Urdu-Page-153

ਨਾਮਸੰਜੋਗੀਗੋਇਲਿਥਾਟੁ
naam sanjogee go-il thaat.
Those who are attuned to the Naam, see the world as a temporary pasture.   ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਨਾਲਸਾਂਝਪਾਣਵਾਲੇਬੰਦੇਜਗਤਨੂੰਚਰਾਗਾਹਵਿੱਚਇਕਆਰਜੀਟਿਕਾਣਾਸਮਝਦੇਹਨ
نام  سنّجۄگی  گۄئِلِ  تھاٹُ 
نام  سنّجۄگی  ۔ نام کے پابند، گۄئِلِ  تھاٹُ۔ عارضی چراگاہ
جو لوگ نام کے پابند ہیں ، وہ دنیا کو محض ایک عارضی چراگاہ کے طور پر دیکھتے ہیں

ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਫੂਟੈਬਿਖੁਮਾਟੁ
kaam kroDh footai bikh maat.
Their lust and anger is dispelled, as if the pitcher of these poisons is broken.
ਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰੋਂਕਾਮਕ੍ਰੋਧਆਦਿਕਦਾਵਿਹੁਲਾਮਟਕਾਭੱਜਜਾਂਦਾਹੈ (ਭਾਵਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਕਾਮਾਦਿਕਵਿਕਾਰਜ਼ੋਰਨਹੀਂਪਾਂਦੇ)
کام  ک٘رۄدھ  پھۄُٹےَ  بِکھُ  ماٹُ 
پھۄُٹےَ ۔ ٹوٹ جاتا ہے
جنسی خواہش اور غصہ زہر کے جار کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔

ਬਿਨੁਵਖਰਸੂਨੋਘਰੁਹਾਟੁ
bin vakhar soono ghar haat.
Without the wealth of the Name, they are like an empty house or shop.
ਜੋਮਨੁੱਖਨਾਮਵੱਖਰਤੋਂਵਾਂਜੇਰਹਿੰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦਾਦੇਹਿਰੂਪੀਗ੍ਰਹਿਅਤੇਹਿਰਦਾਹੱਟਸੱਖਣਾਹੁੰਦਾਹੈ
بِنُ  وکھر  سۄُنۄ  گھرُ  ہاٹُ 
نام کے سودا کے بغیر ، جسم کا مکان اور دماغ کا ذخیرہ خالی ہے۔

ਗੁਰਮਿਲਿਖੋਲੇਬਜਰਕਪਾਟ
gur mil kholay bajar kapaat. ||4||
Meeting the Guru, the heavy doors of their strayed mind are opened. ||4||
ਗੁਰੂਨੂੰਮਿਲਕੇਉਹਕਰੜੇਕਵਾੜਖੁਲ੍ਹਜਾਂਦੇਹਨ
گُر  مِلِ  کھۄلے  بجر  کپاٹ 4
گُر  مِلِ  کھۄلے  ۔ گرو سے مل کر دروازے کھل گئے
گرو سے مل کر ، سخت اور بھاری دروازے کھل گئے۔

ਸਾਧੁਮਿਲੈਪੂਰਬਸੰਜੋਗ
saaDh milai poorab sanjog.
Those who meet the Guru through pre-ordained destiny.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੂੰਪੂਰਬਲੇਕੀਤੇਕਰਮਾਂਦੇਸੰਸਕਾਰਉੱਘੜਨਤੇਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈ l
سادھُ  مِلےَ  پۄُرب  سنّجۄگ 
جو لوگ صرف تقدیر کے ذریعہ ہی گرو سے ملتا ہے۔

ਸਚਿਰਹਸੇਪੂਰੇਹਰਿਲੋਗ
sach rahsay pooray har log.
These accomplished devotees of God always rejoice the bliss of God’s Name.
ਉਹਪੂਰੇਪੁਰਸ਼ਸਦਾਥਿਰਪ੍ਰਭੂਵਿਚਜੁੜਕੇਖਿੜੇਰਹਿੰਦੇਹਨ
سچِ  رہسے  پۄُرے  ہرِ  لۄگ 
سچِ۔ حق
خداوند کے کامل لوگ حق سے خوش ہیں۔

ਮਨੁਤਨੁਦੇਲੈਸਹਜਿਸੁਭਾਇ
mantan day lai sahj subhaa-ay.
Surrendering to the Guru, they realize God with intuitive ease.    ਉਹਆਪਣੀਆਤਮਾਤੇਦੇਹਿਗੁਰੂਨੂੰਸਮਰਪਣਕਰਨਦੁਆਰਾਨਿਰਯਤਨਹੀਆਪਣੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਾਲੈਂਦੇਹਨ l
منُ  تنُ  دے  لےَ  سہجِ  سُبھاءِ 
منُ  تنُ  ۔ دماغ اور جسم
اپنے دماغ اور جسم کو ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ رب کو بدیہی آسانی سے پاتے ہیں۔

