GUJARATI PAGE 108

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਆ ॥
janam janam kaa rog gavaa-i-aa.
is cured of the diseases arising from the vices of many births.
તેને ઘણા જન્મોના વિકારોના રોગ તે દવાની સાથે દૂર કરી લીધા.

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਫਲ ਏਹਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
har keertan gaavhu din raatee safal ayhaa hai kaaree jee-o. ||3||
So sing God’s Praises, day and night, This will make the life journey successful.
હે ભાઈ! રાત દિવસ પરમાત્માની મહિમાનાં ગીત ગાતો રહે, એ જ કાર્ય લાભદાયક છે ।।૩।।

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਅਪਨਾ ਦਾਸੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥
darisat Dhaar apnaa daas savaari-aa.
With his Glance and Blessings, the devotee’s life has been adorned with spiritual values.
પ્રભુએ જે પોતાના સેવક પર પોતાની કૃપાની નજર કરીને સદ્કર્મોવાળા જીવન બનાવી દીધા,

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥
ghat ghat antar paarbarahm namaskaari-aa.
His servant discerns God in every being and venerates Him.
તેને દરેક શરીરમાં તે પરમાત્માને જોઈને દરેકની આગળ પોતાનું માથું નમાવ્યું.

ਇਕਸੁ ਵਿਣੁ ਹੋਰੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੯॥੪੬॥
ikas vin hor doojaa naahee baabaa naanak ih mat saaree jee-o. ||4||39||46||
O brother, except the One (God), there is no other like Him, and such a wisdom is the most sublime, says Nanak.
નાનક કહે છે, હે ભાઈ! એક પરમાત્મા વિના બીજું કોઈ તેના જેવું નથી, એ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ સમજ છે ।।૪।।૩૯।।૪૬।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥
man tan rataa raam pi-aaray.
O’ my friend, if you want your mind and body to be imbued with the love of the beloved God,
હે ભાઈ! જો તું તે ઇચ્છે છે કે તારું મન તારું શરીર પ્રભુના પ્રેમ રંગમાં રંગાયેલા રહે

ਸਰਬਸੁ ਦੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥
sarbas deejai apnaa vaaray.
then sacrifice everything of yours for that love.
તો પોતાનું બધું જ કુરબાન કરીને તે પ્રેમના બદલે દઈ દેવું જોઈએ.

ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਬਿਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥
aath pahar govind gun gaa-ee-ai bisar na ko-ee saasaa jee-o. ||1||
At all times, we should sing God’s praises and pray to God, please don’t go out of my mind, even for a breath.
આઠેય પ્રહર ગોવિંદનાં ગુણ ગાવા જોઈએ, હે ભાઈ! શ્વાસ લેતી વખતે પણ પરમાત્માને ના ભૂલ ।।૧।।

ਸੋਈ ਸਾਜਨ ਮੀਤੁ ਪਿਆਰਾ ॥
so-ee saajan meet pi-aaraa.
He alone is a companion, a friend, and a beloved,
જે મનુષ્ય સાધુ-સંગતમાં ટકીને પરમાત્માના નામને વિચારે છે,

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥
raam naam saaDhsang beechaaraa.
who reflects upon the Naam, in the holy congregation.
તે જ સજ્જન પ્રભુનો પ્રેમાળ મિત્ર છે.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥
saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o. ||2||
It is in the holy congregation that we swim across the world-ocean of vices, and snap the noose of the demon of death.
સાધુ-સંગતમાં રહેવાથી સંસાર-સમુદ્રથી પાર થઇ શકાય છે અને યમરાજવાળી ફાંસી કપાય જાય છે ।।૨।।

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
chaar padaarath har kee sayvaa.
The four cardinal blessings (Faith, Wealth, procreation and salvation) are obtained through the devotional worship of God.
હે ભાઈ! પરમાત્માની સેવા ભક્તિ જ દુનિયાના પ્રસિદ્ધ ચાર પદાર્થ છે.

ਪਾਰਜਾਤੁ ਜਪਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
paarjaat jap alakh abhayvaa.
Meditation on the Unseen and Unknowable God is like obtaining theall wish fulfilling mythical Elysian tree.
હે ભાઈ! અલખ, અભેદ પ્રભુનું નામ જપ, આ જ પારિજાત વૃક્ષ મનોકામનાઓને પુરી કરનાર છે.

