Urdu-Page-313

ਜਿਨਾਸਾਸਿਗਿਰਾਸਿਨਵਿਸਰੈਸੇਪੂਰੇਪੁਰਖਪਰਧਾਨ
jinaasaasgiraasnavisrai say pooraypurakhparDhaan.
Those who do not forget God, even for a single breath, are the perfect and distinguished persons.
ਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਇਕਦਮਭੀਨਹੀਂਵਿੱਸਰਦਾਤੇਉਹਮਨੁੱਖ (ਸਰਬਗੁਣਸੰਪੂਰਣਤੇਉੱਤਮਹੁੰਦੇਹਨ l 
جِنا  ساسِ  گِراسِ  ن  وِسرےَ   سے  پۄُرے  پُرکھ  پردھان 
جو لوگ ایک دم تک بھی خدا کو نہیں بھولتے ، وہ کامل اور ممتاز شخص ہیں


ਜਿਨਾਸਾਸਿਗਿਰਾਸਿਨਵਿਸਰੈਸੇਪੂਰੇਪੁਰਖਪਰਧਾਨ
jinaasaasgiraasnavisrai say pooraypurakhparDhaan.
Those who do not forget God, even for a single breath, are the perfect and distinguished persons.
ਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਇਕਦਮਭੀਨਹੀਂਵਿੱਸਰਦਾਤੇਉਹਮਨੁੱਖ (ਸਰਬਗੁਣਸੰਪੂਰਣਤੇਉੱਤਮਹੁੰਦੇਹਨ l 
جِنا  ساسِ  گِراسِ  ن  وِسرےَ   سے  پۄُرے  پُرکھ  پردھان 
جو لوگ ایک دم تک بھی خدا کو نہیں بھولتے ، وہ کامل اور ممتاز شخص ہیں

.
ਕਰਮੀਸਤਿਗੁਰੁਪਾਈਐਅਨਦਿਨੁਲਗੈਧਿਆਨੁ
karmeesatgurpaa-ee-ai an-din lagaiDhi-aan.
It is only by the grace of God that we meet the true Guru, and then we are always attuned to His Name.
ਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਨਾਲਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈਤੇਹਰਵੇਲੇਜੀਵਦਾਧਿਆਨਨਾਮਵਿਚਜੁੜਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ
کرمی  ستِگُرُ  پائیِۓَ  اندِنُ  لگےَ  دھِیانُ 
خدا کے فضل و کرم سے ہی ہم سچے گرو سے ملتے ہیں ، اور پھر ہم ہمیشہ اس کے نام پر راضی ہوجاتے ہیں۔


ਤਿਨਕੀਸੰਗਤਿਮਿਲਿਰਹਾਦਰਗਹਪਾਈਮਾਨੁ
tinkeesangat mil rahaadargehpaa-eemaan.
I wish that I too may join their company and obtain honor in God’s court.
ਚਿੱਤਲੋਚਦਾਹੈਕਿਮੈਂਭੀਉਹਨਾਂਦੀਸੰਗਤਿਕਰਾਂਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਆਦਰਪਾਵਾਂ
تِن  کی  سنّگتِ  مِلِ  رہا  درگہ  پائی  مانُ 
میری خواہش ہے کہ میں بھی ان کی محفل  میں شامل ہو جاؤں اور خدا کی عدالت میں عزت حاصل کروں.


ਸਉਦੇਵਾਹੁਵਾਹੁਉਚਰਹਿਉਠਦੇਭੀਵਾਹੁਕਰੇਨਿ
sa-udayvaahuvaahuuchrahiuthday bheevaahukarayn.
They praise God before going to bed and while waking up
(ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਏਹੋਏਉਹਵਡਭਾਗੀਜੀਉੜੇਸੌਣਲੱਗੇਭੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਦੇਹਨਤੇਉਠਣਵੇਲੇਭੀ
سئُدے  واہُ  واہُ  اُچرہِ   اُٹھدے  بھی  واہُ  کرینِ 
وہ سونے سے پہلے اور جاگتے وقت خدا کی حمد کرتے ہیں۔


ਨਾਨਕਤੇਮੁਖਉਜਲੇਜਿਨਿਤਉਠਿਸੰਮਾਲੇਨਿ
naanaktaymukhujlay je nituthsamaalayn. ||1||
O Nanak, radiant are the faces of those, who rise up early each day and lovingly remember God. ||1||
ਹੇਨਾਨਕਉਹਮੂੰਹਉੱਜਲੇਹੁੰਦੇਹਨਜੋਹਰਰੋਜ਼ਸਵੇਰੇਜਾਗਕੇਵਾਹਿਗੁਰੂਨੂੰਸਿਮਰਦੇਹਨ
نانک  تے  مُکھ  اُجلے   جِ  نِت  اُٹھِ  سنّمالینِ 1
نانک ، روشن ان کے چہرے ہیں ، جو ہر دن جلدی اٹھتے ہیں اور محبت سے گو کو یاد کرتے ہیں ۔mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵੀਐਆਪਣਾਪਾਈਐਨਾਮੁਅਪਾਰੁ
satgursayvee-aiaapnaapaa-ee-ainaamapaar.
By following the teachings of our true Guru, we receive the infinite treasure of Naam.
ਆਪਣੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਹੋਈਕਾਰਕਰੀਏਤਾਂਨਾਹਮੁੱਕਣਵਾਲਾਨਾਮਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ
ستِگُرُ  سیویِۓَ  آپݨا   پائیِۓَ  نامُ  اپارُ 
اپنے سچے گرو کی تعلیمات پر عمل کرکے ، ہمیں نام کا لامحدود خزانہ مل جاتا ہے ۔


ਭਉਜਲਿਡੁਬਦਿਆਕਢਿਲਏਹਰਿਦਾਤਿਕਰੇਦਾਤਾਰੁ
bha-ojaldubdi-aakadh la-ay hardaatkaraydaataar.
The benevolent God bestows the gift of Naam, which saves the people who are drowning in the world-ocean of vices
ਦਾਤਾਂਦੇਣਵਾਲਾਹਰੀਨਾਮਦੀਇਹਦਾਤਿਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈਤੇਨਾਮਸੰਸਾਰਸਾਗਰਵਿਚਡੁਬੱਦੇਨੂੰਕੱਢਲੈਂਦਾਹੈ
بھئُجلِ  ڈُبدِیا  کڈھِ  لۓ   ہرِ  داتِ  کرے  داتارُ 
ڈوبنے والے کو خوفناک دنیا کے سمندر سے اوپر اور باہر لے جایا گیا ہے۔ عظیم دینے والا رب کے نام کا تحفہ دیتا ہے


ਧੰਨੁਧੰਨੁਸੇਸਾਹਹੈਜਿਨਾਮਿਕਰਹਿਵਾਪਾਰੁ
DhanDhansaysaahhai je naamkarahivaapaar.
Fortunate and praiseworthy are the devotees who trade in the wealth of Naam.
ਜੋਸ਼ਾਹਨਾਮਦੀਰਾਸਿਨਾਲਵਪਾਰਕਰਦੇਹਨਉਹਵਡਭਾਗੀਹਨ,
دھنّنُ  دھنّنُ  سے  ساہ  ہےَ   جِ  نامِ  کرہِ  واپارُ 
خوش قسمت اور قابل ستائش وہ عقیدت مند ہیں جو نام کی دولت میں تجارت کرتے ہیں ۔


ਵਣਜਾਰੇਸਿਖਆਵਦੇਸਬਦਿਲਘਾਵਣਹਾਰੁ
vanjaaraysikhaavdaysabadlaghaavanhaar.
The disciples who recite Naam come to the Guru and the Guru’s word carries them across the worldly-ocean of vices.
ਇਹੋਜਿਹਾਵਣਜਕਰਨਵਾਲੇਜੋਸਿੱਖਗੁਰੂਦੇਕੋਲਆਉਂਦੇਹਨਗੁਰੂਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣੇਸ਼ਬਦਰਾਹੀਂਭਉਜਲਤੋਂਪਾਰਉਤਾਰਦੇਂਦਾਹੈ
وݨجارے  سِکھ  آودے  سبدِ  لگھاوݨہارُ 
وہ شاگرد جو نام کی تلاوت کرتے ہیں وہ گرو کے پاس آتے ہیں اور گرو کا کلام انہیں دنیاوی بحرانی وسوسوں سے لے جاتا ہے۔


ਜਨਨਾਨਕਜਿਨਕਉਕ੍ਰਿਪਾਭਈਤਿਨਸੇਵਿਆਸਿਰਜਣਹਾਰੁ
jannaanakjinka-o kirpaabha-eetin sayvi-aasirjanhaar. ||2||
But O’ Nanak, only those who have been blessed by His grace have lovingly meditated on the Creator-God. ||2||
ਹੇਦਾਸਨਾਨਕਸਿਰਜਣਹਾਰਪ੍ਰਭੂਦੀਬੰਦਗੀਉਹੀਮਨੁੱਖਕਰਦੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਹੈ
جن  نانک   جِن  کءُ  ک٘رِپا  بھئی  تِن  سیوِیا  سِرجݨہارُ 2
لیکن اے نانک ، صرف ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے فضل سے برکت دی ہے وہ خالق خدا کا پیار کرتے ہیں۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑی 
پیوری :
ਸਚੁਸਚੇਕੇਜਨਭਗਤਹਹਿਸਚੁਸਚਾਜਿਨੀਅਰਾਧਿਆ
sachsachaykayjanbhagathehsachsachaa jinee araaDhi-aa.
Those who truly worship and adore the eternal God, are truly the humble devotees of God.
ਜੋਮਨੁੱਖਸੱਚੇਹਰੀਦਾਸਚਮੁਚਭਜਨਕਰਦੇਹਨਉਹੋਹੀਸੱਚੇਦੇਭਗਤ (ਕਹੀਦੇਹਨ
سچُ  سچے  کے  جن  بھگت  ہہِ   سچُ  سچا  جِنی  ارادھِیا 
وہ جو سچے رب کی حقیقی معنوں میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں ، وہ واقعی سچے رب کے عاجز ہیں


ਜਿਨਗੁਰਮੁਖਿਖੋਜਿਢੰਢੋਲਿਆਤਿਨਅੰਦਰਹੁਹੀਸਚੁਲਾਧਿਆ
jingurmukhkhojdhandholi-aatin andrahuheesachlaaDhi-aa.
Those who have searched God through the Guru’s teachings, have found Him from within.
ਜੋਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਖੋਜਕੇਢੂੰਢਦੇਹਨ (ਜਤਨਨਾਲਭਾਲਦੇਹਨਉਹਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਹੀਪ੍ਰਭੂਨੂੰਲੱਭਲੈਂਦੇਹਨ
جِن  گُرمُکھِ  کھۄجِ  ڈھنّڈھۄلِیا   تِن  انّدرہُ  ہی  سچُ  لادھِیا 
جن لوگوں نے گرو کی تعلیمات کے ذریعہ خدا کی تلاش کی ، اسے اندر سے ہی مل گیا۔


ਸਚੁਸਾਹਿਬੁਸਚੁਜਿਨੀਸੇਵਿਆਕਾਲੁਕੰਟਕੁਮਾਰਿਤਿਨੀਸਾਧਿਆ
sachsaahibsach jinee sayvi-aakaalkantak maar tineesaaDhi-aa.
Those who have truly remembered God have conquered and brought under control the fear of death.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਸੱਚਾਸਾਈਂਸਚਮੁਚਸੇਵਿਆਹੈਉਹਨਾਂਨੇਦੁਖਦਾਈਕਾਲਨੂੰਮਾਰਕੇਕਾਬੂਕਰਲਿਆਹੈ
سچُ  صاحِبُ  سچُ  جِنی  سیوِیا کالُ  کنّٹکُ  مارِ  تِنی  سادھِیا 
جن لوگوں نے واقعتا خدا کا تقاضا کیا ہے وہ فتح اور موت کے خوف کو قابو میں کر چکے ہیں۔


