German Page 411

ਸਭ ਕਉ ਤਜਿ ਗਏ ਹਾਂ ॥
Wirst du hierlassen, wenn du abreist.

ਸੁਪਨਾ ਜਿਉ ਭਏ ਹਾਂ ॥
Vergänglich sind alle Sachen wie ein Traum.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੑਿ ਲਏ ॥੧॥
Dann warum rezitierst du nicht den Namen des Herrn? (1)

ਹਰਿ ਤਜਿ ਅਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ॥
Diejenigen, die sich an die Maya binden, verlassen den Herrn.

ਜਨਮਹਿ ਮਰਿ ਭਗੇ ਹਾਂ ॥
Sie folgen immerzu dem Kreislauf der Wiedergeburten

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨਿ ਲਹੇ ਹਾਂ ॥
Dagegen diejenigen, die dem Herrn begegnen,

ਜੀਵਤ ਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥
leben immerfort

ਜਿਸਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤੁ ਸੋਇ ॥੨॥੭॥੧੬੩॥੨੩੨॥
Wer dem Herrn gefällt, der wird zum Anhänger des Herrn. [2-7-163-232]

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥
Rag Asa M. 9

ਬਿਰਥਾ ਕਹਉ ਕਉਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ ॥
Wem kann ich den Zustand meines Herzens beschreiben?

ਲੋਭਿ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸ ਹੂ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Es wird nur vom Reichtum verlockt. (1 -Pause)

ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ॥
Man sucht das Vergnügen, aber man gewinnt Kunimei und dient die Leute ohne Gewinn.

ਦੁਆਰਹਿ ਦੁਆਰਿ ਸੁਆਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨਹ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ॥੧॥
Wie ein Hund geht man von Haus zu Haus. Und man beschäftigt sich nicht mit der Meditation über den Herrn. (1)

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਵਤ ਲਾਜ ਨ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ ॥
Nutzlos verliert man die menschliche Geburt. Und man bemerkt nicht, daß jeder einen auslacht.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਿਉ ਨਹੀ ਗਾਵਤ ਕੁਮਤਿ ਬਿਨਾਸੈ ਤਨ ਕੀ ॥੨॥੧॥੨੩੩॥
Nanak, warum singst du die Lobgesänge des Herrn nicht? Auf diese Weise befreit man sich von dem Schmutz des Geistes [2-1-233]

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨
Rag Asa M. 1: Aslitapadis- Ghar(u) 2

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਉਤਰਿ ਅਵਘਟਿ ਸਰਵਰਿ ਨੑਾਵੈ ॥
Man soll sich von dem Abgrund der Untugend abvenden,

ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
Und man still sich im Bad des Namens baden.

ਜਲੁ ਆਕਾਸੀ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਵੈ ॥
Ohne Plauderei und Stolz, soll man die Lobgesänge des Herrn singen. Dem Wasser im Himmel ähnlich, soll man sich im Herrn auflösen.

ਰਸੁ ਸਤੁ ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥
Wühle auf (bedenke gut) das wahre Vergnügen, damit soll man sich die Ambrosia des Namens verschaffen. (1)

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਸੁਨਹੁ ਅਭ ਮੋਰੇ ॥
O mein Geist, höre diese Wahrheit, hör gut zu.

ਭਰਿਪੁਰਿ ਧਾਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਉਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Der Herr ist überall, und er belebt alles. (1-Pause)

ਸਚੁ ਬ੍ਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਵੈ ॥
Wenn man in Wahrheit lebt, dann erleidet man nie die Qualen des Todes.

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਕਰੋਧੁ ਜਲਾਵੈ ॥
Durch die Gnade des Gurus, läßt man seinen Zorn zu entschwinden.

ਗਗਨਿ ਨਿਵਾਸਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵੈ ॥
Dann wohnt man im Himmel von seinem Geist, in tiefer Trance.

ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥
Der Guru ist der Stein der Weisen, man gewinnt die Glückseligkeit mit seiner Berührung. (2)

ਸਚੁ ਮਨ ਕਾਰਣਿ ਤਤੁ ਬਿਲੋਵੈ ॥
Erinnere dich immer an den Herrn, derart kannst du deinen Geist beherrschen.

ਸੁਭਰ ਸਰਵਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥
Bade dich im Schwimmbad von Namen, das Schwimmbad ist randvoll (von Ambrosia).

ਜੈ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ ॥
Auf diese Weise wäscht man den Schmutzig von seinem Geist ab. Man wird dem Purusha ähnlich, dem Herrn, wenn man sich mit seiner Liebe tränkt

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥੩॥
Und man versteht, dass außer dem Willen des Herrn nichts geschieht. (3)

ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲੁ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥
Der Guru ist der kalte Schnee, mit ihm soll man das Feuer das Verlangen auslöschen.

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਵੈ ॥
Daß du, O Jogi, im Hause des Friedens wohnest, solch ein soll dein Gewand sein.

ਦਰਸਨੁ ਆਪਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥
Ein Gelehrter in der Kenntnis des Gurus zu sein,

ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੪॥
dies ist die höchste Ambrosia

ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਰਾ ॥
Die Meditation über das Wort ist vergleichbar

ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥
mit der Waschung an den heiligen Orten

ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਥਾਨੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥
Erkenne in dir den Herrn, das ist die wahre Meditation,

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥੫॥
Dann löst man sich in dem höchsten Licht auf. (5)

ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਮਤਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥
Man geht in Askese, wenn man die Weisheit,

ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਇ ॥
wie man sich mit der Liebe des Einzigen erfüllt, bekommt.

ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥
Solch ein Erwählter löst sich im Herrn auf. Er verhält sich im Willen des Herrn.

ਅਵਿਗਤ ਨਾਥੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਇ ॥੬॥
Wahrhaftig: unsagbar und jenseits des Verstehens ist der Herr. (6)

ਜਲ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
Der Lotos schießt aus dem Wasser, aber er hält seinen Kopf erhoben

ਜਲ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
Gleich dem höchsten Licht, das alles durchdringt, doch es ist auch jenseits der Welt.

ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਦੂਰਿ ॥
Wie kann man sagen, der Herr sei in der Nähe von jemandem und entfernt von anderen?

ਨਿਧਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਖਿ ਹਦੂਰਿ ॥੭॥
Ich erkenne überall seine Gegenwart, ich singe seine Lobgesänge, er ist der Schatz der Tugend. (7)

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
Äußerlich und innerlich gibt es keinen anderen,