GERMAN PAGE 323

ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਉ ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ ॥
Du bist mein Satguru, ich bin Dein neuer Jünger.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੪॥੨॥
Kabır sagt: “O Herr, möge ich dich antreffen! Dies ist die letzte Gelegenheit für mich”. [4-2]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥
Ich habe gut erkannt, es gibt überall den Herrn.

ਤਬ ਲੋਗਹ ਕਾਹੇ ਦੁਖੁ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥
Dann warum sollen die anderen sich betrüben? (1)

ਹਮ ਅਪਤਹ ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥
ich bin ohne Ehre, ich habe meinen Rang verloren.

ਹਮਰੈ ਖੋਜਿ ਪਰਹੁ ਮਤਿ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
loch rate ich anderen, nicht meinem Weg zu folgen. (1-Pause)

ਹਮ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
Ich bin boshaft, schlecht ist mein Geist.

ਸਾਝ ਪਾਤਿ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ॥੨॥
Aber ich teile mit anderen weder Ehre noch Schande. (2)

ਪਤਿ ਅਪਤਿ ਤਾ ਕੀ ਨਹੀ ਲਾਜ ॥
Ob man mir Ehre erweist oder nicht, das beachte ich nicht.

ਤਬ ਜਾਨਹੁਗੇ ਜਬ ਉਘਰੈਗੋ ਪਾਜ ॥੩॥
Aber alles wird am göttlichen Hofe sichtbar. (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਤਿ ਹਰਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥
Kabir sagt: ” Nur das, was von dem Herrn angenommen wird, ist ehrbar.

ਸਰਬ ਤਿਆਗਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਰਾਮੁ ॥੪॥੩॥
Beseitige doch alles und meditiere der den Herrn!” [4-3]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ॥
Könnte man den Herrn treffen, wenn man unbekleidet bliche?

ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗੁ ਮੁਕਤਿ ਸਭੁ ਹੋਗੁ ॥੧॥
Die Rehe in den Wäldern würden die Rettung erhalten. (1)

ਕਿਆ ਨਾਗੇ ਕਿਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ ॥
Ob man unbekleidet bleibt, oder man bekleidet sich durch Fell,

ਜਬ ਨਹੀ ਚੀਨਸਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Alles ist nutzlos, wenn man Fieber den Herrn nicht nachsinnt. (1-Pause)

ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੌ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥
Wäre es genügend, sich zu rasieren, um ein Sidha zu sein.

ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ ॥੨॥
Da würden die Schafe sicher ihre Rettung gewinnen. (2)

ਬਿੰਦੁ ਰਾਖਿ ਜੌ ਤਰੀਐ ਭਾਈ ॥
O Bruder, wenn der Zölibat die Befreiung sicher machte,

ਖੁਸਰੈ ਕਿਉ ਨ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥
Warum kann ein Eunuch den höchsten Zustand nicht gewinnen? (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥
Kabir sagt: “Hör zu, o Bruder! Niemand erhält das Heil,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥
ohne den Namen des Hern”. [4-4]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ੍ਨਾਨੁ ਕਰਾਹੀ ॥
Morgens und abends wäscht sich man und hält sich als rein,

ਜਿਉ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ਪਾਨੀ ਮਾਹੀ ॥੧॥
Aber der Frosch wohnt immer in Wasser. (1)

ਜਉ ਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤਿ ਨਾਹੀ ॥
Wenn man von der Liebe des Herrn nicht erfüllt ist,

ਤੇ ਸਭਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Muß man sich vor dem Dharamraja stellen. (1-Pause)

ਕਾਇਆ ਰਤਿ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਹੀ ॥
So viele Menschen verlieben sich in ihrem Körper und sie üben viele Mittel aus,

ਤਿਨ ਕਉ ਦਇਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥
Aber in ihrem Herzen haben sie keine Barmherzigkeit- selbst in Traum. (2)

ਚਾਰਿ ਚਰਨ ਕਹਹਿ ਬਹੁ ਆਗਰ ॥
Viele klugen Menschen rezitieren die vier Vedas,

ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਕਲਿ ਸਾਗਰ ॥੩॥
Aber nur die gewinnen die Ruhc- im Ozean der Welt. (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥
Kabir sagt: “Warum soll man sich mit der Angst beschäftigen?

ਸਰਬਸੁ ਛੋਡਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੫॥
Man soll alles beseitigen und die Ambrosia von Namen trinken.” [4-5]

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥
Meditation, Bußeauflagc, Fasten, Kult: von welcher Nützlichkeit sind sic,

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥
Wenn man im Herzen Liebe von jemand anderen als die von dem Herrn hat? (1)

ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ॥
O Freund, setze dich ins Gleichgewicht mit dem einzigen Herrn!

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
Man kann nicht den Herrn treffen. durch seine eigene Klugheit. (1-Pause)

ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥
Gib die Gier und den Weg der Welt auf,

ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥
Befreie dich von der Fleischessucht, dem Zorn und dem ‘Ich’. (2)

ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
Man übt die Riten aus und man ist darauf stolz.

ਮਿਲਿ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥
Man versammelt sich und treibt den Kult der Steine (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥
Kabir sagt: ” Man begegnet dem Herrn nur durch Hingabe,

ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥
Man begegnet dem Herrn, wenn man sich von der Anmaßung befreit.” [4-6]

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
Gauri von Kabir

ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥
In der Gebärmutter kennt man weder die Kaste noch die Nachkommenschaft.

ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥੧॥
Die ganze Welt stammt von dem Herrn ab. (1)

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ॥
O Pundit, seit wann bist du Brahmane

ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮੁ ਮਤ ਖੋਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Sei nicht stolz auf deine Kaste und verschwende nicht deine mensulliche Geburt. (1-Pause)

ਜੌ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ॥
O Pundit, wenn du wahrlich ein Brahmane bist, Sohn einer Brahminen Mutter.

ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥
Warum bist du nicht auf die Welt in irgendeiner anderen Weise gekommen? (2)

ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ॥
Warum bist du Brahmane und ich bin Shudra?

ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ॥੩॥
Warum bist du Milch und ich bin nur Blut? (3)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥
Kabir sagt: “Jemand, der über den Herrn betrachtet,

ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ ॥੪॥੭॥
heißt Brahmane mitten unter uns.” [4-7]