Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1297

Page 1297

ਹਰਿ ਤੁਮ ਵਡ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਸੋ ਕਰਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵੀਸ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు గొప్పవారిలో గొప్పవారు, ఉన్నతులు; మీకు ఏది సంతోషం కలిగిస్తుందో అది మీరు చేస్తారు.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਗੁਰਮਤੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬੀਸ ॥੨॥੨॥੮॥ ఓ' భక్తడు నానక్, గురువు నిజంగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు మరియు ప్రశంసించదగినవాడు, అతని దివ్యపదం ద్వారా, మేము నామం యొక్క అద్భుతమైన మకరందాన్ని స్వీకరిస్తాము.|| 2|| 2||8||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ కాన్రా, నాలుగవ గురువు:
ਭਜੁ ਰਾਮੋ ਮਨਿ ਰਾਮ ॥ ఓ సహోదరుడా, మీ మనస్సులో దేవుని నామమును గురి౦చి ఆలోచి౦చ౦డి,
ਜਿਸੁ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਡਾਮ ॥ ఎవరు ఏ రూపం లేదా లక్షణం లేదు, ఎవరు అధిక.
ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ॥ ఓ సోదరా, సాధువుల సాంగత్యంలో చేరండి మరియు దేవుడిని భక్తితో పూజించండి.
ਬਡ ਹੋ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇది మీ విధిని మీ నుదుటిపై ప్రకాశింపజేస్తుంది. || 1|| విరామం||
ਜਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਦਰਿ ਹਰਿ ਹੋਤੁ ਜਾਸੁ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਆਨਦੋ ਆਨੰਦੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ దేవుని స్తుతి ని౦డి ఉన్న హృదయ ఆలయ౦ పారవశ్య౦తో, ఆన౦ద౦తో ని౦డి ఉ౦ది, కాబట్టి మీరు ఆయన నామము గురి౦చి ఎడతెగక ఆలోచి౦చాలి.
ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸੁਖੁ ਹੋਤੁ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੧॥ గురుబోధల ద్వారా దేవుని నామము యొక్క మహిమాన్వితమైన పాటలని పాడుతూ ఉండండి; ఆయన నామమును గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండండి, మరియు మీరు అంతర్గత శాంతిని కనుగొంటారు. || 1||
ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਧਾਰ ਹਰਿ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు మొత్తం విశ్వానికి దయగల సృష్టికర్త మరియు మద్దతుదారుడు, మరియు ప్రతిచోటా ప్రవేశిస్తున్నారు.
ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਸਰਣਾਗਤੀ ਦੇਹੁ ਗੁਰਮਤੀ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੨॥੩॥੯॥ భక్తుడు నానక్ మీ ఆశ్రయానికి వచ్చాడు, దయచేసి ఆయన దేవుని నామమును గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండగల గురువు యొక్క దైవిక పదంతో అతనిని ఆశీర్వదించండి. || 2|| 3|| 9||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ కాన్రా, నాలుగవ గురువు:
ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟਉ ਪਗ ਚਾਟ ॥ నేను వినయంగా పాదాలను ముద్దు పెట్టాను, అంటే గురువు యొక్క దివ్య పదానికి,
ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਪਾਧਰ ਬਾਟ ॥ ఎవరి బోధలను అనుసరి౦చడ౦ ద్వారా, దేవుణ్ణి గ్రహి౦చడానికి మృదువైన, సరళమైన మార్గ౦ కనిపిస్తు౦ది.
ਭਜੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸ ਹਰਿ ਗਾਟ ॥ ఓ సోదరా, మీరు కూడా గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా దేవుని పేరు గురించి ఆలోచించాలి, మరియు అతని పేరు యొక్క గొప్ప సారాన్ని గుటక వేయాలి.
ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਿਲਾਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇది మీ విధిని మీ నుదుటిపై ప్రకాశింపజేస్తుంది. || 1|| విరామం||.
ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਸਥਾਰ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਜੋਗੀਆ ਕਰਿ ਜਟ ਜਟਾ ਜਟ ਜਾਟ ॥ పండితులు వాదించే ఆరు రకాల విస్తృతమైన ఆచారాలను చేయడం ద్వారా, యోగులు మరియు నైపుణ్యం కలిగిన వారి వలె జడ జుట్టును అలంకరించడం ద్వారా,
ਕਰਿ ਭੇਖ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗੁ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਖੋਲਿ ਖੋਲਿ ਕਪਾਟ ॥੧॥ మరియు మతపరమైన వస్త్రములను ధరించుట వలన దేవునితో కలయిక పొందబడదు; పవిత్ర సాంగత్యంలో చేరడం ద్వారా దేవుడు సాక్షాత్కారం చెందుతాడు, కాబట్టి మీరు పవిత్ర సాంగత్యంలో ఉంటూనే గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా మీ మనస్సు తలుపులు తెరిచి జ్ఞానోదయం చేయాలి. || 1||
ਤੂ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਤਿ ਅਗਾਹੁ ਤੂ ਭਰਪੁਰਿ ਰਹਿਆ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰਿ ਇਕੁ ਇਕੋ ਇਕ ਏਕੈ ਹਰਿ ਥਾਟ ॥ ఓ అనంత దేవుడా, మీరు చాలా అర్థం చేసుకోలేనివారు మరియు మీరు భూమి మరియు నీటిపై ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ప్రవేశిస్తున్నారు; మీరు ఒకటే, మరియు మీరు మొత్తం విశ్వాన్ని సృష్టించారు.
