GUJARATI PAGE 121

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੮॥੧੯॥
naanak naam ratay veechaaree sacho sach kamaavani-aa. ||8||18||19||
O’ Nanak, they who are imbued with God’s Name are truly wise, and they practice and earn only Truth (by always remembering God).
હે નાનક! જે મનુષ્ય પરમાત્માના નામ રંગમાં રંગાયેલા હોય છે, તે સારા-ખરાબ પરાક્રમ પરખવાને લાયક થઈ જાય છે, અને તે હંમેશા કાયમ રહેનાર પરમાત્માનું નામ જપવાની કમાણી કરે છે ।।૮।।૧૮।।૧૯।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, by the Third Guru:
માઝ મહેલ ૩।।

ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੁ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥
nirmal sabad nirmal hai banee.
Immaculate is the Divine word and its utterance.
પરમાત્માનો પવિત્ર પ્રકાશ બધા જીવો માં સમાયેલો છે. તેની મહિમાનો શબ્દ બધાને પવિત્ર કરવાવાળો છે.

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
nirmal jot sabh maahi samaanee.
The Divine Light which is pervading among all is Immaculate.
તેની મહિમાની વાણી બધાને પવિત્ર કરવાવાળી છે

ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹੀ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੧॥
nirmal banee har saalaahee jap har nirmal mail gavaavni-aa. ||1||
I sing the praises of God through the immaculate divine word,. By meditating on God, one becomes pure and the filth of vices is washed off.
હે ભાઈ! હું તે પવિત્ર વાણી દ્વારા તેની મહિમા કરું છું, પરમાત્માનું નામ જપીને આપણે પવિત્ર થઈ જઈએ છીએ, વિકારોનો મેલ મનથી દૂર કરી લે છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree sukh-daata man vasaavani-aa.
I dedicate myself, to those who enshrine the peace giving God in their mind.
હું તેનાથી કુરબાન થાઉં છું હું તેને બલિદાન આપું છું, જે સુખ દેવાવાળા પરમાત્મા ને પોતાના મનમાં વસાવું છું

ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਸਬਦੋ ਸੁਣਿ ਤਿਸਾ ਮਿਟਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har nirmal gur sabad salaahee sabdo sun tisaa mitaavni-aa. ||1|| rahaa-o.
I sing the praises of the immaculate God through the Guru’s word. I eradicate the the desires for worldly riches just by listening to the Guru’s word.
હું ગુરુના શબ્દ માં જોડાઈને પવિત્ર પરમાત્માની મહિમા કરું છું, ગુરુના શબ્દ જ સાંભળીને હું પોતાની અંદર થી તૃષ્ણા ને દૂર કરું છું ।।૧।। વિરામ।।

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਏ ॥
nirmal naam vasi-aa man aa-ay.
The one in whose mind the Immaculate Naam comes to dwell,
જે મનુષ્યના મનમાં પવિત્ર પરમાત્માનું નામ આવી વસે છે

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗਵਾਏ ॥
man tan nirmal maa-i-aa moh gavaa-ay.
his mind and body become Immaculate, and he eradicates love for Maya.
તેનું મન પવિત્ર થઈ જાય છે, તેનું શરીર પવિત્ર થઈ જાય છે, તે પોતાની અંદરથી માયાનો મોહ દૂર કરી લે છે

ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਣਿਆ ॥੨॥
nirmal gun gaavai nit saachay kay nirmal naad vajaavani-aa. ||2||
He sings the pure praises of the eternal God as if he is playing the divine melody.
તે મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા પરમાત્માના પવિત્ર ગુણ હંમેશા ગાતા રહે છે; જેમ જોગી નાદ વગાડે છે. તે મનુષ્ય મહિમાનો જાણે નાદ વગાડે છે ।।૨।।

ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
nirmal amrit gur tay paa-i-aa.
The one who has obtained the Immaculate Ambrosial Nectar from the Guru,
જે મનુષ્ય એ ગુરુથી પવિત્ર પરમાત્માનું આધ્યાત્મિક જીવન આપવાવાળું નામ જળ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે

ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਮੁਆ ਤਿਥੈ ਮੋਹੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥
vichahu aap mu-aa tithai moh na maa-i-aa.
his sense of self-conceit disappears and no attachment for Maya is left.
તેની અંદરથી અહં ભાવ સમાપ્ત થઈ જાય છે તેની અંદર માયાનો મોહ રહેતો નથી

ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੩॥
nirmal gi-aan Dhi-aan at nirmal nirmal banee man vasaavani-aa. ||3||
One who enshrines the Guru’s Immaculate word in the mind, immaculate is his spiritual wisdom, and utterly immaculate is his meditation on God’s Name.
જે જે મનુષ્ય પરમાત્માની મહિમાવાળી પવિત્ર વાણી પોતાના મનમાં વસાવે છે, પરમાત્માની સાથે તેમનું પવિત્ર ગાઢ પોતાનાપણું બની જાય છે, તેનું ધ્યાન પ્રભુ ચરણોમાં જોડાયેલું રહે છે જે વધારે પવિત્ર કરે છે ।।૩

ਜੋ ਨਿਰਮਲੁ ਸੇਵੇ ਸੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ॥
jo nirmal sayvay so nirmal hovai.
The one who lovingly meditates on the Immaculate God becomes immaculate.
જે મનુષ્ય પવિત્ર પરમાત્માને યાદ કરે છે તે પોતે પણ પવિત્ર થઈ જાય છે

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਧੋਵੈ ॥
ha-umai mail gur sabday Dhovai.
By acting on the Guru’s Word, he washes off the dirt of ego.
ગુરુના શબ્દની કૃપાથી તે પોતાના મનમાંથી અહંકારનો મેલ ધોવે છે

ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
nirmal vaajai anhad Dhun banee dar sachai sobhaa paavni-aa. ||4||
Within him vibrates the continuous melody of Divine word and he obtains honor in God’s court.
તે મનુષ્યની અંદર એક રસ લગન પેદા કરવા વાળી મહિમાની પવિત્ર વાણી પોતાનો પ્રભાવ બનાવી રાખે છે અને તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુના ઓટલે શોભા મેળવે છે ।।૪।।

ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ॥
nirmal tay sabh nirmal hovai.
Through the Immaculate God, all become immaculate.
પવિત્ર પરમાત્માના નામના સ્પર્શથી બધા લોક પવિત્ર થઈ જાય છે

ਨਿਰਮਲੁ ਮਨੂਆ ਹਰਿ ਸਬਦਿ ਪਰੋਵੈ ॥
nirmal manoo-aa har sabad parovai.
The mind which enshrines the Divine word, becomes immaculate.
જેમ જેમ મનુષ્ય પોતાના મનને પરમાત્માના મહિમાના શબ્દમાં ભેળવે છે તેમ તેમ તેનું મન પવિત્ર થઈ જાય છે

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਬਡਭਾਗੀ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥
nirmal naam lagay badbhaagee nirmal naam suhaavani-aa. ||5||
Fortunate are those, who are attuned to the immaculate Naam. Through the immaculate Naam their lives become virtuous.
ખૂબ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય જ પ્રભુ નામ માં લીન થાય છે, જે મનુષ્ય પ્રભુ નામ માં જોડાય છે તે પવિત્ર જીવન વાળો થઈ જાય છે, તે સુંદર જીવન વાળો થઈ જાય છે ।।૫।।

ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਜੋ ਸਬਦੇ ਸੋਹੈ ॥
so nirmal jo sabday sohai.
Immaculate is the one who is adorned with the divine word.
તે મનુષ્ય પવિત્ર જીવન વાળો બને છે જે ગુરુના શબ્દમાં જોડાઈને સુંદર જીવન વાળો બને છે

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਹੈ ॥
nirmal naam man tan mohai.
The immaculate God’s Name entices his mind and body.
પવિત્ર પ્રભુના નામમાં તેનું મન મસ્ત રહે છે, તેનું શરીર મસ્ત રહે છે

ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਮਲੁ ਕਦੇ ਨ ਲਾਗੈ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਸਚੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੬॥
sach naam mal kaday na laagai mukh oojal sach karaavani-aa. ||6||
No filth of vices ever attaches to the one who is immersed in the True Naam.The true Name makes his face radiant (worthy of honor in God’s court).
હંમેશા સ્થિર પરમાત્માના નામમાં જોડાવાના કારણે તેને વિકારોનો મેલ ક્યારેય નથી લાગતો, હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા પ્રભુ તેનું મોં લોક પરલોકમાં તેજસ્વી કરી દે છે ।।૬।।

ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
man mailaa hai doojai bhaa-ay.
The mind is polluted by the love of duality.
પરંતુ જે મનુષ્ય માયાના પ્રેમમાં મસ્ત રહે છે, તેમનું મન વિકારોના મેલથી મેલું જ રહે છે. તે રેખાઓ ખેંચી ખેંચીને જરૂર સ્વચ્છ ચોક બનાવ્યા. પરંતુ તેના હદયનો ચોક મેલો જ રહે છે.

ਮੈਲਾ ਚਉਕਾ ਮੈਲੈ ਥਾਇ ॥
mailaa cha-ukaa mailai thaa-ay.
Filthy is that kitchen, and filthy is that dwelling;
તેમનું ધ્યાન હંમેશા મેલી જગ્યા પર જ ટકેલું રહે છે. તે મનુષ્ય વિકારોના મેલને જ પોતાનો આધ્યાત્મિક ખોરાક બનાવે છે.

ਮੈਲਾ ਖਾਇ ਫਿਰਿ ਮੈਲੁ ਵਧਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
mailaa khaa-ay fir mail vaDhaa-ay manmukh mail dukh paavni-aa. ||7||
By consuming the things earned by dishonest means, the self-willed becomes even more filthy and suffers pain due to the corrupt lifestyle.
જે કરીને તે પોતાની અંદર વધારે વિકારો નો મેલ વધારતો જાય છે, આવી રીતે પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળો મનુષ્ય વિકારોનો મેલ વધારી વધારીને દુઃખ સહે છે ।।૭।।

ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭਿ ਹੁਕਮਿ ਸਬਾਏ ॥
mailay nirmal sabh hukam sabaa-ay.
The Pure and impure are all subject to God’ will.
પરંતુ જીવો નો પણ શું વશ? વિકારી જીવ અને પવિત્ર આત્મા જીવ બધા પરમાત્માના આદેશમાં જ ચાલે છે.

ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰਿ ਸਾਚੇ ਭਾਏ ॥
say nirmal jo har saachay bhaa-ay.
Only those who are pleasing to God are immaculate.
જે લોકો હંમેશા સ્થિર હરિ ને વ્હાલા લાગવા લાગે છે, તે પવિત્ર જીવનવાળા થઈ જાય છે

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੯॥੨੦॥
naanak naam vasai man antar gurmukh mail chukaavani-aa. ||8||19||20||
O’ Nanak, the Naam dwells within the minds of that guru’s follower, who removes the filth of vices from his mind.
હે નાનક! જે મનુષ્ય ગુરુ એ દેખાડેલા રસ્તા પર ચાલે છે, તેના મનમાં પરમાત્માનુ નામ વસે છે, તે પોતાની અંદરથી વિકાર વગેરેનો મેલ દૂર કરી લે છે ।।૮।।૧૯।।૨૦।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, by the Third Guru:
માઝ મહેલ ૩।।

ਗੋਵਿੰਦੁ ਊਜਲੁ ਊਜਲ ਹੰਸਾ ॥
govind oojal oojal hansaa.
God is like an immaculate pool, and the Guru’s followers bathing in it (meditating on His Name) become like pure swans.
જે મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ યાદ કરે છે તે ખૂબ પવિત્ર આત્માવાળો થઈ જાય છે

ਮਨੁ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ॥
man banee nirmal mayree mansaa.
Through them my soul, speech and desires are also rendered immaculate.
તેના મનમાં પણ શુદ્ધ વિચાર આવે છે તેનું મોં પણ સુંદર દેખાય છે

ਮਨਿ ਊਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋਹਹਿ ਅਤਿ ਊਜਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੧॥
man oojal sadaa mukh soheh at oojal naam Dhi-aavani-aa. ||1||
They who meditate on the Name of God, their minds become pure and their faces always look very radiant.
તેનું મન પવિત્ર થઈ જાય છે તે પવિત્ર રૂપ થઈ જાય છે, પરમાત્માં સરોવરના તે જાણે સુંદર હંસ બની જાય છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree gobind gun gaavani-aa.
I dedicate my life and soul to the one who sings God’s praises,
હું હંમેશા તે મનુષ્ય થી કુરબાન થાઉં છું, જે ગોવિંદ ના ગુણ હંમેશા ગાય છે

