CHINESE PAGE 296

ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥
最好的知识,最好的沐浴,

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
四种物质(佛法、阿塔、卡玛、莫克沙),心莲花的绽放,

ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥
在生活时保持最中立,

ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥
美丽、智慧和理性,

ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
从一个角度看神,去看,

ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ ॥
哦,那纳克!他得到了所有这些果子,

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥੬॥
他用嘴吟诵快乐的宝石,用心聆听上师话语的荣耀和主的名。6

ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥
无论哪个有机体从心里吟唱这些品质的仓库,

ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
它适合所有年龄段

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
这个声音是Gobind的名声和名字的声音,

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥
关于这一点,经文和吠陀经所描述的

ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥
所有信仰(宗教)的总结是上帝的名字

ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
这个名字存在于Govind奉献者的心中

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ॥
数以百万计的罪行被圣徒的陪伴所摧毁

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥
在圣徒的恩典下,这个生物从山中释放出来

ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ ॥
哦,那纳克!在上帝头上写下命运的人的头上,

ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥੭॥
同一个人来到僧侣的避难所。7

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
心中居住并充满爱心聆听的人,

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
他记得Hari-Prabhu

ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥
他出生和死亡的悲伤被摧毁了

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
他将这种罕见的身体从直接的疾病中拯救出来

ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
他的光辉是纯洁的,他的声音是一种灵丹妙药

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥
神的名字在他的脑海中

ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥
悲伤,疾病,恐惧和困境从他身边消失

ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥
他的名字变成了撒督,他的事迹成圣

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥
他的恩典变得至高无上

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥
哦,那纳克!由于这些品质,这个声音(上帝)的名字是苏赫玛尼。8.24

ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
提蒂·高迪·马哈拉 5

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
上帝是一位可以通过萨古鲁的恩典找到的人

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥
这个宇宙的创造者,上帝,在水,地球和天空中无处不在

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥
哦,那纳克!一位主,万物之主,以多种方式遍布世界各地。1

ਪਉੜੀ ॥
粉末

ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਇ ॥
一位神是独一的,崇拜那位主,他应该被记住

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
赞美戈文德·戈帕尔,并在饥荒中避难

ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾ ਤੇ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥
为了获得救赎和幸福,把你的希望寄托在他身上,一切都在他的命令下发生

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
我游历了四个角落和十个方向,发现除了他(耶和华神)之外,没有其他保护者

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥
(生物啊!在听了《吠陀经》、《古兰经》和《回忆》之后,我从许多方面思考了它们

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
只有虚幻的神是罪人的救世主,毁灭者和幸福的海洋

ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥
主是给予者,给予者,给予者和给予者。除了他,没有人

ਜੋ ਚਾਹਹਿ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥
哦,那纳克!通过赞美上帝,人得到了他所渴望的一切。1

ਗੋਬਿੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥
哦,我的朋友!人们应该总是赞美戈文德,

ਮਿਲਿ ਭਜੀਐ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
一个人应该在简单的联想中一起敬拜上帝。1.留

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਅਨਿਕ ਵਾਰ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
多次敬拜神,来到那主的避难所

ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇ ॥੨॥
哦,那纳克!通过简单的伴奏,世界的迷恋和二元论消失了,所有的幻想都被摧毁了。2

ਪਉੜੀ ॥
粉末

ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨੀਤ ॥
其次,一个人应该始终通过放弃他的迟钝来服侍上师

ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੈ ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੀਤ ॥
哦,我的朋友!通过放弃工作,愤怒和贪婪,罗摩这个名字的宝石将进入你的灵魂和身体

ਮਰਣੁ ਮਿਟੈ ਜੀਵਨੁ ਮਿਲੈ ਬਿਨਸਹਿ ਸਗਲ ਕਲੇਸ ॥
你的死亡将会消失,生命将被找到,你所有的磨难都将灭亡

ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪਰਵੇਸ ॥
放棄你的自我,敬拜Govind,主的奉獻將進入你的心靈。