ਨਾਨਕਤਿਨਕੈਲਾਗਉਪਾਇ
naanaktin kai laaga-o paa-ay. ||5||6||
O’ Nanak, I respectfully bow to their feet. ||5||6||  ਹੇਨਾਨਕਮੈਂਉਹਨਾਂਦੀਚਰਨੀਂਲੱਗਦਾਹਾਂ
نانک   تِن  کےَ  لاگءُ  پاءِ 56
پاءِ۔ قدم
نانک ان کے قدموں میں گرتا ہے

ਗਉੜੀਮਹਲਾ੧
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
گئُڑی  محلا 1
گوری ، پہلا مہر:
ਕਾਮੁਕ੍ਰੋਧੁਮਾਇਆਮਹਿਚੀਤੁ

kaam kroDh maa-i-aa meh cheet.
My conscious mind is engrossed in lust, anger and Maya.
ਮੇਰਾਚਿੱਤਕਾਮਕ੍ਰੋਧਤੇਮਾਇਆਵਿਚਮਗਨਰਹਿੰਦਾਹੈ
کامُ  ک٘رۄدھُ  مائِیا  مہِ  چیِتُ 
با ہوش دماغ جنسی خواہش ، غصے اور مایا میں مگن ہے

ਝੂਠਵਿਕਾਰਿਜਾਗੈਹਿਤਚੀਤੁ
jhooth vikaar jaagai hit cheet.
I am always awake (ready) and love to enter into the evil of falsehood.
ਝੂਠਬੋਲਣਦੇਭੈੜਵਿਚਮੇਰਾਹਿਤਜਾਗਦਾਹੈਮੇਰਾਚਿੱਤਤਤਪਰਹੁੰਦਾਹੈ
جھۄُٹھ  وِکارِ  جاگےَ  ہِت  چیِتُ 
جھۄُٹھ۔ صرف باطل
باشعور ذہن صرف باطل ، بدعنوانی اور لالچ  پر ہمیشہ تیار رہتا ہے

ਪੂੰਜੀਪਾਪਲੋਭਕੀਕੀਤੁ
poonjee paap lobh kee keet.
I have gathered the capital of sin and greed.
ਮੈਂਪਾਪਤੇਲੋਭਦੀਰਾਸਿਪੂੰਜੀਇਕੱਠੀਕੀਤੀਹੋਈਹੈ
پۄُنّجی   پاپ  لۄبھ  کی  کیِتُ 
پۄُنّجی۔ اثاثے
یہ گناہ اور لالچ کے اثاثے جمع کرتا ہے

ਤਰੁਤਾਰੀਮਨਿਨਾਮੁਸੁਚੀਤੁ
tartaaree man naam sucheet. ||1||
If Your Name, which can eradicate all my sins, comes to dwell in my mind, then It will be like a raft or boat for me (to swim across world-ocean of vices). ||1||
ਤੇਰੀਮਿਹਰਨਾਲਜੇਮੇਰੇਮਨਵਿਚਤੇਰਾਪਵਿਤ੍ਰਕਰਨਵਾਲਾਨਾਮਵੱਸਪਏਤਾਂਇਹਮੇਰੇਲਈਤੁਲਹਾਹੈਬੇੜੀਹੈ l
ترُ  تاری  منِ  نامُ  سُچیِتُ 1
سُچیِتُ۔ پار کر
تو اے میرے دماغ ، رب کا پاک نام لیکر زندگی کا دریا پار کر جا

ਵਾਹੁਵਾਹੁਸਾਚੇਮੈਤੇਰੀਟੇਕ
vaahu vaahu saachay mai tayree tayk.
O’ my wondrous God, I have but only Your support against the vices.
ਹੇਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਤੂੰਅਚਰਜਹੈਂਤੂੰਅਚਰਜਹੈਂ ( ਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂਬਚਣਲਈਮੈਨੂੰਸਿਰਫ਼ਤੇਰਾਹੀਆਸਰਾਹੈ
واہُ  واہُ  ساچے  مےَ  تیری  ٹیک 
ٹیک ۔آسرا
واہو! واہو! – زبردست! میرے سچے رب عظیم ہے! مجھے تعاون کی تلاش ہے

ਹਉਪਾਪੀਤੂੰਨਿਰਮਲੁਏਕਰਹਾਉ
ha-o paapee tooN nirmal ayk. ||1|| rahaa-o.
I am a sinner, You alone are immaculate one. ||1||Pause||
ਮੈਂਗੁਨਹਗਾਰਹਾਂਕੇਵਲਤੂੰਹੀਪਵਿੱਤ੍ਰਹੈਂ
ہءُ  پاپی  تۄُنّ  نِرملُ  ایکُ 1   رہاءُ
پاپی۔گنہگار
میں ایک گنہگار ہوں – آپ اکیلے پاک ہیں۔ |

