GERMAN PAGE 389

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥
Du bist mein Fluß, o Herr, ich bin dein Fisch,

ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਹਮ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੇ ॥੧॥
Du bist mein Gebieter, ich bettele vor deinem Tor (1)

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥
Du bist mein Schöpfer, ich bin dein Diener.

ਸਰਣਿ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich suche Tier deine Zuflucht, du hast die großartigen Tugenden (1-Pause)

ਤੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਤੂ ਆਧਾਰੁ ॥
Du bist mein Atem, du bist mein Halt.

ਤੁਝਹਿ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸੈ ਕਉਲਾਰੁ ॥੨॥
Wenn ich dich sehe, blüht der Lotos meines Herzens auf. (2)

ਤੂ ਮੇਰੀ ਗਤਿ ਪਤਿ ਤੂ ਪਰਵਾਨੁ ॥
Du bist meine Ehre, du bist mein Heil, du bist mein Lehrer.

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥
Du bist allmächtig, du bist meine Kraft (3)

ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਉ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥
Du bist der Schatz der Tugenden, o Herr.

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥
Ich bitte dich inständig, laß mich Tag und Nacht deinen Namen rezitieren. [4-23-74]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਰੋਵਨਹਾਰੈ ਝੂਠੁ ਕਮਾਨਾ ॥
Man weint und klagt, scheinbar airc Mitgefühl mit anderen

ਹਸਿ ਹਸਿ ਸੋਗੁ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ ॥੧॥
Aber dies ist nicht die Wahrheit; in Wirklichkeit klug man über seine eigne Traurigkeit. Auch lacht man aus Freude, Obwohl man sein Mitgefühl für die Trauer von anderen zum Ausdruck bringt. (1)

ਕੋ ਮੂਆ ਕਾ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਨੁ ॥
Bei dem einen Zuhause ist der Tod.

ਕੋ ਰੋਵੈ ਕੋ ਹਸਿ ਹਸਿ ਪਾਵਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aber bei dem anderen Zuhause singt und freut sich des Lebens. Jammern ist das Los des einen, glücklich ist die Lage des anderen. (1-Pause)

ਬਾਲ ਬਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਿਰਧਾਨਾ ॥
Seit der frühen Kindheit geht man auf den Lebensabend zu.

ਪਹੁਚਿ ਨ ਮੂਕਾ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੨॥
Aber man erhält nicht, was man sich wünscht, schließlich jammert man. (2)

ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
Die Welt ist den drei Qualitäten der Maya unterworfen.

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਉਤਾਰਾ ॥੩॥
Man geht von Hölle zu Paradies, dann kommt man auf die Welt. (3)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਨਾਮ ॥
Nanak sagt: ” Selig ist das Leben, willkommen ist die Geburt von dem.

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਤਾ ਕਾ ਪਰਵਾਨ ॥੪॥੨੪॥੭੫॥
Der sich dem Namen hingibt.” [4-24-75]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸੋਇ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਖਬਰਿ ਨ ਜਾਨੀ ॥
Die Braut schläft weiter und hat keine Nachrichten von ihrem Gebieter.

ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥
Aber sie jammert, wenn die Dämmerung kommt. (1)

ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਜਿ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥
Die Zuneigung des Geliebten bringt Freude,

ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾ ਤੇ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wenn du den Blick des Herrn verlangst, warum bist du so nachlässig? (1-Pause)

ਕਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਣਿ ਨਿਸਾਰਿਓ ॥
Der Herr hat mir die menschliche Geburt geschenkt, so hat er mir die Ambrosia gegeben.

ਖਿਸਰਿ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰਿ ਡਾਰਿਓ ॥੨॥
Aber ich habe sie auf die Erde fallen lassen. (2)

ਸਾਦਿ ਮੋਹਿ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ ॥
Ich trage die schwere Last von Fleischeslust, Bindung und Ego.

ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥
So kann ich meinem Herrn nicht die Schuld geben für meine Traurigkeit. (3)

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟੇ ਭਰਮ ਅੰਧਾਰੇ ॥
Die Dunkelheit verschwindet, in der Gesellschaft der Heiligen

ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥
Dann, Nanak, vereinigt man sich mit dem Herrn. [4-25-76]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੇ ॥
Ich habe Sehnsucht nach den Lotus-Füßen des Geliebten.

ਜਮਕੰਕਰ ਨਸਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ॥੧॥
Danach sind die Boten von Yama weggegangen. (1)

ਤੂ ਚਿਤਿ ਆਵਹਿ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
Wenn ich mich an dich erinnere, ist es auch durch dein Mitleid

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ ॥੧॥ ਰ,ਹਾਉ ॥
Wenn ich deinen Namen rezitiere, verschwinden alle Krankheiten (1-Pause)

ਅਨਿਕ ਦੂਖ ਦੇਵਹਿ ਅਵਰਾ ਕਉ ॥
Der andere (Yama) packt die anderen,

ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਾਕਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕਉ ॥੨॥
Aber er kann die Diener des Herrn nicht berühren. (2)

ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥
Mein Geist dürstet nach deinen Darshana (Blick).

ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥੩॥
Auf diese Weise bleibe ich im Gleichgewicht, in der Glückseligkeit und frei von Bindungen. (3)

ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਸੁਣੀਜੈ ॥
Erhöre, o Herr, meine Bille,

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਦੀਜੈ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥
Ich verlange nur die Segnung mit deinem Namen. [4-26-77]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੋ ਮਿਟੇ ਜੰਜਾਲ ॥
Mein Geist ist besänftigt, meine Wirrheit ist beendet.

ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ॥੧॥
Mir barmherzig ist der Gebieter. (1)

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਲੀ ਬਨੀ ॥
Meine Angelegenheiten haben eine gute Wendung genommen, durch die Gnade des Gurus.

ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ ਪੂਰਨੁ ਸੋ ਭੇਟਿਆ ਨਿਰਭੈ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich habe den ohne Furcht getroffen, dessen Schatz randvoll ist. (1-Pause)

ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
Der wohltätige Guru Heilige hat mir den Namen eingeschärft.

ਮਿਟਿ ਗਈ ਭੂਖ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲ ॥੨॥
Daraufhin wurde das gefährliche Verlangen gestillt. (2)

ਠਾਕੁਰਿ ਅਪੁਨੈ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥
Mein Gebieter hat nur das Geschenk gegeben.

ਜਲਨਿ ਬੁਝੀ ਮਨਿ ਹੋਈ ਸਾਂਤਿ ॥੩॥
Das Feuer der Wünsche ist erloschen, mein Geist ist besänftigt. (3)

ਮਿਟਿ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨਾ ॥
Meine Suche ist zu Ende, mein Geist befindet sich in Glückseligkeit.