ਸਚੁਸਚਾਸਭਦੂਵਡਾਹੈਸਚੁਸੇਵਨਿਸੇਸਚਿਰਲਾਧਿਆ
sachsachaasabhdoovadaahaisachsayvan say sachralaaDhi-aa.
The eternal God is the greatest of all. They who meditate on His Name with love and devotion merge in Him.
ਜੋਸੱਚਾਹਰੀਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹੈਉਸਦੀਬੰਦਗੀਜੋਮਨੁੱਖਕਰਦੇਹਨਉਹਉਸਵਿਚਹੀਲੀਨਹੋਜਾਂਦੇਹਨ
سچُ  سچا  سبھ  دۄُ  وڈا  ہےَ  سچُ  سیونِ  سے  سچِ  رلادھِیا 
ابدی خدا سب سے بڑا ہے۔ وہ جو محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کے نام پر غور کرتے ہیں وہ اسی میں ضم ہوجاتے ہیں۔


ਸਚੁਸਚੇਨੋਸਾਬਾਸਿਹੈਸਚੁਸਚਾਸੇਵਿਫਲਾਧਿਆ੨੨
sachsachay no saabaashaisachsachaasayvfalaaDhi-aa. ||22||
Praiseworthy is the eternal God, they who meditate on Him with loving devotion receive the sublime fruit of union with Him. ||22||
ਧੰਨਹੈਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਧੰਨਹੈਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂ (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਜੋਮਨੁੱਖਸਚਮੁਚਸੱਚੇਦੀਅਰਾਧਨਾਕਰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਨੂੰਉੱਤਮਫਲਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦਾਹੈ (ਭਾਵਉਹਮਨੁੱਖਾਜਨਮਨੂੰਸਫਲਾਕਰਲੈਂਦੇਹਨ
سچُ  سچے  نۄ  ساباسِ  ہےَ   سچُ  سچا  سیوِ  پھلادھِیا  22 
قابل ستائش ابدی خدا ہے ، وہ جو محبت سے عقیدت کے ساتھ اس پر غور کرتے ہیں وہ اسی کے ساتھ اتحاد کا عمدہ پھل پاتے ہیں۔


 ਸਲੋਕਮ
salokmehlaa 4.
Shalok, Fourth Guru:
سلۄک  م:  4 
شلوک ، چوتھا گرو :
ਮਨਮੁਖੁਪ੍ਰਾਣੀਮੁਗਧੁਹੈਨਾਮਹੀਣਭਰਮਾਇ
manmukhparaaneemugaDhhainaamheenbharmaa-ay.
The self-willed person is a fool, who without  Naam keeps wandering around.
ਮਨਮੁਖਮਨੁੱਖਮੂਰਖਹੈਨਾਮਤੋਂਸੱਖਣਾਭਟਕਦਾਫਿਰਦਾਹੈ
منمُکھُ  پ٘راݨی  مُگدھُ  ہےَ  نامہیِݨ  بھرماءِ 
خودی والا شخص بے وقوف ہے ، جو بغیر  نام کے گھومتا پھرتا ہے ۔


ਬਿਨੁਗੁਰਮਨੂਆਨਾਟਿਕੈਫਿਰਿਫਿਰਿਜੂਨੀਪਾਇ
bingurmanoo-aanaatikai fir firjooneepaa-ay.
Without the Guru’s teachings, his mind does not find peace and iremains in the cycle of birth and death.
ਸਤਿਗੁਰੂਤੋਂਬਿਨਾਉਸਦਾਹੋਛਾਮਨ (ਕਿਸੇਆਸਰੇਤੇਟਿਕਨਹੀਂਸਕਦਾ (ਇਸਵਾਸਤੇਫਿਰਫਿਰਜੂਨਾਂਵਿਚਪੈਂਦਾਹੈ
بِن  گُر  منۄُیا  نا  ٹِکےَ   پھِرِ  پھِرِ  جۄُنی  پاءِ 
گرو کی تعلیمات کے بغیر ، اس کا دماغ پیدائش اور موت کے چکر میں سکون نہیں پاسکتا ہے۔


ਹਰਿਪ੍ਰਭੁਆਪਿਦਇਆਲਹੋਹਿਤਾਂਸਤਿਗੁਰੁਮਿਲਿਆਆਇ
harparabhaapda-i-aalhohitaaNsatgurmili-aaaa-ay.
But when God Himself becomes merciful to him, he meets with the Guru.
ਜੇਹਰੀਪ੍ਰਭੂਆਪਮਿਹਰਕਰੇਤਾਂਸਤਿਗੁਰੂਆਕੇਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ l 
ہرِ  پ٘ربھُ  آپِ  دئِیال  ہۄہِ   تاں  ستِگُرُ  مِلِیا  آءِ 
لیکن جب خدا خود اس پر مہربان ہوجاتا ہے ، تو وہ گرو سے ملتا ہے ۔


ਜਨਨਾਨਕਨਾਮੁਸਲਾਹਿਤੂਜਨਮਮਰਣਦੁਖੁਜਾਇ
jannaanaknaamsalaahitoo janammarandukhjaa-ay. ||1||
O’ Nanak, sing the praises of  Naam; so that the pain of your entire life may come to an end. ||1||
ਹੇਦਾਸਨਾਨਕਤੂੰਭੀਨਾਮਦੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰ (ਤਾਕਿਤੇਰਾਸਾਰੀਉਮਰ (ਜਨਮਤੋਂਮਰਨਤੱਕਦਾਦੁੱਖਮੁੱਕਜਾਏ
جن  نانک  نامُ  سلاحِ  تۄُ   جنم  مرݨ  دُکھُ  جاءِ 1
اےنانک نام کی مدح سرائی کر تاکہ آپ کی ساری زندگی کا درد ختم ہوجائے ۔ mehlaa 4.
salok, Fourth Guru:
م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਗੁਰੁਸਾਲਾਹੀਆਪਣਾਬਹੁਬਿਧਿਰੰਗਿਸੁਭਾਇ
gursaalaaheeaapnaabahobiDh rang subhaa-ay.
I praise my Guru in so many ways, with joyful love and affection.
ਬੜੇਪਰੇਮਨਾਲਮੈਂਆਪਣੇਗੁਰਾਂਦੀਅਨੇਕਤਰੀਕਿਆਂਨਾਲਵਡਿਆਈਕਰਦਾਹਾਂ
گُرُ  سالاحی  آپݨا  بہُ  بِدھِ  رنّگِ  سُبھاءِ 
میں خوشی سے پیار اور پیار کے ساتھ بہت سارے طریقوں سے اپنے گرو کی تعریف کرتا ہوں۔


ਸਤਿਗੁਰਸੇਤੀਮਨੁਰਤਾਰਖਿਆਬਣਤਬਣਾਇ
satgursaytee man rataarakhi-aabanatbanaa-ay.
My mind is imbued with the love of the True Guru; he has preserved and embellished it.
ਮੇਰਾਮਨਪਿਆਰੇਸਤਿਗੁਰੂਨਾਲਰੰਗਿਆਗਿਆਹੈਗੁਰੂਨੇਮੇਰੇਮਨਨੂੰਸਵਾਰਬਣਾਦਿੱਤਾਹੈ
ستِگُر  سیتی  منُ  رتا  رکھِیا  بݨت  بݨاءِ 
میرا دماغ سچے گرو کے ساتھ رنگین ہے۔ اس نے اس کی بناوٹ کو محفوظ کرلیا ہے۔


ਜਿਹਵਾਸਾਲਾਹਿਨਰਜਈਹਰਿਪ੍ਰੀਤਮਚਿਤੁਲਾਇ
jihvaasaalaahina raj-eeharpareetam chitlaa-ay.
My tongue doesn’t get tired of praising the Guru, and my mind doesn’t get tired of attuning to the beloved God.
ਮੇਰੀਜੀਭਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਕੇਨਹੀਂਰੱਜਦੀਤੇਮਨਪ੍ਰੀਤਮਪ੍ਰਭੂਨਾਲ (ਨਿਹੁਂਲਾਕੇਨਹੀਂਰੱਜਦਾ
جِہوا  سالاحِ  ن  رجئی   ہرِ  پ٘ریِتم  چِتُ  لاءِ 
میری زبان گورو کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ، اور میرا دماغ پیارے خدا سے ملنے میں نہیں تھکتا ۔


ਨਾਨਕਨਾਵੈਕੀਮਨਿਭੁਖਹੈਮਨੁਤ੍ਰਿਪਤੈਹਰਿਰਸੁਖਾਇ
naanaknaavaikee man bhukhhai man tariptaiharraskhaa-ay. ||2||
O’ Nanak, my mind yearns for God’s Name and it feels satiated only by partaking the elixir of His Name.||2||
ਹੇਨਾਨਕਮਨਵਿਚਤਾਂਨਾਮਦੀਭੁੱਖਹੈਮਨਤਾਂਹੀਰੱਜੇਜਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਦਾਸੁਆਦਚੱਖਲਏ l
نانک   ناوےَ  کی  منِ  بھُکھ  ہےَ   منُ  ت٘رِپتےَ  ہرِ  رسُ  کھاءِ 2
اے نانک ، میرا دماغ رب کے نام کے لئے بھوک لگی ہے۔ میرا دماغ مطمئن ہے ، رب کی ذات کو خوب چکھا ہے۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree
پئُڑی 
پیوری 
ਸਚੁਸਚਾਕੁਦਰਤਿਜਾਣੀਐਦਿਨੁਰਾਤੀਜਿਨਿਬਣਾਈਆ
sachsachaakudratjaanee-aidin raateejinbanaa-ee-aa.
The true God, who has created day and night is known through His creative power.
ਜਿਸਪ੍ਰਭੂਨੇਦਿਨਤੇਰਾਤਬਣਾਏਹਨਉਹਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਇਸਕੁਦਰਤਿਤੋਂਹੀਸਚਮੁਚਵੱਡੀਆਂਵਡਿਆਈਆਂਵਾਲਾਮਲੂਮਹੁੰਦਾਹੈ
سچُ  سچا  قُدرتِ  جاݨیِۓَ   دِنُ  راتی  جِنِ  بݨائیِیا 
وہ سچے خدا ، جس نے دن رات پیدا کیا ہے وہ  کے ذریعے جانا جاتا ہے تخلیقی طاقت ہے۔


ਸੋਸਚੁਸਲਾਹੀਸਦਾਸਦਾਸਚੁਸਚੇਕੀਆਵਡਿਆਈਆ
sosachsalaaheesadaasadaasachsachaykee-aavadi-aa-ee-aa.
I always praise that eternal God, whose glories are everlasting.
ਹਮੇਸ਼ਾਂਹਮੇਸ਼ਾਂਮੈਂਉਸਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਦਾਹਾਂਸਚੀਆਂਹਨਉਸਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਆਂਵਡਿਆਈਆਂ l
سۄ  سچُ  سلاحی  سدا  سدا   سچُ  سچے  کیِیا  وڈِیائیِیا 
میں ہمیشہ کے لئے اس سچے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ سچے رب کی شان و شوکت ہے۔