ਅਗਨਿਪਾਣੀਬੋਲੈਭੜਵਾਉ
agan paanee bolai bharhvaa-o.
A mortal behaves differently under the effect of fire of anger and the tranquility of water.
ਜੀਵਦੇਅੰਦਰਕਦੇਅੱਗਦਾਜ਼ੋਰਪੈਜਾਂਦਾਹੈਕਦੇਪਾਣੀਪ੍ਰਬਲਹੋਜਾਂਦਾਹੈਇਸਵਾਸਤੇਇਹਤੱਤਾਠੰਢਾਬੋਲਬੋਲਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ
اگنِ  پاݨی  بۄلےَ  بھڑواءُ 
اگنِ  پاݨی  ۔ آگ اور پانی
آگ اور پانی آپس میں مل جاتے ہیں ، اور سانسیں اس کے قہر میں گرجتی ہیں!

ਜਿਹਵਾਇੰਦ੍ਰੀਏਕੁਸੁਆਉ
jihvaa indree ayk su-aa-o.
The tongue and sensual organs crave their individual satisfactions.
ਜੀਭਆਦਿਕਹਰੇਕਇੰਦ੍ਰੀਨੂੰਆਪੋਆਪਣਾਚਸਕਾ (ਲੱਗਾਹੋਇਆਹੈ
جِہوا  اِنّد٘ری  ایکُ  سُیاءُ 
جِہوا۔ زبان
زبان اور جنسی اعضا ہر ایک ذائقہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ਦਿਸਟਿਵਿਕਾਰੀਨਾਹੀਭਉਭਾਉ
disat vikaaree naahee bha-o bhaa-o.
Our whole outlook is evil-oriented without any love or fear of God.
ਨਿਗਾਹਵਿਕਾਰਾਂਵਲਰਹਿੰਦੀਹੈ, (ਮਨਵਿਚਨਾਹਡਰਹੈਨਾਹਪ੍ਰੇਮਹੈ (ਅਜੇਹੀਹਾਲਤਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਕਿਵੇਂਮਿਲੇ?)
دِسٹِ  وِکاری  ناہی  بھءُ  بھاءُ 
دِسٹِ ۔ آنکھیں
آنکھیں جو بد دیانتی کی  نگاہ ڈالتی ہیں وہ خدا کے پیار اور خوف کو نہیں جانتی ہیں۔

ਆਪੁਮਾਰੇਤਾਪਾਏਨਾਉ
aap maaray taa paa-ay naa-o. ||2||
It is only by eradicating self-conceit, one can realize God’s Name. ||2||
ਜੀਵਆਪਾਭਾਵਨੂੰਖ਼ਤਮਕਰੇਤਾਂਹੀਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਪ੍ਰਾਪਤਕਰਸਕਦਾਹੈ
آپُ  مارے  تا  پاۓ  ناءُ 2
پاۓ  ناءُ۔ نیک نامی حاصل کرنا
انسان خود غرضی پر قابو پا کے نیک نامی حاصل کرتا ہے

ਸਬਦਿਮਰੈਫਿਰਿਮਰਣੁਨਹੋਇ
sabad marai fir maran na ho-ay.
When one  kills his self-conceit through the Guru’s word, then he does not die spiritual death.
ਜਦੋਂਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਕੇਆਪਾਭਾਵਮੁਕਾਂਦਾਹੈਤਾਂਇਸਨੂੰਆਤਮਕਮੌਤਨਹੀਂਹੁੰਦੀ
سبدِ  مرےَ   پھِرِ  مرݨُ  ن  ہۄءِ 
جو شخص کلام الہی کی یاد  میں فوت ہوجائے ، اسے دوبارہ کبھی مرنا نہیں پڑے گا۔

ਬਿਨੁਮੂਏਕਿਉਪੂਰਾਹੋਇ
bin moo-ay ki-o pooraa ho-ay.
Without eradicating self-conceit, how can one attain perfection?
ਆਪਾਭਾਵਦੇਖ਼ਤਮਹੋਣਤੋਂਬਿਨਾਮਨੁੱਖਪੂਰਨਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ (ਉਕਾਈਆਂਤੋਂਬਚਨਹੀਂਸਕਦਾ),
بِنُ  مۄُۓ  کِءُ  پۄُرا  ہۄءِ ۔ 
ایسی موت کے بغیر ، کوئی کس طرح کمال حاصل کرسکتا ہے؟

