GUJARATI PAGE 13

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
raag Dhanaasree mehlaa 1.
Raag Dhanasari, First Guru:
ધનશ્રી રાગ મહેલ ૧

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee.
O’ God, the whole creation is performing Your Aarti (worship), the sky is like a platter in which the Sun and the Moon are like two lamps, and the clusters of stars are like studded pearls.
આખું આકાશ થાળી છે અને સૂર્ય ચંદ્ર દીવા બનેલા છે. તારા મંડળ જેમ કે મોટી થાળમાં રાખેલા છે

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥
Dhoop mal-aanlo pavan chavro karay sagal banraa-ay foolant jotee. ||1||
The fragrant air coming from the Malay mountain is like incense, the wind is like the cosmic chavar (fan) and all the vegetation is like offering of flowers, O’ the Luminous One.
મલય પર્વત પરથી આવનારી હવા જાણે ધૂપ છે હવા ફરકી રહી છે અને બધી વનસ્પતિ જ્યોતિરૂપ માટે ફૂલ આપી રહી છે ।।૧।।

ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥
kaisee aartee ho-ay. bhav khandnaa tayree aartee.
O’ destroyer of the fear (of birth and death), what a wonderful Aarti (worship) of Yours is being performed.
કેવી સુંદર તારી આરતી થઇ રહી છે, હે જીવોના જન્મ મરણનું નાશ કરવાવાળા તારી આરતી થઇ રહી છે

ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anhataa sabad vaajant bhayree. ||1|| rahaa-o.
The flowing melody of divine music (sound of the heart beats of all living beings) is like the sound of drums being played in Your Aartee.
એક જ જીવન તરંગો નાગર વગાડી રહી છે ।।૧।। વિરામ ।।

ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹਹਿ ਤੋਹਿ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋੁਹੀ ॥
sahas tav nain nan nain heh tohi ka-o sahas moorat nanaa ayk tohee.
O’ God, You have thousands of eyes (because You pervade all the creatures), and yet You have no eyes (because You are formless). You have thousands of forms, and yet You have no form of Your own.
હે પ્રભુ! હજારો તારી આંખો છે પણ નિરાકાર તારી કોઈ આંખો નથી હજારો તારા ચહેરા છે પણ તારો કોઈ ચહેરો નથી.

ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥
sahas pad bimal nan ayk pad ganDh bin sahas tav ganDh iv chalat mohee. ||2||
You have thousands of immaculate Feet (because You pervade all the creatures), yet You have no feet (because You are formless). You have thousands of noses, yet You have no nose. This Play of Yours entrances me.
હજારો તારા સુંદર પગ છે પણ એક પણ તારો પગ નથી હજારો તારા નાક છે પરંતુ નાક વિના જ છે તારા આવા ચમત્કારોએમને હેરાન કરેલો છે ।।૨।।

ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥
sabh meh jot jot hai so-ay.
The light or power flowing in everyone is from the same Supreme Light (God).
બધા જીવોમાં એક એ જ પ્રભુની જ્યોતિજાગી રહી છે

ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay.
The light (power of thinking) illuminating in all, is from the same Eternal lighthouse.
એ જ્યોતિના પ્રકાશથી બધા જીવોમાં પ્રકાશ છે

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
gur saakhee jot pargat ho-ay.
But this understanding is revealed only by Guru’s teachings (that the source of life is the same in every one)
પણ આ જ્યોતિનું જ્ઞાન ગુરુની શિક્ષાથી જ થાય છે

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥
jo tis bhaavai so aartee ho-ay. ||3||
Therefore, accepting what pleases God is His true worship.
આરતી એ છે કે જે કાંઈપણ એની મંજુરીમાં થઇ રહ્યું છે એ જીવોને સારું લાગે ।।૩।।

ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਿਨੋੁ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ॥
har charan kaval makrand lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa.
O’ God, my heart longs for Your Divine Name, every day I am thirsty for the nectar of Your Name.
હે હરિ! તમારા ચરણરૂપી કમળ ફૂલો માટે મારુ મન લલચાય છે દરરોજ મને આ રસની તરસ લાગેલી હોઈ છે

ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਲੁ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥
kirpaa jal deh naanak saaring ka-o ho-ay jaa tay tayrai naa-ay vaasaa. ||4||3||
O’ God, Nanak is craving for Your Name like a songbird craves for a drop of rain, please bestow Your grace upon me so that I remain absorbed in Your Name.
મને નાનકરૂપી પપૈયાને પોતાની કૃપાનું જળ આપ જેથી હું તારા નામમાં ટકી રહું ।।૪।।૩।।

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
raag ga-orhee poorbee mehlaa 4.
Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:
ગૌરી રાગ, પૂર્વ મહેલ ૪,

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥
kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay.
This human body is brimful with the vices of anger and lust, these vices can be destroyed only by meeting the true Guru.
શહેર કામ અને ક્રોધથી ભરેલું રહે છે ગુરુને મળીને જ એનો ઉપાય કરી શકાય

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੧॥
poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. ||1||
But it is only by pre ordained writ that the Guru is met, whose teachings fills the mind with love and devotion for God.
જે માણસને પહેલાના કર્મ સંજોગોથી ગુરુ મળી જાય છે એના મનમાં પરમાત્માની લગન લાગી જાય છે ।।૧।।

ਕਰਿ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥
kar saaDhoo anjulee pun vadaa hay.
Pay obeisance to the Guru with humility, this is an act of great merit.
ગુરુ આગળ હાથ જોડ એ બહુ ભલાઈનું કામ છે

ਕਰਿ ਡੰਡਉਤ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar dand-ut pun vadaa hay. ||1|| rahaa-o.
Bow down before Him; this is a virtuous action indeed.
ગુરુ આગળ માથું ઝુકાવી દો એ બહુ સારું કામ છે ।।૧।। વિરામ

ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥
saakat har ras saad na jaani-aa tin antar ha-umai kandaa hay.
The non-believers do not appreciate the delight of remembering God because the thorn of egotism is embedded deep within them.
જે માણસ પરમાત્માથી તૂટેલા છે એ એમના નામના રસનો સ્વાદ સમજી શકતા નથી એમના મનમાં અહંકારનો કાંટો ખૂંચેલો છે

ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਹਿ ਸਿਰਿ ਡੰਡਾ ਹੇ ॥੨॥
ji-o ji-o chaleh chubhai dukh paavahi jamkaal saheh sir dandaa hay. ||2||
More they behave in life with ego, more they suffer, like walking on foot pierced with thorn. They ultimately bear the torture of death.
જ્યાં જ્યાં તેઓ ચાલે છે ત્યાં એનો કાંટો ખૂંચે છે એમને દુઃખ મળે છે અને પોતાના માથા પર મોત રૂપી દંડો સહન કરવો પડે છે ।।૨।।

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥
har jan har har naam samaanay dukh janam maran bhav khanda hay.
(on the other hand), God loving people remain immersed in His loving devotion and are freed from the cycle of birth and death.
પ્રભુના પ્યારા લોકો પ્રભુ નામમાં જોડાયેલા રહે છે એમના સંસારનો જન્મ મરણનો કાંટો નાશ પામે છે

ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥
abhinaasee purakh paa-i-aa parmaysar baho sobh khand barahmandaa hay. ||3||
They realize the indestructible, supreme God, and their fame spreads in all the regions of the universe.
એને નાશ્વત પ્રભુ મળી જાય છે અને એની શોભા આખા જગતમાં થઇ જાય છે ।।૩।।

ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ ॥
ham gareeb maskeen parabh tayray har raakh raakh vad vadaa hay.
O’ God, we are poor and meek, but still Yours. You are the greatest of the great, please protect us from the these vices.
હે પ્રભુ! અમે જીવો તારા દર પર ભિખારી છીએ તું સૌથી મોટો મદદગાર છે અમને બચાવી લે