ਤੂ ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਬੂਝਹਿ ਆਪੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਘਟਿ ਘਟੇ ਘਟਿ ਘਟੇ ਘਟਿ ਹਰਿ ਘਾਟ ॥੨॥੪॥੧੦॥ ఓ భక్తుని దేవా నానక్, మీ మార్గాలు మరియు మార్గాలు మీకు తెలుసు మరియు ఈ సృష్టి గురించి ప్రతిదీ అర్థం చేసుకోండి; మీరు ప్రతి హృదయంలో నివసిస్తారు. || 2|| 4|| 10||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ కాన్రా, నాలుగవ గురువు:
ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਬਿਦ ਮਾਧੋ ॥ ఓ' మనసా, విశ్వ దేవుని గురించి ఆలోచించండి.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧੋ ॥ ఆయన (దేవుడు) సమీపి౦చలేనివాడు, అనంతమైన లోతుగలవాడు.
ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਧੋ ॥ ఆ మానవుడు గురువు బోధనల ద్వారా భగవంతుణ్ణి గ్రహిస్తాడు,
ਧੁਰਿ ਹੋ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਿਲਾਧੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎవరి విధిలో అది అంత ముందుగా వ్రాయబడింది. || 1|| విరామం||
ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਸੰਚਿ ਬਹੁ ਚਿਤੈ ਬਿਕਾਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸੰਤ ਸੰਤ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਾਧੋ ॥ ఆధ్యాత్మిక క్షీణతకు కారణమయ్యే సంపదను సేకరించిన తరువాత మర్త్యుడు అనేక దుర్గుణాల గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తాడు, అయితే పవిత్ర సంస్థలో గురువు యొక్క దైవిక పదాన్ని ఆలోచించడం ద్వారా అంతర్గత శాంతిని పొందుతారు.
ਜਿਉ ਛੁਹਿ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਭਏ ਕੰਚਨ ਤਿਉ ਪਤਿਤ ਜਨ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤੀ ਸੁਧ ਹੋਵਤ ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਧ ਹਾਧੋ ॥੧॥ తత్వవేత్త రాయిని తాకడం ద్వారా, తుప్పు పట్టిన ఇనుము బంగారం అవుతుంది, అదే విధంగా పవిత్ర సాంగత్యంలో చేరడం ద్వారా మరియు దైవపదాన్ని అనుసరించడం ద్వారా, పాపులు పరిశుద్ధ పరచబడతారు మరియు వారి పాత్ర నిష్కల్మషంగా మారుతుంది. || 1||
ਜਿਉ ਕਾਸਟ ਸੰਗਿ ਲੋਹਾ ਬਹੁ ਤਰਤਾ ਤਿਉ ਪਾਪੀ ਸੰਗਿ ਤਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਾਧੋ ॥ బరువైన ఇనుమును చెక్క తెప్పపై తీసుకెళ్లినట్లే, అదే విధంగా పాపులను కూడా గురు మాట యొక్క పడవలో మరియు పవిత్ర సంస్థలో భయంకరమైన ప్రపంచ సముద్రం గుండా తీసుకెళ్లవచ్చు.
ਚਾਰਿ ਬਰਨ ਚਾਰਿ ਆਸ੍ਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਲੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਧੋ ॥੨॥੫॥੧੧॥ ఓ' గురునానక్, నాలుగు కులాలు ఉన్నాయి - బ్రాహ్మణ, కశాత్రియలు మొదలైనవి, మరియు జీవితంలో నాలుగు దశలు - బ్రహ్మచర్యం మొదలైనవి; వారిలో ఎవరైనా గురువు బోధనలను అనుసరిస్తారు, తనను తాను విముక్తి పొందుతారు మరియు అతని తరాలన్నింటినీ కూడా విముక్తి పొందుతారు. || 2|| 5|| 11||
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ కాన్రా, నాలుగవ గురువు:
ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥ ఓ' స్నేహితులారా, సృష్టికర్త అయిన దేవుని పాటలని పాడండి.
ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਪਾਪ ਲਹਾਨ ॥ ఆయన పాటలని పాడడ౦ ద్వారా మన దుర్గుణాలు కొట్టుకుపోయాయి.
ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨਿ ਜਸੁ ਕਾਨ ॥ గురువు గారి బోధనలను అనుసరించి ఆయన పాటలని మీరు చెవులతో వినాలి.
ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అప్పుడు దేవుడు మీ యెడల కనికరము కలిగియు౦డును. || 1|| విరామం||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/