યા કરે છે મનની ત્રણ સ્થિતીઓનો જ ઉલ્લેખ કરે છે,

ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਕਹਹਿ ਵਖਿਆਨੁ ॥
teen avasthaa kaheh vakhi-aan.
They describe and explain the three states of mind,
જે સ્થિતિમાં જીવાત્મા પરમાત્માની સાથે એક રૂપ થઈ જાય છે તે વ્યક્ત નથી કરી શકાતી.

ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥੧॥
turee-aavasthaa satgur tay har jaan. ||1||
but the fourth state, union with God, is known only through the True Guru.
ગુરુની શરણ પડીને પરમાત્માની સાથે ગાઢ ઓળખાણ બનાવી લો – આ જ છે ધ્યાન સ્થિતિ ॥૧॥

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਣਾ ॥
raam bhagat gur sayvaa tarnaa.
It is through devotional worship of God by following the Guru’s teachings, one swims across the world-ocean of vices.
જન્મ મરણનું ચક્ર, જાણે એક ચક્રવ્યૂહ છે. આમાંથી પરમાત્માની ભક્તિ અને ગુરુએ બતાવેલ કાર્ય કરીને પાર થઈ શકાય છે જે પાર થઈ જાય છે.

ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਇ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
baahurh janam na ho-ay hai marnaa. ||1|| rahaa-o.
After which there is no more birth or death for him.
તેને ફરી ન જન્મ આવે છે ના મૃત્યુ તે સ્થિતિને ધ્યાન સ્થિતિ કહી લો ॥૧॥વિરામ॥

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
chaar padaarath kahai sabh ko-ee.
Everyone speaks of the four great blessings; (righteousness, financial success, procreation and liberation from Maya).
દરેક જીવ ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષ આ ચાર પદાર્થોનો ઉલ્લેખ તો કરે છે.

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਪੰਡਿਤ ਮੁਖਿ ਸੋਈ ॥
simrit saasat pandit mukh so-ee.
The Smritis, the Shastras and the Pundits speak of them as well.
સ્મૃતિઓ-શાસ્ત્રોના પંડિતોના મુખથી પણ આ જ સાંભળે છે.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
bin gur arath beechaar na paa-i-aa.
But without the teachings of Guru, nobody has experienced its true significance.
પરંતુ, મુક્તિ પદાર્થ શું છે, તે સ્થિતિ કેવી છે જ્યાં જીવ ત્રણ ગુણોના પ્રભાવથી નિર્લિપ થઈ જાય છે,

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੨॥
mukat padaarath bhagat har paa-i-aa. ||2||
Liberation from (Maya) is obtained through devotional worship of God.
ગુરુની શરણ પાડ્યા વગર એનો અનુભવ થઇ શકતો નથી, આ પદાર્થ પરમાત્માની ભક્તિ કરવાથી મળે છે ॥૨॥

ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥
jaa kai hirdai vasi-aa har so-ee.
The one, within whose heart God comes to dwells,
જે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્મા આવી વસે છે તેને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥
gurmukh bhagat paraapat ho-ee.
through the Guru, he receives the blessings of devotional worship.
અને આ ભક્તિ ગુરુના દ્વારા જ મળે છે.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਆਨੰਦੁ ॥
har kee bhagat mukat aanand.
Through devotional worship of God, the bliss of salvation is enjoyed.
પરમાત્માની ભક્તિ દ્વારા મુક્તિ પદાર્થનો આનંદ લે છે.

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥
gurmat paa-ay parmaanand. ||3||
This supreme bliss is obtained by following the Guru’s teaching.
આ સર્વોચ્ચ આનંદ ગુરુની શિક્ષા પર ચાલવાથી જ મળે છે ॥૩॥

ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥
jin paa-i-aa gur daykh dikhaa-i-aa.
One who follow the Guru’s teachings, realizes Him, and inspires others to realize Him too.
જે મનુષ્યએ મુક્તિનો આનંદ મેળવી લીધો,

ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥
aasaa maahi niraas bujhaa-i-aa.
The Guru teaches him to live above desires, while still living amidst worldly desires.
ગુરુએ સર્વ સુખદાતા દીનાનાથ પ્રભુ પોતે જોઈને જે મનુષ્યને દેખાડી દીધા,

ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
deenaa naath sarab sukh-daata.
The one whom the Guru has revealed the Master of the meek and the Giver of peace to all.
તેને દુનિયાની આશાઓની અંદર રહેતા હોવા છતાં આશા ઉમ્મીદોથી ઉપર રહેવાની વિધિ ગુરુ શીખવી દે છે.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੧੨॥
naanak har charnee man raataa. ||4||12|
|O’ Nanak, the mind of that person remains imbued with the love of God.
હે નાનક! તે મનુષ્યનું મન પ્રભુ ચરણોના પ્રેમમાં રંગાયેલ રહે છે ॥૪॥૧૨॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee chaytee mehlaa 1.
Raag Gauree Chaytee, First Guru:
ગૌરી રાગ ચેતી મહેલ ૧॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥
amrit kaa-i-aa rahai sukhaalee baajee ih sansaaro.
O’ my body, thinking yourself as immortal, you live in comfort, but this world is just a passing drama.
આ શરીર પોતાને અમર જાણીને સુખ ભોગવામાં જ લાગેલું રહે છે આ નથી સમજતું કે આ જગત એક રમત જ છે.

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਮੁਚੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੋ ॥
lab lobh much koorh kamaaveh bahut uthaaveh bhaaro.
You practice greed, and great falsehood, and you carry such a heavy burden of evils.
હે શરીર! તું લોભ કરી રહ્યું છે. તું ખુબ જ અસત્ય કમાઈ રહ્યો છે વ્યર્થની દોડ-ભાગ જ કરી રહ્યો છે તું પોતાની ઉપર લોભ-અસત્ય વગેરેની અસરમાં ખોટાં કામોનો ભાર ઉઠાવી જઇ રહ્યો છે.

ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉ ਧਰ ਉਪਰਿ ਛਾਰੋ ॥੧॥
tooN kaa-i-aa mai ruldee daykhee ji-o Dhar upar chhaaro. ||1||
O my body, I have seen bodies like you wasted as dust on the earth.
હે શરીર! મેં તારા જેવા એવા ભટકતા જોયા છે જેમ ધરતી પર રાખ ॥૧॥

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ ॥
sun sun sikh hamaaree.
O’ my soul, carefully listen to my advice!
હે જીવાત્મા! મારી શિક્ષા ધ્યાનથી સાંભળ. કરેલી સારી કમાણી જ તારી સાથે નભશે.

ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕੀਤਾ ਰਹਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਬਹੁੜਿ ਨ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sukarit keetaa rahsee mayray jee-arhay bahurh na aavai vaaree. ||1|| rahaa-o.
O’ my soul, you will not find this opportunity (of human birth) again. Only your good deeds will last and be of help to you in the end.
જો આ મનુષ્ય જન્મ ગુમાવી દીધો, તો બીજી વાર જલ્દી વારો નહિ મળે ॥૧॥વિરામ॥