German Page 453

ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮੁ ਅਖਾੜਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ॥
Bei Begegnen dem Guru habe ich die heftige Schlacht gewonnen.

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਭੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ ॥
Ich habe den Sieg errungen, ich lobpreise den Herrn; der Schleier von Zweifel ist gerissen.

ਪਾਇਆ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਪਿ ਖੜਾ ॥
Ich habe den unerschöpflichen Schatz gefunden, weil der Herr selbst mir geholfen hat.

ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨਾ ਸੋ ਪਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ॥
Der allein ist weise und auffällig, wen der Herr als seins nimmt.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਲਿ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥੪॥੧॥
Nanak sagt. ” Wenn der Herr zu mir parteilich ist,werden alle Brüder und Freunde freundlich.” [4-1]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਅਕਥਾ ਹਰਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥
Unbeschreiblich ist das Evangelium des Herrn, unergründlich ist das Rätsel des Herrn.

ਸੁਰਿ ਨਰ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸਹਜਿ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ॥
Die Heiligen, die Rishis (Weise) beschreiben ihn als Sahajavastha Zustand von Gleichgewicht.

ਸਹਜੇ ਵਖਾਣੀ ਅਮਿਉ ਬਾਣੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥
Im Zustand von Gleichgewicht beschreiben sie das ambrosische Wort.

ਜਪਿ ਏਕੁ ਅਲਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
Sie trinken die Liebe Seiner Lotus-Füße. Sie meditieren über den Herrn, der ist einzig, unsagbar und tadellos.

ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥
Derart bekommen sie die Frucht von ihrem Verlangen.Sie beseitigen ihr ‘Ich‘ und ihre Bindung, sie befreien sich von den Sünden. Und sie Vereeniging sich mit höchsten Licht.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੧॥
Nanak sagt: “Durch die Gnade des Gurus, genießen sie stets die Liebe des Herrn.” (1)

ਹਰਿ ਸੰਤਾ ਹਰਿ ਸੰਤ ਸਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ॥
Die Heiligen des Herrn sind meine Freunde, meine Kameraden.

ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥
Durch ein gutes Schicksal und günstige Chance habe ich die Gesellschaft der Heiligen eingetreten.

ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਲਾਥੇ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪੈ ॥
Ich meditiere über den Namen, meine Angst und Traurigkeit sind entfernt.

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ ਆਪੁ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪੈ ॥
Ich verbinde mich mit den Lotus-Füßen des Gurus, mein Zweifel und meine Furcht sind weggegangen. Der Herr hat mein ‘Ich’ verschwinden gelassen.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਈ ॥
In seinem Mitleid hat der Herr mich mit sich vereinigt. Und von jetzt an erleide ich die Trennung nicht mehr.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
Nanak bittet inständig: “Ich bin dem Sklaven, o Herr, ich suche nur deine Zuflucht.” (2)

ਹਰਿ ਦਰੇ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥
Deine Anhänger, o Herr sind wirklich prächtig an deinem Tor.

ਵਾਰੀ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥
Ich opfere mich zu ihnen, o mein Meister.

ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰੇ ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
Ich erweise meine Ehrerbietung, ich opfere mich für ihn, dadurch der Herr sich sichtbar macht.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥
Wahrhaftig: der Herr wohnt in allen Herzen; er ist der perfekte Purusha, der Schöpfer.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥
Man verliert die Wette der menschlichen Geburt nicht,

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ ਰਾਖੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੩॥
wenn man dem perfekten Guru begegnet und man über den Namen meditiert. (3)

ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾ ਰਾਮ ॥
Deine Werte sind nicht zählbar, o Herr, welche von ihnen kann ich beschreiben (singen)?

ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਾ ਰਾਮ ॥
Ich bekomme den Staub unter deinen Lotus-Füßen, o Herr, wenn solch mein Schicksal ist.

ਹਰਿ ਧੂੜੀ ਨੑਾਈਐ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥
Wenn man sich in diesem Staub badet, verliert man seinen Schmutz, Die Pein der Geburt und des Todes verschwindet.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥
Außen, innen, überall ist der Transzendente, er ist immer bei uns.

ਮਿਟੇ ਦੂਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਪਾਵਾ ॥
Wenn man die Lieder des Herrn singt, gewinnt man den Frieden, und sein Kommen-und-Gehen geht zu Ende.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਤਰੀਐ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ॥੪॥੨॥
Nanak betet, ” Man überquert den Ozean, wenn man die Zuflucht des Herrn sucht,Dann gefällt man dem Herrn. [4-2]

ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪
Asa M. 5: Chhant Ghar(u) 4

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਕਿਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Die Lotus-Füße des Herrn dringen meinen Geist durch. Und jetzt gefällt mir nur der Herr.

ਮਿਲਿ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਆਰਾਧਿਆ ਹਰਿ ਘਟਿ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
In der Gesellschaft der Heiligen meditiere ich über den Herrn. Ich erkenne, daß der Herr, der König alle Herzen bewohnt.

ਹਰਿ ਘਟਿ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋੁ ਵੂਠਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥
Wahrhaftig, erkenne ich überall den Herrn, seine Ambrosia bespritzt den Geist, Derart verschwindet die Pein der Geburt und des Todes.           

ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗਾਇਆ ਸਭ ਦੂਖ ਮਿਟਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬਿਨਸੀ ਗਾਠੇ ॥
Ich singe seine Werte, die Traurigkeit entfernt sich, und der Knoten von dem ‘Ich’ ist gelöst.