GERMAN PAGE 342

ਬੰਦਕ ਹੋਇ ਬੰਧ ਸੁਧਿ ਲਹੈ ॥੨੯॥
den nimmt der Herr als Seinen Verwandten. (29)

ਭਭਾ ਭੇਦਹਿ ਭੇਦ ਮਿਲਾਵਾ ॥
Bhabha: Wenn man den Abstand verflüchtigt, trifft man den Herrn.

ਅਬ ਭਉ ਭਾਨਿ ਭਰੋਸਉ ਆਵਾ ॥
Dann befreit man sich von der Angst und man erwirbt den Glauben.

ਜੋ ਬਾਹਰਿ ਸੋ ਭੀਤਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥
Wen ich draußen hielt, den habe ich innen (in meinen Geist) gefunden.

ਭਇਆ ਭੇਦੁ ਭੂਪਤਿ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥੩੦॥
Auf diese Weise habe ich das Rätsel erkannt, und ich habe den Herrn anerkannt. (30)

ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥
Mamma: Wenn man die Wurzel (Realität) versteht, besänftigt man seinen (eigenen) Geist.

ਮਰਮੀ ਹੋਇ ਸੁ ਮਨ ਕਉ ਜਾਨੈ ॥
Verhindere niemals den Geist, wenn er sich mit dem Herrn verbinden will!

ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ ॥
Man findet den Wahren nur denn,

ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੩੧॥
wenn der Geist im Einklang mit dem Herrn bleibt. (31)

ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਹੈ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ॥
Mamma: Den Geist disziplinieren ist eine wahre Aufgabe. Sobald man den Geist diszipliniert, wird man vollkommen.

ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥੩੨॥
Kabir sagt: “Ich beschäftige mich nur mit dem Geist: nichts gleicht dem Geist.” (32)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਕਤੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੀਉ ॥
Der Geist: einmal ist er Maya, einmal ist er wie der Herr.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਉ ॥
Der Geist ist die Essenz von den fünf Elementen.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੇ ਜਉ ਉਨਮਨਿ ਰਹੈ ॥
Wenn man den Geist diszipliniert, gewinnt man die Seligkeit.

ਤਉ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ ॥੩੩॥
Dann begreift man die Geheimnisse der drei Welten. (33)

ਯਯਾ ਜਉ ਜਾਨਹਿ ਤਉ ਦੁਰਮਤਿ ਹਨਿ ਕਰਿ ਬਸਿ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ॥
Yaya: Wenn du eben eine geringste Klugheit hast,

ਰਣਿ ਰੂਤਉ ਭਾਜੈ ਨਹੀ ਸੂਰਉ ਥਾਰਉ ਨਾਉ ॥੩੪॥
beseitige (beherrsche) deinen bösen Intellekt und diszipliniere deinen Körper! Man heiß nicht Tapfer. wenn man das Kampfgebiet verläßt. (34)

ਰਾਰਾ ਰਸੁ ਨਿਰਸ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥
Rara: Die Geschmäcke der Welt sind nicht angenehm.

ਹੋਇ ਨਿਰਸ ਸੁ ਰਸੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥
Ich habe auf diese Geschmäcke verzichtet, ich habe die Essenz von dem Namen erkannt.

ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸੁ ਆਵਾ ॥
Wenn man sich diesen gewöhnlichen Geschmäcken enthält, erhält man die wahre Glückseligkeit.

ਉਹ ਰਸੁ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸੁ ਨਹੀ ਭਾਵਾ ॥੩੫॥
Wenn man die Essenz (von Namen) trinkt, findet man keine anderen Geschmäcke angenehm. (35)

ਲਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ॥
Lalla: Man soll sich auf diese Weise von der Liebe des Henm tränken,

ਅਨਤ ਨ ਜਾਇ ਪਰਮ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥
Daß man nirgendswohin geht; damit versteht man die höchste Wahrheit.

ਅਰੁ ਜਉ ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥
Wenn man sich von der Liebe des Herrn tränkt,

ਤਉ ਅਲਹ ਲਹੈ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ ॥੩੬॥
Erkennt man den Gebieter und man vereinigt sich nur Ihm. (36)

ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮ੍ਹਾਰਿ ॥
Vava: Erinnere dich immer an deinen Herrn!

ਬਿਸਨ ਸੰਮ੍ਹਾਰਿ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ ॥
Wenn man über den Herrn meditiert, verliert man die Schlacht nicht.

