Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1401

Page 1401

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥ குருவின் நற்பண்புகளையும் மகிமையையும் பாடுங்கள், ஏனென்றால் குருவிடமிருந்து மட்டுமே கடவுள் அடையப்படுகிறார்.
ਉਦਧਿ ਗੁਰੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਣਿ ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥ குரு ஆழமானவர், தீவிரமானவர், எல்லையற்றவர் மற்றும் அன்பின் பெருங்கடல், அவரை தியானிப்பதன் மூலம் மட்டுமே ஹரி நாமம் வடிவில் முத்து, வைரம் மற்றும் ரத்தினம் கிடைக்கும்.
ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨੁ ਪਰਸ ਮੈਲੁ ਦੁਰਮਤਿ ਹਿਰਤ ਸਬਦਿ ਗੁਰੁ ਧੵਾਈਐ ॥ மீண்டும், குருவின் அருள் சுவர்ணம் போன்றதாக மாற்றுகின்றது, அவரின் உபதேசத்தின் மூடக்கொண்டு மாலையை நீக்குகின்றது.
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ ਦ੍ਵਾਰਿ ਜਿਸੁ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿਖ ਨਾਈਐ ॥ யாருடைய வாசலில் இருந்து அமிர்தம் எப்போதும் பாய்கிறது, துறவிகளும் சீடர்களும் குருவின் தூய்மையான ஞான ஏரியில் நீராடுகிறார்கள்.
ਨਾਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਰਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥੩॥੧੫॥ உங்கள் இதயத்தில் மகிழ்ச்சியின் புனித நாமத்தை வைத்திருங்கள், குருவைப் போற்றி, குரு-குருவைப் பாடுங்கள், குருவிடமிருந்து மட்டுமே கடவுள் அடையப்படுகிறார்.
ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਨ ਰੇ ॥ ஹே மனமே மூலமாக, நித்திரமாக குருவின் நாம மந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருக்கும், அவருடைய சேவையில் சிவன், சித்தர், யோகி, தேவர்கள் மற்றும் ராகச கூட்டம் மனதில் மேலும் மூளைக்குத் தூங்கி போன்றனர், குருவின் வாக்கைகளை காத்திருக்கும் போது, முன்னோர் மற்றும் தேவர்கள் முழுக்கத்தில் மலைக்கும் போதும் மீட்பபோகின்றனர்.
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰਹਿ ਤੇਤੀਸ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਿ ਕੰਨ ਰੇ ॥ துறவிகள், பக்தர்கள் மற்றும் விசாரிப்பவர்களும் மீண்டும் குரு-குருவை உச்சரிக்கும் போது சுதந்திரமானார்கள்.
ਫੁਨਿ ਤਰਹਿ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹਿ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨਿ ਜੰਨ ਰੇ ॥ பக்தரான பிரஹலாதரும் முனிவர்களும் குருவைச் சந்தித்த பிறகு காப்பாற்றப்பட்டனர்.
ਤਰਹਿ ਨਾਰਦਾਦਿ ਸਨਕਾਦਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਤਰਹਿ ਇਕ ਨਾਮ ਲਗਿ ਤਜਹੁ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ ॥ நாரதர், சனகன், சனந்தன் முதலியோர் குருவின் முன்னிலையில் பணிந்து வணங்கினர் மற்ற ரசனைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு, பெயரில் மட்டும் லயித்து சுதந்திரம் அடைந்தார்கள்.
ਦਾਸੁ ਬੇਨਤਿ ਕਹੈ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਨ ਰੇ ॥੪॥੧੬॥੨੯॥ தான் நல்லவராக கூறுகின்றேன், ஹரிநாமம் மார்பகத்திலிருந்தும் மட்டுமே பெறப்படுகிறது, மனதே! முன்னாள் பேராசையால் 'குரு-குரு' ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள். ॥4 ॥16 ॥26 ॥ (நல்ஹ் பாட்டுக்களின் 16 சவையங்களும் பாட்ட் கலசஹார் முதல் 13 சவையும் ஒட்டுமொத்த 26 சவைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுகின்றனேன்).
ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭ ਊਪਰਿ ॥ குரு-கடவுள் அனைவருக்கும் எஜமானர், பெரியவர்,
ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਤਜੁਗਿ ਜਿਨਿ ਧ੍ਰੂ ਪਰਿ ॥ சத்யுகத்தில் பக்தர் துவ்வை அருளியவர்.
ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਉਧਰੀਅੰ ॥ அந்த ஸ்ரீ ஹரி பக்தரான பிரஹலாதனை காப்பாற்றினார்.
ਹਸ੍ਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਅੰ ॥ நெற்றியில் தாமரையை வைத்து நலம் செய்தார்.
ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀਅ ਲਖ੍ਯ੍ਯਾ ਨ ਜਾਈ ॥ உயிரினங்கள் அவரது கண்ணுக்கு தெரியாத வடிவத்தை பார்க்க முடியாது.
ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਸਰਣਾਈ ॥ பெரிய சித்தர்கள்-சாதகர்கள் அனைவரும் அவருடைய தங்குமிடத்திலேயே தங்கியிருக்கிறார்கள்.
ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤਿ ਜੀਅ ਧਾਰਹੁ ॥ குருவின் வார்த்தைகளை உண்மையாக ஏற்று உங்கள் இதயத்தில் இருங்கள்.
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੇਹ ਨਿਸ੍ਤਾਰਹੁ ॥ இதுவே மனிதப் பிறவிக்கும், உடலிலிருந்து விடுதலைக்கும் வழிவகுக்கும்.
