MARATHI PAGE 92

ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਲਾਇਆ ॥
aisaa taiN jag bharam laa-i-aa.
O’ God, You have cast the world into such a deep delusion.
हे ’देवा, तू जगाला इतक्या खोल भ्रमात टाकले आहेस।

ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaisay boojhai jab mohi-aa hai maa-i-aa. ||1|| rahaa-o.
How can one understand You, when he has been entranced by Maya?
जेव्हा त्याला मायेने अडचणीत आणले आहे तेव्हा एखादा तुला कसे समजेल?

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਛੋਡਿ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਿਹਚਉ ਮਰਣਾ ॥
kahat kabeer chhod bikhi-aa ras it sangat nihcha-o marnaa.
Kabeer says, give up the desire for poisonous (worldly) pleasures. Associating with such things, you will surely meet spiritual death.
कबीर म्हणतो, विषारी (ऐहिक) सुखांची वासना सोडून द्या। अशा गोष्टींशी जोडले गेल्याने तुम्हाला आध्यात्मिक मृत्यू नक्कीच भेटेल।

ਰਮਈਆ ਜਪਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨਤ ਜੀਵਣ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਧਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਣਾ ॥੨॥
ramee-aa japahu paranee anat jeevan banee in biDh bhav saagar tarnaa. ||2||
O’ mortal, remember God through the Guru’s teaching; which bestows eternal life. In this way, you can swim across the terrifying world-ocean of vices.
हे नश्वर, गुरुच्या उपदेशाद्वारे देवाचे स्मरण कर; जे अनंतकाळचे जीवन देते। अशाप्रकारे, आपण दुर्गुणांच्या जगातील महासागरात पोहू शकता।

ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥
jaaN tis bhaavai taa laagai bhaa-o.
Only when it so pleases Him, one is imbued with love for Him,
जेव्हा त्याला योग्य वाटते, तेव्हाच केवळ त्याच्यावर प्रेम होते।

ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
bharam bhulaavaa vichahu jaa-ay.
and doubt and delusion are dispelled from within.
आणि शंका व भ्रम आतून दूर होतात।

ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ ਗਿਆਨ ਮਤਿ ਜਾਗੈ ॥
upjai sahj gi-aan mat jaagai.
Intuitive peace and poise well up within, and the intellect is awakened to spiritual wisdom.
अंतर्ज्ञानाने शांतता प्राप्त होते आणि बुद्धी आध्यात्मिक ज्ञानाकडे जागृत होते।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅੰਤਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ॥੩॥
gur parsaad antar liv laagai. ||3||
By Guru’s Grace one’s inner-self is attuned to love for God.
गुरुच्या कृपेने एखाद्याचेअंत:करण भगवंतावर प्रीती करण्यायोग्य बनतात।

ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ ॥
it sangat naahee marnaa.
And in this association, there is no spiritual death.
आणि या सहवासात, आध्यात्मिक मृत्यू नाही।

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਤਾ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥
hukam pachhaan taa khasmai milnaa. ||1|| rahaa-o doojaa.
By realizing the Divine ordinance the union with God is obtained.
दैवी अध्यादेशाची जाणीव करून भगवंताशी एकरूपता प्राप्त होते।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਾ ॥
sireeraag tarilochan kaa.
Sree Raag, by Trilochan:
सिरी राग, त्रिलोचन चा:

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮਨਿ ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਣੁ ਭਉ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ॥
maa-i-aa moh man aaglarhaa paraanee jaraa maran bha-o visar ga-i-aa.
O’ mortal, your mind is totally engrossed in Maya; and you have forgotten the fear of old age and death.
हे ’नश्वर, तुझे मन पूर्णतः मायामध्ये मग्न आहे; आणि वृद्धावस्था आणि मृत्यूची भीती तुम्ही विसरली आहे।

ਕੁਟੰਬੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸਹਿ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਘਰਿ ਜੋਹਹਿ ਕਪਟ ਨਰਾ ॥੧॥
kutamb daykh bigsahi kamlaa ji-o par ghar joheh kapat naraa. ||1||
O’ perverted human, Looking at your family, you blossoms like the lotus flower; and you look at other’s homes with evil intent.
हे ’विकृत मानव, आपल्या कुटूंबाकडे पहात असता तुम्ही कमळाच्या फुलासारखे बहरलेत; आणि आपण इतरांच्या घरांकडे वाईट हेतूने पहात आहात।

ਦੂੜਾ ਆਇਓਹਿ ਜਮਹਿ ਤਣਾ ॥ ਤਿਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
doorhaa aa-i-ohi jameh tanaa. tin aaglarhai mai rahan na jaa-ay.
When the powerful Messenger of Death comes, I will not be able tostand against their awesome power.
जेव्हा मृत्यूचा शक्तिशाली दूत येतो, तेव्हा मी त्यांच्या अद्भुत सामर्थ्याविरूद्ध उभा राहू शकणार नाही।

ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਆਇ ਕਹੈ ॥
ko-ee ko-ee saajan aa-ay kahai.
Only a rare holy person in the entire world prays,
संपूर्ण जगातील केवळ एक दुर्मिळ पवित्र व्यक्ती प्रार्थना करते,

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਵਲਾਇ ॥ ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਮੈ ਲੇਹਿ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mil mayray beethulaa lai baahrhee valaa-ay. mil mayray rama-ee-aa mai layhi chhadaa-ay. ||1|| rahaa-o.
meet me O’ my God, take me under Your protection, unite me with yourself and grant me liberation from the love of Maya.
मला भेट हे ’माझ्या देवा, मला तुझ्या शरणात घे, मला स्वत: बरोबर एकत्र कर आणि मला मायेच्या प्रेमापासून मुक्त कर।

ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰੁ ਭਇਆ ॥
anik anik bhog raaj bisray paraanee sansaar saagar pai amar bha-i-aa.
O’ mortal, indulging in all sorts of princely pleasures, you have forgotten God. You live as if you are immortal in the world-ocean full of vices.
हे ’नश्वर, सर्व प्रकारच्या रमणीय गोष्टींमध्ये व्यस्त राहून तू देवाला विसरलास। आपण दुर्गुणांनी भरलेल्या जगाच्या समुद्रामध्ये जणू अमर आहात असे जगत आहेत।

ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤਸਿ ਨਾਹੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆ ॥੨॥
maa-i-aa moothaa chaytas naahee janam gavaa-i-o aalsee-aa. ||2||
O’ lazy person, deluded by Maya (worldly riches and powers), you do not remember God. You have wasted your life in vain.
हे ’आळशी व्यक्ती, माया (सांसारिक संपत्ती आणि सामर्थ्य) यांनी फसविलेल्या आपण देवाची आठवण करीत नाही। तुमचे आयुष्य व्यर्थ घालवले आहे।

ਬਿਖਮ ਘੋਰ ਪੰਥਿ ਚਾਲਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਵਿ ਸਸਿ ਤਹ ਨ ਪ੍ਰਵੇਸੰ ॥
bikham ghor panth chaalnaa paraanee rav sas tah na parvaysaN.
O’ mortal, (upon death) the path you will have to walk is treacherous and terrifying, neither the sun nor the moon shine on that path.
हे ’नश्वर, (मरणानंतर) तुला चालायला लागणारा मार्ग विश्वासघातकी आणि भयानक आहे, त्या मार्गावर सूर्य किंवा चंद्र चमकत नाही।

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬ ਬਿਸਰਿ ਗਇਆ ਜਾਂ ਤਜੀਅਲੇ ਸੰਸਾਰੰ ॥੩॥
maa-i-aa moh tab bisar ga-i-aa jaaN tajee-alay saNsaaraN. ||3||
You will forget your emotional attachment to Maya, when you have to leave this world.
जेव्हा आपण हे जग सोडून जाल तेव्हा आपण मायाबद्दलचे आपले भावनिक आकर्षण विसराल।

ਆਜੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ ਹੈ ਪੇਖੀਅਲੇ ਧਰਮਰਾਓ ॥
aaj mayrai man pargat bha-i-aa hai paykhee-alay Dharamraa-o.
Today, it has become clear to my mind that one has to face the Righteous Judge
आज मला हे स्पष्ट झाले आहे की एखाद्याला नीतिमान न्यायाधीशांना सामोरे जावे लागेल।

ਤਹ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨਿ ਮਹਾਬਲੀ ਤਿਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥
tah kar dal karan mahaabalee tin aaglarhai mai rahan na jaa-ay. ||4||
His messengers, with their awesome power, crush mighty people between their hands; I cannot stand against them.
देवदूतांनी त्यांची अद्भुत सामर्थ्यशाली शक्ती वापरली। मी त्यांच्याविरूद्ध उभे राहू शकत नाही।

ਜੇ ਕੋ ਮੂੰ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਤਾ ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥
jay ko mooN updays karat hai taa van tarin rat-rhaa naaraa-inaa.
If someone is going to teach me something, let it be that God is pervading everywhere – in forests, fields, and every blade of grass.
जर कोणी मला काही शिकवणार असेल तर असे शिकवू द्या की देव सर्वत्र व्यापत आहे – जंगले, शेतात आणि प्रत्येक गवतामध्ये।

ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਰਾਮਈਆ ॥੫॥੨॥
ai jee tooN aapay sabh kichh jaandaa badat tarilochan raam-ee-aa. ||5||2||
Tirlochan says, O’ Dear God, You Yourself know everything.
त्रिलोचन म्हणतात, ’’ प्रिय देवा, तूला स्वत:ला सर्व काही माहित आहे।

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥
sareeraag bhagat kabeer jee-o kaa.
Siree Raag, by the Bhagat Kabeer Jee:
सिरी राग, भगत कबीरजी द्वारा:

