German Page 408

ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਮਿਲੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ॥
Man begegnet dem Herrn, wenn man ihm seinen Geist darbringt.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਅਪਨੀ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ॥੨॥੧॥੧੫੦॥
O Herr habe Mitleid mit Nanak. so daß er den Segen des Namens erhält. [2-1-150]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਮਿਲੁ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮ ਬਿਨੁ ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Komme, o meine Liebe, um mich zu treffen! Mit Ausnahme von dir kann niemand mich trösten. (1-Pause)

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ ਬਿਨੁ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥
Man könnte die Shastras, die Smritis lesen. Man könnte sich mit den Riten beschäftigen. Aber man gewänne den Frieden nicht, ohne deinen Darshana (1)

ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਵਸੈ ॥੨॥੨॥੧੫੧॥
Man bemühe sich um Fasten und Askese, Aber man erkennt den Herrn nur in der Gesellschaft der Heiligen [2-2-151]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੫ ਪੜਤਾਲ
Asa M. 5: Ghar(u) 15 Partal

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਬਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਦਿ ਸੋਇਓ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਆਵੈ ॥
Betrunken von Sünden schläft man und versteht nichts.

ਪਕਰਿ ਕੇਸ ਜਮਿ ਉਠਾਰਿਓ ਤਦ ਹੀ ਘਰਿ ਜਾਵੈ ॥੧॥
Man begreift die Wirklichkeit nur, wenn der Yama ihn beim Schopf packt (1)

ਲੋਭ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੈ ਲਾਗੇ ਹਿਰਿ ਵਿਤ ਚਿਤ ਦੁਖਾਹੀ ॥
Verlockt von der Gier, vertieft in Sünden, entzieht man anderen ihre Waren.

ਖਿਨ ਭੰਗੁਨਾ ਕੈ ਮਾਨਿ ਮਾਤੇ ਅਸੁਰ ਜਾਣਹਿ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Auf diese Weise bekümmert man die anderen. Man wird betrunken von dem, was vergänglich ist.und man begreift die Realität nicht. (1-Pause)

ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਨ ਪੁਕਾਰਹਿ ਸੁਨੈ ਨਾਹੀ ਡੋਰਾ ॥
Vedas, Shastras und die Weisen verkündigen, aber der Summe hört nicht zu.

ਨਿਪਟਿ ਬਾਜੀ ਹਾਰਿ ਮੂਕਾ ਪਛੁਤਾਇਓ ਮਨਿ ਭੋਰਾ ॥੨॥
Derart verliert man das Spiel des Lebens, am Ende klagt man. (2)

ਡਾਨੁ ਸਗਲ ਗੈਰ ਵਜਹਿ ਭਰਿਆ ਦੀਵਾਨ ਲੇਖੈ ਨ ਪਰਿਆ ॥
Man bemüht sich Vergebens; dies bringt keinen Profit im Palast des Herrn.

ਜੇਂਹ ਕਾਰਜਿ ਰਹੈ ਓਲ੍ਹ੍ਹਾ ਸੋਇ ਕਾਮੁ ਨ ਕਰਿਆ ॥੩॥
Man beschäftigt sich nicht mit den Taten, die die Ehre bewahren (3)

ਐਸੋ ਜਗੁ ਮੋਹਿ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਓ ਤਉ ਏਕ ਕੀਰਤਿ ਗਾਇਆ ॥
Der Guru hat mir die Wirklichkeit der Welt enthüllt. und nun singe ich die Lobgesänge des Einzigen

ਮਾਨੁ ਤਾਨੁ ਤਜਿ ਸਿਆਨਪ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕੁ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੫੨॥
Ich habe mein ‘Ich‘ und meine Oberflächlichkeit ausgegeben, jetzt suche ich deine Obhut. [4-1-152]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਬਾਪਾਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਏ ॥
Wenn man den Handel des Namens treibt.

ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਪ੍ਰਿਅ ਪਾਏ ਗੁਨ ਗਾਏ ਪੰਚ ਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Gefällt man den Weisen und man trifft den Geliebten. Man singt die Lobgesänge des Herrn und im Herzen klingt die lautlose Musik des Himmels. (1-Pause)

ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਜਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਬ ਰਾਤਿਆ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ॥
Der Herr hat mir sein Mitleid geschenkt, ich habe seinen Darshana erhalten. Erfüllt von der Liebe des Herrn habe ich den Zustand von Gleichgewicht erlangt.

ਸੰਤ ਸੇਵਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਥ ਰੰਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥੧॥
Im Dienst der Heiligen bin ich in den Herrn vertieft, und dabei bin ich mit Ruhm gesegnet. (1)

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਮਨਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀ ਆਏ ਸਹਜਾਏ ਮਨਿ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥
Der Guru hat mir die göttliche Weisheit eingeprägt, ich genieße die Glückseligkeit

ਸਭ ਤਜੀ ਮਨੈ ਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ॥
Ich habe den Sahajavaxtha erreicht, ich werde nicht zurückkommen.

ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਭਇਆ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ॥
Ich nehme den Herrn in meinem Geist auf. Ich habe alle Wünsche aufgegeben.

ਹਰਿ ਦਰਸਨੋ ਦਿਖਾਵਹੁ ਮੋਹਿ ਤੁਮ ਬਤਾਵਹੁ ॥
Seit langer Zeit schon habe ich Durst nach deinem Darshana. o Herr

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਣਿ ਆਏ ਗਲਿ ਲਾਏ ॥੨॥੨॥੧੫੩॥
Gewähre mir deinen Darshana, ermächtige mich dazu deine Enthüllung zu sehen. Nanak sucht deine Zuflucht, nimm ihn in deine Umarmung auf. [2-2-153]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਕੋਊ ਬਿਖਮ ਗਾਰ ਤੋਰੈ ॥
Gibt es einen, der die Festung der Wünsche einnimmt?

ਆਸ ਪਿਆਸ ਧੋਹ ਮੋਹ ਭਰਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Und der sich von Wünschen, Durst, hinterlist, Zweifel und Bindung befreit? (1-Pause)

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਾਨ ਇਹ ਬਿਆਧਿ ਛੋਰੈ ॥੧॥
Gibt es einen, der die Krankheit von Gier, die Leidenschaft, den Zorn und das Ich beseitigen könnte?

ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਗੁਨ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵਉ ॥
In Begleitung der Heiligen, erfüllt von der Liebe des Namens, Singe ich immerzu die Lobgesänge des Herrn.

ਅਨਦਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਉ ॥
Tag und Nacht meditiere ich über den Herrn.

ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਜੀਤਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
Derart reiße ich die Mauern des Zweifels nieder, und mein ist der Sieg.

ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ ॥੨॥੩॥੧੫੪॥
Dann liebe ich innig den Schatz des Namens des Herrn [2-3-154]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਆਗੁ ॥
Gib die Fleischeslust, den Zorn und die Gier auf.

ਮਨਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ॥
In deinem Herzen rezitiere immer den Namen des Herrn

ਹਰਿ ਭਜਨ ਸਫਲ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Nur die Meditation über den Herrn ist fruchtbar. (1 -Pause)