Swahili Page 599

ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥
bhagat vachhal purakh pooran maneh chindi-aa paa-ee-ai.
If we enshrine in our heart the Name of the perfect God, who is the lover of devotional worship then all the desires of our mind are fulfilled.
Iwapo tuthamini Jina la Mungu kamili moyoni mwetu, ambaye ni mpenda wa ibada ya kujitolea basi hamu zote za akili yetu zinatimizwa.

ਤਮ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਾਰੈ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥
tam anDh koop tay uDhaarai naam man vasaa-ee-ai.
If we enshrine Naam within our mind, then God lifts us from the dark pit of Maya.
Iwapo tuthamini Naam ndani mwa akili yetu, basi Mungu anatuinua kutoka shimo yenye giza ya Maya.

ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਨਿ ਜਨ ਗੁਣ ਅਨਿਕ ਭਗਤੀ ਗਾਇਆ ॥
sur siDh gan ganDharab mun jan gun anik bhagtee gaa-i-aa.
The angels, the adepts, the heavenly singers, the sages and devotees have all been singing His countless praises.
Malaika, walio na ustadi, waimbaji wa mbinguni, walio na hekima na watawa wote wamekuwa wakiimba sifa zake zisizohesabika.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੨॥
binvant naanak karahu kirpaa paarbarahm har raa-i-aa. ||2||
Nanak prays: O’ my sovereign supreme God, bestow mercy and bless me so that I may keep singing Your praises. ||2||
Nanak anaomba: Ee Mungu wangu mwenyezi mkuu, tawaza huruma na unibariki ili niweze kuendelea kuimba sifa zako.

ਚੇਤਿ ਮਨਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਿਨਿ ਧਾਰੀ ॥
chayt manaa paarbarahm parmaysar sarab kalaa jin Dhaaree.
O’ my mind, remember that supreme transcendent God who wields all power
Ee akili yangu, kumbuka Mungu huyo mkuu anayezidi vikomo vyote anaye nguvu zote.

ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥
karunaa mai samrath su-aamee ghat ghat paraan aDhaaree.
God is compassionate, omnipotent and the support of the life of everyone.
Mungu ni mkarimu, mwenye nguvu zote na tegemezo ya uhai wa kila mtu.

ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ॥
paraan man tan jee-a daataa bay-ant agam apaaro.
The infinite, incomprehensible and unfathomable God is the giver of the breath of life, mind, body and soul.
Mungu asiye na mwisho, asiyeeleweka na asiyefahamika ndiye mpaji wa pumzi ya uhai, akili, mwili na roho.

ਸਰਣਿ ਜੋਗੁ ਸਮਰਥੁ ਮੋਹਨੁ ਸਰਬ ਦੋਖ ਬਿਦਾਰੋ ॥
saran jog samrath mohan sarab dokh bidaaro.
God is capable of protecting all in his refuge, He is all-powerful and dispeller of all sorrows.
Mungu ana uweza wa kulinda wote katika kimbilio chake, Yeye ana nguvu zote na ndiye mwondoaji wa huzuni zote.

ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭਿ ਦੋਖ ਬਿਨਸਹਿ ਜਪਤ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
rog sog sabh dokh binsahi japat naam muraaree.
Yes, all ailments, pains and sorrows are dispelled by meditating on God’s Name.
Ndio, maradhi, maumivu na huzuni zote zinaondolewa kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਸਮਰਥ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੩॥
binvant naanak karahu kirpaa samrath sabh kal Dhaaree. ||3||
Nanak prays: O’ the Wielder of all power, God, please show Your mercy on me so that I may always remember You. ||3||
Nanak anaomba: Ee Mmiliki wa nguvu yote, Mungu, tafadhali nionee huruma yako, ili niweze kukukumbuka Wewe daima.

ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਦਇਆਲਾ ॥
gun gaa-o manaa achut abhinaasee sabh tay ooch da-i-aalaa.
O my mind, sing Praises of God who is eternal, merciful and Highest of the high.
Ee akili yangu, imba sifa za Mungu ambaye ni wa milele, mwenye huruma na wa Juu zaidi kwa wote.

ਬਿਸੰਭਰੁ ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਸਰਬ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
bisambhar dayvan ka-o aykai sarab karai partipaalaa.
God is the sustainer of the universe, the great giver and He cherishes all.
Mungu ndiye mtunzaji wa ulimwengu, moaji mkuu na Yeye anathamini vyote.