ਗੁਰੁ ਜਹਾਜੁ ਖੇਵਟੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਤਰਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥ குருவே படகு குருவே படகின் தலைவர்
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ குரு இல்லாமல் யாரும் உலகப் பெருங்கடலை நீந்த முடியாது.
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਨਿਕਟਿ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥ குருவின் அருளால் கடவுள் அடைகிறார், குரு இல்லாமல் முக்தி இல்லை.
ਤਿਨਿ ਲਹਣਾ ਥਾਪਿ ਜੋਤਿ ਜਗਿ ਧਾਰੀ ॥ குருநானக் கடவுளுக்கு அருகில் வாழ்ந்தார். குருகடியில் பாய் லஹ்னாவை முன்னிறுத்தி உலகில் ஒளி பரப்பினார்
ਲਹਣੈ ਪੰਥੁ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ॥ குரு நானக்கின் உயர்ந்த சீடரான குரு அங்கத் தேவ், சத்ய-தர்மத்தின் (சேவா-சிம்ரன், ஹரி நாமத்தின் பிரச்சாரம்) வழியை ஏற்றுக்கொண்டார்.
ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕਉ ਦੀਆ ॥ அதன் பிறகு (சேவையின் சிலை) அமர்தாஸ் பல்லா குருவின் சிம்மாசனத்தில் நிறுவப்பட்டது.
ਤਿਨਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਸੋਢੀ ਥਿਰੁ ਥਪ੍ਉ ॥ அவர் ஹரி நாமம் மனமார்ந்து தன் அதிகாரப்பாட்டை, ஹரி நாம ரசத்தை ஸ்ரீ ராமதாஸ் சோதி'யை குரு நானக் தேவரின் சிலைக்கு வைத்து, ஹரி நாம ரூபத்தில் சுகமான மனமகிழ்ச்சி வழங்கினார்.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਨਿਧਿ ਅਪ੍ਉ ॥ அப்போது ஸ்ரீ குரு ராமதாஸ் தேவர் ஸுகநிதி ஹரி நாமத்தை நான்கு திசைகளில் தானாகப் பரிதாபமாகக் கொடுத்து, எண்ணிக்கையற்ற சிஷ்யர்களுக்கு, பக்தர்களுக்கு மற்றும் ஆர்வகர்களுக்கு ஹரிநாமம் வழங்கினார்.
ਅਪ੍ਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਨਿਧਿ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਫਲੁ ਲਹੀਅੰ ॥ தன் குருவின் (அமர்தாஸ்) தன்னலமற்ற சேவையால், அவருக்கு ராஜயோக பலன் கிடைத்தது.
ਬੰਦਹਿ ਜੋ ਚਰਣ ਸਰਣਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਹੀਅੰ ॥ அவருடைய பாதங்களை வணங்குபவர்கள், அடைக்கலம் புகுங்கள். அவர் எல்லா மகிழ்ச்சியையும் பேரின்பத்தையும் அடைந்து, குர்முக் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு தகுதியானவர்.
ਪਰਤਖਿ ਦੇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪਿ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰ ॥ குரு ராம்தாஸ் உடல் வடிவில் தெரியும் பரபிரம்ம பரமேஷ்வர். அவர் ஆதிபுருஷர் மற்றும் உலகைப் பராமரிப்பவர்.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ ॥੧॥ அதனால், மகாமகிம சத்குரு (ராமதாஸ்) பண்புகளை சேவை செய்யுங்கள், அவருடைய மகிமை அதிர்ச்சியாக உள்ளது, உண்மையில், ஸ்ரீ குரு ராமதாஸ் அபார மறைவுகளிலிருந்து கடலைக் கப்பல் மற்றும் விடுதிகளைத் தடுக்க முடியும் நீர் ஆகியவற்றையும் வழங்குகின்றனர்.
ਜਿਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਚਿਤਿ ਚਾਓ ॥ யாருடைய அமிர்த வார்த்தைகளும் இனிமையான வார்த்தைகளும் முனிவர்களால் மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் இதயத்துடனும் பாடப்படுகின்றன.
ਆਨੰਦੁ ਨਿਤ ਮੰਗਲੁ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਸਫਲੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥ இது நித்திய மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது, அந்த குருவின் (ராமதாஸ்) தரிசனத்தால், உலகில் பிறப்பு வெற்றியடைகிறது.
ਸੰਸਾਰਿ ਸਫਲੁ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਗਤੇ ॥ உலகில் குரு ராமதாஸின் தரிசனம் கங்கையைப் போல் பலனளிக்கிறது. அவரது பாதங்களின் ஸ்பரிசமே இறுதியான சுத்திகரிப்பு மற்றும் விடுதலையை அளிப்பதாகும்.
ਜੀਤਹਿ ਜਮ ਲੋਕੁ ਪਤਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨਿ ਰਤੇ ॥ வீழ்ந்த உயிரினங்கள் கூட வெறும் தரிசனத்தின் மூலம் எமலோகத்தின் மீது வெற்றியைப் பெறுகின்றன, மேலும் பக்தர்கள் அருளும் குருவின் அறிவில் ஆழ்ந்திருப்பார்கள்.
ਰਘੁਬੰਸਿ ਤਿਲਕੁ ਸੁੰਦਰੁ ਦਸਰਥ ਘਰਿ ਮੁਨਿ ਬੰਛਹਿ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣੰ ॥ உண்மையில், குரு ராமதாஸ் ரகுவன்ஷ் திலகர் அன்புள்ள ராமரின் அவதாரத்தில் தசரத மன்னரின் வீட்டிற்கு வந்தார். முனிவர்கள் கூட அவனது அடைக்கலத்தை விரும்பினர்.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/