German Page 427

ਏ ਮਨ ਰੂੜ੍ਹ੍ਹੇ ਰੰਗੁਲੇ ਤੂੰ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥
O mein schöner Geist, eigne dir die wahre Farbe (der Liebe) an.

ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾ ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wenn du von dem Wort erfüllt bist, verblüht diese Farbe nicht. (1-Pause)

ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਤਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਵਿਕਾਰ ॥
Wir sind überheblich, niedrig, Sünder und wir verbinden uns an das Andere.

ਗੁਰਿ ਪਾਰਸਿ ਮਿਲਿਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥੨॥
Man wird sich zu Gold, wenn man den Guru trifft, den Stein der Weisen. Innen erleuchtet das göttliche Licht von dem ohne Ende. (2)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਰੰਗੀਐ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥
Ohne Guru, eignet man sich die wahre Farbe nicht an. Man erwirbt die Farbe von seiner Liebe, wenn man den Guru trifft.

ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭਾਇ ਜੋ ਰਤੇ ਸਿਫਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥੩॥
Diejenigen, die von der Ehrfurcht der Liebe des Gurus erfüllt werden, Geben sich der Lobpreisung des Herrn hin. (3)

ਭੈ ਬਿਨੁ ਲਾਗਿ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
Ohne seine Ehrfurcht gewinnt man seine Liebe nicht. Und das Herz wird auch nicht rein oder tadellos.

ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਝੂਠੇ ਠਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥੪॥
Man könnte sich irgendwas wünschen, aber ohne Seinen Respekt vor der Liebe ist alles nutzlos. (4)

ਜਿਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੁ ਰਪਸੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥
Wen der Herr mit seiner Farbe färbt, der tränkt sich mit Seiner Liebe. Und er tritt in die Gesellschaft der Heiligen ein.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤਿ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥
Durch die Vermittlung des perfekten Gurus, Wenn man in die Gesellschaft der Heiligen eintritt;gewinnt man unmerksam die Liebe des Herrn. (5)

ਬਿਨੁ ਸੰਗਤੀ ਸਭਿ ਐਸੇ ਰਹਹਿ ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥
Ohne die Gesellschaft der Heiligen ist man wie ein Tier, wirklich unwissend.

ਜਿਨੑਿ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਨੑੀ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭਿ ਚੋਰ ॥੬॥
Man erkennt seinen Schöpfer nicht, ohne den Namen verhält man sich wie ein Dieb. (6)

ਇਕਿ ਗੁਣ ਵਿਹਾਝਹਿ ਅਉਗਣ ਵਿਕਣਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
Einige, durch die Hilfe des Gurus, gewinnen den Zustand von Gleichgewicht.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵੁਠਾ ਅੰਦਰਿ ਆਇ ॥੭॥
Sie tauchen ihre Schwäche in Werte um. Durch den Dienst des Herrn, bekommen sie den Namen; der Herr bewohnt ihren Geist. (7)

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ॥
Einzig und allein ist der wohltätige Herr, er gibt uns die Aufgaben.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ਸਵਾਰਿਅਨੁ ਸਬਦੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੮॥੯॥੩੧॥
Nanak, der Herr schmückt uns mit seinem Namen, Dann lösen wir uns in seinem Wort auf. [8-9-31]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਸਭ ਨਾਵੈ ਨੋ ਲੋਚਦੀ ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥
Jeder verlangt eifrig den Namen, Aber Der allein bekommt ihn, dem seine Gnade gewährt wird.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਹੈ ਸੁਖੁ ਤਿਸੁ ਜਿਸੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥੧॥
Ohne den Namen leidet jeder Mensch. Der allein wohnt in Frieden, dem der Herr den Namen einschärft. (1)

ਤੂੰ ਬੇਅੰਤੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
Ohne Ende, barmherzig bist du, o Herr, ich suche deine Zuflucht.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Von dem perfekten Guru bekommt man die Größe des Namens (1-Pause)

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਹੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ॥
Außen, innen, überall ist der Herr, seine Schöpfung zeigt sich in so vielen Gestalten.

ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਸੁ ਕਹੀਐ ਭਾਈ ॥੨॥
Nach seinem Willen stellt er uns die Aufgaben. (2)

ਬੁਝਣਾ ਅਬੁਝਣਾ ਤੁਧੁ ਕੀਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਰਿ ਕਾਰ ॥
Verständnis. Unwissenheit: Dies ist deine Schöpfung; über allem steht deine Souveränität.

ਇਕਨੑਾ ਬਖਸਿਹਿ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਇਕਿ ਦਰਗਹ ਮਾਰਿ ਕਢੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥੩॥
Du begnadigst einige und verbindest sie mit dir. Die Anderen, die Falschen treibst du aus deinem Palast fort (3)

ਇਕਿ ਧੁਰਿ ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਹਹਿ ਤੁਧੁ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥
Einige sind rein, seit dem Anfang der Zeilen; du selbst schließt sie an den Namen an.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਏ ॥੪॥
Man gewinnt den Namen durch den Dienst des Gurus, Und man gewinnt das Verständnis von dem Wahren durch den Namen. (4)

ਇਕਿ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀਲ ਵਿਖਲੀ ਪਤੇ ਨਾਵਹੁ ਆਪਿ ਖੁਆਏ ॥
Einige sind niedrig und böse; sie zeigen ein schlechtes Verhalten, Der Herr hat sie wiet von dem Namen weggeführt.

ਨਾ ਓਨ ਸਿਧਿ ਨ ਬੁਧਿ ਹੈ ਨ ਸੰਜਮੀ ਫਿਰਹਿ ਉਤਵਤਾਏ ॥੫॥
Sie besitzen weder die Klugheit, noch das Verständnis, noch dem guten Verhalten. Sie gehen in die Irre, ohne Ziel und Zweck. (5)

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਨੋ ਭਾਵਨੀ ਲਾਏ ॥
Wem der Herr seinen barmherzigen Blick schenkt, der eignet sich den Glauben an.

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਇਹ ਸੰਜਮੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥੬॥
Dann hört er dem tadellosen Wort zu, er gewinnt Zufriedenheit, Selbstdisziplin. (6)

ਲੇਖਾ ਪੜਿ ਨ ਪਹੂਚੀਐ ਕਥਿ ਕਹਣੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇ ॥
Unzählbar sind seine Werte, niemand kann ihn ganz beschreiben.

ਗੁਰ ਤੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈਐ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥
Durch den Guru kennt man seine Werte. durch das Wort bekommt man das Verständnis von dem Herrn. (7)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੇਹੀ ਸੋਧਿ ਤੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Verbessere und beherrsche deinen Körper, meditiere über das Wort des Gurus.

ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰਿ ॥੮॥੧੦॥੩੨॥
Nanak, der menschliche Körper enthält den Schatz von dem Namen. Man findet ihn, durch die Liebe des Gurus. [8-10-32]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਸਚਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰਿ ॥
Froh und glücklich sind die Gattinnen, dtc, erfüllt vot der Wahrheit.