Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Portuguese Page 294

Page 294

ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ O Deus Supremo permeia as florestas, os campos e as montanhas.
ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥ Tal como Ele ordena, assim agem suas criaturas.
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ ॥ Ele permeia o vento, a água e o fogo.
ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥ Ele permeia os quatro cantos e nas dez direções ( está em todos os lugares).
ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ Não há lugar onde Ele não esteja.
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥ Ó Nanak, a paz é recebida pela Graça do Guru. ||2||
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ॥ Contemple-O nos ensinamentos dos Vedas, dos Puranas e dos Smritis.
ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥ O Deus Único permeia a lua, o sol e as estrelas.
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥ Todo mundo profere a palavra de Deus,
ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥ mas apesar de estar presente em tudo, Ele mesmo é inabalável e nunca vacila.
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ Depois de criar todos os poderes, Ele participa ativamente das tramas terrenas.
ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥ Suas virtudes são inestimáveis e Sua grandeza não pode ser avaliada.
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥ Ele, cuja luz ilumina todas as criaturas,
ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥ é o Mestre que fornece apoio a todos por completo.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ Eles, cuja dúvida é dissipada pela graça do Guru,
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸਾਸੁ ॥੩॥ eles, Nanak, acreditam firmemente que Deus é onipotente. ||3||
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ॥ Os santos contemplam Deus em todos os lugares.
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥ No coração dos santos, todos os pensamentos que surgem são de retidão.
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ ॥ Os santos ouvem somente palavras de bondade,
ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਿ ਰਚਨ ॥ e permanecem sempre absortos no Deus onipresente.
ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥ Esse é o modo de vida de quem O conheceu
ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਕਹਤ ॥ O santo profere somente as palavras divinas (palavras de louvor a Deus).
ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ॥ Aconteça o que acontecer, ele aceita pacificamente.
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥ Ele sabe que Deus é o Executor, a Causa das causas.
ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਬਾਹਰਿ ਭੀ ਓਹੀ ॥ Ele acredita que o mesmo Deus que habita dentro também está fora.
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥ Ó Nanak, ao contemplar essa visão do Deus Onipresente, o mundo inteiro fica fascinado. ||4||
ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ Ele mesmo é Verdadeiro; e tudo o que Ele criou também é verdadeiro e não uma ilusão.
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤਿ ॥ Toda a criação se originou de Deus.
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ Conforme Lhe satisfaz, Ele expande o universo,
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ e, conforme Lhe satisfaz, Ele se torna o Único novamente.
ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ São múltiplos os Seus poderes que não podem ser conhecidos.
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ Ele une a Si mesmo a quem Lhe apraz.
ਕਵਨ ਨਿਕਟਿ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰਿ ॥ Não se pode dizer quem está perto ou longe Dele,
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਭਰਪੂਰਿ ॥ porque Ele mesmo está presente em todos os lugares.
ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਜਨਾਏ ॥ A quem Ele concede essa compreensão do estado espiritual superior,
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥੫॥ Ó Nanak, é para essa pessoa que Ele se revela. ||5||
ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ ॥ Ele mesmo permeia todos os seres,
ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥ através de todos os olhos, Ele torna-se o observador.
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥ Toda a criação é Seu Corpo.
ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ Ele mesmo ouve Seu próprio Louvor.
ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ॥ Deus criou o drama do nascimento e da morte.
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥ e tornou Maya subserviente à Sua Vontade.
ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ ॥ No meio de tudo, Ele permanece desapegado.
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥ O que quer que tenha que ser dito, Ele mesmo diz.
ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥ Por Sua ordem, alguém nasce e, por Sua ordem, morre.
ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥ Ó Nanak, quando Lhe agrada, Ele os absorve em Si mesmo. ||6||
ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥ Tudo o que vem Dele não pode ser mau.
ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ Além dele, quem pode criar alguma coisa?
ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥ Ele mesmo é bom; Suas ações são as melhores.
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ Só Ele sabe o que está em Sua mente.
ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥ Ele é verdadeiro; e tudo o que Ele estabeleceu também é verdadeiro e não uma ilusão.
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥ Ele está mesclado inteiramente à Sua criação.
ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ Sua grandeza e amplitude não podem ser descritas.
ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ Se houvesse outro como Ele, só então alguém poderia entendê-Lo.
ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ Tudo feito por Ele deve ser aceito por todos.
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ Ó Nanak, isso só é conhecido pela graça do Guru. ||7||
ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ Aquele que O compreende recebe paz eterna.
ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ Deus une essa pessoa a Si mesmo.
ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ ॥ Essa pessoa, que é espiritualmente rica, de família nobre e honrada,
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ॥ e em cujo coração Deus habita, torna-se livre do ciclo de nascimento e morte enquanto ainda está vivo.
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ Totalmente abençoado é o advento de tal ser humano no mundo,
Scroll to Top
https://kedokteran.untag-sby.ac.id/uploads/dosen/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/
https://jp1131g.org/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/ https://sipde.jatimprov.go.id/vendor/ https://bbi.tabalongkab.go.id/wp-content/jp1131/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/jp/ https://akuntansi.feb.binabangsa.ac.id/beasiswa/sijp/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/
https://kedokteran.untag-sby.ac.id/uploads/dosen/ https://pemetaan.melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id/image/ http://ppid.bnpp.go.id/img/kemen/ http://ppid.bnpp.go.id/img/pid/
https://jp1131g.org/ https://bobabet-asik.com/ https://sugoi168login.com/ https://76vdomino.com/ https://library.president.ac.id/event/jp-gacor/ https://sipemimpin.sulbarprov.go.id/filechat/40jp1/ https://profesi.untag-sby.ac.id/uploads/berita/ https://sipde.jatimprov.go.id/vendor/ https://bbi.tabalongkab.go.id/wp-content/jp1131/ https://icliqe.uns.ac.id/forensik-uns/jp/ https://akuntansi.feb.binabangsa.ac.id/beasiswa/sijp/
https://informatika.nusaputra.ac.id/hk/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/hk/ https://akademik.untag-sby.ac.id/product/hk/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/mcu/ https://pti.fkip.binabangsa.ac.id/product/mcu/
https://akademik.untag-sby.ac.id/product/sbo/ https://informatika.nusaputra.ac.id/sbo/