Swahili Page 701

ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੈ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
jo jo peevai so tariptaavai.
Whosoever partakes of the Naam-nectar is satiated, and feel that all their worldly desires have been fulfilled
Yeyote anayeshiriki Naam-nekta anatoshelezwa, na kuhisi ni kama hamu zao zote za kidunia zimetimizwa

ਅਮਰੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥
amar hovai jo naam ras paavai.
He who obtains the Sublime Essence of the Naam never died spiritually.
Yeye anayepata Kiini Tukufu cha Naam kamwe hafi kiroho.

ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥
naam niDhaan tiseh paraapat jis sabad guroo man voothaa jee-o. ||2||
The wealth ofNaam is obtained by the onein whose mind the holy Word of the Guru is enshrined.
Utajiri wa Naam unapatwa na yule ambaye akilini mwake kuna Neno takatifu la Guru limewekwa humo.

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨਾ ॥
jin har ras paa-i-aa so taripat aghaanaa.
One who obtains the Sublime Essence of the Naam is satiated and fulfilled from worldly desires.
Yule anayepokea Kiini Tukufu cha Naam anatoshelezwa na kutimizwa kutoka hamu za kidunia.

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਹਿ ਡੁਲਾਨਾ ॥
jin har saad paa-i-aa so naahi dulaanaa.
One who obtains this relish of Naam does not waver.
Yule anayepokea furaha hii ya Naam hayumbi.

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
tiseh paraapat har har naamaa jis mastak bhaageethaa jee-o. ||3||
However, only that person realizes God’s Name in whose destiny it is so pre-ordained.
Hata hivyo, mtu huyo pekee anagundua Jina la Mungu ambaye katika hatima yake imeagiziwa mapema.

ਹਰਿ ਇਕਸੁ ਹਥਿ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
har ikas hath aa-i-aa varsaanay bahutayray.
The gift of God’s Name is first obtained by one person (the Guru), and then from him many others benefit.
Tuzo ya Jina la Mungu inapatwa kwanza na mtu mmoja (Guru), na kisha kutoka kwake wengine wengi wananufaika.

ਤਿਸੁ ਲਗਿ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਘਣੇਰੇ ॥
tis lag mukat bha-ay ghanayray.
By following the Guru, a great many have been liberated from Maya.
Kwa kufuata Guru, watu wengi wamekombolewa kutoka Maya.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੫॥੨੨॥
naam niDhaanaa gurmukh paa-ee-ai kaho naanak virlee deethaa jee-o. ||4||15||22||
Wealth of Naam is obtained by the Guru’s grace. Nanak says, Rare are the persons who have had a taste of this wealth of Naam.
Utajiri wa Naam inapakitana kwa neema ya Guru. Nanak anasema, nadra ni watu ambao wamepata kionjo cha utajiri huu wa Naam.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਰੈ ॥
niDh siDh riDh har har har mayrai.
For me God’s Name is the wealth of the world, it is Naam that is the spiritual power, wealth and prosperity.
Kwangu mimi Jina la Mungu ni utajiri wa dunia, ni Naam ambayo ni mamlaka, utajiri na mafanikio ya kiroho.

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥
janam padaarath gahir gambheerai.
By the grace of the profound and unfathomable God, I have obtained the supreme blessing of human life.
Kwa neema ya Mungu mkuu na asiyefahamika, nimepata baraka kuu ya maisha ya kibinadamu.

ਲਾਖ ਕੋਟ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
laakh kot khusee-aa rang raavai jo gur laagaa paa-ee jee-o. ||1||
Never endingspiritual pleasures and delights are enjoyed by the one who humbly follows the Guru’s teachings.
Anasa na raha za kiroho zisizoisha zinafurahiwa na yule anayefuata kwa unyenyekevu mafundisho ya Guru.

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਭਏ ਪੁਨੀਤਾ ॥
darsan paykhat bha-ay puneetaa.
Upon seeing the sight of the Guru and following his teaching, I have been rendered immaculate.
Baada ya kuona mwono wa Guru na kufuata mafundisho yake, nimefanywa kuwa safi kabisa.

ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥
sagal uDhaaray bhaa-ee meetaa.
And all my senses are liberated from the vices.
Hisi zangu zote zinakombolewa kutoka maovu.

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੨॥
agam agochar su-aamee apunaa gur kirpaa tay sach Dhi-aa-ee jee-o. ||2||
By the Guru’s Grace, I meditate on the Inaccessible and Unfathomable God.
Kwa Neema ya Guru, natafakari kuhusu Mungu asiyeweza kufikiwa wala asiyefahamika.

ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਸਰਬ ਉਪਾਏ ॥
jaa ka-o khojeh sarab upaa-ay.
The One, who is sought by all,
Yule Mmoja, ambaye anatafutwa na wote,

ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ॥
vadbhaagee darsan ko virlaa paa-ay.
Only a rare fortunate person is able to realize Him.
Mtu nadra sana aliyebahatika anaweza kumgundua Yeye.

ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ ਓਹੁ ਮਹਲੁ ਗੁਰੂ ਦੇਖਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
ooch apaar agochar thaanaa oh mahal guroo daykhaa-ee jee-o. ||3||
God is supreme, unfathomable and His virtues are infinite. The Guru has shown me a path to unite with him.
Mungu ni mkuu, asiyefahamika na fadhila zake hazina mwisho. Guru amenionyesha njia ya kuungana naye.

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥
gahir gambheer amrit naam tayraa.
O’ unfathomable and profound God, Your Name is the Ambrosial Nectar.
Ee Mungu usiyefahamika na mkuu, Jina lako ni Nekta ya Ambrosia.

ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਵਸੇਰਾ ॥
mukat bha-i-aa jis ridai vasayraa.
The one in whose heart You dwell, he is liberated from the vices.
Yule ambaye moyoni mwake unaishi Wewe, yeye anakombolewa kutoka maovu.

ਗੁਰਿ ਬੰਧਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੧੬॥੨੩॥
gur banDhan tin kay saglay kaatay jan naanak sahj samaa-ee jee-o. ||4||16||23||
O’ Nanak, the Guru cuts off all his bonds of Maya, and he is intuitively absorbed in peace and bliss.
Ee Nanak, Guru anavunja vifungo vyake vyote vya Maya, naye anavama katika amani na raha tele.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਉ ॥
parabh kirpaa tay har har Dhi-aava-o.
By God’s Grace, I lovingly remember Him.
Kwa Neema ya Mungu, namkumbuka Yeye kwa upendo.

ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਉ ॥
parabhoo da-i-aa tay mangal gaava-o.
By God’s mercy, I sing the song of joy in His praise.
Kwa huruma ya Mungu, naimba wimbo wa furaha katika sifa yake.

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
oothat baithat sovat jaagat har Dhi-aa-ee-ai sagal avradaa jee-o. ||1||
Throughout all our life, in every state, whether sitting, standing, sleeping or waking up, we should lovingly remember God.
Kupitia maisha yetu yote, katika kila hali, iwe tunakaa, tunasimama, tunalala, ama tunaamka, tunafaa kumkumbuka Mungu kwa upendo.

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥
naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa.
The Guru has given me the potion of Naam,
Guru amenipa mkorogo wa Naam,

ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥
kilbikh kaatay nirmal thee-aa.
which has destroyed all sins and made me pure.
Ambao umeangamiza dhambi zangu zote na kunifanya niwe safi.

ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਨਿਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
anad bha-i-aa niksee sabh peeraa sagal binaasay dardaa jee-o. ||2||
I am filled with spiritual bliss, and all pains are gone and my suffering dispelled.
Nimejawa na raha tele ya kiroho, na machungu yote yamepotea na kuteseka kwangu kumeondolewa.

ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ॥
jis kaa ang karay mayraa pi-aaraa.
The one whom my Beloved God protects,
Yule ambaye Mungu wangu mpendwa analinda,

ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥
so muktaa saagar sansaaraa.
is liberated from the world-ocean of vices.
Anakombolewa kutoka bahari-dunia ya dhambi.

ਸਤਿ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
sat karay jin guroo pachhaataa so kaahay ka-o dardaa jee-o. ||3||
One who recognizes the Guru, practices Truth; why should he be afraid?
Yule anayetambua Guru, anatenda ya Kweli; kwa nini awe na woga?

ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਏ ॥
jab tay saaDhoo sangat paa-ay.
Since I found the holy congregation,
Tangu nipate ushirika takatifu,

ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥
gur bhaytat ha-o ga-ee balaa-ay.
and followed the Guru’s word, my affliction of ego has been dispelled.
Na kufuata neno la Guru, mateso yangu ya ubinafsi yameondolewa.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕਿ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੭॥੨੪॥
saas saas har gaavai naanak satgur dhaak lee-aa mayraa parh-daa jee-o. ||4||17||24||
The true Guru has saved my honor. Now Nanak sings the praises of God with each and every breath.
Guru wa kweli amehifadhi heshima yangu. Sasa Nanak anaimba sifa za Mungu kwa kila pumzi anachopumua.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਸੇਵਕ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
ot pot sayvak sang raataa.
Through and through, the God is intermingled with His devotee.
Kwa misingi yote, Mungu ameingiliana na mtawa wake.

ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
parabh partipaalay sayvak sukh-daata.
God, the Giver of Peace, cherishes His devotee.
Mungu, Mpaji wa Amani, anathamini mtawa wake.

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੇਵਕ ਕੈ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਕਾ ਆਹਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥
paanee pakhaa peesa-o sayvak kai thaakur hee kaa aahar jee-o. ||1||
As the devotees are always busy in meditating on God, it is my yearning that I do all the chores like fetch water, wave fan and grind grains for the devotees.
Kwani watawa daima wanajihusisha na kutafakari kwa Mungu, ni hamu yzngu kwamba nifanye kazi kama kuchota maji, kupepa fani na kusaga nafaka kwa niaba ya watawa.

ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਭਿ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥
kaat silak parabh sayvaa laa-i-aa.
The one whom God has attached to His devotional service after cutting his noose of Maya,
Yule ambaye Mungu anaambatisha kwa huduma yake ya kujitolea baada ya kukata kitanzi cha Maya,

ਹੁਕਮੁ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
hukam saahib kaa sayvak man bhaa-i-aa.
God’s Command is pleasing to the mind of that devotee.
Amri ya Mungu inapendeza akilini mwa mtawa huyo.

ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੨॥
so-ee kamaavai jo saahib bhaavai sayvak antar baahar maahar jee-o. ||2||
The devotee only does what pleases God. He thus becomes expert in meditating on Naam and dealing lovingly with others.
Mtawa anafanya tu kinachompendeza Mungu. Kwa hiyo anakuwa mtaalam katika kutafakari Naam na kutendea wengine kwa upendo.

ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਨਹਿ ॥
tooN daanaa thaakur sabh biDh jaaneh.
O’ God, You are the all-wise Master, You know all the ways of saving Your devotees from the grip of Maya.
Ee Mungu, Wewe ndiwe Bwana mwenye hekima yote, Wewe unajua njia zote za kukomboa watawa wako kutoka mshiko wa Maya.

error: Content is protected !!