MARATHI PAGE 91

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਨੋ ਦੇਇ ਅਨੰਦੁ ਥਿਰੁ ਘਰੀ ਬਹਾਲਿਅਨੁ ॥
har bhagtaa no day-ay anand thir gharee bahaali-an.
God bestows bliss upon the devotees, and blesses them with eternal peace.
देव भक्तांना आनंद देतात आणि त्यांना चिरंतन शांति देतात।

ਪਾਪੀਆ ਨੋ ਨ ਦੇਈ ਥਿਰੁ ਰਹਣਿ ਚੁਣਿ ਨਰਕ ਘੋਰਿ ਚਾਲਿਅਨੁ ॥
paapee-aa no na day-ee thir rahan chun narak ghor chaali-an.
But He does not let the sinners live in peace and subjects them to extreme suffering.
परंतु तो पाप्यांना शांततेत राहू देत नाही आणि त्यांना अत्यंत क्लेश भोगायला लावतो।

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਨੋ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ ਕਰਿ ਅੰਗੁ ਨਿਸਤਾਰਿਅਨੁ ॥੧੯॥
har bhagtaa no day-ay pi-aar kar ang nistaari-an. ||19||
By blessing His devotees with His love and rendering them His support, God saves them from evils.
त्याच्या भक्तांना त्याच्या प्रेमाने आशीर्वाद देऊन आणि त्यांचे समर्थन देऊन, देव त्यांना वाईटांपासून वाचवितो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
शलोक ,मेहला १

ਕੁਬੁਧਿ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣਿ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁਠੀ ਕ੍ਰੋਧਿ ਚੰਡਾਲਿ ॥
kubuDh doomnee kud-i-aa kasaa-in par nindaa ghat choohrhee muthee kroDh chandaal.
Evil intent, cruelty, habit of slandering others, and anger are the vices which pollute the mind
वाईट हेतू, क्रूरता, इतरांची निंदा करण्याची सवय आणि राग मनाला दूषित करणारे दुर्गुण आहेत।

ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆ ਨਾਲਿ ॥
kaaree kadhee ki-aa thee-ai jaaN chaaray baithee-aa naal.
When these four vices are in the mind, then what good are the ceremonial lines drawn around the cooking area.
जेव्हा हे चार दुर्गुण मनात असतात, तेव्हा स्वयंपाक क्षेत्राभोवती काय औपचारिक रेषा तयार केल्या जातात।

ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣੁ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ॥
sach sanjam karnee kaaraaN naavan naa-o japayhee.
They who make truth, self discipline and good deeds as the sacred lines and make meditation on God’s Name with love and devotion as the holy bath.
जे सत्य, स्वत: ची शिस्त आणि पवित्र कृत्ये यांना पवित्र रेषा मानतात पवित्र स्नान म्हणून प्रेमाने आणि भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन करतात।

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਊਤਮ ਸੇਈ ਜਿ ਪਾਪਾਂ ਪੰਦਿ ਨ ਦੇਹੀ ॥੧॥
naanak agai ootam say-ee je paapaaN pand na dayhee. ||1||
O’ Nanak, those who do not teach sinfulness to others, are considered exalted in God’s Court.
हे ’नानक, जे दुसर्यांना पापीपणाची शिकवण देत नाहीत त्यांना देवाच्या न्यायालयात उच्च मानले जाते।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
By the First Guru:
मेहला १

ਕਿਆ ਹੰਸੁ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
ki-aa hans ki-aa bagulaa jaa ka-o nadar karay-i.
Whether one is a swan (saint) or a crane (hypocrite), God may cast His Glance of Grace on anyone He chooses.
एखादा हंस (संत) किंवा बगूला (ढोंगी) असो, देव ज्याची निवड करतो त्याच्यावर देव कृपेची नजर टाकतो।

