Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Spanish Page 107

Page 107

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥ Por la infinita compasión del maestro de la tierra,
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ Mi mente está fijada en los pies del gurú.
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਦੁਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੧॥ Mi Dios, el señor creador, me ha aceptado como su sirviente y mi fortaleza de la tristeza se ha derrumbado.
ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ Dios , el verdadero, habita en mi mente y enmi cuerpo.
ਬਿਖੜਾ ਥਾਨੁ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਈ ॥ Y no siento dolor en ningún lugar.
ਦੂਤ ਦੁਸਮਣ ਸਭਿ ਸਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥ La lujuria, el enojo, la avaricia, el apego y el ego eran mis enemigos antes.Sin embargo, son mis amigos ahora porque amo sólo a Dios, el señor del mundo.
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥ Lo que haga él, hace por su voluntad.
ਬੁਧਿ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਪੈ ॥ Ni por el intelecto ni por la astucia, alguien puede interferir con sus decisiones.
ਆਪਣਿਆ ਸੰਤਾ ਨੋ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੩॥ Él mismo es el soporte de sus santos. Él ha disipado todas mis dudas e ilusión .
ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ ॥ Los pies de Dios son como el loto y son el soporte de sus devotos.
ਆਠ ਪਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥ Ellos conercian con recitan el nombre de Dios noche y día.
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩੬॥੪੩॥ Ellos cantan las alabanzas de Dios espontáneamente en éxtasis. ¡Oh Nanak! Dios prevalece en todos los seres vivos.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਸੋ ਸਚੁ ਮੰਦਰੁ ਜਿਤੁ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ El verdadero templo es aquél en donde se recita el nombre de Dios.
ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥ Solo aquél corazón que canta las alabanzas de Dios es sagrado y feliz.
ਸਾ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਵਸਹਿ ਹਰਿ ਜਨ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ਜੀਉ ॥੧॥ Bella es aquella tierra donde residen los devotos de Dios. Ellos ofrecen su ser en sacrificio a tí.
ਸਚੁ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥ Nadie puede encontrar el límite de su grandeza.
ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਮੁ ਨ ਕਹਣਾ ਜਾਈ ॥ Nadie puede acabar de decir de su naturaleza y de su poder.
ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਮਾਣੋ ਜੀਉ ॥੨॥ ¡Oh Dios! Tus devotos viven recordando tu nombre. Sus almas gozan de la palabra verdadera (Shabad).
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ Muy afortunados son aquellos que obtienen la alabanza del del verdadero señor (Dios).
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥ Uno canta las alabanzas de Dios a través de la gracia del gurú.
ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ਜੀਉ ॥੩॥ Tú amas a aquellos que están enamorados de tí. ¡Oh Dios! Tu nombre es el signo de ellos para entrar en tu corte.
ਸਚੇ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ Nadie puede encontrar el límite del uno verdadero (Dios).
ਥਾਨਿ ਥਨੰਤਰਿ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ El señor verdadero prevalece en todo.
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਉ ॥੪॥੩੭॥੪੪॥ ¡Oh Nanak! Siempre recuerda Dios, el señor verdadero pues él es quien conoce lo íntimo de tu ser.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥ Bella es la noche y dichoso es el día,
ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਲਾ ॥ Cuando se recita el nombre ambrosial de Dios en la sociedad de los santos.
ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪਲ ਵੰਞਹਿ ਜੀਵਣੁ ਸਫਲੁ ਤਿਥਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ Cuando uno recita el nombre de Dios todo el tiempo, su vida se vuelve fructífera.
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਦੋਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ॥ Toda mi maldad se ha disipado recitando el nombre de Dios y
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥ Gozo de la compañía de Dios dentro y fuera de mi ser.
ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥ El perfecto gurú ha disipado la duda y el miedo de mi mente y yo observo la presencia de Dios en todas partes.
ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ਵਡ ਊਚ ਅਪਾਰਾ ॥ Dios es el Todopoderoso, Infinito y lo más alto de lo alto.
ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ Los nueve tesoros de su nombre son inagotables.
ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥ Él es el principio, el medio y el fin. No hay nadie más a quien yo pueda ver cerca de mí.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ¡Oh misericordioso! Ten piedad de mí.
ਜਾਚਿਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥ Yo soy el mendigo de tu corte y sólo pido el polvo de los pies de santos.
ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਮਾਗੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੮॥੪੫॥ ¡Oh Dios! El sirviente Nanak, sólo te pide el regalo de la recitación continua de tu nombre.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਐਥੈ ਤੂੰਹੈ ਆਗੈ ਆਪੇ ॥ ¡Oh Dios! Eres mi soporte en este mundo y también lo serás en el siguiente.
ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਥਾਪੇ ॥ Todas las criaturas son tuyas.
ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਮੈ ਧਰ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ¡Oh creador! No tengo a nadie más que a tí. Eres mi apoyo y mi soporte.
ਰਸਨਾ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਸੁਆਮੀ ॥ ¡Oh maestro del mundo! Vivo recitando tu nombre noche y día a través de mi lengua.
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ El señor eterno, Dios es el Todopoderoso y el conocedor de lo más íntimo.
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥ Aquél que adora a Dios vive en la dicha eterna. Ellos no pierden el juego de la vida como una apuesta.
ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਜਿਨਿ ਜਨ ਤੇਰੈ ਪਾਇਆ ॥ ¡Oh Dios! Aquellos devotos que han logrado la medicina de tu nombre,
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/