GUJARATI PAGE 105

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੮॥੩੫॥
kar kirpaa parabh bhagtee laavhu sach naanak amrit pee-ay jee-o. ||4||28||35||
O’ God, shower Your Mercy upon me and bless me with Your devotional worship, so that Nanak may partake the Ambrosial Nectar of Naam.
હે પ્રભુ! જે મનુષ્યને તું કૃપા કરીને પોતાની ભક્તિમાં જોડે છે, તે આ નાનક તારું હંમેશા સ્થિર રહેનાર નામ અમૃત પીતો રહે છે ।।૪।।૨૮।।૩૫।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਸਾਈ ॥
bha-ay kirpaal govind gusaa-ee.
When God, the master of the Universe, becomes merciful,
જેમ જ સૃષ્ટિનો પતિ પરમાત્મા બધા જીવો પર દયાવાન થાય છે.

ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
maygh varsai sabhnee thaa-ee.
Then the rain of His mercy falls everywhere.
તેમ વાદળ ઊંચે-નીચે બધી જગ્યાએ વરસાદ કરે છે,

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥
deen da-i-aal sadaa kirpaalaa thaadh paa-ee kartaaray jee-o. ||1||
He is Merciful to the meek, always Kind and Gentle; the Creator has bestowed all with the gift of tranquility.
તે કર્તાર, ગરીબો પર દયા કરનાર છે. જે હંમેશા જ કૃપાનું ઘર છે, સેવકોના હૃદયમાં નામની કૃપાથી શાંતિનું દાન આપ્યું છે ।।૧।।

ਅਪੁਨੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ॥
apunay jee-a jant partipaaray.
He cherishes all His beings and creatures,
જેમ જ પરમાત્મા પોતાના પેદા કરેલા બધા જીવ-જંતુઓનું પાલન કરે છે

ਜਿਉ ਬਾਰਿਕ ਮਾਤਾ ਸੰਮਾਰੇ ॥
ji-o baarik maataa sammaaray.
just as a mother cares for her children.
હે ભાઈ! તેમ માં પોતાના બાળકોની સંભાળ રાખે છે,

ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇਤ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥
dukh bhanjan sukh saagar su-aamee dayt sagal aahaaray jee-o. ||2||
The destroyer of sorrow, the Ocean of peace,The Master gives sustenance to all.
બધાના દુઃખોનો નાશ કરનાર અને સુખોનાં સમુદ્ર માલિક પ્રભુ બધા જીવોને ખોરાક આપે છે ।।૨।।

ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥
jal thal poor rahi-aa miharvaanaa.
The Merciful God is totally pervading everywhere, in the water and in land.
હે ભાઈ! કૃપા કરનાર પરમાત્મા પાણીમાં ધરતીમાં બધી જગ્યાએ વ્યાપી રહ્યા છે.

ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥
sad balihaar jaa-ee-ai kurbaanaa.
One should always be devoted to Him
તેનાથી કુરબાન થવું જોઈએ. બલિદાન આપવું જોઈએ.

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਜਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥
rain dinas tis sadaa Dhi-aa-ee je khin meh sagal uDhaaray jee-o. ||3||
Night and day, we should meditate on God. He is the only One who can save all beings in an instant from the world-ocean of vices.
હે ભાઈ! જે પરમાત્મા બધા જીવોને એક પળમાં સંસાર સમુદ્રથી બચાવી શકે છે, તેને દિવસ રાત દરેક સમયે સ્મરણ કરવા જોઈએ ।।૩।।

ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ॥
raakh lee-ay saglay parabh aapay.
God Himself has saved all who have sought His shelter.
જે જે ભાગ્યશાળી પ્રભુની શરણ આવ્યા, પ્રભુએ તેને બધા દુઃખ-કષ્ટોથી સ્વયં બચાવી લીધા.

ਉਤਰਿ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥
utar ga-ay sabh sog santaapay.
All their pains and sufferings have been removed.
તેની બધી ચિંતા-ફિકર, બધા દુઃખ-કષ્ટ દૂર થઇ ગયા.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੀਆਵਲੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੯॥੩੬॥
naam japat man tan hareeaval parabh nanak nadar nihaaray jee-o. ||4||29||36||
By meditating on Naam the body and mind are spiritually rejuvenated. O’ God, please bless me so that, I, Nanak, may keep meditating on Your Name
પરમાત્માનું નામ જપવાથી મનુષ્યનું મન, મનુષ્યનું શરીર ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવનની હરિયાળીનું સ્વરૂપ બની જાય છે,હે નાનક! પ્રાર્થના કર અને કહો કે, હે પ્રભુ! મારા પર પણ કૃપાની નજર કર, હું પણ તારું નામ સ્મરણ કરું છું ।।૪।।૨૯।।૩૬।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਜਿਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ॥
jithai naam japee-ai parabh pi-aaray.
The places where the beloved God’s Name is remembered with love and devotion,
હે ભાઈ! જે જગ્યા પર પ્રેમાળ પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરતા રહીએ,

ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚਉਬਾਰੇ ॥
say asthal so-in cha-ubaaray.
even if those places are barren, they are valuable like mansions of gold.
તે ઉંચી નીચી જગ્યા પણ જાણે સોનાની હવેલીઓ છે.