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇਇ ॥੨॥
jo tis bhaavai naankaa kaagahu hans karay-i. ||2||
O’ Nanak, if God so wishes, He turns even a sinner into a saint.
हे ’नानक, जर देव इच्छा करतो तर तो एका पापीलाही संतात बदलतो।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ ॥
keetaa lorhee-ai kamm so har peh aakhee-ai.
Whatever work you wish to accomplish, pray to God.
आपणास जे जे काम पूर्ण करावयाचे आहे त्या साठी देवाला प्रार्थना करा।

ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥
kaaraj day-ay savaar satgur sach saakhee-ai.
He will resolve your affairs; the True Guru gives His Guarantee of Truth.
तो तुमच्या समस्या सोडवतो; खरा गुरु त्याच्या सत्याची हमी देतो।

ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਨਿਧਾਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥
santaa sang niDhaan amrit chaakhee-ai.The treasure of Naam and the taste of
the ambrosial nectar of God’s Name is obtained in the holy congregation.
देवाचा नामाचा खजिना आणि अमृत रुपी नामाची चव पवित्र मंडळीत मिळते।

ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥
bhai bhanjan miharvaan daas kee raakhee-ai.
O’ merciful God, the destroyer of fear, please protect the honor of Your servant.
हे ’दयाळू देव, भीतीचा नाश करणारा, कृपया तुझ्या सेवकाच्या सन्मानाचे रक्षण कर।

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥
naanak har gun gaa-ay alakh parabh laakhee-ai. ||20||
O’ Nanak, by singing His praises, we can comprehend the incomprehensible God.
हे ’नानक, त्याची स्तुती गाण्याद्वारे आपण न समजण्यायोग्य देवाची ओळख करुन घेऊ शकतो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
jee-o pind sabh tis kaa sabhsai day-ay aDhaar.
Body and soul, all belong to Him. He gives His Support to all.
शरीर आणि आत्मा, सर्व त्याचेच आहेत। तो सर्वांना आपला आधार देतो।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥
naanak gurmukh sayvee-ai sadaa sadaa daataar.
O’ Nanak, through the teachings of the Guru we should always remember that benefactor with loving devotion.
हे ’नानक, गुरुच्या शिकवणीद्वारे आपण त्या उपकारकर्त्याला प्रेमळ भक्तीने नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे।

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
ha-o balihaaree tin ka-o jin Dhi-aa-i-aa har nirankaar.
I dedicate myself to those who have remembered God with love and devotion.
ज्यांनी प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण केले त्यांच्यासाठी मी स्वत: ला समर्पित करतो।

ਓਨਾ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਓਨਾ ਨੋ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੧॥
onaa kay mukh sad ujlay onaa no sabh jagat karay namaskaar. ||1||
They are forever blissfully delighted, and they are respected everywhere.
ते कायमच आनंदात असतात आणि त्यांचा सर्वत्र सन्मान होतो।

ਮਃ ३ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਖਰਚਿਉ ਖਾਉ ॥
satgur mili-ai ultee bha-ee nav niDh kharchi-o khaa-o.
On meeting the true Guru, one’s intellect is totally transformed, seeking God’s love, one feels as if one has obtained all the wealth he could ever need.
खर्या गुरुला भेटल्यावर एखाद्याची बुद्धी पूर्णपणे बदलली जाते, देवाचे प्रेम शोधत असताना एखाद्याला असे वाटते की एखाद्याने आपल्यास आवश्यक असलेली सर्व संपत्ती मिळविली आहे।

ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ ਪਿਛੈ ਲਗੀਆ ਫਿਰਨਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਇ ॥
athaarah siDhee pichhai lagee-aa firan nij ghar vasai nij thaa-ay.
The Siddhis-eighteen supernatural powers are at one’s beck and call (but this person does not care for these), and always remains stable in the mind.
अठरा सिद्धी त्याच्या शब्दाद्वारे येऊ शकते (परंतु ही व्यक्ती या गोष्टींची काळजी घेत नाही) आणि मनात कायम स्थिर राहते।

