GERMAN PAGE 325

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ ॥
Umgeben von Finsternis kann man nicht in Ruhe schlafen.

ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਦੋਊ ਮਿਲਿ ਰੋਈ ਹੈ ॥੧॥
Ganz gleich, ob ein König oder ein Armer: man befindet sich in einer bösen Lage, Wenn man den Herrn nicht nachsinnt, (1)

ਜਉ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਨ ਕਹਿਬੋ ॥
Solange man den Namen des Herrn nicht rezitiert,

ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Kommt man auf die Welt, kommt um und erleidet das Leid, (1-Pause)

ਜਸ ਦੇਖੀਐ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥
Der Reichtum ist wie ein Schatten vom Baum, cs wechselt stets die stellen.

ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥੨॥
Wenn man abreist, geht man ohne es. (2)

ਜਸ ਜੰਤੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾ ॥
Die Melodie der Musik ist im Instrument, (und niemand kann sic beschreiben),

ਮੂਏ ਮਰਮੁ ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਨਾ ॥੩॥
Genauso kann niemand das Rätsel von dem Tod und Leben beschreiben. (3)

ਹੰਸਾ ਸਰਵਰੁ ਕਾਲੁ ਸਰੀਰ ॥
Wie ein Schwan in der Nähe des Teiches, fliegt der Tod über unseren Kopf.

ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ ਰੇ ਕਬੀਰ ॥੪॥੮॥
Trinke doch die Ambrosia des Namens! [4-8]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਜੋਤਿ ਕੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਤੀ ॥
Das Licht von dem Herrn macht sich sichtbar in der Schöpfung.

ਤਿਤੁ ਲਾਗੇ ਕੰਚੂਆ ਫਲ ਮੋਤੀ ॥੧॥
Der Geist der Geschöpfe zeugt sich einmal als etwas Belangloses. einmal als eine Perle. (1)

ਕਵਨੁ ਸੁ ਘਰੁ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਕਹੀਐ ॥
Wie ist das Hause (Herz), wo die Furcht nicht existiert,

ਭਉ ਭਜਿ ਜਾਇ ਅਭੈ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Von dem sich die Sorge entfernt und wo man in Ruhe wohnt? (1-Pause)

ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥
Der Geist besänftigt sich nicht von Waschung in den Wallfahrtsstellen.

ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਰਹੇ ਉਰਝਾਇ ॥੨॥
Man leistet immer die bösen und guten Taten. (2)

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੁਇ ਏਕ ਸਮਾਨ ॥
Ungefähr gleich sind die zwei Arten der Taten’.

ਨਿਜ ਘਰਿ ਪਾਰਸੁ ਤਜਹੁ ਗੁਨ ਆਨ ॥੩॥
Der Herr ist im Haus (Herzen), gib die Bemühungen auf, um anderen Werte zu erwerben. (3)

ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨ ਰੋਸੁ ॥
Kabir, vergiß nie den Namen des Herrn! Er ist tiber die Maya.

ਇਸੁ ਪਰਚਾਇ ਪਰਚਿ ਰਹੁ ਏਸੁ ॥੪॥੯॥
Und bewahre deinen Geist beschäftigt in Meditation Fiber den Namen! [4-9]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਿਤਿ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ॥
Einige tun so, als ob sie den Herrn kennen,

ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
Obwohl der Herr unermesslich ist und außerhalb des Menschenverstandes. Wahrhaftig: sie verlangen in Paradies mittels ihrer Prahlerei einzutreten. (1)

ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾ ਹੀ ॥
Ich weiß nicht, wo das Paradies legt.

ਜਾਨੁ ਜਾਨੁ ਸਭਿ ਕਹਹਿ ਤਹਾ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Jeder wünscht sich dorthin zu gehen. (1-Pause)

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਤੀਅਈ ਹੈ ॥
Der Geist besänftigt sich durch bloßes Sagen nicht.

ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ ॥੨॥
Aber der Geist besänftigt sich, wenn man die Überheblichkeit aufgibt. (2)

ਜਬ ਲਗੁ ਮਨਿ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ॥
Solange man sich das Paradies wünscht.

ਤਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੁ ॥੩॥
Bleibt man unfähig. vor die Lotus-Füße des Herrn sich hinzusetzen. (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਹਿ ॥
Kabir sagt: ” Wem kann ich sagen,

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹਿ ॥੪॥੧੦॥
die Gesellschaft der ist das wahre Paradies, der göttliche Hof.” [4-10]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ ॥
Man kommt auf die Welt, wachst und dann kommt um,

ਨੈਨਹ ਦੇਖਤ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥
Ich sehe mit meinen eignen Augen, die ganze Welt folgt diesem Weg. (1)

ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹਹੁ ਘਰੁ ਮੇਰਾ ॥
Warum empfindet man dann der Scham nicht,

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wenn man auf sein Haus stolz ist. Zum letzten Zeitpunkt, gehört nichts dem Menschen. (1-Pause)

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ॥
Man nährt den Körper, in so viele Weisen,

ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨਿ ਸੰਗਿ ਜਾਲੀ ॥੨॥
Dennoch verbrennt man nach dem Tod die Leiche. (2)

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥
Jeden Tag, bestreicht man den Körper, mit Parfüm von Santal,

ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੩॥
Endlich verbrennt man die Leiche mit Holz. (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਗੁਨੀਆ ॥
Kabir sagt: “Hört zu, o Weisc!

ਬਿਨਸੈਗੋ ਰੂਪੁ ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ॥੪॥੧੧॥
Ihre Schönheit wird sich vernichten und die ganze Welt wird cs schen”. [4-11]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗੁ ਕਰੀਜੈ ॥
Warum soll ich mich um den Tod von einem anderen kümmern”

ਤਉ ਕੀਜੈ ਜਉ ਆਪਨ ਜੀਜੈ ॥੧॥
Ich würde mich betrüben, wenn ich immerzu leben mußte. (1)

ਮੈ ਨ ਮਰਉ ਮਰਿਬੋ ਸੰਸਾਰਾ ॥
Ich werde nicht wie andere sterben,

ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Weil ich den Herrn getroffen habe, Er gewährt das Leben. (1-Pause)

ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਕੰਦਾ ॥
Man benutzt das Parflim von Santal,

ਤਾ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥
Wegen dieses Vergnügens, vergisst man den Herrn; Der gewährt die Glückseligkeit. (2)

ਕੂਅਟਾ ਏਕੁ ਪੰਚ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥
Es gibt einen Brunnen (den Körper), und fünf Eimerscheiben (Sinnenorgane),

ਟੂਟੀ ਲਾਜੁ ਭਰੈ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥੩॥
Eben wenn das Seil bricht, versucht man das Wasser zu schöpfen. (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥
Kabir sagt: “Ich habe betrachtet, ich bin wach,

ਨਾ ਓਹੁ ਕੂਅਟਾ ਨਾ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥੪॥੧੨॥
Nun gibt es keinen Brunnen, keine Eimerschicben.” [4-12]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥
Durch die Geburten habe ich so viele Formen erhalten.

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥
Formen der Berge, Tiere, Insekten und Schmetterlinge. (1)