ਅਚਰਜ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ ਅਬ ਕਿਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
achraj ayk sunhu ray pandee-aa ab kichh kahan na jaa-ee.
Listen O’ Pandit,about a wonderful experience which cannot be (fully) described. This experience is about Him.
हे ’पंडित, एका अद्भुत अनुभवाविषयी ऐका ज्याचे वर्णन (पूर्णतः) केले जाऊ शकत नाही। हा अनुभव त्याच्या बद्दल आहे|

ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧ੍ਰਬ ਜਿਨਿ ਮੋਹੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮੇਖੁਲੀ ਲਾਈ ॥੧॥
sur nar gan ganDharab jin mohay taribhavan maykhulee laa-ee. ||1||
He has bound down all the three worlds in the string of worldly attachments and has fascinated the angels, humans, heavenly servants and musician.
त्याने तीनही जगाला ऐहिक आसक्तीच्या बंधनात बांधले आहे आणि देवदूत, मानव, स्वर्गीय सेवक आणि संगीतकार यांना चकित केले आहे।

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ ਬਾਜੈ ॥
raajaa raam anhad kinguree baajai.
The Unstruck Melody of the Sovereign God’s Harp vibrates;
राजा राम(ईश्वर) अनहद वीणाचा नाद करत आहे।

ਜਾ ਕੀ ਦਿਸਟਿ ਨਾਦ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaa kee disat naad liv laagai. ||1|| rahaa-o.
by His glance of grace one is attuned to the sound of divine music.
त्याच्या कृपेने व्यक्ती पावन संगीत मध्ये बुडाला आहे।

ਭਾਠੀ ਗਗਨੁ ਸਿੰਙਿਆ ਅਰੁ ਚੁੰਙਿਆ ਕਨਕ ਕਲਸ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ॥
bhaathee gagan sinyi-aa ar chunyi-aa kanak kalas ik paa-i-aa.
For distilling the divine liquor my consciousis the furnace , mind sucks in the merits and throws out the vices from the golden vat (Heart).
दैवी मदिरा विटाळण्यासाठी माझी चेतना भट्टी सामान बनली आहे, मन पुण्य शोषून घेत आणि दुर्गुणांना सुवर्ण हृदयातून काढून टाकते।

ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰਸ ਮਹਿ ਰਸਨ ਚੁਆਇਆ ॥੨॥
tis meh Dhaar chu-ai at nirmal ras meh rasan chu-aa-i-aa. ||2||
I pour this liquor (of God’s Naam into the pure vat of my heart), where a most sublime and pure stream of wine (the nectar of His Naam) is dripping gently.
मी हे मद्य (माझ्या शुद्ध हृदयात देवाच्या नावाचे) ओततो, जिथे अत्यंत उदात्त अश्या मद्यचाप्रवाह (त्याच्या नावाचा अमृत) हळू हळू वाहत आहे।

ਏਕ ਜੁ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਨੀ ਹੈ ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ ॥
ayk jo baat anoop banee hai pavan pi-aalaa saaji-aa.
An astonishing thing has happened, that is I am enjoying this Naam-Nectar with every breath, (as if my breaths have become the wine cup)
एक आश्चर्यकारक गोष्ट घडली आहे, ती म्हणजे मी प्रत्येक श्वासाने या नाम-अमृतचा आनंद घेत आहे, (जणू माझे श्वास मंदिराचे पात्र बनले आहेत)

ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜੋਗੀ ਕਹਹੁ ਕਵਨੁ ਹੈ ਰਾਜਾ ॥੩॥
teen bhavan meh ayko jogee kahhu kavan hai raajaa. ||3||
Now, I am seeing One Yogi (the Creator-God) pervading all three worlds. Who can be greater King than Him?
आता मी एक योगीला (निर्माता – देव) या तिन्ही जगात व्यापतना पाहत आहे। त्याच्यापेक्षा महान राजा कोण असू शकेल?

ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪੁਰਖੋਤਮ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
aisay gi-aan pargati-aa purkhotam kaho kabeer rang raataa.
Kabir ji says that such divine knowledge of the Supreme Being has been revealed to Kabir that he has been completely imbued with His love.
कबीरजी म्हणतात की परमात्म्याचे असे दैवी ज्ञान कबीरवर उघडकीस आले आहे, की ते पूर्णपणे त्यांच्या प्रेमाने ओतले गेले आहेत।

ਅਉਰ ਦੁਨੀ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨੀ ਮਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਮਾਤਾ ॥੪॥੩॥
a-or dunee sabh bharam bhulaanee man raam rasaa-in maataa. ||4||3||
That,the rest of the world is deluded by doubt, while my mind is intoxicated with the Sublime Essence of God’s Naam.
की, बाकीचे जग संशयाने फसलेले आहे, तर माझे मन ईश्वराच्या नामाच्या उदात्ततेने व्यसनाधीन झाले आहे।

error: Content is protected !!