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
anhad Dhunee sad vajday unman har liv laa-ay.
Imperceptibly, the unstruck melody of God’s praises constantly vibrates within, and in an exalted state his mind remains attuned to God.
अतुलनीयपणे, देवाच्या स्तुतीची अतुलनीय चाल सतत आतून कंपित होते आणि उत्कृष्ट स्थितीत त्याचे मन भगवंताशी एकरूप होते।

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਇ ॥੨॥
naanak har bhagat tinaa kai man vasai jin mastak likhi-aa Dhur paa-ay. ||2||
O’ Nanak, such true devotion to God dwells within the mind of those who have such pre-ordained destiny.
हे ’नानक, देवाची अशी खरी भक्ती अशा पूर्व-नियत भाग्यानेच व्यक्तीच्या मनात असते।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਆਇਆ ॥
ha-o dhaadhee har parabh khasam kaa har kai dar aa-i-aa.
I, a humble bard of God,came to God’s door-step.
देवाचा नम्र कवि, देवाच्या दाराजवळ आला आहे।

ਹਰਿ ਅੰਦਰਿ ਸੁਣੀ ਪੂਕਾਰ ਢਾਢੀ ਮੁਖਿ ਲਾਇਆ ॥
har andar sunee pookaar dhaadhee mukh laa-i-aa.
God listened to my Supplication and called me into His presence.
देवाने माझी प्रार्थना ऐकली आणि मला त्याच्या उपस्थितीत बोलावले।

ਹਰਿ ਪੁਛਿਆ ਢਾਢੀ ਸਦਿ ਕੈ ਕਿਤੁ ਅਰਥਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ॥
har puchhi-aa dhaadhee sad kai kit arath tooN aa-i-aa.
Then God asked me, for what purpose have you come here?
मग देवानं मला विचारलं, तू इथे कशासाठी आला आहेस?

ਨਿਤ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥
nit dayvhu daan da-i-aal parabh har naam Dhi-aa-i-aa.
“O Merciful God, please grant me the gift of continual meditation on Your Name.
हे दयाळू देवा, कृपया तुमच्या नामवर मला ध्यान करण्याची अखंड देणगी द्या।

ਹਰਿ ਦਾਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਪੈਨਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ
har daatai har naam japaa-i-aa naanak painaa-i-aa. ||21||1|| suDhu
God inspired me (Nanak) to recite His Name and also blessed me with honor.
देवाने मला (नानक) त्याचे नाव सांगण्यासाठी प्रेरित केले आणि मला सन्मानपूर्वक आशीर्वाद दिला।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. realized by the grace of the True Guru.
एक ओंकार सतगुरूच्या कृपेने

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥ ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ
sireeraag kabeer jee-o kaa. ayk su-aan kai ghar gaavnaa
Siree Raag, Kabeer Jee: To Be Sung To The Tune Of “Ayk Su-Aan” :
सिरी राग , कबीर जी च्या ‘एक सुआन ‘च्या घरात गा।

ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤੁ ਬਡਾ ਹੋਤੁ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨ ਜਾਨੈ ਜਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤੁ ਹੈ ॥
jannee jaanat sut badaa hot hai itnaa ko na jaanai je din din avaDh ghatat hai.
The mother thinks that her son is growing up; she does not understand that, day by day, his life is diminishing. (his remaining life span is decreasing)
आईला वाटते की आपला मुलगा मोठा होत आहे; तिला हे समजत नाही की दिवसेंदिवस त्याचे आयुष्य कमी होत चालले आहे (त्याचे उरलेले आयुष्य कमी होत आहे)

ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਲਾਡੁ ਧਰਿ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਉ ਹਸੈ ॥੧॥
mor mor kar aDhik laad Dhar paykhat hee jamraa-o hasai. ||1||
She loves and fondles him a great deal saying that he is mine forever. However, watching this, the demon of death laughs at her folly.
तो कायमचाच माझा आहे असे म्हणत तिला ती खूप प्रेम करतेतथापि, हे बघून मृत्यूचा राक्षस तिच्या मूर्खपणावर हासतो।