ਪਰਪੰਚਿਵਿਆਪਿਰਹਿਆਮਨੁਦੋਇ
parpanch vi-aap rahi-aa man do-ay.
instead the mind remains entangled in worldly affairs and duality.
ਸਗੋਂਮਨਮਾਇਆਦੇਪਸਾਰੇਅਤੇਦ੍ਵੈਤਵਿਚਫਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ
پرپنّچِ   وِیاپِ  رہِیا  منُ  دۄءِ 
ذہن دھوکہ دہی ، خیانت اور دوغلے پن میں مگن ہے

ਥਿਰੁਨਾਰਾਇਣੁਕਰੇਸੁਹੋਇ
thir naaraa-in karay so ho-ay. ||3||
Whatever the Immortal God does, comes to pass. ||3||
ਜੋਕੁਝਅਮਰਸੁਆਮੀਕਰਦਾਹੈਉਹੀਹੋਆਉਂਦਾਹੈ
تھِرُ  نارائِݨُ  کرے  سُ  ہۄءِ 3
 نارائِݨُ  خداوند
جو کچھ بھی خداوند حکم کرتا ہے ، وہ ہوتا کے رہتا ہے۔

ਬੋਹਿਥਿਚੜਉਜਾਆਵੈਵਾਰੁ
bohith charha-o jaa aavai vaar.
I can board the ship of God’s Name only when by His grace, my turn comes.
ਮੈਂ (ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਜਹਾਜ਼ਵਿਚ (ਤਦੋਂਹੀਚੜ੍ਹਸਕਦਾਹਾਂਜਦੋਂ (ਉਸਦੀਮਿਹਰਨਾਲਮੈਨੂੰਵਾਰੀਮਿਲੇ
بۄہِتھِ  چڑءُ  جا  آوےَ  وارُ 
بۄہِتھِ ۔ کشتی
لہذا جب آپ کی باری آئے گی تو اس کشتی پر سوار ہوجائیں۔

ਠਾਕੇਬੋਹਿਥਦਰਗਹਮਾਰ
thaakay bohith dargeh maar.
Those who are not able to board the ship of Naam, suffer in God’s court.
ਜੇਹੜੇਬੰਦਿਆਂਨੂੰਨਾਮਜਹਾਜ਼ਤੇਚੜ੍ਹਨਾਨਹੀਂਮਿਲਦਾਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਦੀਦਰਗਾਹਵਿਚਖ਼ੁਆਰੀਮਿਲਦੀਹੈ l
ٹھاکے  بۄہِتھ  درگہ  مار 
جو لوگ اس کشتی پر سوار نہیں ہوتے ہیں انھیں رب کے دربار میں مارا پیٹا جائے گا۔

ਸਚੁਸਾਲਾਹੀਧੰਨੁਗੁਰਦੁਆਰੁ
sach saalaahee Dhan gurdu-aar.
Blessed is that house of the Guru (holy congregation) where I can sing the praise of God.
ਗੁਰੂਦਾਦਰਸਭਤੋਂਸ੍ਰੇਸ਼ਟਹੈ (ਗੁਰੂਦੇਦਰਤੇਰਹਿਕੇਹੀਮੈਂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤਸਾਲਾਹਕਰਸਕਦਾਹਾਂ
سچُ  سالاحی  دھنّنُ  گُردُیارُ 
دھنّنُ  گُردُیارُ۔ پاک گوردوارہ
پاک ہے وہ گوردوارہ ، گرو کا دروازہ ، جہاں سچے رب کی حمد گائی جاتی ہے۔

ਨਾਨਕਦਰਿਘਰਿਏਕੰਕਾਰੁ
naanakdar ghar aykankaar. ||4||7||
O Nanak, only in the holy congregation I can realize the presence of God in my heart. ||4||7||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂਦੇਦਰਤੇਰਿਹਾਂਹੀਹਿਰਦੇਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਦਾਦਰਸਨਹੁੰਦਾਹੈ l
نانک  درِ  گھرِ  ایکنّکارُ 47
ایکنّکارُ۔ ایک ہی خالق
اے نانک ، ایک ہی خالق رب وسیع و عریض ہے۔

ਗਉੜੀਮਹਲਾ੧
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
گئُڑی  محلا 1
ਉਲਟਿਓਕਮਲੁਬ੍ਰਹਮੁਬੀਚਾਰਿ

ulti-o kamal barahm beechaar.
By reflecting on God’s virtues, my mind has turned away from Maya.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤਸਾਲਾਹਵਿਚਚਿੱਤਜੋੜਿਆਂਹਿਰਦਾਕਮਲਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਲੋਂਹਟਜਾਂਦਾਹੈ,
اُلٹِئۄ  کملُ  ب٘رہمُ  بیِچارِ 
اوندھے دل کمل کو خدا کے مراقبہ کے ذریعے سیدھا کر دیا گیا ہے

ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਗਗਨਿਦਸਦੁਆਰਿ
amritDhaar gagan das du-aar.
I am enjoying such a unique and continuous feeling of divine bliss, as if a stream of Ambrosial nectar is trickling down from the sky in my secret mind.
ਦਿਮਾਗ਼ਵਿਚਭੀਨਾਮਅੰਮ੍ਰਿਤਦੀਵਰਖਾਹੁੰਦੀਹੈ (ਤੇਮਾਇਆਵਾਲੇਝੰਬੇਲਿਆਂਦੀਅਸ਼ਾਂਤੀਮਿੱਟਕੇਠੰਢਪੈਂਦੀਹੈ)
انّم٘رِت  دھار  گگنِ  دس  دُیارِ 
انّم٘رِت  ۔آب حیات
میں الہی نعمتوں کے اس طرح کے انوکھے اور مستقل احساس سے لطف اندوز ہورہا ہوں ، جیسے میرے خفیہ ذہنمیں سحر انگیزی کا ایک دھارا آسمان سے گر رہا ہو۔

ਤ੍ਰਿਭਵਣੁਬੇਧਿਆਆਪਿਮੁਰਾਰਿ
taribhavan bayDhi-aa aap muraar. ||1||
God Himself is pervading every where. ||1||
(ਫਿਰਇਹਯਕੀਨਹੋਜਾਂਦਾਹੈਕਿਪ੍ਰਭੂਆਪਸਾਰੇਜਗਤ (ਦੇਜ਼ੱਰੇਜ਼ੱਰੇਵਿਚਮੌਜੂਦਹੈ
ت٘رِبھوݨُ  بیدھِیا  آپِ  مُرارِ 1
خداوند خود تینوں جہانوں کو پھیر رہا ہے۔

ਰੇਮਨਮੇਰੇਭਰਮੁਨਕੀਜੈ
ray man mayray bharam na keejai.
O my mind, do not give in to doubt.
ਹੇਮੇਰੇਮਨ! (ਮਾਇਆਦੀਖ਼ਾਤਰਭਟਕਣਛੱਡਦੇ
رے  من  میرے  بھرمُ  ن  کیِجےَ 
بھرمُ  ن  کیِجےَ۔ شک میں مبتلا نہ ہوں۔
اے میرے ذہن ، شک میں مبتلا نہ ہوں۔

ਮਨਿਮਾਨਿਐਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸੁਪੀਜੈਰਹਾਉ
man maanee-ai amrit ras peejai. ||1|| rahaa-o.
When the mind reposes full faith in God,   only then the Ambrosial nectar can be partaken.||1||Pause||
ਜਦੋਂਮਨਨਾਮਰਸਵਿਚਟਿਕਜਾਏਤਦੋਂਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲਾਨਾਮਰਸਪੀਲਈਦਾਹੈ
منِ  مانِۓَ  انّم٘رِت  رسُ  پیِجےَ 1   رہاءُ 
جب ذہن نام کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو وہ آب حیات میں غرق رہتا ہ

ਜਨਮੁਜੀਤਿਮਰਣਿਮਨੁਮਾਨਿਆ
janam jeet maran man maani-aa.
O’ mortal, win the game of life and accept in your mind the truth of death.
ਹੇਬੰਦੇਆਪਣੀਜੀਵਣਖੇਡਨੂੰਜਿੱਤਅਤੇਆਪਣੇਚਿੱਤਅੰਦਰਮੌਤਦੀਸੱਚਾਈਨੂੰਕਬੂਲਕਰ
جنمُ  جیِتِ  مرݨِ  منُ  مانِیا
تو زندگی کا کھیل جیتو؛ اپنے ذہن کو ہتھیار ڈالیں اور موت قبول کریں۔

ਆਪਿਮੂਆਮਨੁਮਨਤੇਜਾਨਿਆ
aap moo-aa man man tay jaani-aa.
When one’s self-conceit dies, the mind itself comes to understand it.
ਇਸਗੱਲਦੀਸੂਝਮਨਅੰਦਰੋਂਹੀਪੈਜਾਂਦੀਹੈਕਿਆਪਾਭਾਵਮੁੱਕਗਿਆਹੈ
آپِ  مۄُیا   منُ  من  تے  جانِیا 
آپِ  مۄُیا  ۔نفس فوت ہوا
جب نفس فوت ہوجاتا ہے ، انفرادی ذہن کو اعلٰی دماغ کا پتہ چل جاتا ہے۔

ਨਜਰਿਭਈਘਰੁਘਰਤੇਜਾਨਿਆ
najarbha-ee ghar ghar tay jaani-aa. ||2||
When I was blessed by God with His glance of Grace, I realized His presence within my mind itself. ||2||
ਜਦੋਂਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਦੀਨਜ਼ਰਹੁੰਦੀਹੈਤਾਂਹਿਰਦੇਵਿਚਹੀਪਰਮਾਤਮਾਦਾਟਿਕਾਣਾਅਨੁਭਵਹੋਜਾਂਦਾਹੈ l
نظرِ  بھئی   گھرُ  گھر  تے  جانِیا 2
جب اندرونی نقطہ نظر بیدار ہوتا ہے تو انسان کو اپنے گھر کا پتہ چل جاتا ہے  جو نفس کے اندر گہرا ئی میں موجود ہوتاہے۔

