GUJARATI PAGE 113

ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਿ ਭੰਨਿ ਸਵਾਰਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੮॥੫॥੬॥
tooN aapay hee gharh bhann savaareh naanak naam suhaavani-aa. ||8||5||6||
You Yourself create, destroy and refashion Your creation. O’ Nanak, You adorn and embellish mortals with Your Name.
નાનક કહે છે, હે પ્રભુ! તું સ્વયં જ બનાવી-તોડીને શણગારે છે, તું સ્વયં જ પોતાના નામની બરકતથી જીવોનાં જીવન સુંદર બનાવે છે ।।૮।।૫।।૬।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
માઝ મહેલ ૩।।

ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ॥
sabh ghat aapay bhoganhaaraa.
It is God who enjoys everything in the world, as He pervades in all hearts.
હે ભાઈ! બધા શરીરોમાં વ્યાપક રહીને પ્રભુ સ્વયં જ જગતના બધા પદાર્થ ભોગવી રહ્યો છે.

ਅਲਖੁ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
alakh vartai agam apaaraa.
The infinite and incomprehensible God is invisibly present in all.
તો પણ તે અદ્રશ્ય રૂપમાં હાજર છે અગમ્ય પહોંચથી ઉપર છે અને અનંત છે.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥
gur kai sabad mayraa har parabh Dhi-aa-ee-ai sehjay sach samaavani-aa. ||1||
Through the Guru’s word, we should meditate on the beloved God so that we may intuitively merge in Him.
તે પ્રેમાળ હરિ પ્રભુને ગુરુના શબ્દમાં જોડીને સ્મરણવા જોઈએ. જે મનુષ્ય સ્મરણ કરે છે તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં હંમેશા સ્થિર પ્રભુમાં સમાયેલા રહે છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree gur sabad man vasaavani-aa.
I dedicate myself to the person who enshrines the Guru’s word in his mind.
હે ભાઈ! હું હંમેશા તે મનુષ્યના બલિદાનને કુરબાન જાવ છું જે સતગુરુના શબ્દને પોતાના મનમાં વસાવે છે.

ਸਬਦੁ ਸੂਝੈ ਤਾ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabad soojhai taa man si-o loojhai mansaa maar samaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
If one understands the Guru’s word, then one wrestles with the mind, and by controlling vicious desires, becomes worthy of uniting with God.
જ્યારે ગુરુના શબ્દ મનુષ્યની અંતરાત્મામાં ટકે છે, તો તે પોતાના મનથી ટકરાવ કરે છે અને મનની કામના મારીને પ્રભુ ચરણોમાં લીન રહે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੁਹਹਿ ਸੰਸਾਰਾ ॥
panch doot muheh sansaaraa.
The five vices (lust, anger, greed, attachment, and ego) are deceiving the world.
હે ભાઈ! કામાદિક પાંચ વેરી, જગતના આધ્યાત્મિક જીવનને લૂંટી રહ્યા છે.

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧਿ ਨ ਸਾਰਾ ॥
manmukh anDhay suDh na saaraa.
Self willed, blinded by Maya, does not have any knowledge or understanding about the vices.
પરંતુ, પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળા અને માયાના મોહમાં અંધ થયેલા મનુષ્યને ન અક્કલ છે ન આ લુંટની ખબર છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅਪਣਾ ਘਰੁ ਰਾਖੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਬਦਿ ਪਚਾਵਣਿਆ ॥੨॥
gurmukh hovai so apnaa ghar raakhai panch doot sabad pachaavani-aa. ||2||
The person who follows Guru’s teachings protects his home (mind and body) from these five demons, and through the Guru’s word, destroys them.
જે મનુષ્ય ગુરુની સાથે રહે છે, તે પોતાનું ઘર બચાવી લે છે. તે ગુરુના શબ્દમાં ટકીને આ પાંચ વેરીઓનો નાશ કરે છે ।।૨।।

ਇਕਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਚੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥
ik gurmukh sadaa sachai rang raatay.
The Guru’s followers are always imbued with the love of the eternal God.
જે મનુષ્ય ગુરુની સાથે હોય છે, તે હંમેશા હંમેશા સ્થિર પ્રભુના પ્રેમ રંગમાં રંગાયેલા રહે છે.

ਸਹਜੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਮਾਤੇ ॥
sehjay parabh sayveh an-din maatay.
Always immersed in the love of God, they intuitively remember Him.
તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતા માં મસ્ત દરેક સમય પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે.\

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
mil pareetam sachay gun gaavahi har dar sobhaa paavni-aa. ||3||
Meeting with their Beloved God, they sing His Glorious Praises and they receive honor in His Court.
તે પ્રભુ પ્રીતમને મળીને તે હંમેશાસ્થિર પ્રભુના ગુણ ગાય છે અને પ્રભુના ઓટલેથી આદર મેળવે છે ।।૩।।

ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
aykam aikai aap upaa-i-aa.
First, God (who was alone and intangible) revealed Himself;
પહેલા પ્રભુ સ્વયં નિર્ગુણ સ્વરૂપ હતો. તેને પોતાની જાતને પ્રગટ કરી.

ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥
dubiDhaa doojaa taribaDh maa-i-aa.
He revealed Himself in the form of His creation and became tangible and then He created the three-pronged Maya (vice, virtue and power)
આ રીતે પછી બે જાતવાળો નિર્ગુણ અને સદગુણ સ્વરૂપવાળો બની ગયો અને તેની ત્રણ ગુણોવાળી માયા રચી આપી.

ਚਉਥੀ ਪਉੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਊਚੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
cha-uthee pa-orhee gurmukh oochee sacho sach kamaavani-aa. ||4||
The Guru’s follower spiritually rises to the fourth state in which he remains unaffected by the three impulses of Maya. He always meditates on God’s Name.
જે મનુષ્ય ગુરુની સાથે રહે છે, તેનું આધ્યાત્મિક ઠેકાણું માયાના ત્રણ ગુણોના પ્રભાવથી ઉપર ઉંચુ રહે છે. તે હંમેશા હંમેશા સ્થિર પ્રભુનું નામ જપવાની કમાણી કરતો રહે છે ।।૪।।

ਸਭੁ ਹੈ ਸਚਾ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥
sabh hai sachaa jay sachay bhaavai.
All is true (and right), if it pleases God.
જો હંમેશા સ્થિર પ્રભુની રજા હોય તો જે મનુષ્ય પર તે કૃપા કરે છે, તેને આ નિશ્ચય થઈ જાય છે કે હંમેશા સ્થિર પરમાત્મા બધી જગ્યાએ હાજર છે.

ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥
jin sach jaataa so sahj samaavai.
The one who realized God, he remains in intuitive peace and poise.
પ્રભુની કૃપાથી જે મનુષ્યએ હંમેશાકાયમ રહેનાર પ્રભુની સાથે સંધિ રાખી. તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતા માં લીન રહે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਚੇ ਸੇਵਹਿ ਸਾਚੇ ਜਾਇ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੫॥
gurmukh karnee sachay sayveh saachay jaa-ay samaavani-aa. ||5||
It is the duty of the Guru’s follower to always remember God, and ultimately merge with Him.
હે ભાઈ! ગુરુની સાથે રહેનાર મનુષ્યોનું કર્તવ્ય જ આ છે કે તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુનું સ્મરણ કરતા રહે અને હંમેશા સ્થિર પ્રભુમાં જ જઈને લીન થઇ જાય ।।૫।।

ਸਚੇ ਬਾਝਹੁ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਆ ॥
sachay baajhahu ko avar na doo-aa.
O’ my friends, except the eternal God, there is no one else.
હંમેશા સ્થિર રહેનાર પરમાત્મા વિના કોઈ બીજું આધ્યાત્મિક આનંદ આપનાર નથી,

ਦੂਜੈ ਲਾਗਿ ਜਗੁ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੂਆ ॥
doojai laag jag khap khap moo-aa.
Attached to duality, humanity suffers and deteriorate spiritually.
જગત તેને ભૂલીને હજુ સુખ માટે માયાના મોહમાં ફસાઈને દુઃખી થઈને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ લઈ લે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕੋ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
gurmukh hovai so ayko jaanai ayko sayv sukh paavni-aa. ||6||
The Guru’s follower only loves God and by always remembering Him lives in peace and enjoys bliss.
જે મનુષ્ય ગુરુની સન્મુખ હોય છે, તે એક પરમાત્મા સાથે ગાઢ સંધિ રાખી લે છે. તે એક પરમાત્માનું જ સ્મરણ કરીને આધ્યાત્મિક આનંદ લે છે. ।।૬।।

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥
jee-a jant sabh saran tumaaree.
All beings and creatures are under Your Protection.
હે પ્રભુ! જગતના બધા જીવ તારો જ આશરો જોઈ શકે છે.

