MARATHI PAGE 155

ਹਉ ਤੁਧੁ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ ॥
ha-o tuDh aakhaa mayree kaa-i-aa tooN sun sikh hamaaree.
I say to you, O my body: listen to my advice!
मी म्हणतो, “माझ्या शरीरा! माझा सल्ला ऐका!

ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ॥
nindaa chindaa karahi paraa-ee jhoothee laa-itbaaree.
You slander and criticize others. You indulge in false backbiting.
तुम्ही इतरांची निंदा करता आणि टीका करता।आपण खोट्या निंदा करायमध्ये गुंतलेले आहात।

ਵੇਲਿ ਪਰਾਈ ਜੋਹਹਿ ਜੀਅੜੇ ਕਰਹਿ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ ॥
vayl paraa-ee joheh jee-arhay karahi choree buri-aaree.
O my soul, You look upon another’s woman with lustful intention, you commit theft and other evil deeds
माझ्या आत्म्या, तू वासना पूर्वक दुसर्या स्त्रीकडे पाहतोस, तू चोरी व इतर वाईट कृत्ये केलीस।

ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿਛੈ ਰਹੀਏਹਿ ਛੁਟੜਿ ਹੋਈਅਹਿ ਨਾਰੀ ॥੨॥
hans chali-aa tooN pichhai rahee-ayhi chhutarh ho-ee-ah naaree. ||2||
When the soul departs, you will remain behind, like an abandoned woman.
जेव्हा आत्मा निघून जाईल, तेव्हा आपण एका त्यागलेल्या बाईप्रमाणे मागे राहाल।

ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਹਿ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥
tooN kaa-i-aa rahee-ah supnantar tuDh ki-aa karam kamaa-i-aa.
O body, you are living in a dream! What good deeds have you done?
हे शरीर, आपण स्वप्नात जगत आहात! आपण कोणती चांगली कामे केली आहेत?

ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਮੈ ਜਾ ਕਿਛੁ ਲੀਆ ਤਾ ਮਨਿ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥
kar choree mai jaa kichh lee-aa taa man bhalaa bhaa-i-aa.
When I obtained something by stealing, it felt pleasing to the mind.
जेव्हा मी चोरी करून काही मिळवतो तेव्हा ते मनाला आनंद देते।

ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥
halat na sobhaa palat na dho-ee ahilaa janam gavaa-i-aa. ||3||
This way, you neither earned any honor in this world, nor any support for the next world. You have wasted away your precious human life.
अशाप्रकारे, आपण या जगात कोणताही सन्मान मिळवू शकला नाही, किंवा पुढील जगासाठी कोणतीही पाठिंबा मिळवू शकणार नाही। आपण आपले अनमोल मानवी जीवन वाया घालवले आहे।

ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o kharee duhaylee ho-ee baabaa naanak mayree baat na puchhai ko-ee. ||1|| rahaa-o.
O’ Baba Nanak, I am totally miserable, no one cares for me at all!
हे ’बाबा नानक, मी पूर्णपणे दुःखी आहे, कोणीही माझी काळजी घेत नाही!

ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਕਪੜ ਕੇਰੇ ਭਾਰਾ ॥
taajee turkee su-inaa rupaa kaparh kayray bhaaraa.
Turkish horses, gold, silver and loads of gorgeous clothes,
तुर्कीचे घोडे, सोने, चांदी आणि भव्य कपडे

ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲੇ ਨਾਨਕ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਏ ਗਵਾਰਾ ॥
kis hee naal na chalay naanak jharh jharh pa-ay gavaaraa.
O Nanak, none of these shall go with you after death. O foolish person, these worldly things separate from the body and fall down like embers.
नानक, यापैकी काहीही मरणानंतर तुझ्याबरोबर जाणार नाही।अरे मुर्ख व्यक्ती, या ऐहिक गोष्टी शरीराबाहेर असतात आणि निखारा प्रमाणेखाली पडतात।

ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਚਾਖਿਆ ਇਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥
koojaa mayvaa mai sabh kichh chaakhi-aa ik amrit naam tumaaraa. ||4||
O’ my God, I have tasted all the delicious foods, like rock candy and dried fruit, but I find that only Your Name is sweet like nectar.
हे ’माझ्या देवा, मीसुकेमेवे सारखे सर्व रुचकर पदार्थांचा स्वाद घेतला आहे, परंतु मला आढळले आहे की फक्त तुझे नाव अमृतसारखे गोड आहे।

ਦੇ ਦੇ ਨੀਵ ਦਿਵਾਲ ਉਸਾਰੀ ਭਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥
day day neev divaal usaaree bhasmandar kee dhayree.
People dig deep foundations to erect big mansions, but in the end these crumble down to heaps of dust.
लोक मोठ्या वाड्या उभारण्यासाठी सखोल पाया खोदतात, पण शेवटी ते धूळांच्या ढिग्यावरकोसळतात।

