Swahili Page 686

ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦ੍ਰ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰ ॥
ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar.
Many millions are the angles, demons and Indras, under their regal canopies.
Mamilioni ni malaika, mapepo na Indras, chini ya mwavuli yao ya kifahari.

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥
sagal samagree apnai soot Dhaarai.
He has subjected the entire creation to His command like beads strung in a thread.
Yeye ametiisha uumbaji mzima kwa amri yake kama shanga zilizowekwa kwenye uzi.

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੩॥
naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3||
O’ Nanak, with whom He is pleased, He ferries them across the world-ocean of vices ||3||
Ee Nanak, kwa wale ambao amependezwa nao, Yeye anawavukisha bahari-dunia ya dhambi

ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥
ka-ee kot raajas taamas saatak.
Many millions abide in power, vice, and virtue. (three modes of Maya)
Mamilioni ya watu wanaishi katika mamlaka, dhambi na fadhila. (mbinu tatu za Maya)

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥
ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat.
Many millions study the Vedas, Puranas, Smritis and Shastras (holy books).
Mamilioni ya watu wanajielimisha Vedas, Puranas, Smritis na Shastras (vitabu takatifu).

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ॥
ka-ee kot kee-ay ratan samud.
God has created many millions of jewels in the oceans.
Mungu ameumba mamilioni ya vito baharini.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ॥
ka-ee kot naanaa parkaar jant.
He has created millions of various types of creatures.
Yeye ameumba mamilioni ya aina tofauti ya viumbe.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ॥
ka-ee kot kee-ay chir jeevay.
Many millions are created who live long life.
Mamilioni wanaumbwa wanaoishi maisha marefu.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥
ka-ee kot giree mayr suvran theevay.
He created many millions of mountains of gold
Yeye ameumba mamilioni ya milima ya dhahabu

ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਖ੍ਯ੍ਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ॥
ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach.
Many millions are the Yakshas ( servants of the god of wealth), the Kinnars (dancers), and the Pisaach (people of lower social status).
Mamilioni ya watu ni Yakshas (watumishi wa mungu wa utajiri), Kinnars (wachezaji), na Pisaach (watu wa hadhi ya chini ya kijamii).

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ॥
ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach.
Many millions are the evil- natured spirits, ghosts, pigs and tigers.
Mamilioni ni mizimu yenye silika mbaya, mizuka, nguruwe na chui-milia.

ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
sabh tay nayrai sabhhoo tay door.
He is near to all, and yet far away from all.
Yeye yu karibu na wote, na ila ako mbali na wote.

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੪॥
naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4||
O’ Nanak, He is both detached and also pervading in His creation.||4||
Ee Nanak, Yeye amejitenga na pia anaenea katika uumbaji wake.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥
ka-ee kot paataal kay vaasee.
Many millions inhabit the nether regions.
Mamilioni wanaishi katika maeneo ya chini ya dunia.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥
ka-ee kot narak surag nivaasee.
Many millions live in extreme pain and sorrow like being in hell and many millions live luxurious lives like being in heaven.
Mamilioni wanaishi katika uchungu na huzuni iliyokithiri kama kuwa jehanamu na mamilioni wanaishi maisha ya starehe kama kuwa mbinguni.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ ॥
ka-ee kot janmeh jeeveh mareh.
Many millions are born, live their lives and die.
Mamilioni wanazaliwa, wanaishi maisha yao na kufa.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ॥
ka-ee kot baho jonee fireh.
Many millions keep wandering through the cycles of birth and death.
Mamilioni wanaendelea kuzurura kupitia mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
ka-ee kot baithat hee khaahi.
Many millions earn their living effortlessly.
Mamilioni wanapata riziki yao kwa urahisi.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
ka-ee kot ghaaleh thak paahi.
Many millions exhaust themselves trying to earn their living.
Mamilioni wanajichosha wakijaribu kupata riziki yao.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ॥
ka-ee kot kee-ay Dhanvant.
While God has made many millions wealthy.
Wakati Mungu amefanya mamilioni wawe matajiri.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ॥
ka-ee kot maa-i-aa meh chint.
Many millions stay in financial anxiety.
Mamilioni wengine wanakaa katika wasiwasi wa kifedha.

ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥
jah jah bhaanaa tah tah raakhay.
Wherever He wills, there He keeps the mortals.
Popote anapotaka, hapo anaweka binadamu.

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥
naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5||
O’ Nanak, everything is under God’s command. ||5||
Ee Nanak, kila kitu kipo chini ya amri ya Mungu.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ka-ee kot bha-ay bairaagee.
Many millions become detached from the worldly affairs,
Mamilioni wanajitenga kutoka shughuli za kidunia,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
raam naam sang tin liv laagee.
and remain attuned to God’s Name.
na wanabaki wamemakinikia Jina la Mungu.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ॥
ka-ee kot parabh ka-o khojantay.
Many millions are searching for God,
Mamilioni wanamtafuta Mungu,

ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਹੰਤੇ ॥
aatam meh paarbarahm lahantay.
and realize the presence of God within themselves.
Na kugundua uwepo wa Mungu ndani mwao.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ॥
ka-ee kot darsan parabh pi-aas.
Many millions yearn for the sight of God,
Mamilioni wanatamani mwono wa Mungu,

ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸ ॥
tin ka-o mili-o parabh abinaas.
and they realize the eternal God.
Na wao wanagundua Mungu wa milele.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ ਸਤਸੰਗੁ ॥
ka-ee kot maageh satsang.
Many millions pray for the holy congregation,
Mamilioni wanaombea ushirika takatifu,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥
paarbarahm tin laagaa rang.
They are imbued with the love of the Supreme God.
Wamejawa na upendo wa Mungu Mkuu.

ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
jin ka-o ho-ay aap suparsan.
Those with whom He Himself is extremely pleased,
Wao ambao Yeye Mwenyewe amependezwa nao mno,

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥੬॥
naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6||
O’ Nanak, they are blessed and blessed forever. ||6||
Ee Nanak, wanabarikiwa na kubarikiwa milele.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥
ka-ee kot khaanee ar khand.
Many millions of creatures have been created through the four sources of creation, in the nine regions of the earth.
Mamilioni ya viumbe wameumbwa kupitia vyanzo vinne vya uumbaji, katika maeneo tisa ya dunia.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ka-ee kot akaas barahmand.
There are many millions of creatures in the skies and in the solar systems
Kuna mamilioni ya viumbe angani na kwenye mifumo ya jua

ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ॥
ka-ee kot ho-ay avtaar.
Many millions of creatures are being born.
Mamilioni ya viumbe wanazaliwa.

ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ॥
ka-ee jugat keeno bisthaar.
In so many ways, God has created the universe.
Kwa njia nyingi sana, Mungu ameumba ulimwengu.

ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥
ka-ee baar pasri-o paasaar.
So many times, He has expanded His expansion (Creation).
Mara nyingi sana, Yeye amepanua upanuzi wake (Uumbaji).

ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ ॥
sadaa sadaa ik aikankaar.
Yet forever and ever the Creator has been the same.
Ila daima na milele Muumba amekuwa sawa.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ka-ee kot keenay baho bhaat.
God has created many millions of creatures in various forms.
Mungu ameumba mamilioni ya viumbe katika miundo tafauti.

ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥
parabh tay ho-ay parabh maahi samaat.
From God they emanate, and into God they merge back again.
Kutoka Mungu wanatoka, na ndani mwake wanaunganishwa tena.

ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥
taa kaa ant na jaanai ko-ay.
The limits of His creation are not known to anyone.
Vikomo vya uumbaji wake havijulikani na yeyote.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥
aapay aap naanak parabh so-ay. ||7||
O’ Nanak, God alone is the one who is like Himself. ||7||
Ee Nanak, Mungu pekee ndiye aliye kama yeye Mwenyewe.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥
ka-ee kot paarbarahm kay daas.
Many millions are the devotees of the Supreme God,
Mamilioni ni watawa wa Mungu Mkuu.

ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
tin hovat aatam pargaas.
within whom manifests the divine light
ambao ndani mwao unadhihirika mwanga takatifu

ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥
ka-ee kot tat kay baytay.
Many millions know the essence of reality (God),
Mamilioni wanajua kiini cha uhalisia (Mungu),

ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤ੍ਰੇ ॥
sadaa nihaarahi ayko naytaray.
and with their eyes (spiritual vision), they always behold the One God.
Na kwa macho yao (mwono wa kiroho), daima wanatazama Mungu Mmoja.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ॥
ka-ee kot naam ras peeveh.
Many millions partake the nectar of Naam.
Mamilioni wanashiriki nekta ya Naam.

ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥
amar bha-ay sad sad hee jeeveh.
Becoming free of birth and death, they become immortal.
Wakiwa huru kutoka kuzaliwa na kufa, wanakuwa wasioweza kufa.

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ॥
ka-ee kot naam gun gaavahi.
There are many millions who sing the virtues of God.
Kuna mamilioni wanaoimba fadhila za Mungu.

ਆਤਮ ਰਸਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
aatam ras sukh sahj samaaveh.
They intuitively remain absorbed in peace and spiritual bliss.
Kisilika wanabaki wamevama katika amani na raha tele ya kiroho.

ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ ॥
apunay jan ka-o saas saas samaaray.
God takes care of His devotees with their each and every breath.
Mungu anachunga watawa wake kwa kila pumzi wanayopumua.

ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥
naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10||
O’ Nanak, they are the beloveds of God. ||8||10||
Ee Nanak, hao ni wapendwa wa Mungu.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay.
God alone is the creator of the entire universe and there is no other.
Mungu pekee ndiye muumba wa ulimwengu mzima wala hakuna mwengine.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੧॥
naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay. ||1||
O’ Nanak, I dedicate myself to the One, who pervades the water, the earth and the sky.||1||
Ee Nanak, najiweka wakfu kwa yule Mmoja, anayeenea majini, ardhini na angani.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
karan karaavan karnai jog.
God has the power to do and get everything done.
Mungu ana nguvu ya kutenda na kufanya kila kitu kitendeke.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
jo tis bhaavai so-ee hog.
Whatever pleases Him, only that comes to pass.
Chochote kinachompendeza yeye, hicho tu kinatendeka.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
khin meh thaap uthaapanhaaraa.
In an instant, He creates and destroys His creation.
Papo hapo, Yeye anaumba na kuangamiza uumbaji wake.