ਸਾਲਾਹੀਸਚੁਸਲਾਹਸਚੁਸਚੁਕੀਮਤਿਕਿਨੈਨਪਾਈਆ
saalaaheesachsalaahsachsachkeematkinainapaa-ee-aa.
That praiseworthy God is eternal and so is His praise, but no one has been able to know His true worth.
ਸਲਾਹੁਣਜੋਗਹਰੀਸੱਚਾਹੈਉਸਦੀਵਡਿਆਈਭੀਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲੀਹੈਪਰਕਿਸੇਉਸਦੀਕੀਮਤਦਾਕਦੇਕਿਸੇਨੂੰਪਤਾਨਹੀਂਲਗਾ
سالاحی  سچُ  سلاح  سچُ   سچُ  قیِمتِ  کِنےَ  ن  پائیِیا 
وہ قابل ستائش خدا ابدی ہے اور اسی کی حمد بھی ہے ، لیکن کوئی بھی اس کی اصل خوبی کو جاننے کے قابل نہیں رہا ہے۔


ਜਾਮਿਲਿਆਪੂਰਾਸਤਿਗੁਰੂਤਾਹਾਜਰੁਨਦਰੀਆਈਆ
jaamili-aapooraasatgurootaahaajarnadreeaa-ee-aa.
All the glories of God become quite apparent upon meeting the perfect true Guru.
ਜਦੋਂਪੂਰਨਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈਤਾਂਉਹਵਡਿਆਈਆਂਪ੍ਰਤੱਖਦਿੱਸਪੈਂਦੀਆਂਹਨ
جا  مِلِیا  پۄُرا  ستِگُرۄُ  تا  ہاجرُ  ندری  آئیِیا 
کامل سچے گرو سے ملنے پر خدا کی ساری شانیں واضح ہوجاتی ہیں۔


ਸਚੁਗੁਰਮੁਖਿਜਿਨੀਸਲਾਹਿਆਤਿਨਾਭੁਖਾਸਭਿਗਵਾਈਆ੨੩
sachgurmukh jinee sahaali-aatinaabhukhaasabhgavaa-ee-aa. ||23||
Those Guru’s followers who praise the true God, all their desires for material things are eradicated. ||23||
ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਵਡਿਆਈਕਰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦੀਆਂਸਾਰੀਆਂਭੁੱਖਾਂਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਆਂਹਨ l
سچُ  گُرمُکھِ  جِنی  سلاحِیا   تِنا  بھُکھا  سبھِ  گوائیِیا  23 
وہ گرو کے پیروکار جو سچے خدا کی تعریف کرتے ہیں ، مادی چیزوں کے لئے ان کی ساری خواہشیں مٹ جاتی ہیں۔


ਸਲੋਕਮ
salokmehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
سلۄک  م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਮੈਮਨੁਤਨੁਖੋਜਿਖੋਜੇਦਿਆਸੋਪ੍ਰਭੁਲਧਾਲੋੜਿ
mai man tan khojkhojaydi-aa so parabhlaDhaalorh.
After searching my mind and body, I ultimately found that God
ਮਨਤੇਸਰੀਰਨੂੰਖੋਜਦਿਆਂਖੋਜਦਿਆਂਮੈਂ (ਅੰਤਨੂੰਭਾਲਕੇਪ੍ਰਭੂਲੱਭਹੀਲਿਆ
مےَ  منُ  تنُ  کھۄجِ  کھۄجیدِیا   سۄ  پ٘ربھُ  لدھا  لۄڑِ 
اپنے دماغ اور جسم کی تلاش کے بعد ، مجھے بالآخر وہ خدا ملا۔


ਵਿਸਟੁਗੁਰੂਮੈਪਾਇਆਜਿਨਿਹਰਿਪ੍ਰਭੁਦਿਤਾਜੋੜਿ
visatguroomaipaa-i-aajinharparabhditaajorh. ||1||
It happened because I obtained the help of the intercessor Guru, who united me with God. ||1||
ਮੈਨੂੰਸਤਿਗੁਰੂਵਕੀਲਮਿਲਪਿਆਜਿਸਨੇਹਰੀਪ੍ਰਭੂਮੇਲਦਿੱਤਾ
وِسٹُ  گُرۄُ  مےَ  پائِیا   جِنِ  ہرِ  پ٘ربھُ  دِتا  جۄڑِ 1
یہ اس لئے ہوا کہ میں نے شفاعت کار گرو کی مدد حاصل کی ، جس نے مجھے خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ mehlaa 3.
salok, Third Guru:
م:  3 
سالک ، تیسرا گرو :
ਮਾਇਆਧਾਰੀਅਤਿਅੰਨਾਬੋਲਾ
maa-i-aaDhaaree atannaabolaa.
A worshipper of worldly wealth and power is totally blind and deaf to the Guru’s sight and teachings.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇ (ਹਿਰਦੇਵਿਚਮਾਇਆ (ਦਾਪਿਆਰਧਾਰਨਕੀਤਾਹੋਇਆਹੈਉਹਸਤਿਗੁਰੂਵਲੋਂਅੰਨ੍ਹਾਤੇਬੋਲਾਹੈ
مائِیادھاری  اتِ  انّنا  بۄلا 
دنیاوی دولت اور طاقت کا پرستار گرو کی نظر اور تعلیمات سے سراسر اندھا اور بہرا ہے ۔


ਸਬਦੁਨਸੁਣਈਬਹੁਰੋਲਘਚੋਲਾ
sabadna sun-eebahorolghacholaa.
He does not listen to the Guru’s word, but likes the confusion of Maya.
ਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਲਧਿਆਨਨਹੀਂਦੇਂਦਾਪਰਮਾਇਆਦਾਸਿਰਦਰਦੀਕਰਾਉਣਵਾਲਾਰੌਲਾਬਹੁਤਪਸੰਦਕਰਦਾਹੈ
سبدُ  ن  سُݨئی  بہُ  رۄل  گھچۄلا 
وہ گرو کی بات نہیں سنتا ، بلکہ مایا کی الجھن کو پسند کرتا ہے۔


ਗੁਰਮੁਖਿਜਾਪੈਸਬਦਿਲਿਵਲਾਇ
gurmukhjaapaisabad liv laa-ay.
However, a Guru’s follower become apparent because he keeps his mind attuned to the word of the Guru.
ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੁੰਦਾਹੈ, (ਉਹਇਉਂਦਿੱਸਪੈਂਦਾਹੈ (ਕਿਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਬਿਰਤੀਜੋੜਦਾਹੈ
گُرمُکھِ  جاپےَ  سبدِ  لِو  لاءِ 
تاہم ، ایک گرو کے پیروکار اس لئے ظاہر ہوجاتے ہیں کیوں کہ وہ اپنے ذہن کو گرو کے کلام سے مطابقت رکھتا ہے۔


ਹਰਿਨਾਮੁਸੁਣਿਮੰਨੇਹਰਿਨਾਮਿਸਮਾਇ
harnaam sunmannayharnaamsamaa-ay.
Listening to God’s Name, he believes in it and merges in God’s Name
ਹਰੀਦੇਨਾਮਨੂੰਸੁਣਕੇਉਸਤੇਸਿਦਕਲਿਆਉਂਦਾਹੈਤੇਹਰੀਦੇਨਾਮਵਿਚ (ਹੀਲੀਨਹੋਜਾਂਦਾਹੈ
ہرِ  نامُ  سُݨِ  منّنے  ہرِ  نامِ  سماءِ 
خدا کا نام سن کر ، وہ اس پر یقین رکھتا ہے اور خدا کے نام میں ضم ہوجاتا ہے۔


ਜੋਤਿਸੁਭਾਵੈਸੁਕਰੇਕਰਾਇਆ
jotis bhaavai so karaykaraa-i-aa.
Whatever pleases God, He causes that to be done
ਜੋਕੁੱਝਉਸਪ੍ਰਭੂਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈ (ਉਸਦੇਅਨੁਸਾਰਇਹਜੀਵਕਰਵਾਇਆਕੰਮਕਰਦਾਹੈ
جۄ  تِسُ  بھاوےَ  سُ  کرے  کرائِیا 
جو کچھ خدا کو راضی ہے ، وہی اس کو کرنے کا سبب بنتا ہے۔


ਨਾਨਕਵਜਦਾਜੰਤੁਵਜਾਇਆ
naanakvajdaajantvajaa-i-aa. ||2||
O’ Nanak, a mortal is like an instrument which vibrates as it is being played upon by the player-God.||2||
ਹੇਨਾਨਕਜੀਵ (ਵਾਜੇਵਾਂਗਵਜਾਇਆਵੱਜਦਾਹੈ (ਭਾਵਬੁਲਾਇਆਂਬੋਲਦਾਹੈ)
نانک  وجدا  جنّتُ  وجائِیا 2
نانک ، انسان ایک ایسے آلہ ہیں جو خدا کے ادا کرتے ہی کمپن ہوتے ہیں. ਜਿਨਾਸਾਸਿਗਿਰਾਸਿਨਵਿਸਰੈਸੇਪੂਰੇਪੁਰਖਪਰਧਾਨ
jinaasaasgiraasnavisrai say pooraypurakhparDhaan.
Those who do not forget God, even for a single breath, are the perfect and distinguished persons.
ਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਇਕਦਮਭੀਨਹੀਂਵਿੱਸਰਦਾਤੇਉਹਮਨੁੱਖ (ਸਰਬਗੁਣਸੰਪੂਰਣਤੇਉੱਤਮਹੁੰਦੇਹਨ l 
جِنا  ساسِ  گِراسِ  ن  وِسرےَ   سے  پۄُرے  پُرکھ  پردھان 
جو لوگ ایک دم تک بھی خدا کو نہیں بھولتے ، وہ کامل اور ممتاز شخص ہیں

.
ਕਰਮੀਸਤਿਗੁਰੁਪਾਈਐਅਨਦਿਨੁਲਗੈਧਿਆਨੁ
karmeesatgurpaa-ee-ai an-din lagaiDhi-aan.
It is only by the grace of God that we meet the true Guru, and then we are always attuned to His Name.
ਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਨਾਲਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈਤੇਹਰਵੇਲੇਜੀਵਦਾਧਿਆਨਨਾਮਵਿਚਜੁੜਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ
کرمی  ستِگُرُ  پائیِۓَ  اندِنُ  لگےَ  دھِیانُ 
خدا کے فضل و کرم سے ہی ہم سچے گرو سے ملتے ہیں ، اور پھر ہم ہمیشہ اس کے نام پر راضی ہوجاتے ہیں۔


ਤਿਨਕੀਸੰਗਤਿਮਿਲਿਰਹਾਦਰਗਹਪਾਈਮਾਨੁ
tinkeesangat mil rahaadargehpaa-eemaan.
I wish that I too may join their company and obtain honor in God’s court.
ਚਿੱਤਲੋਚਦਾਹੈਕਿਮੈਂਭੀਉਹਨਾਂਦੀਸੰਗਤਿਕਰਾਂਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਆਦਰਪਾਵਾਂ
تِن  کی  سنّگتِ  مِلِ  رہا  درگہ  پائی  مانُ 
میری خواہش ہے کہ میں بھی ان کی محفل  میں شامل ہو جاؤں اور خدا کی عدالت میں عزت حاصل کروں.