ਸੰਚੇ ਸੰਚਿ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸ ਹੀ ਅੰਧੁ ਜਾਣੈ ਸਭ ਮੇਰੀ ॥
sanchay sanch na day-ee kis hee anDh jaanai sabh mayree.
A person gathers and hoards worldly possessions, and does not share with anyone else.The fool thinks that everything is his own.
एखादी व्यक्ती सांसारिक संपत्ती गोळा करते आणि ठेवते आणि इतर कोणाबरोबरही ती वाटत नाही। मूर्खला वाटते की सर्व काही स्वतःचे आहे।

ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰਪੈ ਕਿਸੈ ਨ ਕੇਰੀ ॥੫॥
so-in lankaa so-in maarhee sampai kisai na kayree. ||5||
He does not remember that Maya does not remain with anyone. Even Lanka, the city of gold, and the mansions of gold were of no use to Ravan in the end.
माया कुणाबरोबर राहत नाही हे त्याला आठवत नाही। अगदी लंका, सोन्याचे शहर आणि सोन्याच्या वाड्या शेवटी रावणाला काही उपयोगात आल्या नाहीत।

ਸੁਣਿ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਅਜਾਣਾ ॥ ਹੋਗੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sun moorakh man ajaanaa. hog tisai kaa bhaanaa.||1|| rahaa-o.
O foolish and ignorant mind listen, only God’s Will prevails.
अहो मूर्ख आणि अज्ञानी लोकांनो ऐका, केवळ देवाच्या इच्छेनुसार विजय मिळतो।

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥
saahu hamaaraa thaakur bhaaraa ham tis kay vanjaaray.
Our God is a great Banker and we are only His petty traders.
आमचा देव एक महान ठाकूर आहे आणि आम्ही फक्त त्याचे लहान व्यापारी आहोत।

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਰਾਸਿ ਤਿਸੈ ਕੀ ਮਾਰਿ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲੇ ॥੬॥੧॥੧੩॥
jee-o pind sabh raas tisai kee maar aapay jeevaalay. ||6||1||13||
This soul and body are the capital given to us by Him. He Himself kills, and brings back to life.
हा आत्मा आणि शरीर ही त्याने आपल्याला दिलेली भांडवल आहे। तो स्वत: मारतो आणि जिवंत करतो।

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee chaytee mehlaa 1.
Raag Gauree Chaytee, First Guru:
राग गौरी चैती, मेहला १

ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥
avar panch ham ayk janaa ki-o raakha-o ghar baar manaa.
O my mind, I am all alone against the five enemies (vices). How can I protect my virtues from these enemies.
हे माझ्या मना, मी पाच शत्रूंविरूद्ध एकटा आहे। मी या शत्रूंपासून माझे पुण्याचे रक्षण कसे करू?

ਮਾਰਹਿ ਲੂਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥
maareh looteh neet neet kis aagai karee pukaar janaa. ||1||
These robbers are beating and plundering me (of my virtues) over and over again; unto whom can I complain?
हे दरोडेखोर मला (माझ्या पुण्याची) वारंवार मारहाण करीत आहेत। मी कोणाकडे तक्रार करु?

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਬਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saree raam naama uchar manaa. aagai jam dal bikham ghana. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind, recite the Name of the Supreme God, otherwise, in the world hereafter, you will have to face a very powerful army of the demons of death.
हे ’माझ्या मना! , सर्वोच्च देवाचे नाव घ्या, अन्यथा, या जगात तुम्हाला मृत्यूच्या राक्षसांच्या एका सामर्थ्यशाली सैन्याचा सामना करावा लागेल।

ਉਸਾਰਿ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥
usaar marholee raakhai du-aaraa bheetar baithee saa Dhanaa.
Building a small fort (body), God has put doors (eyes, ears, mouth, etc,) in it. Inside this body-fort lives the soul-bride.
एक छोटासा किल्ला (शरीर) बांधताना देवाने त्यात दारे (डोळे, कान, तोंड, इत्यादी) ठेवल्या आहेत। या शरीर-किल्ल्याच्या आत आत्मा-वधू राहतात।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣਿ ਅਵਰਿ ਲੁਟੇਨਿ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥
amrit kayl karay nit kaaman avar lutayn so panch janaa. ||2||
Thinking herself to be immortal, every day she engages in worldly plays while the five thieves (lust, anger, greed, ego etc.) keep robbing her virtues.
स्वत: ला अमर असल्याचा विचार करून ती दररोज सांसारिक नाटकांमध्ये गुंतलेली असते तर पाच चोर (वास, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादी) तिचे पुण्य लुटत राहतात।

ਢਾਹਿ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥
dhaahi marholee looti-aa dayhuraa saa Dhan pakrhee ayk janaa.
In the end (at death),the body-fort is demolished and robbed and the soul-bride is captured alone.
शेवटी (मृत्यूच्या वेळी) देहरुपी किल्ला तुटत्तो आणि लुटला जातो आणि आत्मा-वधू एकटीच पकडले जाती।

ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਪੜਿਆ ਭਾਗਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥
jam dandaa gal sangal parhi-aa bhaag ga-ay say panch janaa. ||3||
The soul alone is tortured (by the demon of death) for the evil deeds while those five thieves (evil tendencies) run away.
वाईट कर्मांसाठी एकट्या आत्म्याचा (मृत्यूच्या राक्षसाने) छळ केला जातो तर ते पाच चोर (वाईट प्रवृत्ती) पळून जातात।

ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਿਤ੍ਰ ਲੁੜੇਨਿ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥
kaaman lorhai su-inaa rupaa mitar lurhayn so khaaDhaataa.
Throughout one’s life his wife keeps asking for gold and silver, and the friends seek good food and drinks (pleasures)
आयुष्यभर त्याची बायको सोन्या-चांदीची मागणी करत असते आणि मित्र चांगले अन्न व पेय शोधतात (आनंद)।

ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣਿ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥
naanak paap karay tin kaaran jaasee jampur baaDhaataa. ||4||2||14||
O’ Nanak, one commits sins for the sake of others but in the end, he suffers alone.
हे ’नानक, तो इतरांच्या फायद्यासाठी पाप करतो पण शेवटी तो एकटाच सहन करतो।

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee chaytee mehlaa 1.
Raag Gauree Chaytee, First Guru:
राग गौरी चैती, मेहला १

ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਕਾਂਇਆ ਕੀਜੈ ਖਿੰਥਾਤਾ ॥
mundraa tay ghat bheetar mundraa kaaN-i-aa keejai khinthaataa.
O yogi, instead of putting around ears, put these rings around your mind and control your evil desires and let belief in death be Your patched jacket.
हे योगी कान ठेवण्या ऐवजी कड्या आपल्या मनाभोवती ठेवा आणि आपल्या वाईट वासनांवर नियंत्रण ठेवा आणि मृत्यूवरचा विश्वास ठेवा ही तुमची कोटी म्हणून परिधान करा।

ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਵਸਿ ਕੀਜਹਿ ਰਾਵਲ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੀਜੈ ਡੰਡਾਤਾ ॥੧॥
panch chaylay vas keejeh raaval ih man keejai dandaataa. ||1||
O Yogi, make your five senses (speech, touch, smell, sight and hearing) your disciples, and make your mind the stick to control your senses.
हे योगी, आपले पाच इंद्रिय (भाषण, स्पर्श, गंध, दृष्टी आणि श्रवण) आपल्या शिष्यांना बनवा आणि आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्या मनाला काठी बनवा।

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਵਸਿਤਾ ॥
jog jugat iv paavsitaa.
O yogi, this is how you will find the way to yoga (union with God).
हे योगी, असाच योगाचा मार्ग तुम्हाला मिळेल (भगवंताशी एकरूप होण्याचा)

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਦੂਜਾ ਹੋਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕੰਦ ਮੂਲਿ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ayk sabad doojaa hor naasat kand mool man laavsitaa. ||1|| rahaa-o.
Concentrate your mind to the Guru’s word, instead of forest fruits and roots. No one else is capable of showing the way to unite with God.
फळ आणि मुळे याऐवजी गुरूच्या शब्दाकडे आपले लक्ष केंद्रित करा। देवाशी एकरूप होण्याचा मार्ग दर्शविण्यास कोणीही सक्षम नाही।

ਮੂੰਡਿ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਹਮ ਗੁਰੁ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਤਾ ॥
moond moondaa-i-ai jay gur paa-ee-ai ham gur keenee gangaataa.
If the Guru is met by shaving the head at the Ganges bank, then I consider myGuru as the holy Ganges.
जर गंगा किनाऱ्यावर डोके मुंडून गुरु भेटले तर मी माझ्या गुरूला पवित्र गंगा मानतो।

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਅੰਧਾਤਾ ॥੨॥
taribhavan taaranhaar su-aamee ayk na chaytas anDhaataa. ||2||
O’ blind one, why don’t you remember the one Master, who alone is the saviour of the three worlds. ||2||
हे’अंध!, तुला एक मालीक का आठवत नाही, जो एकटाच तीन जगाचा रक्षणकर्ता आहे || 2 ||

ਕਰਿ ਪਟੰਬੁ ਗਲੀ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿ ਸੰਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਜਾਵਸਿਤਾ ॥
kar patamb galee man laavas sansaa mool na jaavsitaa.
O’ yogi, you satisfy people with your false show and lose talks, but your own doubt never departs.
हे’योगी, आपण आपल्या खोट्या कार्यक्रमाद्वारे लोकांना संतुष्ट करता आपली स्वतःची शंका कधीही कमी होत नाही।