CHINESE PAGE 277

ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
他的力量永无止境

ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥
根据他的命令,他建立了地球,并在没有任何支持的情况下保持了它

ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥
他所吩咐所产生的一切,最终都在他的命令中吸收

ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਉਹਾਰ ॥
善行和恶行都是按照他的旨意(拉扎)进行的

ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥
在他的命令下,许多类型的游戏正在进行

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਡਿਆਈ ॥
通过创造,他不断看到他的荣耀

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
哦,那纳克!神存在于一切众生之中。1

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
如果主感觉良好,人就会得救

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥
如果主喜欢它,他也会穿过石头

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
如果主感觉良好,即使没有呼吸,他也会拯救这个受造物(免于死亡)

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥
如果主喜悦,人就会继续赞美神

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥
如果主喜悦,他也拯救罪人

ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥
上帝自己做每件事,为自己思考

ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ॥
神自己就是世界之主

ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
内主继续玩着这个世界的游戏,很高兴(看到它)

ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥
无论什么诱惑主,它都是使人做工作的原因

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥
哦,那纳克!没有其他人像他一样。2

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥
告诉我,人能做什么

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥
神感觉良好的,就是他对受造物所做的

ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੇਇ ॥
如果它在人的控制之下,他应该照顾好一切

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥
无论上帝觉得什么合适,他都会做一些事情

ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥
由于缺乏知识,人类全神贯注于主体障碍

ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥
如果他知道,他应该拯救自己(从疾病中拯救)

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥
他的思绪在混乱中被遗忘,向十个方向徘徊

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥
绕了四个弯后,他一会儿就回来了

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥
主所喜悦的奉献给他

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥੩॥
哦,那纳克!他被男性的名字所吸引。3

ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥
在那一刻,上帝使以下(雄性)国王(通过赐给王国)给同样的昆虫

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥
上帝怜悯穷人

ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
一种没有品质的动物,

ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
瞬间在十个方向上迅速普及

ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥
杰格迪什,世界的主人,他给予他善良的眼睛

ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥
他不计算他行为的记录

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥
这个灵魂和身体都是他赐予的资本

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
整个婆罗门的每一颗心里都有光明

ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ ਬਨਾਈ ॥
他自己创造了这个创造

ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥੪॥
哦,那纳克!我活着就是看到他的荣耀。4

ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥
这个生物的力量不在它自己手中,因为

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥
万物的主人是独一的神,他将做一切事,对众生做事,

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥
可怜的受造物顺服神

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥
无论上帝感觉如何,它都是结束

ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥
人有时生活在上层种姓,有时生活在低种姓

ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗਿ ਹਸੈ ॥
有时他在悲伤中悲伤,有时他在喜悦中快乐地笑

ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥
有时亵渎是他的事情

ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
有时在天空中,有时在深渊中

ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
有时他是梵天思想的知识者

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥
哦,那纳克!神自己就是把人与他同在的那一位。5

ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
这种生物有时会跳很多种舞

ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
有时他日夜夜夜睡着

ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
有时他会因为傲慢而变得可怕

ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥
有时都是尘埃的阶段

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
有时他会成为一个伟大的国王

ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
有时他打扮成一个卑微的乞丐

ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥
有时他会进入apkirti(诽谤)

ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
有时他说得很好

ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥
正如耶和华保守他一样,活人也活着

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥
靠着上师的恩典,那纳克说出了真理。6

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੇ ਬਖੵਾਨੁ ॥
有时,人以学者的身份讲道

ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥
有时,他像一个沉默的僧侣一样坐在冥想中

ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥
有时他会去神社的岸边洗澡

ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥
有时他会成为悉达,寻求者,并通过他的嘴提供知识

ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥
有时人类仍然是蠕虫,大象或飞蛾

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥
它不断在许多方面中徘徊