Swahili Page 107

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥
keenee da-i-aa gopaal gusaa-ee.
The person on whom the life of the World, the Sustainer of the Earth, has showered His Mercy;
Mtu ambaye Uhai wa Ulimwengu, Mtunzaji wa Dunia, amenyunyuzia Huruma yake kwake.

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
gur kay charan vasay man maahee.
The words of the Guru are enshrined in that person’s mind.
Maneno ya Guru yamewekwa vizuri akilini mwa mtu huyo.

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਦੁਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੧॥
angeekaar kee-aa tin kartai dukh kaa dayraa dhaahi-aa jee-o. ||1||
The Creator accepts that devotee as His own, and completely banishes all kinds of sorrows from that person’s life.
Muumba anakubali mtawa huyo kama wake mwenyewe, na anaondoa kabisa aina zote za huzuni kutoka maisha ya mtu huyo.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
man tan vasi-aa sachaa so-ee.
In whose mind resides that eternal God,
Ambaya akilini mwake kunaishi Mungu wa milele,

ਬਿਖੜਾ ਥਾਨੁ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਈ ॥
bikh-rhaa thaan na disai ko-ee.
no place (in the journey of life) seems difficult to him
hakuna pahali (katika safari ya maisha) panakaa pagumu kwake.

ਦੂਤ ਦੁਸਮਣ ਸਭਿ ਸਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥
doot dusman sabh sajan ho-ay ayko su-aamee aahi-aa jee-o. ||2||
The one who develops love for the Master, all the evil-doers and enemies (all the vices) become his friends
Yule ambaye anaendeleza upendo kwa Bwana, watenda maovu na maadui wote (maovu yote) wanakuwa marafiki wake.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥
jo kichh karay so aapay aapai.
Whatever He does, He does all by Himself.
Chochote anachofanya, anafanya Yeye mwenyewe.

ਬੁਧਿ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਪੈ ॥
buDh si-aanap kichhoo na jaapai.
No one can know His Ways through his personal wisdom or cleverness.
Hakuna mtu anaweza kujua Njia zake kupitia hekima ama uwerevu binafsi.

ਆਪਣਿਆ ਸੰਤਾ ਨੋ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੩॥
aapni-aa santaa no aap sahaa-ee parabh bharam bhulaavaa laahi-aa jee-o. ||3||
He Himself helps His saints. God has cast out that person’s doubts and delusions.
Yeye mwenyewe anasaidia watakatifu wake. Mungu ameondoa shaka na udanganyifu wa mtu huyo.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ ॥
charan kamal jan kaa aaDhaaro.
God’s Name is the Support of His humble devotees.
Jina la Mungu ni Nguzo ya watawa wake wanyenyekevu.

ਆਠ ਪਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥
aath pahar raam naam vaapaaro.
Twenty-four hours a day, they contemplate on God’s Name.
Saa ishirini na nne kwa siku, wanatafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩੬॥੪੩॥
sahj anand gaavahi gun govind parabh naanak sarab samaahi-aa jee-o. ||4||36||43||
O’ Nanak, in a state of peace and bliss, they keep singing praises of God, who pervades all beings.
Ee Nanak, katika hali ya amani na furaha tele, wanaendelea kuimba sifa za Mungu, ambaye anapenyeza viumbe vyote.

ਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਸੋ ਸਚੁ ਮੰਦਰੁ ਜਿਤੁ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
so sach mandar jit sach Dhi-aa-ee-ai.
True is that temple (body), within which one meditates on God.
Ya kweli ni hekalu hiyo (mwili), ambayo ndani mwake mtu anatafakari kuhusu Mungu.

ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥
so ridaa suhaylaa jit har gun gaa-ee-ai.
Blessed is that heart, within which the God’s Glorious Praises are sung.
Umebarikiwa moyo huo, ambao ndani mwake sifa tukufu za Mungu zinaimbwa.

ਸਾ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਵਸਹਿ ਹਰਿ ਜਨ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ਜੀਉ ॥੧॥
saa Dharat suhaavee jit vaseh har jan sachay naam vitahu kurbaano jee-o. ||1||
Sanctified becomes that place where God’s devotees abide and contemplate on Naam.
Pahali hapo panakuwa pametakaswa ambapo watawa wa Mungu wanaishi na kutafakari Naam.