ਸਉਦੇਵਾਹੁਵਾਹੁਉਚਰਹਿਉਠਦੇਭੀਵਾਹੁਕਰੇਨਿ
sa-udayvaahuvaahuuchrahiuthday bheevaahukarayn.
They praise God before going to bed and while waking up
(ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਏਹੋਏਉਹਵਡਭਾਗੀਜੀਉੜੇਸੌਣਲੱਗੇਭੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਦੇਹਨਤੇਉਠਣਵੇਲੇਭੀ
سئُدے  واہُ  واہُ  اُچرہِ   اُٹھدے  بھی  واہُ  کرینِ 
وہ سونے سے پہلے اور جاگتے وقت خدا کی حمد کرتے ہیں۔


ਨਾਨਕਤੇਮੁਖਉਜਲੇਜਿਨਿਤਉਠਿਸੰਮਾਲੇਨਿ
naanaktaymukhujlay je nituthsamaalayn. ||1||
O Nanak, radiant are the faces of those, who rise up early each day and lovingly remember God. ||1||
ਹੇਨਾਨਕਉਹਮੂੰਹਉੱਜਲੇਹੁੰਦੇਹਨਜੋਹਰਰੋਜ਼ਸਵੇਰੇਜਾਗਕੇਵਾਹਿਗੁਰੂਨੂੰਸਿਮਰਦੇਹਨ
نانک  تے  مُکھ  اُجلے   جِ  نِت  اُٹھِ  سنّمالینِ 1
نانک ، روشن ان کے چہرے ہیں ، جو ہر دن جلدی اٹھتے ہیں اور محبت سے گو کو یاد کرتے ہیں ۔mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵੀਐਆਪਣਾਪਾਈਐਨਾਮੁਅਪਾਰੁ
satgursayvee-aiaapnaapaa-ee-ainaamapaar.
By following the teachings of our true Guru, we receive the infinite treasure of Naam.
ਆਪਣੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਹੋਈਕਾਰਕਰੀਏਤਾਂਨਾਹਮੁੱਕਣਵਾਲਾਨਾਮਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ
ستِگُرُ  سیویِۓَ  آپݨا   پائیِۓَ  نامُ  اپارُ 
اپنے سچے گرو کی تعلیمات پر عمل کرکے ، ہمیں نام کا لامحدود خزانہ مل جاتا ہے ۔


ਭਉਜਲਿਡੁਬਦਿਆਕਢਿਲਏਹਰਿਦਾਤਿਕਰੇਦਾਤਾਰੁ
bha-ojaldubdi-aakadh la-ay hardaatkaraydaataar.
The benevolent God bestows the gift of Naam, which saves the people who are drowning in the world-ocean of vices
ਦਾਤਾਂਦੇਣਵਾਲਾਹਰੀਨਾਮਦੀਇਹਦਾਤਿਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈਤੇਨਾਮਸੰਸਾਰਸਾਗਰਵਿਚਡੁਬੱਦੇਨੂੰਕੱਢਲੈਂਦਾਹੈ
بھئُجلِ  ڈُبدِیا  کڈھِ  لۓ   ہرِ  داتِ  کرے  داتارُ 
ڈوبنے والے کو خوفناک دنیا کے سمندر سے اوپر اور باہر لے جایا گیا ہے۔ عظیم دینے والا رب کے نام کا تحفہ دیتا ہے


ਧੰਨੁਧੰਨੁਸੇਸਾਹਹੈਜਿਨਾਮਿਕਰਹਿਵਾਪਾਰੁ
DhanDhansaysaahhai je naamkarahivaapaar.
Fortunate and praiseworthy are the devotees who trade in the wealth of Naam.
ਜੋਸ਼ਾਹਨਾਮਦੀਰਾਸਿਨਾਲਵਪਾਰਕਰਦੇਹਨਉਹਵਡਭਾਗੀਹਨ,
دھنّنُ  دھنّنُ  سے  ساہ  ہےَ   جِ  نامِ  کرہِ  واپارُ 
خوش قسمت اور قابل ستائش وہ عقیدت مند ہیں جو نام کی دولت میں تجارت کرتے ہیں ۔


ਵਣਜਾਰੇਸਿਖਆਵਦੇਸਬਦਿਲਘਾਵਣਹਾਰੁ
vanjaaraysikhaavdaysabadlaghaavanhaar.
The disciples who recite Naam come to the Guru and the Guru’s word carries them across the worldly-ocean of vices.
ਇਹੋਜਿਹਾਵਣਜਕਰਨਵਾਲੇਜੋਸਿੱਖਗੁਰੂਦੇਕੋਲਆਉਂਦੇਹਨਗੁਰੂਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣੇਸ਼ਬਦਰਾਹੀਂਭਉਜਲਤੋਂਪਾਰਉਤਾਰਦੇਂਦਾਹੈ
وݨجارے  سِکھ  آودے  سبدِ  لگھاوݨہارُ 
وہ شاگرد جو نام کی تلاوت کرتے ہیں وہ گرو کے پاس آتے ہیں اور گرو کا کلام انہیں دنیاوی بحرانی وسوسوں سے لے جاتا ہے۔


ਜਨਨਾਨਕਜਿਨਕਉਕ੍ਰਿਪਾਭਈਤਿਨਸੇਵਿਆਸਿਰਜਣਹਾਰੁ
jannaanakjinka-o kirpaabha-eetin sayvi-aasirjanhaar. ||2||
But O’ Nanak, only those who have been blessed by His grace have lovingly meditated on the Creator-God. ||2||
ਹੇਦਾਸਨਾਨਕਸਿਰਜਣਹਾਰਪ੍ਰਭੂਦੀਬੰਦਗੀਉਹੀਮਨੁੱਖਕਰਦੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਹੈ
جن  نانک   جِن  کءُ  ک٘رِپا  بھئی  تِن  سیوِیا  سِرجݨہارُ 2
لیکن اے نانک ، صرف ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے فضل سے برکت دی ہے وہ خالق خدا کا پیار کرتے ہیں۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑی 
پیوری :
ਸਚੁਸਚੇਕੇਜਨਭਗਤਹਹਿਸਚੁਸਚਾਜਿਨੀਅਰਾਧਿਆ
sachsachaykayjanbhagathehsachsachaa jinee araaDhi-aa.
Those who truly worship and adore the eternal God, are truly the humble devotees of God.
ਜੋਮਨੁੱਖਸੱਚੇਹਰੀਦਾਸਚਮੁਚਭਜਨਕਰਦੇਹਨਉਹੋਹੀਸੱਚੇਦੇਭਗਤ (ਕਹੀਦੇਹਨ
سچُ  سچے  کے  جن  بھگت  ہہِ   سچُ  سچا  جِنی  ارادھِیا 
وہ جو سچے رب کی حقیقی معنوں میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں ، وہ واقعی سچے رب کے عاجز ہیں


ਜਿਨਗੁਰਮੁਖਿਖੋਜਿਢੰਢੋਲਿਆਤਿਨਅੰਦਰਹੁਹੀਸਚੁਲਾਧਿਆ
jingurmukhkhojdhandholi-aatin andrahuheesachlaaDhi-aa.
Those who have searched God through the Guru’s teachings, have found Him from within.
ਜੋਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਖੋਜਕੇਢੂੰਢਦੇਹਨ (ਜਤਨਨਾਲਭਾਲਦੇਹਨਉਹਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਹੀਪ੍ਰਭੂਨੂੰਲੱਭਲੈਂਦੇਹਨ
جِن  گُرمُکھِ  کھۄجِ  ڈھنّڈھۄلِیا   تِن  انّدرہُ  ہی  سچُ  لادھِیا 
جن لوگوں نے گرو کی تعلیمات کے ذریعہ خدا کی تلاش کی ، اسے اندر سے ہی مل گیا۔


ਸਚੁਸਾਹਿਬੁਸਚੁਜਿਨੀਸੇਵਿਆਕਾਲੁਕੰਟਕੁਮਾਰਿਤਿਨੀਸਾਧਿਆ
sachsaahibsach jinee sayvi-aakaalkantak maar tineesaaDhi-aa.
Those who have truly remembered God have conquered and brought under control the fear of death.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਸੱਚਾਸਾਈਂਸਚਮੁਚਸੇਵਿਆਹੈਉਹਨਾਂਨੇਦੁਖਦਾਈਕਾਲਨੂੰਮਾਰਕੇਕਾਬੂਕਰਲਿਆਹੈ
سچُ  صاحِبُ  سچُ  جِنی  سیوِیا کالُ  کنّٹکُ  مارِ  تِنی  سادھِیا 
جن لوگوں نے واقعتا خدا کا تقاضا کیا ہے وہ فتح اور موت کے خوف کو قابو میں کر چکے ہیں۔


ਸਚੁਸਚਾਸਭਦੂਵਡਾਹੈਸਚੁਸੇਵਨਿਸੇਸਚਿਰਲਾਧਿਆ
sachsachaasabhdoovadaahaisachsayvan say sachralaaDhi-aa.
The eternal God is the greatest of all. They who meditate on His Name with love and devotion merge in Him.
ਜੋਸੱਚਾਹਰੀਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹੈਉਸਦੀਬੰਦਗੀਜੋਮਨੁੱਖਕਰਦੇਹਨਉਹਉਸਵਿਚਹੀਲੀਨਹੋਜਾਂਦੇਹਨ
سچُ  سچا  سبھ  دۄُ  وڈا  ہےَ  سچُ  سیونِ  سے  سچِ  رلادھِیا 
ابدی خدا سب سے بڑا ہے۔ وہ جو محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کے نام پر غور کرتے ہیں وہ اسی میں ضم ہوجاتے ہیں۔


ਸਚੁਸਚੇਨੋਸਾਬਾਸਿਹੈਸਚੁਸਚਾਸੇਵਿਫਲਾਧਿਆ੨੨
sachsachay no saabaashaisachsachaasayvfalaaDhi-aa. ||22||
Praiseworthy is the eternal God, they who meditate on Him with loving devotion receive the sublime fruit of union with Him. ||22||
ਧੰਨਹੈਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਧੰਨਹੈਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂ (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਜੋਮਨੁੱਖਸਚਮੁਚਸੱਚੇਦੀਅਰਾਧਨਾਕਰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਨੂੰਉੱਤਮਫਲਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦਾਹੈ (ਭਾਵਉਹਮਨੁੱਖਾਜਨਮਨੂੰਸਫਲਾਕਰਲੈਂਦੇਹਨ
سچُ  سچے  نۄ  ساباسِ  ہےَ   سچُ  سچا  سیوِ  پھلادھِیا  22 
قابل ستائش ابدی خدا ہے ، وہ جو محبت سے عقیدت کے ساتھ اس پر غور کرتے ہیں وہ اسی کے ساتھ اتحاد کا عمدہ پھل پاتے ہیں۔


 ਸਲੋਕਮ
salokmehlaa 4.
Shalok, Fourth Guru:
سلۄک  م:  4 
شلوک ، چوتھا گرو :
ਮਨਮੁਖੁਪ੍ਰਾਣੀਮੁਗਧੁਹੈਨਾਮਹੀਣਭਰਮਾਇ
manmukhparaaneemugaDhhainaamheenbharmaa-ay.
The self-willed person is a fool, who without  Naam keeps wandering around.
ਮਨਮੁਖਮਨੁੱਖਮੂਰਖਹੈਨਾਮਤੋਂਸੱਖਣਾਭਟਕਦਾਫਿਰਦਾਹੈ
منمُکھُ  پ٘راݨی  مُگدھُ  ہےَ  نامہیِݨ  بھرماءِ 
خودی والا شخص بے وقوف ہے ، جو بغیر  نام کے گھومتا پھرتا ہے ۔


ਬਿਨੁਗੁਰਮਨੂਆਨਾਟਿਕੈਫਿਰਿਫਿਰਿਜੂਨੀਪਾਇ
bingurmanoo-aanaatikai fir firjooneepaa-ay.
Without the Guru’s teachings, his mind does not find peace and iremains in the cycle of birth and death.
ਸਤਿਗੁਰੂਤੋਂਬਿਨਾਉਸਦਾਹੋਛਾਮਨ (ਕਿਸੇਆਸਰੇਤੇਟਿਕਨਹੀਂਸਕਦਾ (ਇਸਵਾਸਤੇਫਿਰਫਿਰਜੂਨਾਂਵਿਚਪੈਂਦਾਹੈ
بِن  گُر  منۄُیا  نا  ٹِکےَ   پھِرِ  پھِرِ  جۄُنی  پاءِ 
گرو کی تعلیمات کے بغیر ، اس کا دماغ پیدائش اور موت کے چکر میں سکون نہیں پاسکتا ہے۔