ਜਤੁਸਤੁਤੀਰਥੁਮਜਨੁਨਾਮਿ
jat sattirath majan naam.
Meditation on God’s Name is the true austerity, charity, and ablution.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਜੁੜਨਾਹੀਜਤਸਤਤੇਤੀਰਥਇਸ਼ਨਾਨ (ਦਾਉੱਦਮਹੈ
جتُ  ستُ  تیِرتھُ  مجنُ  نامِ 
نام ، رب کا نام ، سادگی ، عظمت اور زیارت کے مقدس مقامات کا غسل خانہ ہے جہاں سارے گناہ دھل جاتےہیں۔

ਅਧਿਕਬਿਥਾਰੁਕਰਉਕਿਸੁਕਾਮਿ
aDhik bithaar kara-o kis kaam.
What good are ostentatious displays?
ਘਣਾਅਡੰਬਰਰਚਨਾਕਿਹੜੇਕੰਮਹੈ?
ادھِک  بِتھارُ  کرءُ  کِسُ  کامِ ۔
خوبصورتی سے سجانے کا کیا فائدہ؟

ਨਰਨਾਰਾਇਣਅੰਤਰਜਾਮਿ
nar naaraa-in antarjaam. ||3||
The All-pervading God knows all that is in our mind. ||3||
ਪਰਮਾਤਮਾਹਰੇਕਦੇਦਿਲਦੀਜਾਣਦਾਹੈ
نر  نارائِݨ  انّترجامِ 3
انّترجامِ باطن کو جاننے والا

پروردگار رب تمام دلوں  اور باطن کو جاننے والا ہے۔
ਆਨਮਨਉਤਉਪਰਘਰਜਾਉ

aan man-o ta-o par ghar jaa-o.
If I were to believe in any other besides God, only then I would knock at any other door.
ਮੈਂਤਦੋਂਹੀਕਿਸੇਹੋਰਥਾਂਜਾਵਾਂਜੇਮੈਂ (ਪ੍ਰਭੂਤੋਂਬਿਨਾਕੋਈਹੋਰਥਾਂਮੰਨਹੀਲਵਾਂ
آن  منءُ   تءُ  پر  گھر  جاءُ 
مجھے کسی اور پر اعتماد ہو گا  تو میں اس کے گھر جاؤں گا۔

ਕਿਸੁਜਾਚਉਨਾਹੀਕੋਥਾਉ
kis jaacha-o naahee ko thaa-o.
But where should I go to beg? There is no other place for me.
ਕੋਈਹੋਰਥਾਂਹੀਨਹੀਂਮੈਂਕਿਸਪਾਸੋਂਇਹਮੰਗਮੰਗਾਂ (ਕਿਮੇਰਾਮਨਭਟਕਣੋਂਹਟਜਾਏ)?
کِسُ  جاچءُ  ناہی  کۄ  تھاءُ 
تھاءُ۔ جگہ
لیکن بھیک مانگنے کے لئے ، میں کہاں جاؤں؟ میرے لئے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮਤਿਸਹਜਿਸਮਾਉ
naanak gurmat sahj samaa-o. ||4||8||
O Nanak, through the Guru’s Teachings, I am intuitively united with God. ||4||8||
ਹੇਨਾਨਕਗੁਰਾਂਦੇਉਪਦੇਸ਼ਦੁਆਰਾਮੈਂਪਾਰਬ੍ਰਹਮਅੰਦਰਲੀਨਹੋਗਿਆਹਾਂ
نانک  گُرمتِ  سہجِ  سماءُ 48
سماءُ۔مشغول 
اے نانک ، گرو کی تعلیمات کے ذریعہ ، میں بدیہی طور پر خداوند میں مشغول ہوں۔

ਗਉੜੀਮਹਲਾ੧
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
گئُڑی  محلا 1
ਸਤਿਗੁਰੁਮਿਲੈਸੁਮਰਣੁਦਿਖਾਏ

satgur milai so marandikhaa-ay.
When a person meets the Guru, the Guru shows that person what the death of the self or ego really is.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਗੁਰੂਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈਉਹਜੀਉਂਦੇਜੀਮਰਣਦਾਮਾਰਗਵਿਖਾਲਦਿੰਦਾਹੈਉਸਨੂੰਉਹਵਿਕਾਰਾਂਵਲੋਂਮੌਤਵਿਖਾਦੇਂਦਾਹੈ l
ستِگُرُ  مِلےَ  سُ  مرݨُ  دِکھاۓ 
مرݨُ  دِکھاۓ۔ مرنے کا راستہ دکھایا
سچے گرو سے ملاقات نے ہمیں مرنے کا راستہ دکھایا