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਮਹਾ ਦਇਆਲ ਦਾਨਾ ਦਇਆ ਧਾਰੇ ਸਭ ਕਿਸੈ ॥
partipaal mahaa da-i-aal daanaa da-i-aa Dhaaray sabh kisai.
He is the most kind and wise nurturer of the world and He is compassionate to all.
Yeye ndiye mwema zaidi na mtunzaji wa dunia mwenye hekima na Yeye ni mkarimu kwa wote.

ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨਾਸੈ ਜੀਅ ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੈ ॥
kaal kantak lobh moh naasai jee-a jaa kai parabh basai.
One in whose heart dwells God, all his fear of painful death, greed and emotional attachment simply vanishes.
Yule ambaye Mungu anaishi moyoni mwake, uchungu wake wote na kifo cha uchungu, tamaa na kiambatisho cha kihisia kinaondoka kwa urahisi.

ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਵਾ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਭਈ ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ॥
suparsan dayvaa safal sayvaa bha-ee pooran ghaalaa.
One with whom God is thoroughly pleased, all his service and the effort to (unite with God) becomes successful and approved.
Yule ambaye Mungu amependezwa naye kabisa, huduma yake yote na jitahada ya (kuungana na Mungu) inafanikiwa na kuidhinishwa.

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜਪਤ ਦੀਨ ਦੈਆਲਾ ॥੪॥੩॥
binvant naanak ichh punee japat deen dai-aalaa. ||4||3||
Nanak submits that by remembering that merciful God of the meek, all my wishes have been fulfilled. ||4||3||
Nanak anawasilisha kwamba kwa kumkumbuka Mungu huyo wa wapole mwenye huruma, matakwa yangu yote yametimizwa.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮਿਲਿ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਹਿ ਹਰਿ ਕੰਤੈ ॥
sun sakhee-ay mil udam karayhaa manaa-ay laihi har kantai.
Listen O’ my friends, let’s join together and make the effort to meditate and please our husband-God.
Sikizeni Ee marafiki wangu, hebu tuungane pamoja na kufanya jitihada ya kutafakari na kupendeza mume-Mungu wetu.

ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਠਗਉਰੀ ਮੋਹਹ ਸਾਧੂ ਮੰਤੈ ॥
maan ti-aag kar bhagat thag-uree mohah saaDhoo mantai.
Renouncing our ego, let us charm Him with the potion of devotional worship and the mantra of the Guru.
Kwa kukana ubinafsi wetu, hebu tumvutia kwa mkorogo wa ibada ya kujitolea na mantra ya Guru.

ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਇਆ ਫਿਰਿ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਇਹ ਰੀਤਿ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੈ ॥
sakhee vas aa-i-aa fir chhod na jaa-ee ih reet bhalee bhagvantai.
O’ my friend, if once He accepts our love, He shall never leave us again because such is the beautiful tradition of God.
Ee rafiki wangu, iwapo mara moja Yeye akubali upendo wetu, kamwe hatatuacha tena kwa sababu ndivyo ilivyo desturi nzuri ya Mungu.

ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਣ ਭੈ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਪੁਨੀਤ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਜੰਤੈ ॥੧॥
naanak jaraa maran bhai narak nivaarai puneet karai tis jantai. ||1||
O Nanak, God purifies that person’s spiritual life and dispels his fear of old age, death and extreme sufferings . ||1||
Ee Nanak, Mungu anatakasa maisha ya kiroho ya mtu huyo na kuondoa hofu yake ya uzee, kifo na mateso yaliyokithiri.

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਇਹ ਭਲੀ ਬਿਨੰਤੀ ਏਹੁ ਮਤਾਂਤੁ ਪਕਾਈਐ ॥
sun sakhee-ay ih bhalee binantee ayhu mataaNt pakaa-ee-ai.
Listen O my friend to my sincere prayer, let’s make this firm resolve,
Sikiliza ombi langu la kweli Ee rafiki wangu, hebu tufanye hili azimio thabiti,

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦਹਿ ਗਾਈਐ ॥
sahj subhaa-ay upaaDh rahat ho-ay geet govindeh gaa-ee-ai.
that by shedding our clever ways, let us sing praises of God in a state of equipoise.
Kwamba kwa kuondoa njia zetu za ujanja, hebu tuimbe sifa za Mungu katika hali ya usawa.