ਹਰਿਪ੍ਰਭੁਆਪਿਦਇਆਲਹੋਹਿਤਾਂਸਤਿਗੁਰੁਮਿਲਿਆਆਇ
harparabhaapda-i-aalhohitaaNsatgurmili-aaaa-ay.
But when God Himself becomes merciful to him, he meets with the Guru.
ਜੇਹਰੀਪ੍ਰਭੂਆਪਮਿਹਰਕਰੇਤਾਂਸਤਿਗੁਰੂਆਕੇਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ l 
ہرِ  پ٘ربھُ  آپِ  دئِیال  ہۄہِ   تاں  ستِگُرُ  مِلِیا  آءِ 
لیکن جب خدا خود اس پر مہربان ہوجاتا ہے ، تو وہ گرو سے ملتا ہے ۔


ਜਨਨਾਨਕਨਾਮੁਸਲਾਹਿਤੂਜਨਮਮਰਣਦੁਖੁਜਾਇ
jannaanaknaamsalaahitoo janammarandukhjaa-ay. ||1||
O’ Nanak, sing the praises of  Naam; so that the pain of your entire life may come to an end. ||1||
ਹੇਦਾਸਨਾਨਕਤੂੰਭੀਨਾਮਦੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰ (ਤਾਕਿਤੇਰਾਸਾਰੀਉਮਰ (ਜਨਮਤੋਂਮਰਨਤੱਕਦਾਦੁੱਖਮੁੱਕਜਾਏ
جن  نانک  نامُ  سلاحِ  تۄُ   جنم  مرݨ  دُکھُ  جاءِ 1
اےنانک نام کی مدح سرائی کر تاکہ آپ کی ساری زندگی کا درد ختم ہوجائے ۔ mehlaa 4.
salok, Fourth Guru:
م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਗੁਰੁਸਾਲਾਹੀਆਪਣਾਬਹੁਬਿਧਿਰੰਗਿਸੁਭਾਇ
gursaalaaheeaapnaabahobiDh rang subhaa-ay.
I praise my Guru in so many ways, with joyful love and affection.
ਬੜੇਪਰੇਮਨਾਲਮੈਂਆਪਣੇਗੁਰਾਂਦੀਅਨੇਕਤਰੀਕਿਆਂਨਾਲਵਡਿਆਈਕਰਦਾਹਾਂ
گُرُ  سالاحی  آپݨا  بہُ  بِدھِ  رنّگِ  سُبھاءِ 
میں خوشی سے پیار اور پیار کے ساتھ بہت سارے طریقوں سے اپنے گرو کی تعریف کرتا ہوں۔


ਸਤਿਗੁਰਸੇਤੀਮਨੁਰਤਾਰਖਿਆਬਣਤਬਣਾਇ
satgursaytee man rataarakhi-aabanatbanaa-ay.
My mind is imbued with the love of the True Guru; he has preserved and embellished it.
ਮੇਰਾਮਨਪਿਆਰੇਸਤਿਗੁਰੂਨਾਲਰੰਗਿਆਗਿਆਹੈਗੁਰੂਨੇਮੇਰੇਮਨਨੂੰਸਵਾਰਬਣਾਦਿੱਤਾਹੈ
ستِگُر  سیتی  منُ  رتا  رکھِیا  بݨت  بݨاءِ 
میرا دماغ سچے گرو کے ساتھ رنگین ہے۔ اس نے اس کی بناوٹ کو محفوظ کرلیا ہے۔


ਜਿਹਵਾਸਾਲਾਹਿਨਰਜਈਹਰਿਪ੍ਰੀਤਮਚਿਤੁਲਾਇ
jihvaasaalaahina raj-eeharpareetam chitlaa-ay.
My tongue doesn’t get tired of praising the Guru, and my mind doesn’t get tired of attuning to the beloved God.
ਮੇਰੀਜੀਭਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਕੇਨਹੀਂਰੱਜਦੀਤੇਮਨਪ੍ਰੀਤਮਪ੍ਰਭੂਨਾਲ (ਨਿਹੁਂਲਾਕੇਨਹੀਂਰੱਜਦਾ
جِہوا  سالاحِ  ن  رجئی   ہرِ  پ٘ریِتم  چِتُ  لاءِ 
میری زبان گورو کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ، اور میرا دماغ پیارے خدا سے ملنے میں نہیں تھکتا ۔


ਨਾਨਕਨਾਵੈਕੀਮਨਿਭੁਖਹੈਮਨੁਤ੍ਰਿਪਤੈਹਰਿਰਸੁਖਾਇ
naanaknaavaikee man bhukhhai man tariptaiharraskhaa-ay. ||2||
O’ Nanak, my mind yearns for God’s Name and it feels satiated only by partaking the elixir of His Name.||2||
ਹੇਨਾਨਕਮਨਵਿਚਤਾਂਨਾਮਦੀਭੁੱਖਹੈਮਨਤਾਂਹੀਰੱਜੇਜਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਦਾਸੁਆਦਚੱਖਲਏ l
نانک   ناوےَ  کی  منِ  بھُکھ  ہےَ   منُ  ت٘رِپتےَ  ہرِ  رسُ  کھاءِ 2
اے نانک ، میرا دماغ رب کے نام کے لئے بھوک لگی ہے۔ میرا دماغ مطمئن ہے ، رب کی ذات کو خوب چکھا ہے۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree
پئُڑی 
پیوری 
ਸਚੁਸਚਾਕੁਦਰਤਿਜਾਣੀਐਦਿਨੁਰਾਤੀਜਿਨਿਬਣਾਈਆ
sachsachaakudratjaanee-aidin raateejinbanaa-ee-aa.
The true God, who has created day and night is known through His creative power.
ਜਿਸਪ੍ਰਭੂਨੇਦਿਨਤੇਰਾਤਬਣਾਏਹਨਉਹਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਇਸਕੁਦਰਤਿਤੋਂਹੀਸਚਮੁਚਵੱਡੀਆਂਵਡਿਆਈਆਂਵਾਲਾਮਲੂਮਹੁੰਦਾਹੈ
سچُ  سچا  قُدرتِ  جاݨیِۓَ   دِنُ  راتی  جِنِ  بݨائیِیا 
وہ سچے خدا ، جس نے دن رات پیدا کیا ہے وہ  کے ذریعے جانا جاتا ہے تخلیقی طاقت ہے۔


ਸੋਸਚੁਸਲਾਹੀਸਦਾਸਦਾਸਚੁਸਚੇਕੀਆਵਡਿਆਈਆ
sosachsalaaheesadaasadaasachsachaykee-aavadi-aa-ee-aa.
I always praise that eternal God, whose glories are everlasting.
ਹਮੇਸ਼ਾਂਹਮੇਸ਼ਾਂਮੈਂਉਸਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਦਾਹਾਂਸਚੀਆਂਹਨਉਸਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਆਂਵਡਿਆਈਆਂ l
سۄ  سچُ  سلاحی  سدا  سدا   سچُ  سچے  کیِیا  وڈِیائیِیا 
میں ہمیشہ کے لئے اس سچے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ سچے رب کی شان و شوکت ہے۔


ਸਾਲਾਹੀਸਚੁਸਲਾਹਸਚੁਸਚੁਕੀਮਤਿਕਿਨੈਨਪਾਈਆ
saalaaheesachsalaahsachsachkeematkinainapaa-ee-aa.
That praiseworthy God is eternal and so is His praise, but no one has been able to know His true worth.
ਸਲਾਹੁਣਜੋਗਹਰੀਸੱਚਾਹੈਉਸਦੀਵਡਿਆਈਭੀਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲੀਹੈਪਰਕਿਸੇਉਸਦੀਕੀਮਤਦਾਕਦੇਕਿਸੇਨੂੰਪਤਾਨਹੀਂਲਗਾ
سالاحی  سچُ  سلاح  سچُ   سچُ  قیِمتِ  کِنےَ  ن  پائیِیا 
وہ قابل ستائش خدا ابدی ہے اور اسی کی حمد بھی ہے ، لیکن کوئی بھی اس کی اصل خوبی کو جاننے کے قابل نہیں رہا ہے۔


ਜਾਮਿਲਿਆਪੂਰਾਸਤਿਗੁਰੂਤਾਹਾਜਰੁਨਦਰੀਆਈਆ
jaamili-aapooraasatgurootaahaajarnadreeaa-ee-aa.
All the glories of God become quite apparent upon meeting the perfect true Guru.
ਜਦੋਂਪੂਰਨਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈਤਾਂਉਹਵਡਿਆਈਆਂਪ੍ਰਤੱਖਦਿੱਸਪੈਂਦੀਆਂਹਨ
جا  مِلِیا  پۄُرا  ستِگُرۄُ  تا  ہاجرُ  ندری  آئیِیا 
کامل سچے گرو سے ملنے پر خدا کی ساری شانیں واضح ہوجاتی ہیں۔


ਸਚੁਗੁਰਮੁਖਿਜਿਨੀਸਲਾਹਿਆਤਿਨਾਭੁਖਾਸਭਿਗਵਾਈਆ੨੩
sachgurmukh jinee sahaali-aatinaabhukhaasabhgavaa-ee-aa. ||23||
Those Guru’s followers who praise the true God, all their desires for material things are eradicated. ||23||
ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਵਡਿਆਈਕਰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦੀਆਂਸਾਰੀਆਂਭੁੱਖਾਂਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਆਂਹਨ l
سچُ  گُرمُکھِ  جِنی  سلاحِیا   تِنا  بھُکھا  سبھِ  گوائیِیا  23 
وہ گرو کے پیروکار جو سچے خدا کی تعریف کرتے ہیں ، مادی چیزوں کے لئے ان کی ساری خواہشیں مٹ جاتی ہیں۔


ਸਲੋਕਮ
salokmehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
سلۄک  م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਮੈਮਨੁਤਨੁਖੋਜਿਖੋਜੇਦਿਆਸੋਪ੍ਰਭੁਲਧਾਲੋੜਿ
mai man tan khojkhojaydi-aa so parabhlaDhaalorh.
After searching my mind and body, I ultimately found that God
ਮਨਤੇਸਰੀਰਨੂੰਖੋਜਦਿਆਂਖੋਜਦਿਆਂਮੈਂ (ਅੰਤਨੂੰਭਾਲਕੇਪ੍ਰਭੂਲੱਭਹੀਲਿਆ
مےَ  منُ  تنُ  کھۄجِ  کھۄجیدِیا   سۄ  پ٘ربھُ  لدھا  لۄڑِ 
اپنے دماغ اور جسم کی تلاش کے بعد ، مجھے بالآخر وہ خدا ملا۔