ਆਪੇ ਧਰਿ ਦੇਖਹਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀ ॥
aapay Dhar daykheh kachee pakee saaree.
The world is like a chessboard wherein You have placed beings both imperfect and perfect (spiritually elevated), but You look after all.
હે પ્રભુ! આ તારું રચેલું જગત, જાણે ચોપાટની રમત છે, તું સ્વયં જ આ ચોપાટમાં કાચી-પાકી મોહરો.

ਅਨਦਿਨੁ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥
an-din aapay kaar karaa-ay aapay mayl milaavani-aa. ||7||
You always make them do deeds (according Your will), and You Yourself then unite them with You.
હે ભાઈ! દરરોજ દરેક વખતે પ્રભુ પોતે જ જીવોમાં વ્યાપક થઈને જીવો પાસે કાર્ય કરાવે છે અને પોતે જ પોતાના ચરણોમાં મળાવે છે ।।૭।।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਹਿ ਵੇਖਹਿ ਹਦੂਰਿ ॥
tooN aapay mayleh vaykheh hadoor.
O’ God, You stay close at hand and look after all mortals and unite them with Yourself.
હે ભાઈ! તું પોતે જ જીવોની આસપાસ રહીને બધાની સંભાળ રાખે છે અને પોતાના ચરણોમાં જોડે છે.

ਸਭ ਮਹਿ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
sabh meh aap rahi-aa bharpoor.
You Yourself are totally pervading amongst all.
હે ભાઈ! બધા જીવોમાં પ્રભુ પોતે જ હજરાહજૂર ઉપસ્થિત છે.

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੬॥੭॥
naanak aapay aap vartai gurmukh sojhee paavni-aa. ||8||6||7||
O’ Nanak, God Himself is pervading everywhere; only the Guru’s followers understand this.
હે નાનક! બધી જગ્યાએ પ્રભુ સ્વયં જ વર્તાય રહ્યો છે. ગુરુની સન્મુખ રહેનાર લોકોને આ સમજ આવી જાય છે ।।૮।।૬।।૭।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
માઝ મહેલ ૩।।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ॥
amrit banee gur kee meethee.
The Guru’s words are like the Ambrosial Nectar that brings love and peace in life.
સતગુરુની વાણી આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર છે અને જીવનમાં મીઠાશ ભરનારી છે. પરંતુ, કોઈ દુર્લભ ગુરુમુખે આ વાણીનો રસ લઈને આ બદલો જોયો છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਚਖਿ ਡੀਠੀ ॥
gurmukh virlai kinai chakh deethee.
But only a rare Guru’s followers has relished it and seen the change it brings.
જે મનુષ્ય ગુરુની વાણીનો શ્રેષ્ઠ રસ લે છે, તેની અંદર સાચા જીવનની સમજ ઉત્પન થઈ જાય છે.