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਿਲਬਿਖ ਗੁਰਿ ਕਾਟੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥
kaam kroDh kilbikh gur kaatay pooran ho-ee aasaa jee-o. ||3||
The Guru dispels all the maladies of lust, anger, and sin, and every wish of such a person is fulfilled
જે મનુષ્યની અંદરથી ગુરુએ કામ-વાસના દૂર કરી દીધી છે જેના બધા પાપ ગુરુએ કાપી દીધા છે, તેની દરેક પ્રકારની આશાઓ પુરી થઈ ગઈ ।।૩।।

ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
pooran bhaag bha-ay jis paraanee.
That mortal who is blessed by perfect destiny,
હે ભાઈ! જે મનુષ્યના પુરા ભાગ્ય જાગી પડ્યા,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥
saaDhsang milay saarangpaanee.
realizes God in the company of saintly persons.
તેને સાધુ સંગતમાં પરમાત્મા મળી જાય છે.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪਰਵਾਣੁ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥
naanak naam vasi-aa jis antar parvaan girsat udaasaa jee-o. ||4||40||47||
O’ Nanak, the person in whose heart dwells God’s Name, whether he is living here as a householder or as a recluse, is approved in God’s court.
હે નાનક! જે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્માનું નામ વસી જાય છે, તે ઘર-બાર હોવા છતાં પણ માયાથી નિર્લિપ રહે છે અને તે પ્રભુના ઓટલે સ્વીકાર રહે છે ।।૪।।૪૦।।૪૭।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh,by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
simrat naam ridai sukh paa-i-aa.
Meditating on the Naam, my soul is filled with peace.
જે મનુષ્યના હૃદયમાં ભક્તોએ કૃપા કરીને પરમાત્માનું નામ પ્રગટ કરી દીધું,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
kar kirpaa bhagteeN paragtaa-i-aa.
With the Grace of Divine company His devotees are imbued in Naam.
તેનું નામ સ્મરણ કરીને હૃદયમાં આધ્યાત્મિક આનંદનું સુખ પ્રાપ્ત કર્યું.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਉ ॥੧॥
satsang mil har har japi-aa binsay aalas rogaa jee-o. ||1||
Joining the Society of the Holy, and contemplating on Naam with love, the disease of laziness has disappeared.
સાધુ-સંગતમાં મળીને જેને હંમેશા હરિ નામ જપ્યું, તેની બધી આળસ તેના બધા રોગ દૂર થઈ ગયા ।।૧।।

ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਭਾਈ ॥
jaa kai garihi nav niDh har bhaa-ee.
O’ Friends, Naam is valuable like nine treasures, found by meditating on God;
હે ભાઈ! જે હરિના ઘરમાં નવ ખજાના હાજર છે, તે હરિ તે મનુષ્યને મળે છે,

ਤਿਸੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ॥
tis mili-aa jis purab kamaa-ee.
God comes to meet those who deserve it by their past actions.
ગુરુ દ્વારા જેની પહેલાં જન્મોની સાચી કમાણીના સંસ્કાર જાગી પડે છે.

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੨॥
gi-aan Dhi-aan pooran parmaysur parabh sabhnaa galaa jogaa jee-o. ||2||
Such a person is blessed with divine wisdom and meditation on the perfect God, (and truly believes that) God is capable of doing everything.
તેની પૂર્ણ પરમાત્મા સાથે ગાઢ સંધિ બની જાય છે, તેને યકીન થઈ જાય છે કે પરમાત્મા બધા કામ કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે ।।૨।।

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
khin meh thaap uthaapanhaaraa.
O’ my friends, God is capable of creating and destroying (the entire universe) in an instant.
હે ભાઈ! પરમાત્મા આખું જગત રચીને એક ક્ષણમાં એની નાશ કરવાની તાકાત પણ રાખે છે.

ਆਪਿ ਇਕੰਤੀ ਆਪਿ ਪਸਾਰਾ ॥
aap ikantee aap pasaaraa.
He Himself becomes the only detached one, and He Himself becomes the expanse of the entire universe
તે પોતે જ નિર્ગુણ સ્વરૂપ થઈને એકલો થઈ જાય છે અને પોતે જ પોતાની જાતે સરગુણ સ્વરૂપ ધારીને જગત રચના કરી દે છે.

ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦਰਸਨ ਡਿਠੇ ਲਹਨਿ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੩॥
layp nahee jagjeevan daatay darsan dithay lahan vijogaa jee-o. ||3||
There is no filth of selfishness in God. On seeing His vision, all one’s pains of separation are removed.
તે કર્તારને, જગતના જીવન તે પ્રભુની માયાનો પ્રભાવ વિચલિત કરી શકતો નથી. તેના દર્શન કરવાથી બધી જુદાઈ ઉતરી જાય છે, પ્રભુથી વિખુટા કરનાર બધા પ્રભાવ મનથી ઉતરી જાય છે ।।૩।।

ਅੰਚਲਿ ਲਾਇ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਤਰਾਈ ॥
anchal laa-ay sabh sisat taraa-ee.
By making the mortals hold to His gown (by uniting them with the Guru) God enables the entire universe to swim across the worldly ocean of vices.
હે ભાઈ! ગુરુના પાલવે લગાવીને પ્રભુ પોતે જ સૃષ્ટિને સંસાર-સમુદ્રથી પાર કરે છે,

ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਪਿ ਜਪਾਈ ॥
aapnaa naa-o aap japaa-ee.
With the Grace of Guru, He himself causes his devotees to meditate on Naam.
પ્રભુ ગુરુના દ્વારા પોતાનું નામ પોતે જીવોથી જપાવે છે.