ਮਰਣਰਹਣਰਸੁਅੰਤਰਿਭਾਏ
maran rahan ras antar bhaa-ay.Then the mystery of remaining dead (detached from the worldly desires) becomes pleasing to the mind.
ਇਹੋਜੇਹੀਮੌਤਦੇਮਗਰੋਂਜੀਉਂਦੇਰਹਿਣਦੀਖੁਸ਼ੀਮਨਨੂੰਚੰਗੀਲਗਦੀਹੈ
مرݨُ  رہݨ  رسُ  انّترِ  بھاۓ 
انّترِ  بھاۓ۔دلی خوشی
اس موت میں زندہ رہنے سے دلی خوشی ملتی ہے۔

ਗਰਬੁਨਿਵਾਰਿਗਗਨਪੁਰੁਪਾਏ
garab nivaar gagan pur paa-ay. ||1||
By getting rid of ego, one obtains a high spiritual state, as if one has reached   the realm of the sky. ||1||
ਆਪਣਾਅਹੰਕਾਰਦੂਰਕਰਕੇਮਨੁੱਖਉਹਆਤਮਕਅਵਸਥਾਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲੈਂਦਾਹੈਜਿੱਥੇਸੁਰਤਉੱਚੀਆਂਉਡਾਰੀਆਂਲਾਂਦੀਰਹੇ l
گربُ  نِوارِ  گگن  پُرُ  پاۓ 1
تکبر پر قابو پانے سے دسواں  دروازہ مل گیا۔

ਮਰਣੁਲਿਖਾਇਆਏਨਹੀਰਹਣਾ
maran likhaa-ay aa-ay nahee rahnaa.
Death is preordained, nobody can remain alive forever.
ਇਹੀਰੱਬੀਨਿਯਮਹੈਕਿਜੋਜੰਮਦਾਹੈਉਸਨੇਸਰੀਰਕਤੌਰਤੇਮਰਨਾਭੀਜ਼ਰੂਰਹੈ)
مرݨُ  لِکھاءِ  آۓ  نہی  رہݨا 
 لِکھاءِ ۔تقدیر
موت پہلے سے مقرر ہے – جو بھی آتا ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔

ਹਰਿਜਪਿਜਾਪਿਰਹਣੁਹਰਿਸਰਣਾਰਹਾਉ
har jap jaap rahan har sarnaa. ||1|| rahaa-o.
But by meditating on God with love and devotion, one can (spiritually) remain forever in God’s refuge. ||1||Pause||(ਹਾਂਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤਸਾਲਾਹਕਰਕੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਰਨਵਿਚਰਹਿਕੇਸਦੀਵੀਆਤਮਕਜੀਵਨਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ
ہرِ  جپِ  جاپِ  رہݨُ  ہرِ  سرݨا 1   رہاءُ 
جپِ  جاپِ  ۔ نعرہ لگاؤ
لہذا خداوند کا نعرہ لگاؤ اور غور کرو ، اور خداوند کی حرمت میں قائم رہو۔

ਸਤਿਗੁਰੁਮਿਲੈਤਦੁਬਿਧਾਭਾਗੈ
satgur milai ta dubiDhaa bhaagai.
Meeting the True Guru, duality is dispelled. ਜੇਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਪਏਤਾਂਮਨੁੱਖਦੀਦੁਬਿਧਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ
ستِگُرُ  مِلےَ  ت  دُبِدھا  بھاگےَ 
دُبِدھا  بھاگےَ۔ دلیت دور ہوجاتی ہے
سچے گرو سے ملنے سے دلیت دور ہوجاتی ہے۔

ਕਮਲੁਬਿਗਾਸਿਮਨੁਹਰਿਪ੍ਰਭਲਾਗੈ
kamal bigaas man har parabh laagai.
The heart blossoms like a lotus, and the mind is attached to God.
ਹਿਰਦੇਦਾਕੌਲਫੁੱਲਖਿੜਕੇਉਸਦਾਮਨਪ੍ਰਭੂਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਜੁੜਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ
کملُ  بِگاسِ   منُ  ہرِ  پ٘ربھ  لاگےَ 
دل کا کمل کھلتا ہے ، اور ذہن خداوند خدا سے منسلک ہوتا ہے

