CHINESE PAGE 253

ਪਉੜੀ
保里

ਯਯਾ ਜਾਰਉ ਦੁਰਮਤਿ ਦੋਊ ॥
燃烧你自己的智慧和二元论

ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਸੋਊ ॥
放弃它们,在轻松的幸福中入睡

ਯਯਾ ਜਾਇ ਪਰਹੁ ਸੰਤ ਸਰਨਾ ॥
去掉进那些圣徒的庇护所,

ਜਿਹ ਆਸਰ ਇਆ ਭਵਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥
借助它,它可以从巴夫萨加尔穿越

ਯਯਾ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵੈ ਸੋਊ ॥
那个人不是在世界上重生的

ਏਕ ਨਾਮ ਲੇ ਮਨਹਿ ਪਰੋਊ ॥
谁在脑海中得到了神的名

ਯਯਾ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੀਐ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ॥
寶貴的人類生命不會被完美上師的庇護所浪費

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਏਕ ॥੧੪॥
哦,那纳克!在他心中只有一位神,他获得了属灵的幸福。14

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਅੰਤਰਿ ਮਨ ਤਨ ਬਸਿ ਰਹੇ ਈਤ ਊਤ ਕੇ ਮੀਤ ॥
他是这个世界上和后世的生物的朋友,他活在他的思想和身体里

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਨੀਤ ॥੧॥
哦,那纳克!完整的上师一直教导我敬拜主。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਅਨਦਿਨੁ ਸਿਮਰਹੁ ਤਾਸੁ ਕਉ ਜੋ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥
日日夜夜夜,西姆兰他,这在最后一刻帮助了这个生物

ਇਹ ਬਿਖਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਛਿਅ ਛਾਡਿ ਚਲਿਓ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
这种迷恋的毒药只能持续四六天。每个人都离开它,然后离开

ਕਾ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ॥
母亲、父亲、儿子和女儿都不是任何人的同伴

ਗ੍ਰਿਹ ਬਨਿਤਾ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਲੀਆ ॥
没有一个男人带走任何东西,他的妻子和任何其他物质

ਐਸੀ ਸੰਚਿ ਜੁ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ॥
因此,积累一个永不消亡的名字和财富

ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਅਪੁਨੈ ਘਰਿ ਜਾਹੀ ॥
谁能恭敬地进入他的房子(后世)

ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਲਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇਆ ॥
哦,那纳克!那些在生活中用萨桑唱主赞美诗的人,

ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥੧੫॥
他不会因为陷入生死的循环而再次来到这个世界。15

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਙਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ॥
即使一个人很帅,贵族,聪明高素质,聪明有钱

ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰਤ ॥੧॥
哦,那纳克!那些心中没有神之爱的人将被称为死人。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਙੰਙਾ ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਹੋਇ ਙਿਆਤਾ ॥
一个人是圣经所熟知的,

ਪੂਰਕੁ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਕਰਮਾਤਾ ॥
他(像瑜伽士一样)做吸气,呼气和坚持的工作,

ਙਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥
他做知识(宗教)讨论,冥想,朝圣和洗澡,

ਸੋਮਪਾਕ ਅਪਰਸ ਉਦਿਆਨੀ ॥
他自己做饭,不和任何人一起去,住在森林里,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਮਨਿ ਨਹੀ ਹੇਤਾ ॥
如果他不爱他心中的主的名

ਜੋ ਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੋਊ ਅਨੇਤਾ ॥
所以他所做的一切都是易腐烂的

ਉਆ ਤੇ ਊਤਮੁ ਗਨਉ ਚੰਡਾਲਾ ॥
哦,那纳克!比他更了解那个钱达尔,

ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸਹਿ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧੬॥
戈帕尔住在谁的脑海里。16

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਕੁੰਟ ਚਾਰਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮੇ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਕੀ ਰੇਖ ॥
根据他行为的仪式,人类在世界的四个昆特和十个方向上徘徊

ਸੂਖ ਦੂਖ ਮੁਕਤਿ ਜੋਨਿ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ॥੧॥
哦,那纳克!幸福和悲伤,救赎和阴道(运动)是根据书面命运找到的。1

ਪਵੜੀ ॥
保里

ਕਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋਊ ॥
上帝自己就是制造巧合的人

ਲਿਖਿਓ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟਤ ਕੋਊ ॥
没有动物可以抹去维迪塔定律

ਨਹੀ ਹੋਤ ਕਛੁ ਦੋਊ ਬਾਰਾ ॥
没有他必须再做的工作,

ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਭੂਲਨਹਾਰਾ ॥
上帝永远不会忘记

ਕਾਹੂ ਪੰਥੁ ਦਿਖਾਰੈ ਆਪੈ ॥
对某些生物来说,他自己也指明了道路

ਕਾਹੂ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਤ ਪਛੁਤਾਪੈ ॥
他一直在可怕的森林里徘徊着一些生物

ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪ ਹੀ ਕੀਨੋ ॥
这整个世界游戏是由上帝自己创造的

ਜੋ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੁ ਨਾਨਕ ਲੀਨੋ ॥੧੭॥
哦,那纳克!无论主赐给受造物什么,这都是他们所得到的。17

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਰਹੇ ਟੂਟਿ ਨ ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥
人吃、花、吃、享受,但主的财宝永不止步

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਅਨੇਕ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ ॥੧॥
哦,那纳克!以哈里神的名义,许多人继续敬拜,这是无法计算的。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਖਖਾ ਖੂਨਾ ਕਛੁ ਨਹੀ ਤਿਸੁ ਸੰਮ੍ਰਥ ਕੈ ਪਾਹਿ ॥
上帝是万能之主,他家里不乏任何东西

ਜੋ ਦੇਨਾ ਸੋ ਦੇ ਰਹਿਓ ਭਾਵੈ ਤਹ ਤਹ ਜਾਹਿ ॥
无论主必须给予什么,他都在给予。无论人的心思在哪里,都要走到哪里

ਖਰਚੁ ਖਜਾਨਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਇਆ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥
名利奉献者有一个仓库可以花。这是他们的首都

ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ ਅਨਦ ਸਹਜ ਜਪਤ ਰਹਹਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥
他以寬容、謙卑、喜樂和安逸,繼續吟唱主,這是品質的倉庫

ਖੇਲਹਿ ਬਿਗਸਹਿ ਅਨਦ ਸਿਉ ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
那些神怜悯的人,他们喜乐地玩着生命的游戏,总是快乐的

ਸਦੀਵ ਗਨੀਵ ਸੁਹਾਵਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮਾਲ ॥
那些心中有拉姆名下的物质的人,他们总是富有而美丽的

ਖੇਦੁ ਨ ਦੂਖੁ ਨ ਡਾਨੁ ਤਿਹ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੀ ॥
那些被神善待的人没有苦难,没有痛苦或惩罚

ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਪੂਰੀ ਤਿਨਾ ਪਰੀ ॥੧੮॥
哦,那纳克!那些对主感觉良好的人是完全成功的。18