ਗੁਰ ਬੋਹਿਥੁ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੧॥੪੮॥
gur bohith paa-i-aa kirpaa tay naanak Dhur sanjogaa jee-o. ||4||41||48||
O’ Nanak, it is only by God’s grace and pre-ordained good fortune that one meets the Guru, the source of liberation.
હે નાનક! પરમાત્માની ધૂર દરબારથી મિલનનું કારણ બનવાથી પરમાત્માની કૃપાથી ગુરુ જહાજ મળે છે ।।૪।।૪૧।।૪૮।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਜਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥
so-ee karnaa je aap karaa-ay.
One can do only those things which God Himself commands one to do.
જીવ તે જ કામ કરી શકે છે, જે પરમાત્મા સ્વયં કરાવે છે

ਜਿਥੈ ਰਖੈ ਸਾ ਭਲੀ ਜਾਏ ॥
jithai rakhai saa bhalee jaa-ay.
Wherever He keeps the mortal is a good place.
જીવને જે જગ્યા પર પરમાત્મા રાખે છે, તે જ જગ્યા જીવ માટે ઠીક હોય છે.

ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਹੁਕਮੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥੧॥
so-ee si-aanaa so pativantaa hukam lagai jis meethaa jee-o. ||1||
That person is wise and intelligent, to whom the divine Command seems sweet. |
તે જ મનુષ્ય અક્કલવાળો છે તે જ મનુષ્ય ઇજ્જતવાળો છે, જેને પરમાત્માનો હુકમ પ્રેમાળ લાગે છે ।।૧।।

ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤੁ ਧਾਗੈ ॥
sabh paro-ee ikat Dhaagai.
God has (subjected the entire universe to one universal law, as if He has) strung the entire creation on one thread.
પરમાત્માએ આખી સૃષ્ટિને પોતાના હુકમરૂપી દોરામાં પરોવી રાખ્યા છે.

ਜਿਸੁ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ॥
jis laa-ay la-ay so charnee laagai.
Those whom he blesses get humbly attached to his message.
જે જીવને પ્રભુ પોતાના ચરણોથી લગાવે છે, તે જ ચરણોથી લાગે છે.

ਊਂਧ ਕਵਲੁ ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਤਿਨਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ooNDh kaval jis ho-ay pargaasaa tin sarab niranjan deethaa jee-o. ||2||
The person with enlightened heart, sees God among all, and they are like lotus flower in bloom and glow radiantly.
તે મનુષ્યએ જ નિર્લિપ પ્રભુને દરેક જગ્યાએ જોયો છે, જેનું પલટેલું હૃદયરૂપી કમળનું ફૂલ પ્રભુએ પોતાની કૃપાથી પોતે ખીલાવી દીધું છે. ।।૨।।

ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ ॥
tayree mahimaa tooNhai jaaneh.
Only You Yourself know Your Glory.
હે પ્રભુ! તું પોતે જ જાણે છે કે તું કેટલો મોટો છે.

ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂੰ ਆਪਿ ਪਛਾਣਹਿ ॥
apnaa aap tooN aap pachhaaneh.
You Yourself recognize Your Own Self.
પોતાની જાત ને તું પોતે જ સમજી શકે છે.

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਪੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ha-o balihaaree santan tayray jin kaam kroDh lobh peethaa jee-o. ||3||
I dedicate myself to Your Saints, who have crushed their lust, anger and greed.
તારા જે જે સંતોએ તારી કૃપાથી પોતાની અંદરથી કામને, ક્રોધને, લોભને દૂર કર્યા છે, હું તેનાથી કુરબાન થાવ છું ।।૩।।

ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰੁ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ॥
tooN nirvair sant tayray nirmal.
You have no hatred or vengeance; Your Saints are immaculate and pure.
હે પ્રભુ! તારી અંદર કોઈ માટે વેર નથી. તારા સંત પણ વેર ભાવના વગેરેની ગંદકીથી રહિત છે.

ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰਹਿ ਕਲਮਲ ॥
jin daykhay sabh utreh kalmal.
They who (follow Guru’s advice), all their sins are washed off.
તારા તે સંતોના દર્શન કરવાથી બીજાના પણ પાપ દુર થઇ જાય છે.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵੈ ਬਿਨਸਿਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਧੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੨॥੪੯॥
naanak naam Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay jeevai binsi-aa bharam bha-o Dheethaa jee-o. ||4||42||49||
O’ Nanak, one who meditates on God’s Name, rejuvenates spiritually and all his stubborn doubt and fear are removed.
નાનક કહે છે, હે પ્રભુ! તારું નામ સ્મરણ કરીકરીને જે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક જીવન મેળવી લે છે. તેના મનમાંથી ભટકવાનો ડર દૂર થઇ જાય છે ।।૪।।૪૨।।૪૯।।