ਗੋਬਿਦੁ ਗੋਬਿਦੁ ਕਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gobid gobid kahai din raatee gobid gun sabad sunaavni-aa. ||1|| rahaa-o.
and utters God’s Name day and night, and through the Guru’s word, recites God’s praises (to others).
જે દિવસ રાત ગોવિંદનું નામ ઉચ્ચારે છે, જે ગુરુના શબ્દ દ્વારા બીજા લોકોને પણ ગોવિંદના ગુણ સંભળાવે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਗੋਬਿਦੁ ਗਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥
gobid gaavahi sahj subhaa-ay.
They who intuitively sing God’s praises,
જે મનુષ્ય ગોવિંદના ગુણ આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં પ્રભુના ચરણોના પ્રેમમાં ટકીને ગાય છે

ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਊਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥
gur kai bhai oojal ha-umai mal jaa-ay.
through the revered fear of the Guru, they become immaculate, because their dirt of egoism is dispelled.
ગુરુના ડર આશ્ચર્યમાં રહીને તે લોક-પરલોકમાં સુખી થઈ જાય છે, તેની અંદરથી અહંકાર નો મેલ દૂર થઈ જાય છે

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸੁਣਿ ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੨॥
sadaa anand raheh bhagat karahi din raatee sun gobid gun gaavani-aa. ||2||
They always live in a state of bliss. Day and night, they worship God. They hear and sing His praises.
તે દિવસ રાત પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે, હંમેશા આધ્યાત્મિક આનંદમાં મગન રહે છે; તે બીજાથી સાંભળીને ગોવિંદ ના ગુણ પણ ગાય છે ।।૨।।

ਮਨੂਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥
manoo-aa naachai bhagat drirh-aa-ay.
As one strengthens one’s devotional worship, his mind dances in elation.
જેમ જેમ મનુષ્ય ભક્તિ દ્રઢ કરે છે તેનું મન નાચે છે

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੈ ਮਨੁ ਮਿਲਾਏ ॥
gur kai sabad manai man milaa-ay.
Through the Guru’s word, he merges his mind with God.
ગુરુના શબ્દ દ્વારા તે પોતાના મનને તે બાજું જ ટકાવી રાખે છે, બહાર ભટકવાથી બચાવી રાખે છે

ਸਚਾ ਤਾਲੁ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਏ ਸਬਦੇ ਨਿਰਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sachaa taal pooray maa-i-aa moh chukaa-ay sabday nirat karaavani-aa. ||3||
The dance to the tune of the Guru’s word after shedding the attachment to Maya is the true devotional dance of the mind.
જેવી રીતે કોઈ રાસ-ધારિયા રાસ રમતા સમયે રાગ અને જોડીની સાથે સાથે મળીને નૃત્ય કરે છે તેવી જ રીતે તે મનુષ્ય જાણે સાચું નૃત્યુ કરે છે. જયારે તે પોતાની અંદરથી માયાનો મોહ દૂર કરે છે, ગુરુના શબ્દમાં જોડાયને તે આધ્યાત્મિક નૃત્ય કરે છે ।।૩।।

ਊਚਾ ਕੂਕੇ ਤਨਹਿ ਪਛਾੜੇ ॥
oochaa kookay taneh pachhaarhay.
The one who shouts out loudly and makes forceful movements with the body.
પરંતુ, જે મનુષ્ય રાસ વગેરેના સમયે ઉંચ્ચા ઉંચ્ચા અવાજ માં બોલે છે અને પોતાના શરીર ને કોઈ વસ્તુથી પછાડે છે

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਜੋਹਿਆ ਜਮਕਾਲੇ ॥
maa-i-aa mohi johi-aa jamkaalay.
He is simply doing this for the love of worldly riches, and is being watched by the demon of Death.
તેવી રીતે તે માયાના મોહમાં ફસાયેલો છે તેને આધ્યાત્મિક મૃત્યુએ પોતાની નજર સીમા માં રાખેલો છે