ਅੰਤਰਿ ਪਰਗਾਸੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵਣਿਆ ॥੧॥
antar pargaas mahaa ras peevai dar sachai sabad vajaavani-aa. ||1||
By partaking this supreme elixir, one’s inner self is illuminated, and one feels as if the divine word is being played in God’s court.
તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુના ઓટલે ટકી રહે છે. તેની અંદર ગુરુના શબ્દ પોતાનો પુરો પ્રભાવ રાખી મૂકે છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree gur charnee chit laavani-aa.
I dedicate myself to the one who keeps the mind attuned to the Guru’s word.
હું હંમેશા તે મનુષ્યના બલિદાનને કુરબાન જાવ છું, જે ગુરૂના ચરણોમાં પોતાનું મન જોડી રાખે છે.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur hai amrit sar saachaa man naavai mail chukaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
The true Guru is like a pool of nectar. Whoever bathes in this pool (follows the Guru’s teachings) with true devotion, washes off all the dirt of vices.
સદગુરુ આધ્યાત્મિક જીવન આપનારો જળનો કુંડ છે, તે કુંડ હંમેશા કાયમ રહેનાર પણ છે. જે મનુષ્યનું મન તે કુંડમાં સ્નાન કરે છે, તે પોતાના મનની વિકારોની ગંદકી દૂર કરી લે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਤੇਰਾ ਸਚੇ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
tayraa sachay kinai ant na paa-i-aa.
O’ eternal God, no one has ever found the limits of Your virtues.
હે હંમેશા સ્થિર રહેનાર પ્રભુ! કોઈ પણ જીવને તારા ગુણનો અંત મળ્યો નથી.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
gur parsaad kinai virlai chit laa-i-aa.
Through Guru’s grace, only a rare person has fixed his mind on You.
કોઈ દુર્લભ મનુષ્યએ જ ગુરુની કૃપાથી જ તારા ચરણોમાં પોતાનું મન જોડ્યું છે.

ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਾ ਕਬਹੂੰ ਸਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ ਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥
tuDh saalaahi na rajaa kabahooN sachay naavai kee bhukh laavani-aa. ||2||
O’ God, bless me with so much yearning for Your Name, that I may never feel satiated of praising You.
હે પ્રભુ! કૃપા કર કે હું તારી મહિમા કરતો કરતો ક્યારેય પણ તૃપ્ત ન થાઉં. તારું હંમેશા સ્થિર રહેનાર નામની ભૂખ મને હંમેશા લાગેલી રહે ।।૨।।

ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥
ayko vaykhaa avar na bee-aa.
Now, except God, I see no one else,
હે ભાઈ! ગુરુની કૃપાથી મેં આધ્યાત્મિક જીવન આપનાર હરિ નામ રસને પીધો છે.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ॥
gur parsaadee amrit pee-aa.
because by Guru’s Grace, I have partaken of the Ambrosial Nectar of Naam.
હવે હું દરેક જગ્યાએ એક પરમાત્માને જ જોવ છું. તેના વિના મને કોઈ બીજું દેખાતું નથી.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਹਜੇ ਸੂਖਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥
gur kai sabad tikhaa nivaaree sehjay sookh samaavani-aa. ||3||
Through the Guru’s word, I have satiated all my desires for the Maya, and now I remain intuitively merged in a state of peace.
ગુરુના શબ્દમાં જોડાઈને મેં માયાની તૃષ્ણા દૂર કરી લીધી છે, હવે હું આધ્યાત્મિક સ્થિરતાના આનંદમાં લીન રહું છું ।।૩।।

ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਲਰਿ ਤਿਆਗੈ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ ॥
ratan padarath palar ti-aagai. manmukh anDha doojai bhaa-ay laagai.
A self-conceited blind fool, attached to duality, gives up the priceless Naam for worthless straw (Maya).
માયાના મોહમાં અંધ થયેલો મનુષ્ય પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળો મનુષ્ય પ્રભુને ભૂલીને માયાના પ્રેમમાં ફસાયેલો રહે છે, તે પરમાત્માના નામ રત્નને દુનિયાના બધા પદાર્થોથી શ્રેષ્ઠ પદાર્થને લોભીની નાડીના બદલે હાથોથી ગુમાવે છે.

ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
jo beejai so-ee fal paa-ay supnai sukh na paavni-aa. ||4||
Whatever (evil) one sows, (the same evil fruit) one reaps, and doesn’t find peace, even in dream.S
જે દુઃખદાયી બી તે મનમુખ રોપે છે, તેનું તે જ દુઃખદાયી ફળ તે મેળવે છે. તે સપનામાં પણ આધ્યાત્મિક આનંદ નથી મેળવતો ।।૪।।

ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥
apnee kirpaa karay so-ee jan paa-ay.
Only that person on whom God shows His mercy obtains priceless Naam.
જે મનુષ્ય પર પરમાત્મા પોતાની કૃપા કરે છે તે જ મનુષ્ય આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
gur kaa sabad man vasaa-ay.
Because such a person enshrines the Guru’s word in the mind.
કારણ કે તે ગુરુના શબ્દ પોતાના મનમાં વસાવી રાખે છે.