Swahili Page 294

ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
ban tin parbat hai paarbarahm.
The Supreme God is permeating in the forests, fields and mountains.
Mungu Mkuu anapenyeza katika nyika, nyanjani na milimani.

ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥
jaisee aagi-aa taisaa karam.
As is His command, so is the deed of the creature.
Kama ilivyo amri yake, ndivyo kitendo cha kiumbe.

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ ॥
pa-un paanee baisantar maahi.
He permeates the wind, the water and the fire.
Yeye anapenyeza upepo, maji na moto.

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥
chaar kunt dah disay samaahi.
He pervades in the four corners and in the ten directions (exists everywhere).
Yeye anaenea katika pembe zote nne na katika mielekeo yote kumi (yupo kila mahali).

ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥
tis tay bhinn nahee ko thaa-o.
There is no place where He is not.
Hakuna mahali ambapo hayupo Yeye.

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥
gur parsaad naanak sukh paa-o. ||2||
O’ Nanak, peace is received by the Guru’s Grace. ||2||
Ee Nanak, amani inapokelewa kwa Neema ya Guru.

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ॥
bayd puraan simrit meh daykh.
Behold Him in the teachings of Vedas, the Puranas and the Smritis.
Mtazame Yeye katika mafundisho ya Vedas, Puranas na Smritis.

ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥
sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk.
The same One is permeating in the moon, the sun and the stars.
Huyo huyo Mmoja anapenyeza katika mwezi, jua na nyota.

ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥
banee prabh kee sabh ko bolai.
Everyone utters God’s word,
Kila mtu anatamka neno la Mungu,

ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥
aap adol na kabhoo dolai.
But despite being present in all, He Himself is unshakable and never wavers.
Lakini licha ya kuwepo katika vyote, Yeye Mwenyewe hatingisiki na kamwe hayumbi.

ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥
sarab kalaa kar khaylai khayl.
After creating all powers, He is playing the worldly games.
Baada ya kuumba nguvu zote, Yeye anacheza michezo ya kidunia.

ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥
mol na paa-ee-ai gunah amol.
His virtues are invaluable and His eminence cannot be assessed.
Fadhila zake haziwezi kukadiriwa na utukufu wake hauwezi kuchunguzwa.

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥
sarab jot meh jaa kee jot.
He, whose light illuminates all creatures,
yeye, ambaye mwanga wake unaangaza viumbe vyote,

ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥
Dhaar rahi-o su-aamee ot pot.
that Master is providing support to all through and through.
Bwana huyo anatoa tegemezo kwa wote kabisa kabisa.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥
gur parsaad bharam kaa naas.
They, whose doubt is dispelled by the Guru’s grace.
Wale, ambao shaka yao inaondolewa kwa neema ya Guru.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸਾਸੁ ॥੩॥
naanak tin meh ayhu bisaas.||3||
O’ Nanak, they firmly believe that God is omnipotent. ||3||
Ee Nanak, wanaamini imara kwamba Mungu ana uwezo wote.

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ॥
sant janaa kaa paykhan sabh barahm.
The Saints behold God everywhere.
Watakatifu wanamtazama Mungu kila mahali.

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
sant janaa kai hirdai sabh Dharam.
In the heart of the Saints, all thoughts that arise are of righteousness.
Katika moyo wa Watakatifu, fikira zote zinazotokea ni za uadilifu.

ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ ॥
sant janaa suneh subh bachan.
The Saints listen words of goodness only,
Watakatifu wanasikiliza maneno ya fadhili pekee,

ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਿ ਰਚਨ ॥
sarab bi-aapee raam sang rachan.
and always remain absorbed in the all-pervading God.
Na daima wanabaki wamevama katika Mungu anayeenea kote.

ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥
jin jaataa tis kee ih rahat.
Such is the way of life of the one who has realized God
Ndivyo ulivyo mtindo wa maisha wa yule ambaye amemgundua Mungu

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਕਹਤ ॥
sat bachan saaDhoo sabh kahat.
that saint utters only the divine words (words of God’s praises).
Mtakatifu huyo anatamka maneno takatifu pekee (maneno ya sifa za Mungu).

ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ॥
jo jo ho-ay so-ee sukh maanai.
Whatever happens, he peacefully accepts.
Chochote kinachotendeka, anakubali kwa amani.

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥
karan karaavanhaar parabh jaanai.
He knows, God as the Doer, the Cause of causes.
Yeye anajua, Mungu kama Mtendaji, Msingi wa misingi yote.

ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਬਾਹਰਿ ਭੀ ਓਹੀ ॥
antar basay baahar bhee ohee.
He believes that the same God who dwells within is also outside.
Anaamini kwamba Mungu huyo mmoja anayeishi ndani mwake na pia nje.

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥
naanak darsan daykh sabh mohee. ||4||
O’ Nanak, beholding this all pervading sight of God, the entire world is fascinated. ||4||
Ee Nanak, kwa kutazama meono huu wa Mungu unaoenea kote, dunia nzima inavutiwa.

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥
aap sat kee-aa sabh sat.
He Himself is True, and all that He has made is also True and not an illusion.
Yeye Mwenyewe ni wa Kweli, na na vyote ambavyo ametengeneza ni vya Kweli wala sivyo njozi.

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤਿ ॥
tis parabh tay saglee utpat.
The entire creation has originated from God.
Uumbaji mzima umeasilia kutoka kwa Mungu.

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
tis bhaavai taa karay bisthaar.
As it pleases Him, He creates the expanse,
Inavyompendeza Yeye, anaumba upanuzi huu,

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
tis bhaavai taa aikankaar.
and as it pleases Him, He becomes the One and the only One again.
Na inavyompendeza, Yeye anakuwa Mmoja na tena wa kipekee.

ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥
anik kalaa lakhee nah jaa-ay.
Manifold are His powers which cannot be known.
Nyingi ni nguvu zake ambazo haziwezi kujulikana.

ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
jis bhaavai tis la-ay milaa-ay.
He unites with Himself whomsoever He pleases.
Yeye anaunganisha yeyote anayetaka naye mwenyewe.

ਕਵਨ ਨਿਕਟਿ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰਿ ॥
kavan nikat kavan kahee-ai door.
It cannot be said as to who is He is close to Him and who is far from Him,
Haiwezi kusemwa nani yu karibu na Yeye na nani yu mbali naye,

ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਭਰਪੂਰਿ ॥
aapay aap aap bharpoor.
because He Himself is pervading everywhere.
Kwa sababu Yeye Mwenyewe anaenea kote.

ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਜਨਾਏ ॥
antargat jis aap janaa-ay.
To whom He imparts this understanding of higher spiritual state,
Kwa yule ambaye anamtolea uelewa huu wa hali ya juu ya kiroho,

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥੫॥
naanak tis jan aap bujhaa-ay. ||5||
O’ Nanak, to that person He reveals Himself. ||5||
Ee Nanak, kwa mtu huyo Yeye anajidhihirisha.

ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ ॥
sarab bhoot aap vartaaraa.
He Himself is pervading in all beings,
Yeye Mwenyewe anaenea katika viumbe vyote,

ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥
sarab nain aap paykhanhaaraa.
through all the eyes, He Himself is the beholder.
Kupitia macho yote, Yeye Mwenyewe ndiye anayetazama.

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥
sagal samagree jaa kaa tanaa.
All the creation is His Body.
Uumbaji wote ni Mwili wake.

ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥
aapan jas aap hee sunaa.
He Himself listens to His Own Praise.
Yeye Mwenyewe anasikiliza Sifa yake Mwenyewe.

ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ॥
aavan jaan ik khayl banaa-i-aa.
God has created the drama of birth and death.
Mungu ameumba sarakasi ya kuzaliwa na kufa.

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥
aagi-aakaaree keenee maa-i-aa.
and He has made Maya subservient to His Will.
Na Yeye amefanya Maya itii Mapenzi yake.

ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ ॥
sabh kai maDh alipato rahai.
In the midst of all, He remains unattached.
Kati ya hayo yote, Yeye anabaki amejitenga.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥
jo kichh kahnaa so aapay kahai.
Whatever has to be said, He Himself says.
Chochote kinapaswa kusemwa, Yeye Mwenyewe anasema.

ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥
aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay.
By His order, one is born and by His order, one dies.
Kwa amri yake, mtu anazaliwa na kwa amri yake, mtu anakufa.

ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥
naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay. ||6||
O Nanak, when it pleases Him, He absorbs them into Himself. ||6||
Ee Nanak, wakati anavyotaka, Yeye anawaunganisha ndani mwake.

ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥
is tay ho-ay so naahee buraa.
Whatever comes from Him cannot be bad.
Chochote kinachotoka kwake hakiwezi kuwa kibaya.

ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥
orai kahhu kinai kachh karaa.
Other than Him, who can do anything?
Isipokuwa Yeye, nani anaweza kufanya chochote?

ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥
aap bhalaa kartoot at neekee.
He Himself is good; His actions are the very best.
Yeye Mwenyewe ni mzuri; vitendo vyake ni vizuri zaidi.

ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥
aapay jaanai apnay jee kee.
He alone knows what is in His mind.
Yeye peke yake anajua kilicho akilini mwake.

ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥
aap saach Dhaaree sabh saach.
He is Truel, and all that He has established is also True and not an illusion.
Yeye ni wa Kweli, na vyote ambavyo ameanzilisha pia ni vya Kweli wala siyo njozi.

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥
ot pot aapan sang raach.
Through and through, He is blended with His creation.
Yeye amechanganyikana na uumbaji wake, kabisa kabisa.

ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
taa kee gat mit kahee na jaa-ay.
His greatness and extent cannot be described.
Ukuu na kadiri yake haiwezi kuelezwa.

ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥
doosar ho-ay ta sojhee paa-ay.
If there were another like Him, only then could one understand Him.
Iwapo kungekuwa na mwengine kama Yeye, wakati huo tu ndio mtu anagemuelewa Yeye.

ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
tis kaa kee-aa sabh parvaan.
Everything done by Him must be accepted by all.
Kila kitu kinachofanywa na Yeye lazima kikubalike na wote.

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥
gur parsaad naanak ih jaan. ||7||
O’ Nanak, this is known only through the Guru’s grace. ||7||
Ee Nanak, hii inajulikana tu kupitia neema ya Guru.

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay.
One who realizes Him, receives everlasting peace.
Yule anayemgundua Yeye, anapokea amani ya kudumu milele.

ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
aap milaa-ay la-ay parabh so-ay.
God unites that person with Himself.
Mungu anaunganisha mtu huyo naye Mwenyewe.

ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ ॥
oh Dhanvant kulvant pativant.
That person is spritually wealthy, of noble family and honorable,
Mtu huyo ni tajiri wa kiroho, wa familia bora na mwenye heshima,

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ॥
jeevan mukat jis ridai bhagvant.
in whose heart God dwellsbecomes free from the cycle of birth and death while still alive.
Yule ambaye Mungu anaishi moyoni mwake anakuwa huru kutoka mzunguko wa kuzaliwa na kufa akiwa bado hai.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥
Dhan Dhan Dhan jan aa-i-aa.
Totally blessed is the advent of such a human being in the world,
Umebarikiwa kabisa ujio wa binadamu kama huyo duniani,