ਵਿਸਟੁਗੁਰੂਮੈਪਾਇਆਜਿਨਿਹਰਿਪ੍ਰਭੁਦਿਤਾਜੋੜਿ
visatguroomaipaa-i-aajinharparabhditaajorh. ||1||
It happened because I obtained the help of the intercessor Guru, who united me with God. ||1||
ਮੈਨੂੰਸਤਿਗੁਰੂਵਕੀਲਮਿਲਪਿਆਜਿਸਨੇਹਰੀਪ੍ਰਭੂਮੇਲਦਿੱਤਾ
وِسٹُ  گُرۄُ  مےَ  پائِیا   جِنِ  ہرِ  پ٘ربھُ  دِتا  جۄڑِ 1
یہ اس لئے ہوا کہ میں نے شفاعت کار گرو کی مدد حاصل کی ، جس نے مجھے خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ mehlaa 3.
salok, Third Guru:
م:  3 
سالک ، تیسرا گرو :
ਮਾਇਆਧਾਰੀਅਤਿਅੰਨਾਬੋਲਾ
maa-i-aaDhaaree atannaabolaa.
A worshipper of worldly wealth and power is totally blind and deaf to the Guru’s sight and teachings.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇ (ਹਿਰਦੇਵਿਚਮਾਇਆ (ਦਾਪਿਆਰਧਾਰਨਕੀਤਾਹੋਇਆਹੈਉਹਸਤਿਗੁਰੂਵਲੋਂਅੰਨ੍ਹਾਤੇਬੋਲਾਹੈ
مائِیادھاری  اتِ  انّنا  بۄلا 
دنیاوی دولت اور طاقت کا پرستار گرو کی نظر اور تعلیمات سے سراسر اندھا اور بہرا ہے ۔


ਸਬਦੁਨਸੁਣਈਬਹੁਰੋਲਘਚੋਲਾ
sabadna sun-eebahorolghacholaa.
He does not listen to the Guru’s word, but likes the confusion of Maya.
ਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਲਧਿਆਨਨਹੀਂਦੇਂਦਾਪਰਮਾਇਆਦਾਸਿਰਦਰਦੀਕਰਾਉਣਵਾਲਾਰੌਲਾਬਹੁਤਪਸੰਦਕਰਦਾਹੈ
سبدُ  ن  سُݨئی  بہُ  رۄل  گھچۄلا 
وہ گرو کی بات نہیں سنتا ، بلکہ مایا کی الجھن کو پسند کرتا ہے۔


ਗੁਰਮੁਖਿਜਾਪੈਸਬਦਿਲਿਵਲਾਇ
gurmukhjaapaisabad liv laa-ay.
However, a Guru’s follower become apparent because he keeps his mind attuned to the word of the Guru.
ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੁੰਦਾਹੈ, (ਉਹਇਉਂਦਿੱਸਪੈਂਦਾਹੈ (ਕਿਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਬਿਰਤੀਜੋੜਦਾਹੈ
گُرمُکھِ  جاپےَ  سبدِ  لِو  لاءِ 
تاہم ، ایک گرو کے پیروکار اس لئے ظاہر ہوجاتے ہیں کیوں کہ وہ اپنے ذہن کو گرو کے کلام سے مطابقت رکھتا ہے۔


ਹਰਿਨਾਮੁਸੁਣਿਮੰਨੇਹਰਿਨਾਮਿਸਮਾਇ
harnaam sunmannayharnaamsamaa-ay.
Listening to God’s Name, he believes in it and merges in God’s Name
ਹਰੀਦੇਨਾਮਨੂੰਸੁਣਕੇਉਸਤੇਸਿਦਕਲਿਆਉਂਦਾਹੈਤੇਹਰੀਦੇਨਾਮਵਿਚ (ਹੀਲੀਨਹੋਜਾਂਦਾਹੈ
ہرِ  نامُ  سُݨِ  منّنے  ہرِ  نامِ  سماءِ 
خدا کا نام سن کر ، وہ اس پر یقین رکھتا ہے اور خدا کے نام میں ضم ہوجاتا ہے۔


ਜੋਤਿਸੁਭਾਵੈਸੁਕਰੇਕਰਾਇਆ
jotis bhaavai so karaykaraa-i-aa.
Whatever pleases God, He causes that to be done
ਜੋਕੁੱਝਉਸਪ੍ਰਭੂਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈ (ਉਸਦੇਅਨੁਸਾਰਇਹਜੀਵਕਰਵਾਇਆਕੰਮਕਰਦਾਹੈ
جۄ  تِسُ  بھاوےَ  سُ  کرے  کرائِیا 
جو کچھ خدا کو راضی ہے ، وہی اس کو کرنے کا سبب بنتا ہے۔


ਨਾਨਕਵਜਦਾਜੰਤੁਵਜਾਇਆ
naanakvajdaajantvajaa-i-aa. ||2||
O’ Nanak, a mortal is like an instrument which vibrates as it is being played upon by the player-God.||2||
ਹੇਨਾਨਕਜੀਵ (ਵਾਜੇਵਾਂਗਵਜਾਇਆਵੱਜਦਾਹੈ (ਭਾਵਬੁਲਾਇਆਂਬੋਲਦਾਹੈ)
نانک  وجدا  جنّتُ  وجائِیا 2
نانک ، انسان ایک ایسے آلہ ہیں جو خدا کے ادا کرتے ہی کمپن ہوتے ہیں


ਕਰਮੀਸਤਿਗੁਰੁਪਾਈਐਅਨਦਿਨੁਲਗੈਧਿਆਨੁ
karmeesatgurpaa-ee-ai an-din lagaiDhi-aan.
It is only by the grace of God that we meet the true Guru, and then we are always attuned to His Name.
ਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਨਾਲਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈਤੇਹਰਵੇਲੇਜੀਵਦਾਧਿਆਨਨਾਮਵਿਚਜੁੜਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ
کرمی  ستِگُرُ  پائیِۓَ  اندِنُ  لگےَ  دھِیانُ 
خدا کے فضل و کرم سے ہی ہم سچے گرو سے ملتے ہیں ، اور پھر ہم ہمیشہ اس کے نام پر راضی ہوجاتے ہیں۔


ਤਿਨਕੀਸੰਗਤਿਮਿਲਿਰਹਾਦਰਗਹਪਾਈਮਾਨੁ
tinkeesangat mil rahaadargehpaa-eemaan.
I wish that I too may join their company and obtain honor in God’s court.
ਚਿੱਤਲੋਚਦਾਹੈਕਿਮੈਂਭੀਉਹਨਾਂਦੀਸੰਗਤਿਕਰਾਂਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਆਦਰਪਾਵਾਂ
تِن  کی  سنّگتِ  مِلِ  رہا  درگہ  پائی  مانُ 
میری خواہش ہے کہ میں بھی ان کی محفل  میں شامل ہو جاؤں اور خدا کی عدالت میں عزت حاصل کروں.


ਸਉਦੇਵਾਹੁਵਾਹੁਉਚਰਹਿਉਠਦੇਭੀਵਾਹੁਕਰੇਨਿ
sa-udayvaahuvaahuuchrahiuthday bheevaahukarayn.
They praise God before going to bed and while waking up
(ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਏਹੋਏਉਹਵਡਭਾਗੀਜੀਉੜੇਸੌਣਲੱਗੇਭੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਦੇਹਨਤੇਉਠਣਵੇਲੇਭੀ
سئُدے  واہُ  واہُ  اُچرہِ   اُٹھدے  بھی  واہُ  کرینِ 
وہ سونے سے پہلے اور جاگتے وقت خدا کی حمد کرتے ہیں۔


ਨਾਨਕਤੇਮੁਖਉਜਲੇਜਿਨਿਤਉਠਿਸੰਮਾਲੇਨਿ
naanaktaymukhujlay je nituthsamaalayn. ||1||
O Nanak, radiant are the faces of those, who rise up early each day and lovingly remember God. ||1||
ਹੇਨਾਨਕਉਹਮੂੰਹਉੱਜਲੇਹੁੰਦੇਹਨਜੋਹਰਰੋਜ਼ਸਵੇਰੇਜਾਗਕੇਵਾਹਿਗੁਰੂਨੂੰਸਿਮਰਦੇਹਨ
نانک  تے  مُکھ  اُجلے   جِ  نِت  اُٹھِ  سنّمالینِ 1
نانک ، روشن ان کے چہرے ہیں ، جو ہر دن جلدی اٹھتے ہیں اور محبت سے گو کو یاد کرتے ہیں ۔mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵੀਐਆਪਣਾਪਾਈਐਨਾਮੁਅਪਾਰੁ
satgursayvee-aiaapnaapaa-ee-ainaamapaar.
By following the teachings of our true Guru, we receive the infinite treasure of Naam.
ਆਪਣੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਹੋਈਕਾਰਕਰੀਏਤਾਂਨਾਹਮੁੱਕਣਵਾਲਾਨਾਮਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ
ستِگُرُ  سیویِۓَ  آپݨا   پائیِۓَ  نامُ  اپارُ 
اپنے سچے گرو کی تعلیمات پر عمل کرکے ، ہمیں نام کا لامحدود خزانہ مل جاتا ہے ۔


ਭਉਜਲਿਡੁਬਦਿਆਕਢਿਲਏਹਰਿਦਾਤਿਕਰੇਦਾਤਾਰੁ
bha-ojaldubdi-aakadh la-ay hardaatkaraydaataar.
The benevolent God bestows the gift of Naam, which saves the people who are drowning in the world-ocean of vices
ਦਾਤਾਂਦੇਣਵਾਲਾਹਰੀਨਾਮਦੀਇਹਦਾਤਿਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈਤੇਨਾਮਸੰਸਾਰਸਾਗਰਵਿਚਡੁਬੱਦੇਨੂੰਕੱਢਲੈਂਦਾਹੈ
بھئُجلِ  ڈُبدِیا  کڈھِ  لۓ   ہرِ  داتِ  کرے  داتارُ 
ڈوبنے والے کو خوفناک دنیا کے سمندر سے اوپر اور باہر لے جایا گیا ہے۔ عظیم دینے والا رب کے نام کا تحفہ دیتا ہے


ਧੰਨੁਧੰਨੁਸੇਸਾਹਹੈਜਿਨਾਮਿਕਰਹਿਵਾਪਾਰੁ
DhanDhansaysaahhai je naamkarahivaapaar.
Fortunate and praiseworthy are the devotees who trade in the wealth of Naam.
ਜੋਸ਼ਾਹਨਾਮਦੀਰਾਸਿਨਾਲਵਪਾਰਕਰਦੇਹਨਉਹਵਡਭਾਗੀਹਨ,
دھنّنُ  دھنّنُ  سے  ساہ  ہےَ   جِ  نامِ  کرہِ  واپارُ 
خوش قسمت اور قابل ستائش وہ عقیدت مند ہیں جو نام کی دولت میں تجارت کرتے ہیں ۔


ਵਣਜਾਰੇਸਿਖਆਵਦੇਸਬਦਿਲਘਾਵਣਹਾਰੁ
vanjaaraysikhaavdaysabadlaghaavanhaar.
The disciples who recite Naam come to the Guru and the Guru’s word carries them across the worldly-ocean of vices.
ਇਹੋਜਿਹਾਵਣਜਕਰਨਵਾਲੇਜੋਸਿੱਖਗੁਰੂਦੇਕੋਲਆਉਂਦੇਹਨਗੁਰੂਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣੇਸ਼ਬਦਰਾਹੀਂਭਉਜਲਤੋਂਪਾਰਉਤਾਰਦੇਂਦਾਹੈ
وݨجارے  سِکھ  آودے  سبدِ  لگھاوݨہارُ 
وہ شاگرد جو نام کی تلاوت کرتے ہیں وہ گرو کے پاس آتے ہیں اور گرو کا کلام انہیں دنیاوی بحرانی وسوسوں سے لے جاتا ہے۔


