Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib German Page 157

Page 157

ਕਰਮਾ ਉਪਰਿ ਨਿਬੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੩॥ Man verlangt alles, aber man gewinnt nur wegen seinen Taten.
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥ Nanak, der Schöpfer selbst erhält seine Erschaffung.
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਕਿਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥ Man kann Seinen Willen nicht verstehen,Und man gewinnt den Ruhm, durch Seine Gnade.
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Gauri Bairagan M. 1
ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ॥ Wenn ich eine Damhirsch Kuh wäre, in einem Walde wohnte,und mich ernährte mit Kraut und Obst,
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥ Dann würde ich durch die Gnade des Gurus meinem Herrn begegnen,Ich opfere mich für ihn (Guru).
ਮੈ ਬਨਜਾਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ॥ Ich bin nur eine Hausiererin des Herrn,
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sein Name ist mein einziges Geschäft.
ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬਿ ਬਸਾ ਸਹਜਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ Wenn ich ein Koel wäre, auf den Mangobäumen wohnte und das Wort besänne.
ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥ Dann würde ich meinen Herrn antreffenSein Aussehen und Seine Schönheit sind unbeschreiblich.
ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲਿ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਾਰਿ ॥ Wenn ich ein Fisch wäre und im Wasser wohnte;Es (Wasser) erhält die ganze Erschaffung,
ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਹਉ ਮਿਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਰਿ ॥੩॥ Dann wäre mein Herr überall, ich würde Ihm Fröhlich begegnen.
ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥ Wenn ich eine Schlange wäre, und im Erdboden wohnen würde,Dann würde mich das Wort bezaubern, und ich würde die Furcht verlieren.
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥ Nanak, nur solch eine Seele ist froh, die sich in dem göttlichen Licht auflöst.
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧ Gauri Pourbi Deepki M. I
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährendEr ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
ਜੈ ਘਰਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ Mit dem Haus (die Gesellschaft), wo man über den Herrn meditiert und Seine Lobgesänge singt,
ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥ Sollst du dich mit solch einer Gesellschaft verbinden; verehre da den Herrn- Preise ihn!
ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥ Singe denn die Lobgesänge meines Herrn, der ist ohne Furcht!
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਾਉ ਜਿਤੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Ich opfere mich für solch einen Gesang; er bringt mir Frieden.
ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ Der Herr, der Spender, sieht an und erhält die ganze Welt.Seine Geschenke sind unschätzbar.
ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥ Wie kann man den Spender schätzen?
ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥ Der Tag des Treffpunktes ist schön festgelegt,Gießt Öl auf die Türschwelle, o meine Freunde!
ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥ Gebt mir den Segen, damit ich dem Herrn begegne!
ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੰਨਿ ॥ Jeden Tag besucht der Kurier so viele Häuser,Und er überbringt die Nachricht.
ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵੰਨਿ ॥੪॥੧॥੨੦॥ Vergiss denn den nicht, der dir zuruft.
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ ॥ Rag Gauri Guareri M. 3: Tchaupadas
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährendEr ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ Wenn man dem Guru begegnet. trifft man den Herrn an,
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਈ ॥ Der Herr selbst vereinigt uns mit Sich
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਬਿਧਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ॥ Mein Herr kennt jedes Mittel- jeden Weg.
ਹੁਕਮੇ ਮੇਲੇ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ In seiner Ordnung erkennt man das Wort, und man verbindet sich mit Ihm.
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥ Durch die Ehrfurcht des Gurus gehen der Zweifel und die Furcht weg.
ਭੈ ਰਾਚੈ ਸਚ ਰੰਗਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Derjenige, der von der Ehrfurcht des Gurus erfüllt ist, löst sich in die Liebe des Wahren auf.
ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸੁਭਾਇ ॥ Wenn man dem Guru begegnet, kommt der Herr in den Geist hinein.um darin zu wohnen.
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ Mein Herr ist Allmächtig; niemand kann Ihn schätzen.
ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ Ich preise meinen Herrn durch das Wort: er ist grenzenlos und unendlich.
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ Mein Herr ist barmherzig; in Seinem Mitleid verzeiht Er allen.
ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਭ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥ Wenn man dem Guru begegnet, gewinnt man alle Klugheit,
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/