GERMAN PAGE 370

ਰਾਖੁ ਸਰਣਿ ਜਗਦੀਸੁਰ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਿ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਹਰਿ ਗੁਸਾਈ ॥
Halte mich in deiner Obhut, o Gebieter des Weltalls, o mein Geliebter. Gewähre mir diesen Wunsch, o Gebieter der Welt.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਨਿਮਖ ਦਿਖਾਈ ॥੨॥੩੯॥੧੩॥੧੫॥੬੭॥
Nanak empfindet die Glückseligkeit, wenn er deinen Darshana (Blick) hat, sei es auch nur für einen Augenblick. [2-39-13-15-67]

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫
Rag Asa Ghar(u) 2, M. 5

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਖਾਇਆ ॥
Wer sich mit dem Maya verbindet, wird von ihr verschlungen.

ਜਿਨਿ ਸੁਖਿ ਬੈਠਾਲੀ ਤਿਸੁ ਭਉ ਬਹੁਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
Wer die Maya verehrt, der leidet Furcht.

ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖਿ ਬਿਬਾਦੇ ॥
Bruder, Freunde, Familie, verlockt von dem Maya streiten sie sich.

ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੧॥
Aber ich habesiebeherrscht, durch die Gnade des Gurus. (1)

ਐਸਾ ਦੇਖਿ ਬਿਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ॥
Asketen, Menschen von Wunder, Götter: alle sind von ihrer Macht verlockt,

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸੁਰਦੇਵ ਮਨੁਖਾ ਬਿਨੁ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਧ੍ਰੋਹਨਿ ਧ੍ਰੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Außer den Heiligen werden alle von ihrer Lüge betrogen. (1-Pause)

ਇਕਿ ਫਿਰਹਿ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨੑ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੈ ॥
Einige leben in Stoischerweise, aber sie werden von Fleischeslust geplagt.

ਇਕਿ ਸੰਚਹਿ ਗਿਰਹੀ ਤਿਨੑ ਹੋਇ ਨ ਆਪੈ ॥
Die Menschen in einer Familie widmen sich der Anhäufung von Reichtum,

ਇਕਿ ਸਤੀ ਕਹਾਵਹਿ ਤਿਨੑ ਬਹੁਤੁ ਕਲਪਾਵੈ ॥
Aber der Reichtum wird niemals ihnen gehören. Einige heißen Wohltätige, aber auch sie müssen leiden.

ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਲਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ ॥੨॥
Der Herr bewahrt mich, wenn ich mich vor den Füßen des Gurus niederwerfe. (2)

ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ ॥
Die Menschen, die Härte ausüben, sind verwirrt.

ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭਿ ਸਬਾਏ ॥
Die Pandite werden von der Gier verlockt.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸੁ ॥
Die Welt der drei Qualitäten wird betrogen, selbst der Himmel (die Götter),

ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥੁ ॥੩॥
Aber der wahre Guru bewahrt mich, durch seinen barmherzigen Halt. (3)

ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਇ ਵਰਤੀ ਦਾਸਿ ॥
Wahrhaftig, die Maya ist eine Dienerin der Weisen, der Gnostiker.

ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥
Mit gefalteten Händen ficht sie die Heiligen an, und beschäftigt sich mit ihrem Dienst.

ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਹਿ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ॥
Sie (Maya) sagt. “Ich tue alles, was ihr von mir verlangt.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਾ ॥੪॥੧॥
Und ich werde niemals die Anhänger des Herrn stören.” [4-1 ]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸਸੂ ਤੇ ਪਿਰਿ ਕੀਨੀ ਵਾਖਿ ॥
Mein Gelichter hat mich von der Unwissenheit befriet.

ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ ਮੁਈ ਦੂਖਿ ਸੰਤਾਪਿ ॥
Derart sind mein Verlangen und meine Verzweiflung vernichtet.

ਘਰ ਕੇ ਜਿਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣਿ ॥
Und ich stehe nicht mehr unter der Gewalt von Dharamraja.

ਪਿਰਿ ਰਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣਿ ॥੧॥
Nun bewahrt mich mein Gatte, er ist der vollkommene Weise. (1)

ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥
Hört zu. o Leute, ich habe das Wesen der Liebe erhalten.

ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Alle meine Widersacher sind verschwunden Weil der Guru mir das Geschenk des Namen gegeben hat. (1 -Pause)

ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
Zuerst habe ich mich von der Überheblichkeit befreit.

ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤਿ ॥
Ich habe die weltlichen Gebräuche und Rituale aufgegeben.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗਿ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ॥
Dann habe ich die drei Modi der Maya aufgegeben.

ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥੨॥
Von nun an sind mir alle gleich. Dazu hat der Guru mir die Werte von dem vierten Zustand (Gleiche ich) offenbart. (2)

ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਆਸਣੁ ਬਾਧਿਆ ॥
Ich habe einen Platz in der Höhle der himmlischen Seligkeit erworben.

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜਿਆ ॥
Der Herr, das Licht selbst, hat meinen Geist besucht

ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Ich höre die lautlose himmlische Musik. In der Meditation über das Wort des Gurus habe ich die höchste Freude erhalten.

ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਰਿ ॥੩॥
Erfüllt von der Liebe des Herrn bin ich die glückliche Braut des Herrn geworden. (3)

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
Nanak, der Diener des Herrn redet nur von den Werten des Herrn.

ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ ॥
Wer sie hört und sich nach ihnen richtet, gewinnt das Heil.

ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
Der kommt nicht mehr auf die Welt, noch stirbt er.

ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਓਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥
Sein Kreislauf vom Kommen-und-Gehen geht zu Ende. Von nun an bleibt er beim Herrn. [4-2]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥
Die Andacht, die Meditation, des Herrn ist wie eine Frau von freundlicher Natur.

ਰੂਪਿ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰਿ ॥
Ihre Schönheit ist ohne gleichen, und ihre Wesensart ist untadelig.

ਜਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਿਹੁ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ॥
Ehrwürdig wird das Haus, wo sie wohnt.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜੰਤਾ ॥੧॥
Aber selten ist der Mensch, der solch eine Braut findet. durch die Gnade des Gurus. (1)

ਸੁਕਰਣੀ ਕਾਮਣਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹਮ ਪਾਈ ॥
Ich habe die Frau der Tugend getroffen, durch die Gnade des Gurus.