ਜੀਵਤੁਮਰੈਮਹਾਰਸੁਆਗੈ
jeevat marai mahaa ras aagai. ||2||
One who remains dead (detaches from Maya), while still alive obtains the supreme bliss. ||2||
ਜੋਜੀਉਂਦੇਜੀਮਰਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈਉਹਅੱਗੇਪਰਮਅਨੰਦਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦਾਹੈ
جیِوتُ  مرےَ  مہا  رسُ  آگےَ 2
جو زندہ رہتے ہوئے مرا رہتا ہے(اپنی انا ختم کر دیتا ہے) اسے آخرت کی سب سے بڑی خوشی ملتی ہے

ਸਤਿਗੁਰਿਮਿਲਿਐਸਚਸੰਜਮਿਸੂਚਾ
satgur mili-ai sach sanjam soochaa.
Meeting the True Guru, one becomes truthful, chaste and pure.
ਸੱਚੇਗੁਰਾਂਨੂੰਮਿਲਣਦੁਆਰਾਇਨਸਾਨਸਤਿਵਾਦੀਤਿਆਗੀਅਤੇਪਵਿੱਤਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ
ستِگُرِ  مِلِۓَ  سچ  سنّجمِ  سۄُچا 
ستِگُرِ۔ سچے گرو
سچے گرو سے ملکر انسان سچا ، پاک اور پاکیزہ ہوجاتا ہے۔

ਗੁਰਕੀਪਉੜੀਊਚੋਊਚਾ
gur kee pa-orhee oocho oochaa.
Following the path shown by the Guru, one spiritually rises higher and higher.
ਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਹੋਈਸਿਮਰਨਦੀਪੌੜੀਦਾਆਸਰਾਲੈਕੇ (ਆਤਮਕਜੀਵਨਵਿਚਉੱਚਾਹੀਉੱਚਾਹੁੰਦਾਜਾਂਦਾਹੈ
گُر  کی  پئُڑی  اۄُچۄ  اۄُچا 
گرو کی بتائی ہوئی سیڑھی( راستے) پر چڑھتے ہوئے انسان بلند ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

ਕਰਮਿਮਿਲੈਜਮਕਾਭਉਮੂਚਾ
karam milai jam kaa bha-o moochaa. ||3||
When God grants His Mercy, the fear of death is dispelled ||3||ਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਨਾਲਮੌਤਦਾਡਰਲਹਿਜਾਂਦਾਹੈ l
کرمِ  مِلےَ   جم  کا  بھءُ  مۄُچا 3
کرمِ  مِلےَ  ۔ رحمت ہوے
جب رب اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو موت کا خوف ختم ہوجاتا ہے۔

ਗੁਰਿਮਿਲਿਐਮਿਲਿਅੰਕਿਸਮਾਇਆ
gur mili-ai mil ank samaa-i-aa.
On meeting the Guru and following his teachings, one remains imbued in God’s love by meditating on Naam.
ਜੇਗੁਰੂਮਿਲਪਏਤਾਂਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂਦੀਯਾਦਵਿਚਜੁੜਕੇਪ੍ਰਭੂਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਲੀਨਹੋਇਆਰਹਿੰਦਾਹੈ
گُرِ  مِلِۓَ  مِلِ  انّکِ  سمائِیا 
گرو کے اتحاد میں متحد ہوکر ، ہم اس کے پیار سے گلے مل گئے ہیں۔

ਕਰਿਕਿਰਪਾਘਰੁਮਹਲੁਦਿਖਾਇਆ
kar kirpaa ghar mahal dikhaa-i-aa.
Granting His mercy, the Guru reveals the God’s presence within the heart itself.
ਆਪਣੀਮਿਹਰਧਾਰਕੇਗੁਰੂਜੀਪ੍ਰਭੂਦਾਮੰਦਰਬੰਦੇਨੂੰਉਸਦੇਆਪਣੇਗ੍ਰਹਿਵਿੱਚਹੀਵਿਖਾਲਦਿੰਦੇਹਨ
کرِ  کِرپا  گھرُ  محلُ  دِکھائِیا 
محلُ  حویلی
اپنا فضل عطا کرتے ہوئے ، وہ نفس کے گھر کے اندر ، اپنی موجودگی کی حویلی کو ظاہر کرتا ہے۔

ਨਾਨਕਹਉਮੈਮਾਰਿਮਿਲਾਇਆ
naanak ha-umai maar milaa-i-aa. ||4||9||
O Nanak, by eradicating ego, the Guru unites that person with God. ||4||9||
ਹੇਨਾਨਕਉਸਮਨੁੱਖਦੀਹਉਮੈਦੂਰਕਰਕੇਗੁਰੂਉਸਨੂੰਪ੍ਰਭੂਨਾਲਇਕਮਿਕਕਰਦੇਂਦਾਹੈ
نانک  ہئُمےَ  مارِ  مِلائِیا 49
ہئُمےَ  ۔ غرور
نانک ، غرور کو فتح کرتے ہوئے ، ہم خداوند میں جذب ہوگئے ہیں