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜੇ ਬਿਸਨਤਨਾ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥
Ich opfere mich für die, die die Lobgesänge des Herrn singen.

ਵਿਸਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੩੭॥
Wenn man den Herrn antrifft, versteht man die Wahrheit. (37)

ਵਾਵਾ ਵਾਹੀ ਜਾਨੀਐ ਵਾ ਜਾਨੇ ਇਹੁ ਹੋਇ ॥
Vava: Versuche immer den Herrn zu erkennen! Wenn man den Herrn erkennt, wird man Ihm gleich.

ਇਹੁ ਅਰੁ ਓਹੁ ਜਬ ਮਿਲੈ ਤਬ ਮਿਲਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥੩੮॥
Wenn die Seele sich mit der höchsten Seele vereinigt, Kann man den einen von dem anderen nicht unterscheiden. (38)

ਸਸਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰਿ ਸੋਧਹੁ ॥
Sassa: Diszipliniere gut deinen Geist!

ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿਰੋਧਹੁ ॥
Bewahre dich von den Taten, die dich verlocken!

ਘਟ ਪਰਚੈ ਜਉ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ॥
Irgendwo wächst die Liebe,

ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਤਹ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਰਾਉ ॥੩੯॥
Dahin befindet sich der Gebieter der drei Welten. (39)

ਖਖਾ ਖੋਜਿ ਪਰੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥
Khakha: Wenn man ernsthaft auf die Suche nach dem Herrn geht,

ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਈ ॥
Erleidet man nicht wieder das Geben.

ਖੋਜ ਬੂਝਿ ਜਉ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
Wahrhaftig: jemand, der der Herr sucht und über Ihn nachdenkt,

ਤਉ ਭਵਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਵੈ ਬਾਰਾ ॥੪੦॥
Der überquert den gefährlichen Ozean, innerhalb einer kürzesten Frist. (40)

ਸਸਾ ਸੋ ਸਹ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ ॥
Sassa: Die Braut allein, deren Bett von der Gegenwart des Herrn geschmückt wird,

ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੈ ॥
Befreit sich von dem Zweifel- von der Angst.

ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾਡਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥
Wenn sie auf das gewöhnliche Vergnügen verzichtet, gewinnt sie die Seligkeit.

ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰੀਅ ਓੁਹੁ ਕੰਤੁ ਕਹਾਵਾ ॥੪੧॥
Dann heiß sie die wahre Braut von seinem Gebieter. (41)

ਹਾਹਾ ਹੋਤ ਹੋਇ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥
Haha: Der Herr existiert immerzu, aber man erkennt Sein Wesen nicht.

ਜਬ ਹੀ ਹੋਇ ਤਬਹਿ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥
Sobald man Sein Dasein erkennt, gewinnt der Geist den Frieden.

ਹੈ ਤਉ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥
Wahrlich existiert des Herrn. man soll das Rätsel begreifen.

ਤਬ ਓਹੀ ਉਹੁ ਏਹੁ ਨ ਹੋਈ ॥੪੨॥
Denn wenn man den Herrn erkennt. sieht man nur den Herrn und nichts anderes. (42)

ਲਿੰਉ ਲਿੰਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥
Jeder bemüht sich, um den Reichtum zu erwerben.

ਤਾ ਕਾਰਣਿ ਬਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗੁ ॥
Dies ist die Ursache der Schmerzen.

ਲਖਿਮੀ ਬਰ ਸਿਉ ਜਉ ਲਿਉ ਲਾਵੈ ॥
Wer den Meister von Lakshmi’ liebt, gehen zu Ende alle seinen Schmerzen,

ਸੋਗੁ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੪੩॥
Und er erhält die Glückseligkeit. (43)

ਖਖਾ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ॥
Khakha: So viele haben ihr Leben, ohne Zweck, verschwendet.

ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਅਜਹੂੰ ਨਹ ਚੇਤੇ ॥
Dennoch erinnern sie sich an ihren Herrn nicht.

ਅਬ ਜਗੁ ਜਾਨਿ ਜਉ ਮਨਾ ਰਹੈ ॥
Wenn man die Wahrheit begreift und den Geist beherrscht,

ਜਹ ਕਾ ਬਿਛੁਰਾ ਤਹ ਥਿਰੁ ਲਹੈ ॥੪੪॥
Vereinigt man sich mit dem Herrn, dann trennt man nicht von Ihm wieder. (44)