German Page 426

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਾਦੁ ਮੀਠਾ ਭਾਈ ॥
Wer sich erkennt, der gewinnt «len süßen Geschmack des Namens, o bruder.

ਹਰਿ ਰਸਿ ਚਾਖਿਐ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਜਿਨੑਾ ਸਾਚੋ ਭਾਈ ॥੧॥
So viele Menschen, die den Namen liebten, tranken die Ambrosia, und sie sind gerettet worden. (1)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨਿ ਵਾਸਾ ॥
Der ehrwürdige Herr ist rein und tadellos, er bleibt nur in einem reinen Herzen.

ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਬਿਖਿਆ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Man leidet nicht unter dem Einfluß der Maya, wenn man den Herrn lobpreist. nach der Lehre des Gurus. (1-Pause)

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਆਪੁ ਨ ਜਾਪਈ ਸਭ ਅੰਧੀ ਭਾਈ ॥
Ohne Wort des Gurus begreift man nichts, o Bruder. Ohne den Namen ist man so gut wie blind

ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥੨॥
Durch den Unterricht des Gurus erleuchtet das Innere. Schließlich, der Name allein bringt die Hilfe.

ਨਾਮੇ ਹੀ ਨਾਮਿ ਵਰਤਦੇ ਨਾਮੇ ਵਰਤਾਰਾ ॥
Der Weise-in-Guru bleibt im Namen, er beschäftigt sich mit dem Namen,

ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥੩॥
Der Name bewohnt sein Herz, er rezitiert immer den Namen. Die Meditation über den Namen ist sein Beruf. (3)

ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥
Könnten wir den Namen hören, könnten wir auch an den Namen glauben!

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮੇ ਮਹਲੁ ਪਾਈ ॥੪॥
Aller Ruhm kommt dureh den Namen. Lobpreise stets den Namen; man erreicht den Palast des Herrn dureh den Namen. (4)

ਨਾਮੇ ਹੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
Durch den Namen erleuchtet das Herz, durch den Namen gewinnt man den Ruhm.

ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਸਰਣਾਈ ॥੫॥
Aus dem Namen entspringt der Frieden; der Name ist die letzte Zuflucht. (5)

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋਇ ਨ ਮੰਨੀਐ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
Ohne den Namen wird man nirgendwo angenommen; der Egoist verliert seine Ehre.

ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੬॥
Ohne den Namen ist man in der Stadt des Yamas gefesselt, man verliert nutzlos sein Leben. (6)

ਨਾਮੈ ਕੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਈ ॥
Der Guru schenkt den Namen; jeder dient dem, der über den Namen meditiert.

ਨਾਮਹੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥੭॥
Treibe nur den Kult des Namens, man gewinnt die Größe durch den Namen. (7)

ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਈ ॥
Wem der Herr den Namen gewährt, der allein bekommt ihn; Man gewinnt das Verständnis durch den Guru.

ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਨਾਵੈ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਕੋ ਪਾਈ ॥੮॥੭॥੨੯॥
Nanak, alles steht unter dem Einfluß des Namens, Man bekommt den Namen nur durch glückliches Schicksal. [8-7-29]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੑੀ ਨ ਜਾਣਨਿ ਪਿਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥
Eine Verlassene wohnt nicht im Hause ihres Herrn.

ਫਿਕਾ ਬੋਲਹਿ ਨਾ ਨਿਵਹਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥
Sie kennt nicht das Wohltuende der Begleitung ihres Meisters. Weil sie sich mit dem Anderem verbindet. (1)

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਵਸਿ ਆਵੈ ॥
Wie kann man den unbeständigen Geist beherrschen?

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਠਾਕੀਐ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Der Geist bewahrt sich durch die Gnade des Gurus. Wenn er den Unterricht der göttlichen Weisheit bekommt. Dann kehrt er nach Hause zurück. (1 Pause)

ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਪਿ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥
Der Herr selbst schmückt die wahren Gattinnen, und schenkt ihnen seine Liebe.

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲਦੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥
Sie verhalten sich nach dem Willen des wahren Gurus; der Name ist ihre Zierde. (2)

ਸਦਾ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਭਾਇ ॥
Sie genießen die Begleitung ihres Herrn, prächtig ist ihr Ehebett.

ਪਿਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮੋਹੀਆ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੩॥
Erfüllt von seiner Liebe treten sie in Frieden ein, und begegnen sie ihrem Geliebtem. (3)

ਗਿਆਨ ਅਪਾਰੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥
Die göttliche Weisheit ist die Verschönerung einer wahren Gattin. Ohne gleichen ist seine Schönheit, sie wird mit Ruhm gesegnet.

ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਸੁੰਦਰੀ ਪਿਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੪॥
In ihrem Herzen ist die Liebe des Herrn, sie ist die Schönheit selbst und Königin ihres Gatten. (4)

ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਿਚਿ ਰੰਗੁ ਰਖਿਓਨੁ ਸਚੈ ਅਲਖਿ ਅਪਾਰਿ ॥
Die wahre Gattin bewahrt die Liebe des Herrn, von dem Meister. der unergründlich und unendlich ist.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰਿ ॥੫॥
Sie dient dem wahren Guru, in Liebe und im Glauben (5)

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥
Solch eine Gattin schmückt sich mit einer Girlande von Werten.

ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਲੁ ਤਨਿ ਲਾਵਣਾ ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੬॥
Sie sprüht ihren Körper mit dem Parfüm der Liebe ein. in ihrem Geist ist das Juwel der Meditation über den Herrn. (6)

ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਸੇ ਊਤਮਾ ਜਤਿ ਪਤਿ ਸਬਦੇ ਹੋਇ ॥
Hoch ist die Kaste derer, die von der Liebes-Anbelung des Wortes erfüllt sind.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੈ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥੭॥
Ohne den Namen gehört man zu einer niedrigen Kaste; und man gleicht dem Wurm im Müll. (7)

ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਹਉ ਨ ਜਾਇ ॥
Jeder ist stolz auf sich; ohne den Namen befreit man sich nicht von dem ‘Ich’

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੮॥੮॥੩੦॥
Nanak, man verliert das ‘Ich’, wenn man sich mit dem Namen tränkt. Dann löst man sich im Namen auf [8-8-30]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਸਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
Wer von dem Namen erfüllt wird, der wird rein und tadellos; wahr ist sein Kuhm.

ਐਥੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਜਾਪਦੇ ਆਗੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧॥
Solch ein Mensch ist überall bekannt, auch während aller Zeiten bleibt er bekannt. (1)