Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib German Page 161

Page 161

ਇਸੁ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਕਰਮ ਧਰਮੁ ਨ ਕੋਈ ॥ In dem Kali-Alter beschäftigt niemand sich mit den guten Taten.
ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮੁ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਘਰਿ ਹੋਈ ॥ Es sieht aus, der Kali-Alter sei beim Paria geboren.
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੧੦॥੩੦॥ Nanak, ohne den Namen kann man die Rettung nicht finden.
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ Gauri Guareri M. 3
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ Wahr ist der Gebieter, wahr ist Seine Ordnung.
ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ Diejenigen, deren Herz von dem Wahren erfülltest, von Dem außer dem Kummer,
ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹੁ ॥੧॥ Treten die Wohnung durch den wahren Namen, der Wahrheit ein
ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ Hör zu, o mein Geist!
ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Dadurch wirst du den furchtbaren Ozean überqueren.
ਭਰਮੇ ਆਵੈ ਭਰਮੇ ਜਾਇ ॥ Im Zweifel kommt man auf die Welt und man reist im Zweifel ab.
ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਨਮਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ Wahrlich die Welt ist in Verbindung mit der Zweiheit geboren.
ਮਨਮੁਖਿ ਨ ਚੇਤੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥ Der Egoist erinnert sich nicht an den Herrn, so folgt er dem Kreislauf von Kommen-und-Gehen.
ਆਪਿ ਭੁਲਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ Ist der Mensch selbst verwirrt?
ਇਹੁ ਜੀਉ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਲਾਇਆ ॥ Oder hat der Herr ihn verführt?Jedenfalls widmet er sein Leben dem Dienst der Maya.
ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਖਟੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ Damit gewinnt er nur das Leiden und verschwendet seine Geburt- ohne Zweck.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥ In Seinem Mitleid bringt der Herr den Menschen zum Guru.
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਤੇ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ Dann meditiert er über den Namen
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ॥੪॥੧੧॥੩੧॥ und er gewinnt die neun Schätze.
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Gauri Guareri M. 3
ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥ Erkundige dich bei den Anhängern des Gurus, die Verehrung des Herrn darbringen.
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥ Der Geist besänftigt sich nur durch den Dienst des Gurus.
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥ Diejenigen, die den Namen erhalten, sind wirklich reich- wohlhabend.
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ Sie erhalten das Verständnis von dem perfekten Guru.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ O Bruder, meditiere über den Namen des Herrn!
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Der Herr nimmt immer den Dienst der Anhänger des Gurus an.
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ Wenn jemand sich erkennt, wird rein und tadellos sein Geist.
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥ Er gewinnt seine Rettung und er erkennt den Herrn
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ Sein Geist wird göttlich erhaben,
ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥ wenn man die Lobgesänge des Herrn singt.
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਸੇਵਿਆ ਜਾਇ ॥ Wegen der Liebe der Maya kann man den Dienst des Herrn nicht treiben.
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥ Im ‘Ich’ iβt man immer das Gift von Maya.
ਪੁਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੋਹਿਆ ਮਾਇ ॥ Söhne, Familie, Reichtum, Sippe; jeder verlockt uns.
ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥ Der Egoist ist verblendet, deshalb folgt er dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ Derjenige, der den Namen erhält, wird zum Deiner des Herrn.
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹੋਇ ॥ Meditiert Tag und Nacht er über.
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ den Herrn durch den Rat des Gurus
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥ Nanak, solch ein Mensch löst sich im Namen auf.
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Gauri Guareri M. 3
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥ Durch die vier Alter hindurch hat man den Dienst des Gurus geleistet,
ਪੂਰਾ ਜਨੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ ॥ Aber rar ist der perfekte Mensch, der diese Tat erledigt.
ਅਖੁਟੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਹੋਈ ॥ Für ihn ist den Reichtum von dem Namen des Herrn unerschöpflich.
ਐਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ॥੧॥ Hier, in der Welt bleibt er im Frieden und er erhält die Ehre auf dem Heiligen Hofe.
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ O mein Geist, habe kein Zweifel,
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Trinke durch den Dienst des Herrn die ambrosische Essenz.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰੇ ॥ Diejenigen, die dem Guru dienen, sind die Größe der Wel
ਆਪਿ ਉਧਰੇ ਕੁਲ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ Sie gewinnen ihr Heil und sie retten ihre Sippe.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ Sie erhalten in ihrem Herzen den Namen des Herrn.
ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਭਉਜਲ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰੇ ॥੨॥ Sie bleiben immer von dem Namen erfüllt, überqueren sie den furchtbaren Ozean.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸਦਾ ਮਨਿ ਦਾਸਾ ॥ Diejenigen, die dem Herrn dienen, (ihn verehren),benehmen sich als Diener der Menschen.
ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ Sie beherrschen ihre Überheblichkeit, deshalb blüht ihr Herzen Lotos auf.
ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥ Sie bleiben Zuhause, da klingt lautlos immer die göttliche Musik
ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਘਰ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੩॥ Erfüllt von dem Namen bleiben sie außerhalb der Bindung der Maya, obwohl sie in Familie wohnen.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਿਨ ਕੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ Wahr ist die Rede von denen, die dem Guru dienen.
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥ Durch alle Alter hindurch haben die Heiligen so gesprochen.
ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਹਿ ਹਰਿ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥ Tag und Nacht meditieren sie über den Herrn, der die Welt erhält.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/