ਜਨਨਾਨਕਜਿਨਕਉਕ੍ਰਿਪਾਭਈਤਿਨਸੇਵਿਆਸਿਰਜਣਹਾਰੁ
jannaanakjinka-o kirpaabha-eetin sayvi-aasirjanhaar. ||2||
But O’ Nanak, only those who have been blessed by His grace have lovingly meditated on the Creator-God. ||2||
ਹੇਦਾਸਨਾਨਕਸਿਰਜਣਹਾਰਪ੍ਰਭੂਦੀਬੰਦਗੀਉਹੀਮਨੁੱਖਕਰਦੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਹੈ
جن  نانک   جِن  کءُ  ک٘رِپا  بھئی  تِن  سیوِیا  سِرجݨہارُ 2
لیکن اے نانک ، صرف ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے فضل سے برکت دی ہے وہ خالق خدا کا پیار کرتے ہیں۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑی 
پیوری :
ਸਚੁਸਚੇਕੇਜਨਭਗਤਹਹਿਸਚੁਸਚਾਜਿਨੀਅਰਾਧਿਆ
sachsachaykayjanbhagathehsachsachaa jinee araaDhi-aa.
Those who truly worship and adore the eternal God, are truly the humble devotees of God.
ਜੋਮਨੁੱਖਸੱਚੇਹਰੀਦਾਸਚਮੁਚਭਜਨਕਰਦੇਹਨਉਹੋਹੀਸੱਚੇਦੇਭਗਤ (ਕਹੀਦੇਹਨ
سچُ  سچے  کے  جن  بھگت  ہہِ   سچُ  سچا  جِنی  ارادھِیا 
وہ جو سچے رب کی حقیقی معنوں میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں ، وہ واقعی سچے رب کے عاجز ہیں


ਜਿਨਗੁਰਮੁਖਿਖੋਜਿਢੰਢੋਲਿਆਤਿਨਅੰਦਰਹੁਹੀਸਚੁਲਾਧਿਆ
jingurmukhkhojdhandholi-aatin andrahuheesachlaaDhi-aa.
Those who have searched God through the Guru’s teachings, have found Him from within.
ਜੋਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਖੋਜਕੇਢੂੰਢਦੇਹਨ (ਜਤਨਨਾਲਭਾਲਦੇਹਨਉਹਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਹੀਪ੍ਰਭੂਨੂੰਲੱਭਲੈਂਦੇਹਨ
جِن  گُرمُکھِ  کھۄجِ  ڈھنّڈھۄلِیا   تِن  انّدرہُ  ہی  سچُ  لادھِیا 
جن لوگوں نے گرو کی تعلیمات کے ذریعہ خدا کی تلاش کی ، اسے اندر سے ہی مل گیا۔


ਸਚੁਸਾਹਿਬੁਸਚੁਜਿਨੀਸੇਵਿਆਕਾਲੁਕੰਟਕੁਮਾਰਿਤਿਨੀਸਾਧਿਆ
sachsaahibsach jinee sayvi-aakaalkantak maar tineesaaDhi-aa.
Those who have truly remembered God have conquered and brought under control the fear of death.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਸੱਚਾਸਾਈਂਸਚਮੁਚਸੇਵਿਆਹੈਉਹਨਾਂਨੇਦੁਖਦਾਈਕਾਲਨੂੰਮਾਰਕੇਕਾਬੂਕਰਲਿਆਹੈ
سچُ  صاحِبُ  سچُ  جِنی  سیوِیا کالُ  کنّٹکُ  مارِ  تِنی  سادھِیا 
جن لوگوں نے واقعتا خدا کا تقاضا کیا ہے وہ فتح اور موت کے خوف کو قابو میں کر چکے ہیں۔


ਸਚੁਸਚਾਸਭਦੂਵਡਾਹੈਸਚੁਸੇਵਨਿਸੇਸਚਿਰਲਾਧਿਆ
sachsachaasabhdoovadaahaisachsayvan say sachralaaDhi-aa.
The eternal God is the greatest of all. They who meditate on His Name with love and devotion merge in Him.
ਜੋਸੱਚਾਹਰੀਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹੈਉਸਦੀਬੰਦਗੀਜੋਮਨੁੱਖਕਰਦੇਹਨਉਹਉਸਵਿਚਹੀਲੀਨਹੋਜਾਂਦੇਹਨ
سچُ  سچا  سبھ  دۄُ  وڈا  ہےَ  سچُ  سیونِ  سے  سچِ  رلادھِیا 
ابدی خدا سب سے بڑا ہے۔ وہ جو محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کے نام پر غور کرتے ہیں وہ اسی میں ضم ہوجاتے ہیں۔


ਸਚੁਸਚੇਨੋਸਾਬਾਸਿਹੈਸਚੁਸਚਾਸੇਵਿਫਲਾਧਿਆ੨੨
sachsachay no saabaashaisachsachaasayvfalaaDhi-aa. ||22||
Praiseworthy is the eternal God, they who meditate on Him with loving devotion receive the sublime fruit of union with Him. ||22||
ਧੰਨਹੈਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਧੰਨਹੈਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂ (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਜੋਮਨੁੱਖਸਚਮੁਚਸੱਚੇਦੀਅਰਾਧਨਾਕਰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਨੂੰਉੱਤਮਫਲਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦਾਹੈ (ਭਾਵਉਹਮਨੁੱਖਾਜਨਮਨੂੰਸਫਲਾਕਰਲੈਂਦੇਹਨ
سچُ  سچے  نۄ  ساباسِ  ہےَ   سچُ  سچا  سیوِ  پھلادھِیا  22 
قابل ستائش ابدی خدا ہے ، وہ جو محبت سے عقیدت کے ساتھ اس پر غور کرتے ہیں وہ اسی کے ساتھ اتحاد کا عمدہ پھل پاتے ہیں۔


 ਸਲੋਕਮ
salokmehlaa 4.
Shalok, Fourth Guru:
سلۄک  م:  4 
شلوک ، چوتھا گرو :
ਮਨਮੁਖੁਪ੍ਰਾਣੀਮੁਗਧੁਹੈਨਾਮਹੀਣਭਰਮਾਇ
manmukhparaaneemugaDhhainaamheenbharmaa-ay.
The self-willed person is a fool, who without  Naam keeps wandering around.
ਮਨਮੁਖਮਨੁੱਖਮੂਰਖਹੈਨਾਮਤੋਂਸੱਖਣਾਭਟਕਦਾਫਿਰਦਾਹੈ
منمُکھُ  پ٘راݨی  مُگدھُ  ہےَ  نامہیِݨ  بھرماءِ 
خودی والا شخص بے وقوف ہے ، جو بغیر  نام کے گھومتا پھرتا ہے ۔


ਬਿਨੁਗੁਰਮਨੂਆਨਾਟਿਕੈਫਿਰਿਫਿਰਿਜੂਨੀਪਾਇ
bingurmanoo-aanaatikai fir firjooneepaa-ay.
Without the Guru’s teachings, his mind does not find peace and iremains in the cycle of birth and death.
ਸਤਿਗੁਰੂਤੋਂਬਿਨਾਉਸਦਾਹੋਛਾਮਨ (ਕਿਸੇਆਸਰੇਤੇਟਿਕਨਹੀਂਸਕਦਾ (ਇਸਵਾਸਤੇਫਿਰਫਿਰਜੂਨਾਂਵਿਚਪੈਂਦਾਹੈ
بِن  گُر  منۄُیا  نا  ٹِکےَ   پھِرِ  پھِرِ  جۄُنی  پاءِ 
گرو کی تعلیمات کے بغیر ، اس کا دماغ پیدائش اور موت کے چکر میں سکون نہیں پاسکتا ہے۔


ਹਰਿਪ੍ਰਭੁਆਪਿਦਇਆਲਹੋਹਿਤਾਂਸਤਿਗੁਰੁਮਿਲਿਆਆਇ
harparabhaapda-i-aalhohitaaNsatgurmili-aaaa-ay.
But when God Himself becomes merciful to him, he meets with the Guru.
ਜੇਹਰੀਪ੍ਰਭੂਆਪਮਿਹਰਕਰੇਤਾਂਸਤਿਗੁਰੂਆਕੇਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ l 
ہرِ  پ٘ربھُ  آپِ  دئِیال  ہۄہِ   تاں  ستِگُرُ  مِلِیا  آءِ 
لیکن جب خدا خود اس پر مہربان ہوجاتا ہے ، تو وہ گرو سے ملتا ہے ۔


ਜਨਨਾਨਕਨਾਮੁਸਲਾਹਿਤੂਜਨਮਮਰਣਦੁਖੁਜਾਇ
jannaanaknaamsalaahitoo janammarandukhjaa-ay. ||1||
O’ Nanak, sing the praises of  Naam; so that the pain of your entire life may come to an end. ||1||
ਹੇਦਾਸਨਾਨਕਤੂੰਭੀਨਾਮਦੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰ (ਤਾਕਿਤੇਰਾਸਾਰੀਉਮਰ (ਜਨਮਤੋਂਮਰਨਤੱਕਦਾਦੁੱਖਮੁੱਕਜਾਏ
جن  نانک  نامُ  سلاحِ  تۄُ   جنم  مرݨ  دُکھُ  جاءِ 1
اےنانک نام کی مدح سرائی کر تاکہ آپ کی ساری زندگی کا درد ختم ہوجائے ۔ mehlaa 4.
salok, Fourth Guru:
م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਗੁਰੁਸਾਲਾਹੀਆਪਣਾਬਹੁਬਿਧਿਰੰਗਿਸੁਭਾਇ
gursaalaaheeaapnaabahobiDh rang subhaa-ay.
I praise my Guru in so many ways, with joyful love and affection.
ਬੜੇਪਰੇਮਨਾਲਮੈਂਆਪਣੇਗੁਰਾਂਦੀਅਨੇਕਤਰੀਕਿਆਂਨਾਲਵਡਿਆਈਕਰਦਾਹਾਂ
گُرُ  سالاحی  آپݨا  بہُ  بِدھِ  رنّگِ  سُبھاءِ 
میں خوشی سے پیار اور پیار کے ساتھ بہت سارے طریقوں سے اپنے گرو کی تعریف کرتا ہوں۔


ਸਤਿਗੁਰਸੇਤੀਮਨੁਰਤਾਰਖਿਆਬਣਤਬਣਾਇ
satgursaytee man rataarakhi-aabanatbanaa-ay.
My mind is imbued with the love of the True Guru; he has preserved and embellished it.
ਮੇਰਾਮਨਪਿਆਰੇਸਤਿਗੁਰੂਨਾਲਰੰਗਿਆਗਿਆਹੈਗੁਰੂਨੇਮੇਰੇਮਨਨੂੰਸਵਾਰਬਣਾਦਿੱਤਾਹੈ
ستِگُر  سیتی  منُ  رتا  رکھِیا  بݨت  بݨاءِ 
میرا دماغ سچے گرو کے ساتھ رنگین ہے۔ اس نے اس کی بناوٹ کو محفوظ کرلیا ہے۔


ਜਿਹਵਾਸਾਲਾਹਿਨਰਜਈਹਰਿਪ੍ਰੀਤਮਚਿਤੁਲਾਇ
jihvaasaalaahina raj-eeharpareetam chitlaa-ay.
My tongue doesn’t get tired of praising the Guru, and my mind doesn’t get tired of attuning to the beloved God.
ਮੇਰੀਜੀਭਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਕੇਨਹੀਂਰੱਜਦੀਤੇਮਨਪ੍ਰੀਤਮਪ੍ਰਭੂਨਾਲ (ਨਿਹੁਂਲਾਕੇਨਹੀਂਰੱਜਦਾ
جِہوا  سالاحِ  ن  رجئی   ہرِ  پ٘ریِتم  چِتُ  لاءِ 
میری زبان گورو کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ، اور میرا دماغ پیارے خدا سے ملنے میں نہیں تھکتا ۔