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਮਿਟਹਿ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸਹਿ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥
kal kalays miteh bharam naaseh man chindi-aa fal paa-ee-ai.
This way all our struggles and agonies shall depart, doubts will vanish and we shall receive the desires of our hearts.
Kwa njia hii mapambano na maumivu yetu yote yatatuacha, shaka zitapotea na tutapokea hamu za mioyo yetu.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥੨॥
paarbarahm pooran parmaysar naanak naam Dhi-aa-ee-ai. ||2||
O’ Nanak, let us meditate on the Name of the all pervading perfect God. ||2||
Ee Nanak, hebu tutafakari kuhusu Jina la Mungu kamili anayeenea kote.

ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥
sakhee ichh karee nit sukh manaa-ee parabh mayree aas pujaa-ay.
O’ my friend, I always yearn to unite with Him and hope that God may fulfill my desire.
Ee rafiki wangu, daima natamani kuungana na Yeye na kutumaini kwamba Mungu atatimiza hamu yangu.

ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਪੇਖਉ ਥਾਨ ਸਬਾਏ ॥
charan pi-aasee daras bairaagan paykha-o thaan sabaa-ay.
I crave to realize Him and I yearn for His love, I am looking for Him everywhere.
Nina hamu ya kumgundua Yeye na ninatamani upendo wake, ninamtafuta Yeye kila mahali.

ਖੋਜਿ ਲਹਉ ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੰਗੁ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ॥
khoj laha-o har sant janaa sang sammrith purakh milaa-ay.
O’ friends, I seek out the saintly people who are able to unite me with the all pervading Almighty God.
Ee marafiki, natafuta watu watakatifu ambao wanaweza kuniunganisha na Mungu Mwenyezi anayeenea kote.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰਿਜਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਏ ॥੩॥
naanak tin mili-aa surijan sukh-daata say vadbhaagee maa-ay. ||3||
Nanak says, O’ mother, very fortunate are those who unite with God, the bestower of peace.
Nanak anasema, Ee mama, wamebahatika sana wale wanaoungana na Mungu, mtawaza wa amani.

ਸਖੀ ਨਾਲਿ ਵਸਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹਿਲਿਆ ॥
sakhee naal vasaa apunay naah pi-aaray mayraa man tan har sang hili-aa.
O’ my friend, now I dwell with my beloved husband-God and I am completelyin harmony with Him.
Ee rafiki wangu, sasa naishi na mume-Mungu wangu mpendwa na nipo katika upatano kamili na Yeye.

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਦ ਭਲੀ ਮੈ ਆਪਨੜਾ ਪਿਰੁ ਮਿਲਿਆ ॥
sun sakhee-ay mayree need bhalee mai aapnarhaa pir mili-aa.
Listen, O’ my friend, I now love even the sleep because I meet my husband-God in my dream.
Sikiliza, Ee rafiki wangu, sasa napenda hata usingizi kwa sababu nakutana na mume-Mungu wangu katika ndoto yangu.

ਭ੍ਰਮੁ ਖੋਇਓ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਆਮੀ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਕਉਲੁ ਖਿਲਿਆ ॥
bharam kho-i-o saaNt sahj su-aamee pargaas bha-i-aa ka-ul khili-aa.
God has enlightened my mind and my heart is delighted like a lotus in bloom, my doubt has been dispelled and I have found peace and poise.
Mungu ameangaza akili yangu na moyo wangu imefurahia kama yungiyungi inayonawiri, shaka yangu imeondolewa na nimepata amani na utulivu.

ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਟਲਿਆ ॥੪॥੪॥੨॥੫॥੧੧॥
var paa-i-aa parabh antarjaamee naanak sohaag na tali-aa. ||4||4||2||5||11||
O’ Nanak, I have met my Husband-God, the inner knower of hearts; now I am united with Him forever.||4||4||2||5||11||
Ee Nanak, nimekutana na Mume-Mungu wangu, mjua wa ndani wa mioyo; sasa nimeunganishwa na Yeye milele.||4||4||2||5||11||