ਜਿਥੈ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇਦਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ ॥੧॥
jithai naam na japee-ai mayray go-idaa say-ee nagar ujaarhee jee-o. ||1||
O’ my God, the places where Your Name is not meditated upon, those townsare like ruins.
પરંતુ, હે ગોવિંદ! જે સ્થાન પર તારું નામ જપવામાં ના આવે, તે વસેલા શહેર પણ ખંડેર સમાન છે ।।૧।।

ਹਰਿ ਰੁਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲੇ ॥
har rukhee rotee khaa-ay samaalay.
The one who, even if living on dry bread, enshrines God’s Name in his heart,
હે ભાઈ! જે મનુષ્ય સુકાયેલી રોટલી ખાઇને પરમાત્માનું નામ પોતાના હૃદયમાં સાંભળીને રાખે છે.

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥
har antar baahar nadar nihaalay.
God bestows His grace on him both within and without.
પરમાત્મા તેની અંદર બહાર દરેક જગ્યાએ તેના પર કૃપાની નજર રાખે છે.

ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ ਜਾਣੁ ਵਿਸੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਉ ॥੨॥
khaa-ay khaa-ay karay badfailee jaan visoo kee vaarhee jee-o. ||2||
On the other hand, the self-conceited person, who in spite of enjoying good food, commits evil deeds, should be considered an orchard of poison.
જે મનુષ્ય દુનિયાના પદાર્થ ખાઈ ખાઈને ખરાબ કામ જ કરતા રહે છે, તેને ઝેરનો બગીચો જાણો ।।૨।।

ਸੰਤਾ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਲਾਏ ॥
santaa saytee rang na laa-ay.
One who does not feel love for the Saints,
જે મનુષ્ય સંતો સાથે પ્રેમ નથી બનાવતો,

ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ ਵਿਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥
saakat sang vikram kamaa-ay.
and commits evil deeds in the company of the faithless cynics,
અને પરમાત્માથી તૂટેલા લોકો સાથે મળીને ખરાબ કર્મ કરતો રહે છે,

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਖੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਜੜ ਅਪੁਣੀ ਆਪਿ ਉਪਾੜੀ ਜੀਉ ॥੩॥
dulabh dayh kho-ee agi-aanee jarh apunee aap upaarhee jee-o. ||3||
That ignorant person has wasted this invaluable human life. He has pulled out his own roots.
તે અણસમજુએ આ અતિ કિંમતી શરીર વ્યર્થ ગુમાવી લીધું છે, તે પોતાના મૂળ સ્વયં જ કાપી રહ્યો છે ।।૩।।

ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
tayree saran mayray deen da-i-aalaa. sukh saagar mayray gur gopaalaa.
O’ God, saviour of the oppressed, Ocean of Peace, my Guru and sustainer of the world, I seek Your refuge.
હે ગરીબો પર દયા કરનાર પ્રભુ! હે સુખોનાં સમુદ્ર! હે સૃષ્ટિના સૌથી મોટા પાલક! હું તારી શરણે આવ્યો છું.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੦॥੩੭॥
kar kirpaa naanak gun gaavai raakho saram asaarhee jee-o. ||4||30||37||
O’ God, please show mercy, so that Nanak may sing Your praises: please save our honor.
હે પ્રભુ! કૃપા કરો, તમારો દાસ નાનક તમારા ગુણો ગાતો રહે. અમારી લજ્જા રાખો, અમે વિકારોથી નષ્ટ ના થઈએ ।।૪।।૩૦।।૪૭।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਚਰਣ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੇ ॥
charan thaakur kay ridai samaanay.
I cherish the love of my Master in my heart.
જે મનુષ્યનો નિવાસ ગુરુની સંગતિમાં બનેલો રહે છે,તેના હૃદયમાં પાલનહાર પ્રભુના ચરણ હંમેશા ટકેલાં રહે છે

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਸਭ ਦੂਰਿ ਪਇਆਣੇ ॥
kal kalays sabh door pa-i-aanay.
All my sorrows and strifes have run away.
તેની અંદરથી બધા પ્રકારના ઝઘડા દુઃખ-કષ્ટ કુચ કરી જાય છે.

ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥
saaNt sookh sahj Dhun upjee saaDhoo sang nivaasaa jee-o. ||1||
The melody of peace, poise and tranquility intuitively wells up within me, and I dwell in the holy congregation
તેના હૃદયમાં શાંત આધ્યાત્મિક આનંદ આધ્યાત્મિક સ્થિરતાની લહેર પેદા થઇ જાય છે ।।૧।।

ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੂਟੈ ਮੂਲੇ ॥
laagi preet na tootay moolay.
The bonds of love once forged with God are never broken.
પ્રભુ ચરણો સાથે લાગેલી તેની પ્રીતિ ક્યારેય તૂટતી નથી,

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
har antar baahar rahi-aa bharpooray.
God is totally pervading both within and outside every where.
તેને પોતાની અંદર અને બહાર જગતમાં બધી જગ્યા પરમાત્મા જ વ્યાપક દેખાય છે

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥
simar simar simar gun gaavaa kaatee jam kee faasaa jee-o. ||2||
Remembering God with loving devotion, I sing His Glorious Praises, and the fear of death has been eradicated.
જે મનુષ્ય હંમેશા પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરી કરીને તેની મહિમાનાં ગીત ગાતા રહે છે, તેની યમરાજ દ્વારા અપાતી ફાંસી કાપવામાં આવે છે. ।।૨।।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਖੈ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ॥
amrit varkha anhad banee
I feel as if the rain of nectar (Naam) is falling, and the melody of unstuck music is ringing.
તેની અંદર મહિમાની વાણીની કૃપાથી એક રસ નામ અમૃતનો વરસાદ થાય છે.

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥
man tan antar saaNt samaanee.
deep within my mind and body, peace and tranquility has come to reside .
તેના મનમાં તેના શરીરમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં શાંતિ ટકેલી રહે છે

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕੀਆ ਦਿਲਾਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥
taripat aghaa-ay rahay jan tayray satgur kee-aa dilaasaa jee-o. ||3||
O’ God, Your devotees who have been blessed to stand against the Vices by the true Guru are fully satiated from the Maya.
હે પ્રભુ! જે સૌભાગ્યશાળીઓને વિકારોનો ટકરાવ કરવા માટે ગુરુએ હોંસલો આપ્યો, તે તારા સેવક માયાની તૃષ્ણા તરફથી પુરી રીતે તૃપ્ત થઈ જાય છે ।।૩।।

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਸ ਤੇ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
jis kaa saa tis tay fal paa-i-aa.
I have obtained the fruit of my heart’s desire from God to whom I belong.
તેની આશાઓ પુરી થઇ ગઈ, ગુરુએ કૃપા કરીને જે મનુષ્યને પ્રભુને ચરણોમાં જોડી દીધાં.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kar kirpaa parabh sang milaa-i-aa.
Showering His Mercy, the Guru has united me with God.
તેને તે પ્રભુથી જીવન હેતુ પ્રાપ્ત કરી લીધો, જેનો તે મોકલેલો છે.

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩੧॥੩੮॥
aavan jaan rahay vadbhaagee naanak pooran aasaa jee-o. ||4||31||38||
O’ Nanak, by good fortune my cycle of birth and death have ended and my hopes have been fulfilled.
હે નાનક! તે સૌભાગ્યશાળી મનુષ્યના જન્મ મરણના ચક્કર પૂરા થઇ ગયા. ।।૪।।૩૧।।૩૮।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸਰਿ ਪਾਇਆ ॥
meehu pa-i-aa parmaysar paa-i-aa.
God has sent His rain of mercy.
જયારે જયારે વરસાદ આવ્યો, પરમેશ્વરે વરસાદ કર્યો તો

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥
jee-a jant sabh sukhee vasaa-i-aa.
Thus, He has given joy and peace to all His creation.
તેના બધા જીવ-જંતુ સુખી વસાવી દીધા.

ਗਇਆ ਕਲੇਸੁ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ga-i-aa kalays bha-i-aa sukh saachaa har har naam samaalee jee-o. ||1||
As I enshrine God’s Name in my heart, the sorrow is departing and everlasting bliss is dawning within me
તેમ જ, જયારે જયારે હું પરમાત્માનું નામ પોતાના હૃદયમાં વસાવું છું, મારી અંદરથી દુઃખ-કષ્ટ પૂરા થઈ રહ્યા છે અને હંમેશા સ્થિર રહેનાર આધ્યાત્મિક આનંદ મારી અંદર ટકી રહે છે ।।૧।।

ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ॥
jis kay say tin hee partipaaray.
God, to whom they belong, has nurtured them
જેમ વરસાદ કરીને પરબ્રહ્મ પ્રભુ તે બધા જીવ-જંતુઓનું પાલન કરે છે

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਰਖਵਾਰੇ ॥
paarbarahm parabh bha-ay rakhvaaray.
The Supreme God has become their protector.
જે તેને પેદા કરેલા છે બધાનો રક્ષક બને છે, તેમ જ તેના નામના વરસાદને કારણે જયારે જયારે મેં વિનંતી કરી તો

ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁਰਿ ਮੇਰੈ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲੀ ਜੀਉ ॥੨॥
sunee baynantee thaakur mayrai pooran ho-ee ghaalee jee-o. ||2||
My God has listened to my prayer and my efforts have been rewarded.
મારા પાલનહાર પ્રભુએ મારી વિનંતી સાંભળી અને મારી સેવા ભક્તિની મહેનત માથે ચડી ગઈ ।।૨।।