CHINESE PAGE 230

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥
自我从古尔穆克的脑海中消失了。

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥
古尔穆克的心灵没有感觉到紊乱的败类。

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੨॥
在古尔穆克的心目中,主的名字来了,安定下来了。2.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚਿ ਹੋਈ ॥
古尔穆克的每一个业力佛法都是真理。

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ਜਲਾਏ ਦੋਈ ॥
古尔穆克燃烧了自我和仇恨。

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥
廓尔穆卡人乐于以上帝的名义留下来它发生了。3.

ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਬੂਝਹੁ ਸੋਈ ॥
唤醒你的心,理解上帝。

ਲੋਕ ਸਮਝਾਵਹੁ ਸੁਣੇ ਨ ਕੋਈ ॥
否则,只要你想要继续向你讲道,没有人在谈论你。会听。

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਮਝਹੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥
通过上师了解生活方式,这将永远带给你幸福。4.

ਮਨਮੁਖਿ ਡੰਫੁ ਬਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥
自愿的有机体非常虚伪和聪明。

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥
无论他做什么,他都不接受(在领主的宫廷里)。本来会的。

ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥੫॥
他继续在世界上生活和死亡,落入生死的束缚中,他得到了任何幸福的祝福。没有地方。5.

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥
志愿者以极大的傲慢态度做他的每一件事。

ਬਗ ਜਿਉ ਲਾਇ ਬਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ ॥
他像个巴格利一样,总是小心翼翼地坐着。

ਜਮਿ ਪਕੜਿਆ ਤਬ ਹੀ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੬॥
当山道抓住他时,他非常后悔。6.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
因此,没有萨提古鲁(在世界上)的服务,就没有解放。

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥
藉着上师的怜悯,他被主找到了。

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥੭॥
所有四个年龄段(萨蒂尤加, 特雷塔, 德拉维亚, 卡利尤格)大师是名字的给予者。7.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥
上帝的名字是古尔穆克的种姓、荣誉和辉煌。

ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਬਿਦਾਰਿ ਗਵਾਈ ॥
他们把玛雅打死了。

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਠੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥੮॥੨॥
那纳克啊!所有没有名字的聪明都是假的。8 .2.

ਗਉੜੀ ਮਃ ੩ ॥
高迪马哈拉 3

ਇਸੁ ਜੁਗ ਕਾ ਧਰਮੁ ਪੜਹੁ ਤੁਮ ਭਾਈ ॥
弟兄啊,想想这个时代的宗教(上帝的名字)。

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥
因为完美的上师已经告诉我所有的智慧。

ਐਥੈ ਅਗੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧॥
上帝在这个民间和世界中的名字它是动物的支持。1.

ਰਾਮ ਪੜਹੁ ਮਨਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
(兄弟啊!崇拜罗摩的名字,并在你的心中。想想他的品质。

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
上师对他行为的恩典清洁按键铃。1.留。

ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
主不是通过辩论和反对获得的。

ਮਨੁ ਤਨੁ ਫੀਕਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
迷恋的激情随着身心的流逝而变得沉闷。

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥
因此,通过上师的话,真理进入了神。2.

ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥
由于自我,整个世界变得肮脏。

ਨਿਤ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵੈ ਨ ਜਾਇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
每天在神社里洗澡并不能消除自我。

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ ॥੩॥
上师的相遇没有时间(死亡)使人非常困难。3.

ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਜਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੈ ॥
同一个人是抹去自我的真人。

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ ॥
根据上师的话,他摧毁了五个恶习。

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ॥੪॥
这样的人自己和他的整个后代都得救了。它被保存。4.

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਨਟਿ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥
艺术家(主)创造了一个玛雅迷恋生物的游戏。

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਰਹੇ ਲਪਟਾਈ ॥
无知的自愿生物执着于迷恋。

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੫॥
但廓尔穆卡仍然摆脱它,并从上帝那里发表声明。5.

ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥
一个伪君子男人穿着许多服装。

ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ ਫਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
他内心有一种渴望,他傲慢地徘徊。

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੈ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੬॥
伪君子不了解自己和生活。贾贾尔说。6.

ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਿ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥
许多人通过穿着宗教服装来做聪明。

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਅਤਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥
玛雅的迷恋和困惑使他们非常友好。

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥੭॥
没有上师的服侍,他会遭受很多痛苦。7 .

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥
那些以上帝的名义生活的人,他们总是(来自迷恋玛雅)仍然不请自来。

ਗ੍ਰਿਹੀ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
那些以上帝的名义生活的人,他们总是(来自迷恋玛雅)仍然不请自来。

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥੮॥੩॥
啊,那纳克!那些人非常幸运,有萨古鲁的他们服务。8.3.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
高迪马哈拉 3

ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂਲੁ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸਾ ॥
梵天是吠陀研究的作者。

ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਦੇਵ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ ॥
同一个神被困在世俗的迷恋和渴望中它起源于。

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮੇ ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥੧॥
他们继续陷入三种品质,他们在神的脚下没有立足之地。1.

ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥
我们被上帝(从迷恋中)和萨提古鲁吉拯救了它是混合的。

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
日日夜夜,神的虔诚和神的名字是古鲁吉它已经加强。1.留。

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੰਜਾਲਾ ॥
梵天书面声音他困住了(玛雅的)三种品质是。

ਪੜਿ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਾ ॥
研究完之后,潘迪塔开始辩论,山道打了他的头。