CHINESE PAGE 299

ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ ॥
用你的手和脚侍奉圣徒

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥੧੦॥
哦,那纳克!这种生活行为是通过上帝的恩典实现的。10

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਏਕੋ ਏਕੁ ਬਖਾਨੀਐ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸ੍ਵਾਦੁ ॥
只应该提到一位神的荣耀,这种味道只有少数人知道

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧੧॥
Gobind的荣耀是无法知的。哦,那纳克!这是一个非常美妙的形式。11

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮੁ ॥
我总是看到主神靠近

ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
通过制服你的感官来聆听主的名字

ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥
一个心里有知足,怜悯一切众生的人,

ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ ॥
通过这种方法,他的禁食变得成功

ਧਾਵਤ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਇਕ ਠਾਇ ॥
通过这样做,他保持了奔跑的头脑稳定

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਧੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥
通过吟诵上帝的名字,心灵和身体被净化

ਸਭ ਮਹਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
神存在于世界任何地方,

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਅਟਲ ਏਹੁ ਧਰਮ ॥੧੧॥
这就是为什么,纳纳克啊!一直做上帝的基尔坦,因为这是一个不可动摇的宗教。11

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
在恩典的殿遇和服侍圣徒可以消除不幸

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੧੨॥
哦,那纳克!那些与主同在的人,各种捆绑都被摧毁了。12.

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
Dwadashi – 做慈善,做上帝的名字 – Simran,保持生命圣洁

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ॥
放棄你的驕傲,敬拜神

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥
加入圣徒协会,以Hari的形式饮用花蜜

ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਿ ॥
通过用爱做主的基尔坦,心灵就会得到满足

ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੰਤੋਖੈ ॥
甜美的言语让每个人都满意

ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਪੋਖੈ ॥
Panchabhutak的灵魂与hari-naam rupi rasa一起欢欣鼓舞

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਏਹ ਨਿਹਚਉ ਪਾਈਐ ॥
这当然是由完美的上师发现的

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਈਐ ॥੧੨॥
哦,那纳克!通过命名Ram-Simran,该生物不会回到形式中。12

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮ ॥
世界被困在玛雅三种品质的压力之下,所以她的行为没有得到满足

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ॥੧੩॥
哦,那纳克!同一个受造物获得救恩,他的心中住着神的名,他拯救了不纯洁的人。13

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਤ੍ਰਉਦਸੀ ਤੀਨਿ ਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ॥
Trayodashi – 这个世界正在遭受三种品质的热度

ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥
因此,它在出生和死亡的循环中落入地狱

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇਓ ॥
主神的赞美诗不会进入他的脑海

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਮਖ ਨ ਗਾਇਓ ॥
主,享乐的海洋,被人荣耀,哪怕是一瞬间

ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਹ ਕਰਿ ਬਾਧਿਓ ॥
这个喜悦和悲伤的身体是一座雕像

ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਮਾਇਆ ਆਸਾਧਿਓ ॥
这是玛雅的一种长期且无法治愈的疾病

ਦਿਨਹਿ ਬਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਇਓ ॥
他日夜无所事事,厌倦了失败

ਨੈਨੀ ਨੀਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ॥
眼睛里坐着睡觉,他也在梦里说话

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਏਹ ਹਾਲ ॥
忘记上帝,他变成这样

ਸਰਨਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥੧੩॥
那纳克在慈悲的殿里皈依了主。13

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਚਉਦਹ ਭਵਨ ਸਗਲ ਬਿਆਪਤ ਰਾਮ ॥
神无处不在,四个方向和十四个领域

ਨਾਨਕ ਊਨ ਨ ਦੇਖੀਐ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧੪॥
哦,那纳克!在那神的仓库里并不缺乏;主所做的一切工作都是成功的。14

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਚਉਦਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ॥
在所有四个方向上,神自己都在活着

ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ॥
祂的荣耀在万界闪耀

ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ॥
在十个方向上,只有一个主是宽的

ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੁ ॥
看看地上和天空中无处不在的神

ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ ॥
水,地球,森林,山脉和深渊-

ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਤਹ ਬਸਹਿ ਦਇਆਲ ॥
在这一切中,怜悯的神是活着的

ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ॥
神存在于整个世界

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨ ॥੧੪॥
哦,那纳克!廓尔穆卡人认出了上帝。14

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ॥
通过上师的教导来赞美Govind,灵魂是可以赢得的

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ ॥੧੫॥
哦,那纳克!因着圣徒的恩典,恐惧消失了,怀疑也熄灭了。15

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥
Amavasya-古魯德夫給予滿足的人,他的靈魂變得快樂了