ਸਚੁ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
sach vadaa-ee keem na paa-ee.
The extent of Your Greatness cannot be known.
Kadiri ya Ukuu wako haiwezi kujulikana.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਮੁ ਨ ਕਹਣਾ ਜਾਈ ॥
kudrat karam na kahnaa jaa-ee.
Your Creative Power and Your Bounties cannot be described.
Nguvu zako za kuumba na Fadhila zako haziwezi kuelezwa.

ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਮਾਣੋ ਜੀਉ ॥੨॥
Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay jeeveh jan tayray sach sabad man maano jee-o. ||2||
O’ God, Your devotees feel spiritually rejuvenated meditating upon Your Name again and again. Your divine word is the very support of their minds.
Ee Mungu, watawa wako wanahisi kusisimuliwa kiroho wakitafakari Jina kao tena na tena. Neno lako takatifu ndilo nguzo yenyewe ya akili zao.

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
sach saalaahan vadbhaagee paa-ee-ai.
O’ God, It is only by great good fortune that one obtains the opportunity to sing the praise of the eternal God.
Ee Mungu, ni kwa bahati kuu nzuri pekee ambapo mtu anapata fursa ya kuimba sifa za Mungu wa milele.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥
gur parsaadee har gun gaa-ee-ai.
O’ God, it is only by the Guru’s grace that we sing Your praises.
Ee Mungu, ni kwa neema ya Guru pekee ambapo tunaimba sifa zako.

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ਜੀਉ ॥੩॥
rang ratay tayrai tuDh bhaaveh sach naam neesaano jee-o. ||3||
O’ God, pleasing to You are those who are imbued with Your love. They have Your eternal Name as stamp of approval in their life’s journey
Ee Mungu, wanakupendeza wale ambao wamejawa na upendo wako. Wana Jina lako la milele kama muhuri ya udhibitisho katika safari yao ya maisha.

ਸਚੇ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥
sachay ant na jaanai ko-ee.
Nobody knows the limits of God’s virtues
Hakuna mtu anajua vikomo vya fadhila za Mungu

ਥਾਨਿ ਥਨੰਤਰਿ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
thaan thanantar sachaa so-ee.
In all places and interspaces, the True One is pervading.
Katika pahali pote na kati ya nafasi zote, yule Mmoja wa Kweli anaenea.

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਉ ॥੪॥੩੭॥੪੪॥
naanak sach Dhi-aa-ee-ai sad hee antarjaamee jaano jee-o. ||4||37||44||
O’ Nanak, we should lovingly meditate forever on the True One, who knows what is in the hearts of us all.
Ee Nanak, tunafaa kutafakari kwa upendo milele kwa yule Mmoja wa Kweli, anayejua kilicho ndani ya mioyo ya kila mtu.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥
rain suhaavarhee dinas suhaylaa.
Beautiful is the night, and blessed is the day,
Mzuri ni usiku, na umebarikiwa mchana.

ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਲਾ ॥
jap amrit naam satsang maylaa.
when one joins the holy congregation and contemplates on ambrosial Naam.
Wakati mtu anajiunga na ushirika takatifu na kutafakari Naam ya Ambrosia.

ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪਲ ਵੰਞਹਿ ਜੀਵਣੁ ਸਫਲੁ ਤਿਥਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
gharhee moorat simrat pal vanjahi jeevan safal tithaa-ee jee-o. ||1||
If you remember and contemplate on Naam, even for an instant, then your life will become fruitful and prosperous.
Iwapo utakumbuka na kutafakari Naam, hata kwa muda mfupi, basi maisha yako yatakuwa yenye matokeo mazuri na yenye mafanikio.

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਦੋਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ॥
simrat naam dokh sabh laathay.
RecitingNaam with love and devotion, all sinful mistakes are erased.
Kukariri Naam kwa upendo na kujitolea, makosa yote ya dhambi yanafutwa.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥
antar baahar har parabh saathay.
He is present within us and in the creation around us, God is always with us.
Yeye yupo ndani mwetu na katika uumbaji unaotuzunguka, Mungu daima yupo nasi.

ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥
bhai bha-o bharam kho-i-aa gur poorai daykhaa sabhnee jaa-ee jee-o. ||2||
By the grace of the Guru, I have shed all my fear, doubt, and illusion, and I see God everywhere.
Kwa neema ya Guru, nimeondoa uoga, shaka na ndoto yangu yote, na naona Mungu kila mahali.

ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ਵਡ ਊਚ ਅਪਾਰਾ ॥
parabh samrath vad ooch apaaraa.
God is All-powerful, Vast, Lofty and Infinite.
Mungu ana nguvu zote, ni mkubwa, ni wa juu zaidi na hana mwisho.

ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
na-o niDh naam bharay bhandaaraa.
His Name is a precious jewel, His storehouses are overflowing with the wealth of Naam.
Jina lake ni johari yenye thamani, ghala zake zinafurika na utajiri wa Naam.

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
aad ant maDh parabh so-ee doojaa lavai na laa-ee jee-o. ||3||
In the beginning, end, and middle of creation, it is God who pervades. I regard none else as His equal
Mwanzoni, katikati, na mwishoni mwa uumbaji, ni Mungu anayeenea. Sifikirii mwengine kuwa sawa na Yeye

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
kar kirpaa mayray deen da-i-aalaa.
O’ God, Cherisher of the meek, please bestow Your kindness upon me.
Ee Mungu, Mthamini wa wapole, tafadhali tawaza ukarimu wako kwangu.

ਜਾਚਿਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥
jaachik jaachai saaDh ravaalaa.
This beggar begs for the dust of the feet (humble service) of Your saints
Mwombaji huyo anaomba mchanga kutoka miguuni (huduma nyenyekevu) pa watakatifu wako.

ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਮਾਗੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੮॥੪੫॥
deh daan nanak jan maagai sadaa sadaa har Dhi-aa-ee jee-o. ||4||38||45||
O’ God, Your devotee Nanak begs for this gift, that I may meditate upon You forever
Ee Mungu, mtawa wako Nanak anaomba tuzo hii, kwamba niweze kutafakari kukuhusu milele

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
Raag Maajh, na Guru wa Tano:

ਐਥੈ ਤੂੰਹੈ ਆਗੈ ਆਪੇ ॥
aithai tooNhai aagai aapay.
O’ God, You are my support here (in this world), and in the next world.
Ee Mungu, Wewe ndiwe nguzo yangu humu (duniani) na katika dunia itakayofuata.

ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਥਾਪੇ ॥
jee-a jantar sabh tayray thaapay.
All beings and creatures were created by You.
Viumbe na wanyama wote waliumbwa nawe.

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਮੈ ਧਰ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
tuDh bin avar na ko-ee kartay mai Dhar ot tumaaree jee-o. ||1||
O, Creator, Without You there is no other, You are my Support and my Protection.
Ee Muumba, bila Wewe hakuna mwengine, Wewe ndiwe Nguzo yangu na Ulinzi wangu,

ਰਸਨਾ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਸੁਆਮੀ ॥
rasnaa jap jap jeevai su-aamee.
Contemplating Naam with devotion and love, I gained spiritual life.
Kwa kutafakari Naam kwa ibada na upendo, nilipata uhai wa kiroho.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
paarbarahm parabh antarjaamee.
The Supreme God knows all.
Mungu Mkuu anajua yote.

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
jin sayvi-aa tin hee sukh paa-i-aa so janam na joo-ai haaree jee-o. ||2||
Those who serve God, find spiritual peace and direction, they are not gambling their lives away.
Wale wanaotumikia Mungu, wanapata amani na mwelekeo wa kiroho, hawachezei kamari maisha zao bure.

ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਜਿਨਿ ਜਨ ਤੇਰੈ ਪਾਇਆ ॥
naam avkhaDh jin jan tayrai paa-i-aa
O’God the humble devotee who has obtained the Medicine of Naam,
Ee Mungu mtawa mnyenyekevu amepata Dawa ya Naam,

error: Content is protected !!