German Page 425

ਆਪਣੈ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥
Aller Ruhm liegt in den Händen des Herrn, er selbst beschenkt die Menschen und bindet sie an den Namen.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ॥੮॥੪॥੨੬॥
Nanak, wer den Namen im Geist festhält, der erlangt den Ruhm. [8-4-26]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
Hör zu. o bruder, schließe im Herzen den Namen ein.

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਚੈ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥੧॥
Der Herr kommt dann, um dir zu begegnen, nach seinem eignen Willen.

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
Tag und Nacht leiste den wahren Kult,

ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
begib dich in Harmonie mit dem Meister. (1-Pause)

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਨੋ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ ॥
Aber man bekommt sie nur durch die Gnade des wahren Gurus.

ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤਿਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥
Die Gelehrten lesen Bücher, die Astrologen treiben ihre Wissenschaft. Aber sie verstehen das Rätsel auch nicht. (2)

ਆਪੈ ਥੈ ਸਭੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
Alles liegt in den Händen des Herrn; wir können nichts tun.

ਆਪੇ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥
Man bekommt nur. was der Herr schenkt; der Guru gewährt dieses Verständnis. (3)

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥
Die ganze Schöpfung gehört ihm. er gehört allem.

ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ ॥੪॥
Wie kann man also sagen, wer schlecht oder gut ist? Mil. Ausnahme von ihm gibt es keinen (4)

ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ ਏਕਾ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥
Überall herrscht die Ordnung dev Herrn. Er selbst gibt jedem seine jeweilige Aufgabe.

ਆਪਿ ਭਵਾਲੀ ਦਿਤੀਅਨੁ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੫॥
Er selbst verfuhrt die Geschöpfe; die Gier und Begierde bewohnen ihr Herz. (5)

ਇਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਤਿਅਨੁ ਬੂਝਨਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥
Diejenigen, die er zur Wahrheit weckt, suchen ihn und meditieren über den Herrn.

ਭਗਤਿ ਭੀ ਓਨਾ ਨੋ ਬਖਸੀਅਨੁ ਅੰਤਰਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੬॥
Sie erhalten die Liebes-Anbetung, den Schatz des Namens in ihrem Herzen. (6)

ਗਿਆਨੀਆ ਨੋ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
Die Weisen erkennen nur den Wahren, sie verstehen ihn durch seine Gnade.

ਓਇ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੈ ਦੇ ਨ ਭੁਲਨੑੀ ਸਚੁ ਜਾਣਨਿ ਸੋਈ ॥੭॥
Sie lassen sich nicht verführen von dem Anderen; sie kennen die Wahrheit. (7)

ਘਰ ਮਹਿ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ ਪੰਚੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥
Die fünf (Sinne) sind auch in ihren Körper, aber sie verhalten sich weise.

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਿ ਨ ਆਵਨੑੀ ਨਾਮਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੮॥੫॥੨੭॥
Nanak, ohne Hilfe des Gurus kann man die Sinne nicht beherrschen. Das ‘Ich’ wird besänftigt durch den Namen. [8-5-27]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਘਰੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥
Die wahre Sache ist Zuhause, nichts ist außerhalb des Hauses zu finden.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥
Man bekommt sie durch die Gnade des Gurus, dann öffnet sich die innere Tür. (1)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥
O Bruder, man erreicht den Herrn, durch die Vermittlung des Gurus.

ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Innen befindet sich der Schatz des Namens; der Guru hat mir diese Realität gezeigt. (1 -Pause)

ਹਰਿ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
Wer den Herrn sucht, der gewinnt das Juwel seiner Meditation.

ਅੰਦਰੁ ਖੋਲੈ ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ ਦੇਖੈ ਮੁਕਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
Seine Innere öffnet sich; wegen des göttlichen Lichts erkennt er den Schatz des Heils. (2)

ਅੰਦਰਿ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਹਿ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥
Im menschlichen Körper befinden sich viele Zimmer, wo die Seele wohnt. (Wenn man diese Tatsache begreift)

ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥
Bekommt man die Früchte seiner Wünsche, und das Kommen-und-Gehen findet ein Ende. (3)

ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਲਿ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
Man gewinnt das Verständnis durch den Guru. Solch ein Weiser bewahrt das wahre Ding, den Namen.

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੪॥
Ohne Preis ist der Schatz des Namens, Aber selten ist der Mensch, der ihn bekommt, durch den Guru. (4)

ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ਸੁ ਕਿਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰੈ ਅੰਦਰਿ ਭਾਈ ॥
Warum suchst du ihn draußen, o bruder, das wahre Ding ist zu Hause.

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੫॥
Alle gehen irre, verwirrt in Zweifel verlieren die Egoisten ihre Ehre. (5)

ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਰਿ ਝੂਠਾ ਜਾਈ ॥
Ein Betrüger verlaßt sein eigenes Haus, und bricht in dem Hause eines anderen ein.

ਚੋਰੈ ਵਾਂਗੂ ਪਕੜੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥੬॥
Er wird als ein Dieb gefangen, ohne den Namen erleidet er Pein. (6)

ਜਿਨੑੀ ਘਰੁ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ ॥
Selig und froh sind die, die ihr eigenes Haus erkennen.

ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੭॥
Durch die Größe des Gurus erkennen sie den Transzendenten zu Hause. (7)

ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਕਿਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥
Der Herr selbst gewährt seine Geschenke, er selbst macht sich uns sichtbar. Wem anderen kann ich mich zuwenden?

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥
Nanak. meditiere über den Namen. derart wirst du den Ruhm im Palast des Herrn bekommen. [8-6-28]

error: Content is protected !!