ਨਾਨਕਨਾਵੈਕੀਮਨਿਭੁਖਹੈਮਨੁਤ੍ਰਿਪਤੈਹਰਿਰਸੁਖਾਇ
naanaknaavaikee man bhukhhai man tariptaiharraskhaa-ay. ||2||
O’ Nanak, my mind yearns for God’s Name and it feels satiated only by partaking the elixir of His Name.||2||
ਹੇਨਾਨਕਮਨਵਿਚਤਾਂਨਾਮਦੀਭੁੱਖਹੈਮਨਤਾਂਹੀਰੱਜੇਜਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਦਾਸੁਆਦਚੱਖਲਏ l
نانک   ناوےَ  کی  منِ  بھُکھ  ہےَ   منُ  ت٘رِپتےَ  ہرِ  رسُ  کھاءِ 2
اے نانک ، میرا دماغ رب کے نام کے لئے بھوک لگی ہے۔ میرا دماغ مطمئن ہے ، رب کی ذات کو خوب چکھا ہے۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree
پئُڑی 
پیوری 
ਸਚੁਸਚਾਕੁਦਰਤਿਜਾਣੀਐਦਿਨੁਰਾਤੀਜਿਨਿਬਣਾਈਆ
sachsachaakudratjaanee-aidin raateejinbanaa-ee-aa.
The true God, who has created day and night is known through His creative power.
ਜਿਸਪ੍ਰਭੂਨੇਦਿਨਤੇਰਾਤਬਣਾਏਹਨਉਹਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਇਸਕੁਦਰਤਿਤੋਂਹੀਸਚਮੁਚਵੱਡੀਆਂਵਡਿਆਈਆਂਵਾਲਾਮਲੂਮਹੁੰਦਾਹੈ
سچُ  سچا  قُدرتِ  جاݨیِۓَ   دِنُ  راتی  جِنِ  بݨائیِیا 
وہ سچے خدا ، جس نے دن رات پیدا کیا ہے وہ  کے ذریعے جانا جاتا ہے تخلیقی طاقت ہے۔


ਸੋਸਚੁਸਲਾਹੀਸਦਾਸਦਾਸਚੁਸਚੇਕੀਆਵਡਿਆਈਆ
sosachsalaaheesadaasadaasachsachaykee-aavadi-aa-ee-aa.
I always praise that eternal God, whose glories are everlasting.
ਹਮੇਸ਼ਾਂਹਮੇਸ਼ਾਂਮੈਂਉਸਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਕਰਦਾਹਾਂਸਚੀਆਂਹਨਉਸਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਆਂਵਡਿਆਈਆਂ l
سۄ  سچُ  سلاحی  سدا  سدا   سچُ  سچے  کیِیا  وڈِیائیِیا 
میں ہمیشہ کے لئے اس سچے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ سچے رب کی شان و شوکت ہے۔


ਸਾਲਾਹੀਸਚੁਸਲਾਹਸਚੁਸਚੁਕੀਮਤਿਕਿਨੈਨਪਾਈਆ
saalaaheesachsalaahsachsachkeematkinainapaa-ee-aa.
That praiseworthy God is eternal and so is His praise, but no one has been able to know His true worth.
ਸਲਾਹੁਣਜੋਗਹਰੀਸੱਚਾਹੈਉਸਦੀਵਡਿਆਈਭੀਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲੀਹੈਪਰਕਿਸੇਉਸਦੀਕੀਮਤਦਾਕਦੇਕਿਸੇਨੂੰਪਤਾਨਹੀਂਲਗਾ
سالاحی  سچُ  سلاح  سچُ   سچُ  قیِمتِ  کِنےَ  ن  پائیِیا 
وہ قابل ستائش خدا ابدی ہے اور اسی کی حمد بھی ہے ، لیکن کوئی بھی اس کی اصل خوبی کو جاننے کے قابل نہیں رہا ہے۔


ਜਾਮਿਲਿਆਪੂਰਾਸਤਿਗੁਰੂਤਾਹਾਜਰੁਨਦਰੀਆਈਆ
jaamili-aapooraasatgurootaahaajarnadreeaa-ee-aa.
All the glories of God become quite apparent upon meeting the perfect true Guru.
ਜਦੋਂਪੂਰਨਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈਤਾਂਉਹਵਡਿਆਈਆਂਪ੍ਰਤੱਖਦਿੱਸਪੈਂਦੀਆਂਹਨ
جا  مِلِیا  پۄُرا  ستِگُرۄُ  تا  ہاجرُ  ندری  آئیِیا 
کامل سچے گرو سے ملنے پر خدا کی ساری شانیں واضح ہوجاتی ہیں۔


ਸਚੁਗੁਰਮੁਖਿਜਿਨੀਸਲਾਹਿਆਤਿਨਾਭੁਖਾਸਭਿਗਵਾਈਆ੨੩
sachgurmukh jinee sahaali-aatinaabhukhaasabhgavaa-ee-aa. ||23||
Those Guru’s followers who praise the true God, all their desires for material things are eradicated. ||23||
ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦੀਵਡਿਆਈਕਰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦੀਆਂਸਾਰੀਆਂਭੁੱਖਾਂਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਆਂਹਨ l
سچُ  گُرمُکھِ  جِنی  سلاحِیا   تِنا  بھُکھا  سبھِ  گوائیِیا  23 
وہ گرو کے پیروکار جو سچے خدا کی تعریف کرتے ہیں ، مادی چیزوں کے لئے ان کی ساری خواہشیں مٹ جاتی ہیں۔


ਸਲੋਕਮ
salokmehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
سلۄک  م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਮੈਮਨੁਤਨੁਖੋਜਿਖੋਜੇਦਿਆਸੋਪ੍ਰਭੁਲਧਾਲੋੜਿ
mai man tan khojkhojaydi-aa so parabhlaDhaalorh.
After searching my mind and body, I ultimately found that God
ਮਨਤੇਸਰੀਰਨੂੰਖੋਜਦਿਆਂਖੋਜਦਿਆਂਮੈਂ (ਅੰਤਨੂੰਭਾਲਕੇਪ੍ਰਭੂਲੱਭਹੀਲਿਆ
مےَ  منُ  تنُ  کھۄجِ  کھۄجیدِیا   سۄ  پ٘ربھُ  لدھا  لۄڑِ 
اپنے دماغ اور جسم کی تلاش کے بعد ، مجھے بالآخر وہ خدا ملا۔


ਵਿਸਟੁਗੁਰੂਮੈਪਾਇਆਜਿਨਿਹਰਿਪ੍ਰਭੁਦਿਤਾਜੋੜਿ
visatguroomaipaa-i-aajinharparabhditaajorh. ||1||
It happened because I obtained the help of the intercessor Guru, who united me with God. ||1||
ਮੈਨੂੰਸਤਿਗੁਰੂਵਕੀਲਮਿਲਪਿਆਜਿਸਨੇਹਰੀਪ੍ਰਭੂਮੇਲਦਿੱਤਾ
وِسٹُ  گُرۄُ  مےَ  پائِیا   جِنِ  ہرِ  پ٘ربھُ  دِتا  جۄڑِ 1
یہ اس لئے ہوا کہ میں نے شفاعت کار گرو کی مدد حاصل کی ، جس نے مجھے خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ mehlaa 3.
salok, Third Guru:
م:  3 
سالک ، تیسرا گرو :
ਮਾਇਆਧਾਰੀਅਤਿਅੰਨਾਬੋਲਾ
maa-i-aaDhaaree atannaabolaa.
A worshipper of worldly wealth and power is totally blind and deaf to the Guru’s sight and teachings.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇ (ਹਿਰਦੇਵਿਚਮਾਇਆ (ਦਾਪਿਆਰਧਾਰਨਕੀਤਾਹੋਇਆਹੈਉਹਸਤਿਗੁਰੂਵਲੋਂਅੰਨ੍ਹਾਤੇਬੋਲਾਹੈ
مائِیادھاری  اتِ  انّنا  بۄلا 
دنیاوی دولت اور طاقت کا پرستار گرو کی نظر اور تعلیمات سے سراسر اندھا اور بہرا ہے ۔


ਸਬਦੁਨਸੁਣਈਬਹੁਰੋਲਘਚੋਲਾ
sabadna sun-eebahorolghacholaa.
He does not listen to the Guru’s word, but likes the confusion of Maya.
ਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਲਧਿਆਨਨਹੀਂਦੇਂਦਾਪਰਮਾਇਆਦਾਸਿਰਦਰਦੀਕਰਾਉਣਵਾਲਾਰੌਲਾਬਹੁਤਪਸੰਦਕਰਦਾਹੈ
سبدُ  ن  سُݨئی  بہُ  رۄل  گھچۄلا 
وہ گرو کی بات نہیں سنتا ، بلکہ مایا کی الجھن کو پسند کرتا ہے۔


ਗੁਰਮੁਖਿਜਾਪੈਸਬਦਿਲਿਵਲਾਇ
gurmukhjaapaisabad liv laa-ay.
However, a Guru’s follower become apparent because he keeps his mind attuned to the word of the Guru.
ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੁੰਦਾਹੈ, (ਉਹਇਉਂਦਿੱਸਪੈਂਦਾਹੈ (ਕਿਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਬਿਰਤੀਜੋੜਦਾਹੈ
گُرمُکھِ  جاپےَ  سبدِ  لِو  لاءِ 
تاہم ، ایک گرو کے پیروکار اس لئے ظاہر ہوجاتے ہیں کیوں کہ وہ اپنے ذہن کو گرو کے کلام سے مطابقت رکھتا ہے۔


ਹਰਿਨਾਮੁਸੁਣਿਮੰਨੇਹਰਿਨਾਮਿਸਮਾਇ
harnaam sunmannayharnaamsamaa-ay.
Listening to God’s Name, he believes in it and merges in God’s Name
ਹਰੀਦੇਨਾਮਨੂੰਸੁਣਕੇਉਸਤੇਸਿਦਕਲਿਆਉਂਦਾਹੈਤੇਹਰੀਦੇਨਾਮਵਿਚ (ਹੀਲੀਨਹੋਜਾਂਦਾਹੈ
ہرِ  نامُ  سُݨِ  منّنے  ہرِ  نامِ  سماءِ 
خدا کا نام سن کر ، وہ اس پر یقین رکھتا ہے اور خدا کے نام میں ضم ہوجاتا ہے۔


ਜੋਤਿਸੁਭਾਵੈਸੁਕਰੇਕਰਾਇਆ
jotis bhaavai so karaykaraa-i-aa.
Whatever pleases God, He causes that to be done
ਜੋਕੁੱਝਉਸਪ੍ਰਭੂਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈ (ਉਸਦੇਅਨੁਸਾਰਇਹਜੀਵਕਰਵਾਇਆਕੰਮਕਰਦਾਹੈ
جۄ  تِسُ  بھاوےَ  سُ  کرے  کرائِیا 
جو کچھ خدا کو راضی ہے ، وہی اس کو کرنے کا سبب بنتا ہے۔


ਨਾਨਕਵਜਦਾਜੰਤੁਵਜਾਇਆ
naanakvajdaajantvajaa-i-aa. ||2||
O’ Nanak, a mortal is like an instrument which vibrates as it is being played upon by the player-God.||2||
ਹੇਨਾਨਕਜੀਵ (ਵਾਜੇਵਾਂਗਵਜਾਇਆਵੱਜਦਾਹੈ (ਭਾਵਬੁਲਾਇਆਂਬੋਲਦਾਹੈ)
نانک  وجدا  جنّتُ  وجائِیا 2
نانک ، انسان ایک ایسے آلہ ہیں جو خدا کے ادا کرتے ہی کمپن ہوتے ہیں