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੪॥
jan naanak naam aDhaar tayk hai har naamay hee sukh mandaa hay. ||4||4||
O’ Nanak, God’s Name is the only sustenance and true support, and it is only through Naam that we experience the celestial peace.
હે પ્રભુ! તારા દાસ નાનકને તારો આસરો છે તારા નામનો સહારો છે તારા નામમાં જોડાવાથી જ સુખ મળે છે ।।૪।।૪।।

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raag ga-orhee poorbee mehlaa 5.
Raag Gauree Poorbee, by the Fifth Guru:
ગૌરી રાગ પૂર્વ મહેલ ૫

ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥
kara-o baynantee sunhu mayray meetaa sant tahal kee baylaa.
O’ my friends, listen! I submit to you that this human life is the only opportunity to follow the Guru’s teaching (because only Guru can bless you with Naam).
હે મારા મિત્રો સાંભળો હું વિનંતી કરું છું ગુરુ શરણમાં સેવા કરવાની આ વેળા છે

ਈਹਾ ਖਾਟਿ ਚਲਹੁ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥
eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhaylaa. ||1||
The human life is the opportunity to earn the wealth of God’s Name, so that you will be comfortable in the next world (God’s court).
આ જન્મમાં પ્રભુનામની કમાણી કરીને જાશો અને પરલોકમાં સુખી નિવાસ થઇ જશે ।।૧।।

ਅਉਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
a-oDh ghatai dinas rainaaray. man gur mil kaaj savaaray. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind, every day and night one’s remaining life is diminishing. Let us make this life a success by following the Guru’s teaching (before it is too late).
હે મારા મન! દિવસ રાત ઉમર ઘટી રહી છે, હે મન! ગુરુને મળીને ઉદેશ્ય સફળ કર ।।૧।।વિરામ।।

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ॥
ih sansaar bikaar sansay meh tari-o barahm gi-aanee.
This world is engrossed in vices and cynicism, only a divinely wise person is able to swim across the world-ocean of vices.
આ જગત વિકારોથી ભરપુર છે એ જ માણસ નીકળી શકે જેને પ્રભુ સાથે ઓળખાણ હોઈ

ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਹੁ ਰਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨਿ ਜਾਨੀ ॥੨॥
jisahi jagaa-ay pee-aavai ih ras akath kathaa tin jaanee. ||2||
Only the one, whom God awakens from the slumber of worldly involvements andhelps to savor the joy of His Name, understands this indescribable mystery.
જે માણસને પ્રભુ સ્વયં જગાડીને નામરૂપી અમૃત પીવડાવે એ માણસે અવર્ણનીય પ્રભુની વાતની રીત શીખી લીધી છે ।।૨।।

ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਝਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ ॥
jaa ka-o aa-ay so-ee bihaajhahu har gur tay maneh basayraa.
O’ my friends, amass only that wealth for which you have come to this world. It is only through the Guru that God can dwell in your heart.
જે કામ માટે આવ્યા છો એનો વેપાર કરો એ પ્રભુનામ ગુરુ દ્વારા જ મનમાં વસી શકે છે

ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥
nij ghar mahal paavhu sukh sehjay bahur na ho-igo fayraa. ||3||
In this way, you will peacefully and spontaneously find God within yourself and there will be no more rounds of birth and death for you.
આત્મિક આનંદ અને અડગતા માં ટકીને પોતાના અંદર જ પ્રભુનું નિવાસ શોધી લો આથી ફરી જન્મ મરણના ફેરામાં પડવું નહિ પડે ।।૩।।

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥
antarjaamee purakh biDhaatay sarDhaa man kee pooray.
O’ all knowing, Supreme Creator, please fulfill this yearning of my mind.
હે દરેકના ની વાત સાંભળવાવાળા સર્વવ્યાપક નિર્માતામારા મનની ઈચ્છા પુરી કર

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥
naanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar santan kee Dhooray. ||4||5||
that I may serve (remain in the company of) Your true devotees without ego, this is the only happiness Your servant Nanak asks for.
દાસ નાનક તારી પાસે એ જ સુખ માંગે છે કે મને સંતોના ચરણની ધૂળ બનાવી દે ।।૪।।૫।।