MARATHI PAGE 89

ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹਰਿ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰੀ ਪਾਹੀ ॥
jin ka-o ho-aa kirpaal har say satgur pairee paahee.
Only they surrender themselves to the true Guru upon whom God becomes Gracious.
केवळ तेचखर्या गुरूकडे शरण जातात ज्यावर देव कृपाळू होते।

ਤਿਨ ਐਥੈ ਓਥੈ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਹੀ ॥੧੪॥
tin aithai othai mukh ujlay har dargeh paiDhay jaahee. ||14||
They are honored both here and hereafter, and they are honored His Court.
त्यांचा येथे आणि येथून पुढे सन्मान केला जातो आणि त्याचा दरबार सुद्धा सन्मान केला जातो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
शलोक मेहला २

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਡਾਰਿ ॥
jo sir saaN-ee naa nivai so sir deejai daar.
The head which does not bow before God should be cast off. (The person who does not pay obeisance to God is worthless).
जे डोके देवासमोर वाकत नाही काढून फेकले पाहिजे।

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀ ਸੋ ਪਿੰਜਰੁ ਲੈ ਜਾਰਿ ॥੧॥
naanak jis pinjar meh birhaa nahee so pinjar lai jaar. ||1||
O’ Nanak, the human body in which there is no pain of separation from God, is worthless.
हे ’नानक, ज्या मानवी देहामध्ये भगवंतापासून विभक्त होण्याचे दुःख नाही, ते निरुपयोगी आहे।

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
By the Fifth Guru:
मेहला ५

ਮੁੰਢਹੁ ਭੁਲੀ ਨਾਨਕਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਮੁਈਆਸੁ ॥
mundhhu bhulee naankaa fir fir janam mu-ee-aas.
O’ Nanak, the person who has forsaken God, stays forever in the cycles of birth and death.
हे ’नानक, ज्याने भगवंताचा त्याग केला आहे तो जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात कायम राहतो।

ਕਸਤੂਰੀ ਕੈ ਭੋਲੜੈ ਗੰਦੇ ਡੁੰਮਿ ਪਈਆਸੁ ॥੨॥
kastooree kai bholrhai gunday dumm pa-ee-aas. ||2||
(She is like a deer) that, mistaking it as the musk (of God’s Name), has fallen into a foul-smelling pit of filth of worldly wealth.
(ती हरीणांसारखी आहे) की, त्यास कस्तुरी (देवाच्या नावाचा) असल्याचा चुकीचाविचार करून सांसारिक संपत्तीच्या घाणेरड्या खड्ड्यात पडते।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ॥
so aisaa har naam Dhi-aa-ee-ai man mayray jo sabhnaa upar hukam chalaa-ay.
Meditate on that God, O my mind, whose Command rules over all.
माझ्या मना, त्या परमेश्वराचेमनन कर, ज्याच्या आज्ञा सर्वांवर राज्य करतात।

ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ ਲਏ ਛਡਾਏ ॥
so aisaa har naam japee-ai man mayray jo antee a-osar la-ay chhadaa-ay.
O’ my mind, meditate on that God, only who can save us at the end from the cycles of birth and death.
हे ’माझ्या मना, त्या ईश्वराचे चिंतन कर, फक्त जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून शेवटी कोण आपल्याला वाचवू शकेल।

ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੁ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥
so aisaa har naam japee-ai man mayray jo man kee tarisnaa sabh bhukh gavaa-ay.
O’ my mind, remember with love and devotion that God, who removes all cravings and desires of the minds of his devotees.
हे ’माझ्या मना, आपल्या भक्तांच्या मनातील सर्ववासना दूर करणारा देवाला, प्रेमाने आणि भक्तीने लक्षात ठेव।

ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥
so gurmukh naam japi-aa vadbhaagee tin nindak dusat sabh pairee paa-a
All slanderers and wicked people ask for forgiveness and mercy from those fortunate Guru’s followers who always meditated on God’s Name.
सर्व निंदक आणि दुष्ट लोक भगवंतांच्या नावावर सदैव चिंतन करणार्या भाग्यवान गुरूंच्या अनुयायांकडून क्षमा आणि दया मागतात।

ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵਡਾ ਸਭਿ ਨਾਵੈ ਅਗੈ ਆਣਿ ਨਿਵਾਏ ॥੧੫॥
naanak naam araaDh sabhnaa tay vadaa sabh naavai agai aan nivaa-ay.||15||
O’ Nanak, worship and adore the Naam, the Greatest Name of all, before which all come and bow.
हे ’नानक, सर्वांच्या महान अश्या नावाची उपासनाकरा, त्याचा पुढे सर्व येऊन नतमस्तक होतील।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੁਰੂਪਿ ਕੁਲਖਣੀ ਮਨਿ ਖੋਟੈ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥
vays karay kuroop kulkhanee man khotai koorhi-aar.
A self-conceited person is like an ugly woman of evil character and deceitful mind, who embellishes herself with good clothes.
अहंकारी माणूस म्हणजे वाईट वर्ण आणि कपटी मनाची कुरुप स्त्री आहे जी स्वत: ला चांगल्या कपड्यांसह शोभवते।

ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਗਾਵਾਰਿ ॥
pir kai bhaanai naa chalai hukam karay gaavaar.
She (the unfortunate soul bride) does not live in harmony with the Will of her Master. Instead, she foolishly gives Him orders.
ती (दुर्दैवी आत्मा वधू) तिच्या स्वामीच्या इच्छेनुसार सुसंगत राहत नाही। त्याऐवजी, ती मूर्खपणे त्याला हुकूम देते।

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਸਭਿ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਿ ॥
gur kai bhaanai jo chalai sabh dukh nivaaranhaar.
But she (the fortunate soul-bride) who lives in harmony with the Guru’s Will, shall be spared all pain and suffering.
परंतु ती (नशीबवान वधू) जी गुरुच्या इच्छेनुसार जीवन जगते, तिला सर्व वेदना व दु: ख टाळता येतील।

ਲਿਖਿਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥
likhi-aa mayt na sakee-ai jo Dhur likhi-aa kartaar.
That destiny which was pre-ordained by the Creator cannot be erased.
जे नशिब निर्माणकर्त्याने पूर्व-नियोजित केलेल आहे ते मिटवता येणार नाही।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਸਬਦੇ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥
man tan sa-upay kant ka-o sabday Dharay pi-aar.
The fortunate soul-bride dedicates her mind and body to her Master, and lovingly follows the Guru’s word.
भाग्यवान आत्मा-वधू तिचे मन आणि शरीर तिच्या स्वामीला समर्पित करते आणि गुरुच्या शब्दाचे प्रेमपूर्वक पालन करते।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ ॥
bin naavai kinai na paa-i-aa daykhhu ridai beechaar.
Ponder in your mind and see for yourself that without always remembering God with love and devotion, no one has ever realized Him.
मनाने विचार करा आणि स्वत: पहा की प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण केल्याशिवाय कोणालाही त्याचे अनुभव झाले नाही।

ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਆਲਿਓ ਸੁਲਖਣੀ ਜਿ ਰਾਵੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰਿ ॥੧॥
naanak saa su-aali-o sulakh-nee je raavee sirjanhaar. ||1||
O’ Nanak, only that soul-bride is beautiful and virtuous, whom the Creator loves.
हे’नानक, केवळ ती आत्मा-वधू सुंदर आणि सदाचारी आहेत, जीनिर्माणकर्ताला आवडते।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਨ ਦਿਸੈ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥
maa-i-aa moh gubaar hai tis daa na disai urvaar na paar.
Love for Maya is like an ocean of darkness (spiritual ignorance), it’s beginning or end is not visible.
मायाबद्दलचे प्रेम अंधकाराच्या सागरासारखे आहे (आध्यात्मिक अज्ञान), त्याची सुरुवात किंवा शेवट दिसत नाही|

ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦੇ ਡੁਬੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ॥
manmukh agi-aanee mahaa dukh paa-iday dubay har naam visaar.
The ignorant, self-willed persons who forsake God, suffer great pain, and are drowned in the sea of vices.
ज्या अज्ञानी, स्वार्थी व्यक्तींनी भगवंताचा त्याग केला आहे त्यांना खूप वेदना होतात आणि दुर्गुणांच्या साग्यात बुडतात।

ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥
bhalkay uth baho karam kamaaveh doojai bhaa-ay pi-aar.
Every day they arise in the morning and perform all sorts of rituals, but they are caught in the love of duality (love for worldly things, rather than God).
दररोज ते सकाळी उठतात आणि सर्व प्रकारच्या विधी करतात, परंतु ते द्वैतीच्या प्रेमामध्ये (भगवंताऐवजी ऐहिक गोष्टींवर प्रेम करतात) पकडले जातात।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਭਉਜਲੁ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥
satgur sayveh aapnaa bha-ojal utray paar.
Those who serve and follow the teachings of the True Guru cross over the terrifying world-ocean of vices.
जे खरे गुरुच्या शिकवणुकीची सेवा करतात व त्यांचे पालन करतात ते दुर्गुणांच्या जागतिक महासागराच्या ओलांडतात।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੨॥
naanak gurmukh sach samaaveh sach naam ur Dhaar. ||2||
O’ Nanak, by enshrining the true Naam in their hearts, the Guru’s followers merge with the eternal God.
हे ’नानक, खऱ्या नावाला अंतर्भूत करून गुरूचे अनुयायी चिरंतन देवामध्ये विलीन होतात।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਰਿ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਪੂਰਿ ਦੂਜਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥
har jal thal mahee-al bharpoor doojaa naahi ko-ay.
God pervades the ocean, the land and the sky and there is none else beside Him.
देव समुद्र,आकाश आणि जमीन व्यापतो आणि त्याच्याशिवाय कोणीही नाही।

ਹਰਿ ਆਪਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਕੂੜਿਆਰ ਸਭ ਮਾਰਿ ਕਢੋਇ ॥
har aap bahi karay ni-aa-o koorhi-aar sabh maar kadho-ay.
God Himself sits in judgment. He chastises the false persons and drives them out of His court. (they are further separated from God).
देव स्वत: न्यायालयात बसतो। तो खोट्या लोकांना शिक्षा करतो आणि त्यांना त्याच्या दरबारातून घालवून देतो। (ते पुढे देवापासून विभक्त होतात)।

ਸਚਿਆਰਾ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਕੀਓਇ ॥
sachi-aaraa day-ay vadi-aa-ee har Dharam ni-aa-o kee-o-ay.
God bestows glory upon those who are truthful. He administers righteous justice.
जे सत्य बोलतात त्यांना देव गौरव देतो.।तो नीतिमान न्यायाने वागतो।

ਸਭ ਹਰਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਉਸਤਤਿ ਜਿਨਿ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਰਾਖਿ ਲੀਓਇ ॥
sabh har kee karahu ustat jin gareeb anaath raakh lee-o-i.
Everybody should praise God, Who has always protected the poor and the meek.
प्रत्येकाने देवाची स्तुती केली पाहिजे, ज्याने नेहमीच गरीब आणि नम्र जनांचे रक्षण केले आहे।

ਜੈਕਾਰੁ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਡੰਡੁ ਦੀਓਇ ॥੧੬॥
jaikaar kee-o dharmee-aa kaa paapee ka-o dand dee-o-i. ||16||
He honors the righteous and punishes the sinners.
तो चांगल्या माणसांचा आदर करतो आणि पाप्यांना शिक्षा करतो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਰਿ ॥
manmukh mailee kaamnee kulkhanee kunaar.
A self-conceited person is like an ugly woman of evil character,
अंकारी म्हणजे वाईट वर्ण असलेल्या कुरुप स्त्रीप्रमाणे,

ਪਿਰੁ ਛੋਡਿਆ ਘਰਿ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
pir chhodi-aa ghar aapnaa par purkhai naal pi-aar.
who has forsaken her Master-God who dwells in her heart, and has fallen in love with worldly riches.
ज्याने आपल्या मनात राहणार्या देवाचा त्याग केला आहे आणि ऐहिक संपत्तीच्या प्रेमात पडला आहे।

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਈ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੂਕਾਰ ॥
tarisnaa kaday na chuk-ee jaldee karay pookaar.
Her worldly desires are never satiated, and burning in these desires , she keeps wailing.
तिच्या ऐहिक वासना कधीही तृप्त होत नाहीत आणि या इच्छांमध्ये जळत राहून ती रडत राहते।

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੁਰੂਪਿ ਕੁਸੋਹਣੀ ਪਰਹਰਿ ਛੋਡੀ ਭਤਾਰਿ ॥੧॥
naanak bin naavai kuroop kusohanee parhar chhodee bhataar. ||1||
O’ Nanak, without Naam, the self-conceited person is like an ugly and ungraceful woman who has been deserted by her Master.
हे ’नानक, नामांशिवाय, अहंकारी व्यक्ती कुरूप स्त्रीसारखी आहे जी तिच्या स्वामीने त्यजली आहे।

error: Content is protected !!