CHINESE PAGE 291

ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ ॥
哦,那纳克!(创造)是由饥荒者自己创造的,

ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥
除此之外,没有其他创造者。1

ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥
当世主是神自己的时候,

ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥
然后告诉我谁被认为是被束缚的,谁被认为是不受束缚的

ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥
当只有遥不可及和巨大的哈里时,

ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥
然后告诉我,来到地狱和天堂的生物是什么

ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥
当涅槃以其与生俱来的本性是神圣的,

ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥
然后告诉我,希瓦-沙克提在哪里

ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥
当神自己坐着,他的光亮着,

ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ॥
谁如此无所畏惧,谁惧怕谁

ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥
哦,那纳克!神是无法接近和巨大的

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥
他要做他自己的赞美。2

ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥
当不朽的神坐在他舒缓的姿势上时,

ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥
告诉我,那时的出生、死亡和破坏在哪里

ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
当彻底的饥荒是男性实干家时,

ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਹੋਇ ॥
告诉我谁会害怕死亡

ਜਬ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥
当只有看不见和不起眼的神时

ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸੁ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ॥
那么奇特拉古普塔向谁索要了账户呢

ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥
当只有尼兰詹,无法安慰和阿塔纳特(上帝)是

ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥
那么,谁从玛雅的束缚中解脱出来,谁被困在束缚中呢

ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥
神全靠他自己,他自己是奇妙的

ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥੩॥
哦,那纳克!他创造了自己的形式。3

ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਤਾ ॥
一个纯洁的男人是男人的丈夫

ਤਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ॥
而且没有败类,告诉我!当时有什么需要清理的

ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ॥
在只有尼兰詹、尼兰卡和不参与的神的地方,

ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ॥
谁在那里感到自豪,谁在那里感到自豪

ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥
只有创造之主是杰格迪什的形式,

ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥
告诉我,谁是那里的欺骗和罪恶

ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵੈ ॥
当光的形式被它自己的光吸收时,

ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
那里谁饿了,谁满意了

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
卡尔塔,创造的创造者,他自己就是万物的实干家,也是对众生做事的人

ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪
哦,那纳克!创造世界的上帝没有尽头。4

ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਬਨਾਈ ॥
当神与他自己一起创造他的恩典时,

ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ॥
谁是父母、朋友、儿子和兄弟

ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ॥
当他自己完全精通万物的艺术时,

ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥
那么,哪里有谁能认出《吠陀经》和《卡捷琳娜》呢

ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥
当饥荒的人把自己放在心里时,

ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥
然后谁想到了Shagun(吉祥)和upshagun(不吉利的婚姻)

ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪਿ ਨੇਰਾ ॥
神自己高高在上,亲近他自己的地方,

ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥
谁可以被称为主人,谁可以被称为那里的仆人

ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ॥
我对主奇妙的赞美感到惊讶

ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਿ ॥੫॥
那纳克的话是:”神啊!你知道你自己的速度。5

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ॥
在那里,无欺骗、全能和模糊的神被他全神所吞没,

ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ॥
玛雅对那里有什么影响

ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸੁ ॥
当神亲自敬拜自己时,

ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ ॥
然后特里古纳斯(玛雅人)没有进入(世界)

ਜਹ ਏਕਹਿ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥
在只有一位神的地方,

ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਚਿੰਤੁ ਕਿਸੁ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ॥
谁在那里,谁在担心

ਜਹ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਪਤੀਆਰਾ ॥
当神对自己感到满意时,

ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥
谁在那里说,谁来听

ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥
哦,那纳克!神是非常永恒和至高无上的

ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥
只有他能到达自己。

ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥
当上帝自己创造了创造的转述

ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
并将玛雅的三枪传播到世界上,

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥
因此,流行起来,这是一种罪,或者说它是美德